מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


פקודות יומן
 
 
מאזן החברה כולל נכסים בצד אחד ובצד השני התחייבויות והון.
 
המאזן תמיד חייב להיות מאוזן כלומר, סך הנכסים צריך להיות שווה להתחייבויות וההון.
בהתאם כל פקודת יומן שנרשום צד החובה צריך להיות שווה לצד הזכות.
 
נכסים- קבוצת הנכסים כוללת:
 חשבונות רכוש מוחשי כגון: קופה, ציוד, מכונות, מבנים, מחשבים וכו..
חשבונות רכוש לא מוחשי כגון: מוניטין, פטנט, זיכיון וכו..
חובות כלפי העסק- סכומים שהעסק צריך לקבל בעתיד, כגון: לקוחות, הלוואה שניתנה, מקדמה לספק (סכום שניתן לספק אשר יוחזר בעתיד לעסק בשירותים/סחורות).
 
התחייבויות- סכום שהעסק צריך לשלם בעתיד, ההתחייבויות כוללות את החשבונות הבאים:
ספקים, הלוואה שנתקבלה, מקדמה מלקוח (נתקבלה מקדמה מלקוח והעסק צריך לשלם/להחזיר בעתיד בסחורות/בשירותים).
 
דוגמא מסכמת:
 
נכסים התחייבויות+ הון
קופה ספקים
ציוד הלוואה שנתקבלה
מכונות מקדמה מלקוח
מלאי הון
מבנים  
הלוואה שניתנה  
פטנט  
מוניטין  
 
 
תרגיל : סמן נכס או התחייבות ובדוק סיכומים.
 
  נכס התחייבות
קופה    
מבנה    
ספקים    
מקדמה מלקוח    
הלוואה שניתנה    
הלוואה שנתקבלה    
פטנט    
מבנה    
הלוואה מהבנק    
סה"כ 5 4
 
 
 
כללים לרישום חובה/זכות
 
 1. נכסים בחובה/התחייבויות בזכות.
  גידול בנכס, יירשם בחובה. גידול בהתחייבות יירשם בזכות.
  קיטון בנכס, יירשם בזכות. קיטון בהתחייבות יירשם בחובה.
   
חובה זכות
נכס+ התחייבות+
התחייבות - נכס-
 
 
 
רשום פקודות יומן לאירועים הבאים:
 
  חובה זכות הסבר
כספים מהקופה הופקדו בבנק עו"ש קופה הנכס עו"ש גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נתקבל מזומן ע"ח חוב לקוח קופה לקוח הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס לקוח קטן, לכן יירשם בזכות.
שולם לספק ע"ח התחייבות במזומן ספק קופה ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נרכשה מכונה ושולם במזומן מכונה קופה הנכס מכונה גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נרכש מבנה ושולם במזומן מבנה קופה הנכס מבנה גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נתקבלה מקדמה מלקוח במזומן קופה מקדמה מלקוח הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
ההתחייבות מקדמה מלקוח גדלה לכן תרשם בזכות.
שולמה מקדמה לספק במזומן. מקדמה לספק קופה הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
הנכס מקדמה לספק גדל, לכן יירשם בחובה.
 

 
 
 
  חובה זכות הסבר
נתקבלה הלוואה מהבנק עו"ש הלוואה מהבנק הנכס עו"ש גדל, לכן יירשם בחובה.
ההתחייבות הלוואה מהבנק גדלה, לכן תרשם בזכות.
הוחזרה ההלוואה לבנק הלוואה מהבנק עו"ש הנכס עו"ש קטן, לכן יירשם בזכות.
ההתחייבות הלוואה מהבנק קטנה, לכן תרשם בחובה.
 
 
תרגיל: רשום פקודות יומן לאירועים הבאים
 
  חובה זכות הסבר
נתקבל מזומן ע"ח חוב לקוח      
נרכשה מכונה ושולם במזומן      
שולם לספק ע"ח התחייבות במזומן.      
נתקבלה מקדמה מלקוח במזומן.      
נרכשה מכונה ושולם במזומן      
ניתנה הלוואה לעסק אחר במזומן      
הלקוח הפקיד ישירות לח"ן הבנק של העסק ע"ח חוב.      
נרכש ציוד ושולם במזומן      
נתקבלה הלוואה מהבנק      
 
 
 
 1. הוצאה בחובה/הכנסה בזכות.
   
  הוצאה תרשם בחובה, הכנסה תרשם בזכות.
  הקטנת הוצאה (החזרות לספקים, הנחות שנתקבלו) תרשם בזכות.
  הקטנת הכנסה (החזרות מלקוחות, הנחות שניתנו) תרשם בחובה.
   
  להלן סיכום:
חובה זכות
הוצאות פרסום, ניקיון וכו... הכנסות מייעוץ, מהשכרה וכוו..
קניות מכירות
ח"ן המבטאים הקטנת הכנסות:
החזר מלקוח, הנחה שניתנה
ח"ן המבטאים הקטנת הוצאות:
החזר לספק, הנחה שנתקבלה
 
 

דוגמא:
 
  חובה זכות הסבר
נקנו סחורות ושולם במזומן קניות קופה קניות= הוצאות נרשמות בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נמכרו סחורות ונתקבל מזומן קופה מכירות הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
מכירות= הכנסות נרשמות בזכות.
שולם עבור הוצאות פרסום בשיק הוצאות פרסום עו"ש הוצאות נרשמות בחובה.
הנכס עו"ש קטן לכן נרשם בזכות.
נתקבל מזומן עבור השכרת המחסן. קופה הכנסות  מהשכרה הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
הכנסות נרשמות בזכות.
שולם במזומן עבור שירותי שמירה הוצאות שמירה קופה הוצאות נרשמות בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
הוחזרה סחורה מלקוח החזרת סחורה מלקוח לקוחות החזרת סחורה מלקוח (חשבון המבטא הקטנת המכירות= הכנסות) נרשם בחובה.
הנכס לקוחות קטן (הלקוחות חייבים פחות כסף מכיוון שהחזירו חלק מהסחורה) לכן יירשם בזכות.
נתקבלה הנחה מספק ספקים הנחה מספק ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה.
הנחה מספק (חשבון המבטא הקטנת קניות= הוצאות)  יירשם בזכות.
הוחזרה סחורה לספק ספקים הנחות לספקים ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה.
הנחה מספק (חשבון המבטא הקטנת קניות= הוצאות)  יירשם בזכות.
נמכרה סחורה בהקפה לקוחות מכירות הנכס לקוחות גדל, לכן יירשם בחובה.
מכירות= הכנסות נרשם בזכות.
נקנתה סחורה בהקפה קניות ספקים הוצאות נרשמות בחובה.
התחייבויות לספק גדלה לכן תרשם בזכות.
ניתנה הנחה ללקוח הנחה ללקוח לקוחות הנחה ללקוח (חשבון המבטא הקטנת הכנסות) נרשם בחובה.
הנכס לקוחות קטן (הלקוחות חייבים פחות כסף מכיוון שקבלו הנחה) לכן יירשם בזכות.
 

 
 
תרגיל: רשום פקודות יומן והסבר
 
  חובה זכות הסבר
נתקבל מזומן עבור ייעוץ.      
שולם בשיק עבור שירותי  ניקיון      
הוחזרה סחורה מלקוח      
נקנו סחורות ושולם בשיק      
נמכרו סחורות ונתקבל שיק      
שולם עבור הוצאות שיווק בשיק      
נתקבלה הנחה מספק      
כספים מהקופה הופקדו בבנק      
ניתנה הנחה ללקוח      
הוחזרה סחורה לספק      
נתקבל שיק בגין השכרת מחסן העסק.      
שולם עבור הובלת סחורה ללקוח בשיק.      
נרכשה מכונה בשיק      
שולם בגין שמירת המפעל במזומן.      
הוחזרה סחורה מלקוח      
נתקבל מזומן בגין השכרת מחסן העסק.      
 

 
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים