מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  

 

                                         

קטע ממבחן 3


 


נתונים לשאלות 1-3

חברת "גיגי ודידי" בע"מ (להלן-"החברה"), הוקמה בתאריך 01/01/07, החברה קונה ומוכרת כלי בית.
להלן מאזן הבוחן ל 31/12/08:

סעיף ש"ח סעיף ש"ח
ספקים 357 מכירות 20,400
חייבים 918 זכאים 612
עלות מופחתת- מבנה ? לקוחות 3,060
עלות מופחתת- מחשבים ? מלאי ל 31/12/07 ?
הוצאות אחזקת מבנה 2,142 הוצאות משכורת 6,120
קניות 11,220 שטל"ק 306
המחאות לפירעון 612 הוצאות פרסום 1,428
הון עצמי ? הלוואה שניתנה 4,080
הוצאות ריבית 153 הלח"מ 31/12/07 102
הוצאות ביטוח מבנה 2,448 שטל"ג 408

       
נתונים נוספים:

א. המחשבים נרכשו ב 30/06/07. אורך חיים 3 שנים. שיטת הפחת סיכום ספרות עולה. הוצאות פחת לשנת 2007 סך 1,020 ₪, ערך הגרט הינו 1,000 ₪.
ב. המבנה נרכש בתאריך הקמת החברה בעלות של 18,360 ₪, אורך חיים 20 שנה, שיטת פחת קו ישר. מרכיב הקרקע מהווה 1/3 מהעלות.
ג. הוצאות הביטוח שולמו ב 30/04/08 עבור 4 שנים.
ד. % ההלח"מ מהווה 5% מהלקוחות.
ה. מלאי סגירה ל 31/12/08- 2,040 ₪. עלות המכירות מהווה 50% מהמכירות.
ו. הנח: המחשבים והמבנה משמשים 50% את ההנהלה. 50% מהוצאות השכר הן בגין ההנהלה.
ז. ההלוואה שניתנה תוחזר במהלך שנת 2009.

1. מהו ההון העצמי ל 31/12/07?

א. 40,188         ב. 41,188         ג. 39,188         ד. 40,168           ה. 23,400

2. מהו סכום הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2008 ( הנח כי עלות המחשבים הינה 13,240)?

א. 6,222           ב. 5,916          ג. 5,865            ד. 8,168            ה. 4,680

3. מהו סכום הרכוש השוטף במאזן ל 31/12/08?

א. 11,679         ב. 12,903        ג. 11,271           ד. 12,852          ה. 14,750

4. להלן מספר טענות הקשורות לרכוש קבוע:

טענה 1- ניתן להכיר ברכוש קבוע כנכס רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות הקשורות לרכוש קבוע יזרמו אל הישות וכן ניתן למדוד באופן מהימן את עלות הרכוש הקבוע.

טענה 2- מוניטין הינו פריט רכוש קבוע מכיוון שהינו נכס המשמש את החברה למשך מספר שנים.

טענה 3- על ישות לבחון את ערך השייר של נכס לפחות פעם בשנה ואם יתגלה הבדל באומדן שלו, הטיפול החשבונאי יהיה לפי תיקון טעות.

טענה 4- הטיפול בסכומים חריגים שנתהוו במסגרת ההקמה העצמית של הנכס, כתוצאה מבזבוז חומרים, עבודה או אחר הינו כי עלויות אלו יכללו בעלות הנכס.

אילו מהטענות לעיל נכונה בהתאם לתקן 27?

א. טענות 1,3 נכונות.
ב. טענות 1,4 נכונות.
ג. טענה 1 נכונה בלבד.
ד. טענות 2,3 נכונות.
ה. כל הטענות לא נכונות.

5. להלן מספר טענות בנוגע לדוח על תזרימי המזומנים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 7 (להלן-"התקן"):

טענה 1- פיקדונות בבנק המופיעים במאזן ל 31/12/08, אשר מועד פירעונם הינו ב 01/03/09, מהווים בהכרח מזומנים ושווי מזומנים, בהנחה שאינם משועבדים.
טענה 2- פיקדונות בחברת ביטוח עשויים להיכלל בהגדרת מזומנים ושווי מזומנים.
טענה 3- בהתאם לתקן, תשלומי דיבידנד יכולים להיכלל במסגרת הפעילות השוטפת.
טענה 4- משיכת יתר בבנק בשום מקרה לא תיכלל כחלק ממזומנים ושווי מזומנים בדוח תזרים מזומנים, מכיוון שבהתאם לתקן בינלאומי 1 משיכת יתר לא נכללת בהגדרה זו.

אילו מהטענות לעיל נכונה בהתאם לתקן?

א. טענות 1,3 נכונות.
ב. טענות 1,4 נכונות.
ג. טענה 1 נכונה בלבד.
ד. טענות 2,3 נכונות.
ה. כל הטענות לא נכונות.

6. המושג פרמיה על מניות מתייחס ל:

א. סכומים ששולמו תמורת הון המניות.
ב. ההפרש בין ההון המונפק להון הנפרע.
ג. ההפרש בין הסכום ששולם תמורת המניות לערכן הנקוב.
ד. סכום העודפים שהוון למניות הטבה.
ה. כל התשובות לא נכונות.

נתונים לשאלות 7-12:

חברת "נועה אופנה לאשה" בע"מ (להלן-"החברה") הוקמה ביום 30/06/08, החברה עוסקת בקניית ומכירת ביגוד יוקרתי לנשים.

להלן דוח רווח והפסד של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/09:

סעיף   נתון נוסף
מכירות 180,000 א'
עלות המכר ? ב'
רווח גולמי 85,000  
הכנסות אחרות   ג'
הוצאות מכירה   ד'
הוצאות הנהלה וכלליות   ה,ו',ז',ח',יג'
רווח תפעולי    
הוצאות מימון   ט'
רווח נקי לפני מס    
הוצאות מס 3,400  
רווח נקי אחרי מס    

 
להלן מאזן החברה ליום 31/12/09:

סעיף 31/12/09 31/12/08 נתון נוסף
נכסים שוטפים:      
מזומנים 120,000 90,000  
פיקדונות בחברת ביטוח 76,670 35,000  י'
לקוחות נטו ? 9,500 א',ו'
מלאי 225,000 ?  
הוצאות ביטוח מראש ? ?  
נכסים בלתי שוטפים:      
הוצאות ביטוח מראש ? 37,500 יג'
רכוש קבוע נטו 85,000 ? ז
זיכיון נטו  ? 37,500 ג',ח'
התחייבויות שוטפות:      
ספקים 87,500 70,000  
חלויות שוטפות 41,250  ?  ט'
הכנסות מראש  ?  0  
ריבית לשלם  ? ?  
הוצאות שיווק לשלם  ? 500  
התחייבויות בלתי שוטפות:      
הלוואות לז"א ? ? ט'
הון עצמי:      
הון מניות רגילות 37,500 25,000  יא'
קרנות 75,000 37,500 יא'
עודפים ? 240,500 יב'

  נתונים נוספים:

א. מכירות החברה מתפלגות באופן שווה על פני חודשי השנה. תקופת האשראי ללקוחות הינה 60 יום.

ב. הקניות נטו בשנת 2009, הסתכמו לסך 120,000 ₪.

ג. ביום 01/01/08, נתנה החברה זכויות שימוש בזיכיון שבבעלותה, לתקופה של 18 חודש תמורת סך 45,000 ₪, התמורה התקבלה באותו יום. ההכנסות ממתן זכויות שימוש מוצגות בסעיף הכנסות אחרות.

ד. הוצאות השיווק מחושבות על בסיס חודשי, לפי 5% מהמכירות. החשבונית בגין השיווק מתקבלת ומשולמת חודש לאחר ביצוע המכירות.

ה. הוצאות הנהלה וכלליות כוללות פחת והפחתות, ביטוח, חובות מסופקים, הוצאות שכר בסך 375 ₪ לחודש והוצאות אחרות בסך 2,500 ₪ לשנה.

ו. החברה אומדת את ההפרשה לחובות מסופקים 5% מהלקוחות. מיום הקמתה לא התגלו חובות אבודים.

ז. ביום הקמתה, רכשה החברה את הרכוש הקבוע בעלות של 100,000 ₪, שיטת פחת קו ישר.

ח. הזיכיון נרכש ביום 30/12/08, והוא מופחת בשיטת הקו הישר על פני 5 שנים. הוצאות הפחתת הזיכיון נרשמות בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.

ט. ביום הקמתה לקחה החברה הלוואה בסך 150,000 ₪ אשר תיפרע ב-4 תשלומי קרן שנתיים שווים החל מיום 30/06/09. ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 8%, המשולמת יחד עם החזרי הקרן. הנח ריבית פשוטה. להלן נתונים על המדד:

תאריך מדד
30/06/08 100
31/12/08 100
30/06/09 108.75 
31/12/09 110

י. הפיקדונות בחברת הביטוח הן לתקופה של 60 יום מיום הפקדתם, אין סיכון משמעותי לשינוי בערכן.

יא. ב 30/06/09 הנפיקה החברה מניות הטבה בשיעור של 20%. חלוקת מניות ההטבה בוצעה מהקרנות. בנובמבר 2009 הנפיקה החברה מניות.

יב. ב 15/12/09 חלקה החברה לראשונה דיבידנד במזומן בשיעור של 10%.

יג. ביום הקמתה חתמה החברה על חוזה ביטוח ושלמה ל 3 שנים מראש.


הערה: החברה מיישמת בדוחותיה את תקן בינלאומי מספר 1- הצגת דוחות כספיים, תקן בינלאומי 7- דוח תזרים מזומנים.


7. מהו הרווח הגולמי לפי בסיס מזומן טהור לשנת 2009?

א. 56,500         ב. 57,500         ג. 65,000         ד. 87,500         ה. 84,000

8. מהו סכום הוצאות המימון לשנת 2009?

א. 26,531         ב. 12,375         ג. 53,833         ד. 36,750         ה. 14,770

9. מהו סכום הנכסים השוטפים במאזן ל 31/12/08?

א. 295,000       ב. 591,000        ג. 608,500       ד. 288,700       ה. 359,500

10. מהו סכום ההתחייבויות השוטפות במאזן ל 31/12/08?

א. 99,700         ב. 61,950         ג. 114,000        ד. 144,450       ה. 202,700

11. מהו סכום הוצאות הנהלה וכלליות שיופיע בדוח רווח והפסד לשנת 2009?

א. 40,500         ב. 22,000         ג. 50,500         ד. 62,000         ה. 42,500

12. מהו הסכום שיופיע בדוח תזרים מזומנים מפעילות מימון לשנה שהסתיימה ב 31/12/09?

א. מזומנים ששימשו לפעילות מימון 44,533
ב. מזומנים ששימשו לפעילות מימון 5,469
ג. מזומנים שנבעו מפעילות מימון 50,000
ד. מזומנים שנבעו מפעילות מימון 44,533
ה. מזומנים שנבעו מפעילות מימון 5,469

 

   תשובות מבחן 3

שאלה

תשובה

1

ב

2

א

3

ג

4

ג

5

ד

6

ג

7

ב

8

א

9

ה

10

ג

11

ג

12

ה

13

ד

14

ד

15

ג

16

ג

17

א

18

ג

19

ב

20

ג

 

                                        פתרון מבחן 3


שאלות 1-3:

1. מציאת הון עצמי ל 31/12/07:

מציאת עלות מופחתת מחשבים ל 31/12/07:

נסמן ב X, בסיס פחת מחשבים:

1,020=X*6/12*1/6

X=12,240

עלות מופחתת ל 31/12/07: 12,220=12,240+1000-1,020


מציאת עלות מופחתת מבנה ל 31/12/07: 17,748=1/20*2/3*18,360-18,360
 


מציאת מלאי פתיחה ל 31/12/07:

עלות המכר: 10,200=20,400*0.5

מ.פ. (P.N)      ?
קניות           11,220
מ.ס.           (2,040)
עלות המכר    10,200

מלאי פתיחה= 1,020

נציב את הנתונים החסרים במאזן הבוחן, ונמצא את הון המניות היתרה החסרה.
 

 

  ש"ח סעיף ש"ח
חייבים 918 ספקים 357
עלות מופחתת- מבנה 17,748 המחאות לפירעון 612
עלות מופחתת- מחשבים 12,220 הון עצמי (P.N) 41,188
הוצאות אחזקת מבנה 2,142 מכירות 20,400
קניות 11,220 זכאים 612
הוצאות ריבית 153 הלח"מ 31/12/07 102
הוצאות ביטוח מבנה 2,448    
לקוחות 3,060    
מלאי ל 31/12/07 1,020    
הוצאות משכורת 6,120    
שטל"ק 306    
הוצאות פרסום 1,428    
הלוואה שניתנה 4,080    
שטל"ג 408    
סה"כ 63,271 סה"כ 63,271

 תשובה: הון עצמי 41,188

2. הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2008:

הוצאות אחזקה                   1,071=2,142*0.5
הוצאות ביטוח מבנה             204=2,448*(8/12/4)*0.5
הוצאות משכורות                 3,060=6,120*0.5
פחת מבנה                         306=(18,360*2/3*1/20)*0.5
פחת מחשבים                     1,530={12,240*(6/12*6/12+2/6*1/6)}*0.5
הוצאות חומ"ס                     51=102 -5%*3,060
סה"כ                                 6,222

תשובה: הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2008: 6,222 ₪.

3. סכום הרכוש השוטף במאזן ל 31/12/08:

חייבים (נתון)                     918    
הוצאות ביטוח מראש          612=2,448/4
לקוחות נטו                       2,907=3,060*0.95
מלאי סגירה (נתון)              2,040
שטל"ק                            306    
הלוואה שניתנה                 4,080
שטל"ג                            408
סה"כ                             11,271      

תשובה: 11,271

4. טענות בנוגע לרכוש קבוע בהתאם לתקן 27- רכוש קבוע:

טענה 1 – נכון.

טענה 2 - לא נכונה, רכוש קבוע הינו פריט מוחשי ואילו מוניטין הינו פריט לא מוחשי.

טענה 3- לא נכונה, שינוי בערך השייר מטופל לפי שינוי אומדן ולא לפי תיקון טעות.

טענה 4- לא נכונה, סכומים חריגים במסגרת ההקמה של הנכס ייזקפו לדוח רווח והפסד.

תשובה: ג', טענה 1 נכונה בלבד.


5. טענות בנוגע לדוח על תזרימי המזומנים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 7 (להלן-"התקן"):

טענה 1- לא נכונה, במידה והופקדו לפני 01/12/08, הרי משך הפיקדון הינו מעל 3 חודשים מיום הפקדתם. לכן, הם לא בהכרח ייכללו בהגדרת מזומנים ושווי מזומנים.

טענה 2- נכון. פיקדונות בחברת ביטוח עשויים להיכלל בהגדרת מזומנים ושווי מזומנים.

טענה 3- נכון. בהתאם לתקן, תשלומי דיבידנד יכולים להיכלל במסגרת הפעילות השוטפת.

טענה 4- לא נכון. בהתאם לתקן משיכות יתר בבנק אשר אינן עומדות להחזר על פי דרישה ניתן להכלילם כחלק ממזומנים ושווי מזומנים. זאת בתנאי, שעו"ש משיכת יתר מהווה חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של החברה. ניהול מזומנים כזה, מתאפיין ביתרה המשתנה תדיר בין ערכים חיובים לערכים שלילים.

תשובה: ד'

6. המושג פרמיה על מניות .

מתייחס להפרש בין הסכום ששולם תמורת המניות לערכן הנקוב.

תשובה: ג'

שאלות 7-12:

7. רווח גולמי לפי בסיס מזומן טהור לשנת 2009:

בבסיס מזומן (טהור/מעורב) הרווח הגולמי הינו תקבולים מלקוחות בניכוי תשלומים לספקים. קניות בהקפה מכירות בהקפה ושינוים במלאי אינם מהווים מרכיב בקביעת הרווח הגולמי.

מציאת תקבולים מלקוחות 2009:

הלח"מ מהווה 5% מהלקוחות.
לקוחות נטו ל 31/12/08 סך 9,500 ₪, נמצא לקוחות ברוטו ל 31/12/08.
 

  % ש"ח
הלח"מ 5  
לקוחות נטו 95 9,500
לקוחות 100  10,000  (P.N)

מסקנה: לקוחות ברוטו ל 31/12/08: 10,000 ₪.

לקוחות ל 31/12/09:

אשראי לקוחות 60 יום ומתפלג באופן שווה על פני השנה, כלומר 60/360 ממכירות 2009, הן יתרת לקוחות ל 31/12/09: 30,000=60/360*180,000
 

לקוחות 2009

 

י.פ.                    10,000 י.ס.                                  30,000
מכירות               180,000 חובות אבודים                       0
  תקבולים מלקוחות            160,000
סה"כ                  190,000 סה"כ                               190,000


מציאת תשלומים לספקים 2009:

ספקים 2009

 

י.פ.                               87,500 י.פ.                                70,000
תשלומים לספקים           102,500 קניות (נתון ב')               120,000
סה"כ                           190,000 סה"כ                             190,000         

 

רווח גולמי בסיס מזומן טהור לשנת 2009:

תקבולים מלקוחות          160,000
תשלומים לספקים           102,500        
רווח גולמי                     57,500

תשובה: 57,500 ₪

8. הוצאות מימון לשנת 2009:

פרטים תאריך יתרת הלוואה
קבלת הלוואה 30/06/08 150,000
החזר 1 30/06/09 112,500

החזרי ריבית ביחד עם החזרי קרן כל 01/07. סכום כל החזר 150,000/4=37,500

למציאת הוצאות מימון, נפתח כרטיס הוצאות ריבית וכרטיס הלוואה 2009.
 

הוצאות ריבית 2009

 
לשלם31/12      4,950=110/100*1/2*8%*112,500 לשלם 1/1   6,000=150,000*8%*1/2
תשלום             13,050=108.75/100*8%*150,0000  יתרה          12,000  
סה"כ               18,000  סה"כ         18,000 

 

הלוואה 2009

 

י.ס.                  112,500*110/100=123,750

י.פ.                              150,000
תשלום             40,781=108.75/100*150,0000/4 

הוצאות (P.N)                14,531

סה"כ               164,531

סה"כ                           164,531

 הוצאות מימון 2009: 12,000+14,531=26,531

תשובה: 26,531 ₪.

9. סכום הנכסים השוטפים ל 31/12/08:

מזומנים ושווי מזומנים (הערה 1)        125,000  
לקוחות נטו (נתון)                           9,500     
מלאי (הערה 2)                              200,000
הוצאות ביטוח מראש לז"ק (הערה 3)  25,000
סה"כ נכסים שוטפים                        359,500

הערה 1- מזומנים ושווי מזומנים

בסעיף מזומנים ושווי מזומנים נכלל פיקדונות לזמן קצר לתקופה של עד 3 חודשים מיום הפקדתם.

הערה 2 - מלאי

עלות המכר 2009= מכירות בניכוי רווח גולמי.

עלות המכר 2009= 95,000=180,000-85,000
 

מלאי פתיחה01/01/09  ?
קניות 2009(נתון ב') 120,000
מלאי סגירה 31/12/09 (נתון) (225,000)
עלות המכר 2009 95,000


מלאי ל 01/01/09:        200,000=95,000-120,000+225,000
 

• הערה 3 - הוצאות ביטוח מראש לז"ק ל 31/12/08:

הוצאות מראש (נכסים שוטפים) ל 31/12/08, הן ההוצאות המתייחסות לשנת 2009.
 

  ש"ח תקופה בחודשים תקופה 
ביטוח מראש- לא שוטף 37,500 18 01/01/2010-30/06/11
ביטוח מראש- שוטף 25,000 (P.N)  12 01/01/09-31/12/09


 תשובה: 359,500 ₪


10. התחייבויות שוטפות ל 31/12/08:

ספקים                                    70,000
חלויות שוטפות של הלוואות לז"א  37,500=150,000/4*100/100                                                                                                                                                           ריבית לשלם                            6,000=150,000*8%*1/2
שיווק לשלם (נתון)                    500
סך התחייבויות שוטפות              114,000

תשובה: 114,000 ₪


11. הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:

פחת רכוש קבוע:

ביום הקמת החברה (30/06/08- נתון בתחילת השאלה) נרכש הרכוש הקבוע בעלות של 100,000 ₪ פחת קו ישר. רכוש קבוע נטו ל 31/12/09 סך 85,000 ₪.

פ"נ ל 31/12/09: 100,000-85,000=15,000

  ש"ח חודשים תקופה
פחת נצבר ל 31/12/09 15,000  18 30/06/08-31/12/09
הוצאות פחת 2009 10,000 (P.N) 12  

 
הפחתת זיכיון: 7,500=37,500/5


הוצאות ביטוח:

  ש"ח תקופה בשנים
הוצאות ביטוח מראש ל 31/12/08( נכסים לא שוטפים) 37,500  1.5
הוצאות 2009 (P.N)  25,000 1


 
הוצאות חובות מסופקים:

הלח"מ 2009

 
י.ס.                    1,500=5%*30,000 י.פ.                           500=5%*10,000
חובות אבודים        0 הוצאות חומ"ס           1,000  
סה"כ                 1,500 סה"כ                        1,500• הוצאות שכר ואחרות- 375*12+2,500=7,000

סיכום הוצאות הנהלה וכלליות:  50,500=10,000+7,500+25,000+1,000+7,000
 

תשובה: 50,500


12. תזרים מזומנים מפעילויות מימון לשנה שהסתיימה ב 31/12/09

החזר קרן הלוואה 01/07/09 150,000/4*108.75/100=40,781
הסבר: החזר קרן הלוואה כולל הפרשי ההצמדה (מהווה תזרים מזומנים שלילי).

מציאת התמורה מהנפקת מניות :  

 

הון מניות

קרנות (פרמיה)

עודפים

סה"כ

יתרת פתיחה

25,000

37,500

240,500

303,000

מניות הטבה 30/06

5,000

(5,000)

 

0

הנפקה (P.N)

7,500

42,500

 

50,000

דיבידנד 12/09

 

 

(3,750)

(3,750)

יתרת סגירה

37,500

75,000

236,750

349,250

התמורה מהנפקת המניות 50,000+
 

 סיכום:

החזר קרן הלוואה 01/07/09        (40,781)=150,000/4*108.75/100
תמורה מהנפקת מניות               50,000+
חלוקת דיבידנד*                       (3,750)=(25,000+5,000+7,500)*10%
סה"כ                                      5,469      

הערות:

1. סכום הדיבידנד מחושב מע"נ הון מניות. הדיבידנד שולם, מהווה תזרים שלילי מפעילות מימון.
2. תשלומי דיבידנד ניתן להציגם כפעילות שוטפת או כפעילות מימון.
תשובה ללא חלוקת הדיבידנד 9,219 ₪ (40,781)+50,000=, הינה תשובה נכונה גם כן.

תשובה: 5,469₪, מזומנים שנבעו מפעילות מימון. 


 

פתרון מבחן מועצה מועד סתיו 2009-
 
 
פתרון שאלות 1-5, חברת "עידודי"
 
1. הרווח הגולמי של חברת "עידודי" בע"מ לשנה שהסתיימה ב 31/12/08:
 
נציג להלן את הקטע הרלוונטי מדוח רווח והפסד:
 
חובה
זכות
מלאי ל 01/01/08
360,000
מלאי ל 31/12/08
300,000  
החזרות מלקוחות
15,000
החזרות לספקים
17,450   
קניות
1,250,000
הנחות מספקים
1,280             
רווח גולמי (P.N)
1,193,730
מכירות
2,500,000 
סה"כ
2,818,730
סה"כ
2,818,730
 
הנחה מספקים (נתון נוסף 7): 32,000*4%=1,280
 
תשובה: 1,193,730
 
2. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ב 31/12/08:
 
סעיף
חישוב
הערה
הוצאות פרסום
15,000
1
הוצאות חומ"ס
13,700
2
פחת מבנים ציוד וריהוט
95,664
3
הוצאות חשמל
36,000
4
הוצאות טלפון
24,000
4
הוצאות משכורת
320,000
5
סה"כ
504,364
 
 
תשובה: 504,364
 
הערה 1: הוצאות פרסום
 
הוצאות פרסום שנת 2008: 18,000*10/12=15,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות הפרסום הינה:
 
לחובת: הוצאות מראש       3,000
            לזכות הוצאות פרסום        3,000


הערה 2: הוצאות חומ"ס
 
לקוחות 2008
יתרה לתיקון
395,000  
חוב אבוד (נתון 5)
45,000
 
 
החזרה מלקוחות (נתון 4)
15,000
 
 
יתרה מתוקנת (P.N)
335,000
סה"כ
395,000   
סה"כ
395,000   
 
 
הלח"מ 2008
י.ס.*
26,800   
י.פ.
58,100
חוב אבוד(5)
45,000    
הוצאות (P.N
13,700
סה"כ
71,800
סה"כ
71,800
 
*י.ס. הלח"מ: 8%*335,000=26,800
 
הוצאות חומ"ס ואבודים 13,700
 
הערה 3: הוצאות פחת רכוש קבוע שנת 2008
 
פריט
הוצאות הפחת
הערה
מבנה
2,358,000*2/3-117,900)=58,164)*4%
במבחן 2 שאלה 26 הופיעה שאלה דומה
ציוד
(210,000-10,000)*10%=20,000
 
ריהוט
(350,000-210,000)/8=17,500
 
סה"כ
95,664
 
 
הוצאות פחת מבנים ציוד וריהוט    95,664
 
הערה 4: הוצאות חשמל וטלפון שנת 2008
 
הוצאות חשמל שנת 2008: 30,000*12/10=36,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות חשמל הינה:
 
לחובת: הוצאות חשמל       6,000
            לזכות הוצאות לשלם         6,000
 
 
הוצאות טלפון שנת 2008: 20,000*12/10=24,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות חשמל הינה:
 
לחובת: הוצאות טלפון        4,000
            לזכות הוצאות לשלם         4,000


הערה 5: הוצאות משכורת שנת 2008
 
הוצאות משכורת שנת 2008: 295,000+25,000=320,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות משכורת הינה:
 
לחובת: הוצאות משכורת    25,000
            לזכות הוצאות לשלם (חו"ז עובדים)             25,000
 
 
3. ההון העצמי במאזן ליום 31/12/2008:
 
רווח נקי שנת 2008
641,866
הון מניות
150,000
עודפים
671,600
פרמיה
1,000,000
סה"כ
2,463,466
 
תשובה: 2,463,466
 
4. נכסים בלתי שוטפים ל 31/12/08:
 
 
ריהוט
ציוד
מבנים
סה"כ
עלות
140,000
210,000
2,358,000
 
 
 
 
 
 
פ"נ ל 01/01/08
0
(60,000)
(94,320)
 
הוצאות פחת 2008 (חושב בשאלה 2)
(17,500)
(20,000)
(58,164)
 
פ"נ ל 31/12/08
(17,500)
(80,000)
(152,484)
 
עלות מופחתת ל 31/12/08
122,500
130,000
2,205,516
2,458,016
 
תשובה: 2,458,016
 
5. ההתחייבויות במאזן ל 31/12/08:
 
אשראי בנקאי
200,000
הלוואות
250,000
ספקים
125,950
הוצאות לשלם (חשמל)
6,000
הוצאות לשלם (טלפון)
4,000
הוצאות לשלם (משכורות)
25,000
ריבית לשלם
12,500
הכנסות מראש
115,000
סה"כ
738,450
 


 
ריבית לשלם: 250,000*6%*10/12=12,500
 
ספקים: 127,230-1,280=125,950
ההנחה מהספקים חושבה בשאלה 1.
 
הכנסות מראש (נתון נוסף 8): 160,000-5,000*9=115,000
 
תשובה: 738,450
 
פתרון שאלות 6-8 חברת "עדי":
 
6. העלות המופחתת של הבנינים ל 31/12/08:
 
עלות                              1,800,000
פחת נצבר ל 31/12/08:  ((1,800,000*2/3-100,000)*4%*6=(264,000
עלות מופחתת                  1,536,000
 
תשובה: 1,536,000
 
7. הוצאות פחת מכונות וציוד לשנת 2008:
 
פחת הנצבר מכונות וציוד ל 31/12/07 מקיים את המשוואה הבאה:
 
270,000=(600,000-60,000)*5*אחוז הפחת
=אחוז הפחת10%
 
הוצאות פחת 2008:
 
מכונות וציוד שנרכשו ב 01/01/03: (600,000-60,000)*10%=54,000
מכונות וציוד שנרכשו ב 01/07/08: (200,000-25,000)/7*6/12=12,500
סה"כ הוצאות פחת מכונות 2008:   66,500
 
תשובה: 66,500 

[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים