מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  

מועד אביב 2009- חלק ב' שאלות 21-40
 
21. הוצאות המימון של חברת "ירון" לשנת 2006:
 
נציב את הנתונים הבאים:
FV=500,000                N=5                 PMT=30,000               I=5%
 
נקבל PV=-521,647
 
תמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה: 521,647-42,148=479,499
 
נציב את PV=-479,499  החדש, ונקבל את ריבית השוק החדשה: I=7%
 
אג"ח 2006
י.ס.*                 516,878
י.פ.               479,499
החזר                  0
מימון (P.N37,379
סה"כ            516,878
סה"כ             516,878
 
י.פ. =התמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה.
 
י.ס.   483,064*107/100=516,878;BAL1=483,064
 
 
הפחתת פרמיה והנפקה                 37,379
ריבית בגין האג"ח                         30,000*107/100=32,100
סך הוצאות מימון                         69,479
 
תשובה: 69,479
 
22. ע"נ של אג"ח סדרה ב' שהונפק ב 31/12/09:
 
בהתאם לנתונים ב 31/12/09 החברה פדתה בפדיון מוקדם את אג"ח סדרה א' תמורת ערכה הנקוב צמוד ליום 31/12/09.
 
נחשב ע"נ סדרה א' צמוד ליום 31/12/09:    500,000*116/100=580,000
 
תמורת ההנפקה נטו (בניכוי הוצאות הנפקה) של אג"ח סדרה ב'= 580,000
 
אג"ח סדרה ב':
 
תמורת ההנפקה לפני הוצאות הנפקה:   PV=580,000+27,572=607,572
 
נסמן ב X את הערך הנקוב של אג"ח סדרה ב':
FV=X              I=5.4%                        PMT=X*5%                N=6
 
נציב X=100,000  (מספר אקראי) , אחר כך נפתור באמצעות ערך משולש.
 
FV=100,000                I=5.4%                        PMT=5,000                 N=6
 
נקבל: 97,995PV=-
 
 
PV
FV
צריך להיות
607,572
(P.N) 620,000
היחס המתקיים
97,995
100,000   
 
100,000*607,572/97,995=620,003
 
תשובה: הערך הנוכחי של אג"ח סדרה ב' הוא בקירוב 620,000
 
 
23. יתרת חשבון הבנק של חברת שרונה ל 31/12/08, לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות:
 
שלבי עבודה בהתאמות:
 
1.      נקודת המוצא הינה יתרה לא מתואמת לסוף תקופה (ראה חישוב להלן).
2.      בודקים את הרישומים בספרי העסק לעומת הרישומים בספרי הבנק.
  • נתונים זהים ונכונים- מסמנים V וממשיכים בבדיקה.
דוגמא: הפקדת מזומן ב 08/12/08 בספרי העסק נרשמה בחובה (חשבון העו"ש קבל כסף). בספרי הבנק האירוע נרשם בזכות באותו סכום. אין הערות המתייחסות לאירוע. לכן, נסמן  V ליד האירוע בספרי העסק ובספרי הבנק.
  • נתונים שגויים- מתקנים בגיליון ההתאמה בצד (ספרי העסק או ספרי הבנק) שעשה את השגיאה.
דוגמא: 15/12/08 צ'ק מספר 103. בהתאם לנתונים נוספים יש להניח כי רישומי הבנק נכונים.
בספרי העסק נרשם הצ'ק שניתן לספק בזכות בסכום של 1,580 ₪ במקום 1,850 ₪ (הסכום שנרשם בספרי הבנק).
מסקנה: הטעות הינה בספרי העסק. לכן, התיקון יהיה בספרי העסק, בצד זכות יירשם ההפרש ₪ 1,850-1,580=270
3.      בודקים את הרישומים בספרי הבנק לעומת הרישומים בספרי העסק.
  • באירועים בהם מסומן V מדלגים וממשיכים הלאה.
  • באירועים בהם לא מסומן V בודקים בהתאם לסעיף 2 לעיל.
4.      לאחר ביצוע כל ההתאמות מוצאים את היתרה המתואמת לסוף תקופה (סיכום חובה מינוס זכות).
 
 
ספרי העסק- "שרונה"
 
יתרה לא מתואמת ל 31/12/08 (ית' חובה) 54,300+2,500+5,300+3,750-1,550-1,580=62,720
 
ספרי הבנק
יתרה לא מתואמת ל 31/12/08 (יתרת זכות) 
54,300+2,500+5,300+250-1,200-1,850-5,300-30=53,970


 
 
ספרי העסק
ספרי הבנק
פרטים
חובה
זכות
חובה
זכות
יתרה לא מתואמת ל 31/12/08
62,720
 
 
53,970
צ'ק מספר 102
 
 
1,550
 
צ'ק מספר 103 (סטורנו)
 
270
 
 
הפקדת מזומן אחה"צ
 
 
 
3,750
הו"ק חברת החשמל
 
1,200
 
 
צ'ק 1104 לא כובד
 
5,300
 
 
עמלת אי כיבוד
 
30
 
 
ריבית על יתרת חשבון עו"ש
250
 
 
 
סיכום
62,970
6,800
1,550
57,720
יתרה מתואמת
 
56,170
56,170
 
 
תשובה: 56,170
 
 
24. ערך נכסים התחייבויות וההון העצמי במאזן החברה ביום הקמתה:
 
פקודות היומן בגין האירועים:
 
לחובת: קופה      80,000
            לזכות: הון מניות             80,000
 
לחובת: ציוד        80,000
            לזכות: קופה       40,000
            לזכות: הון מניות 10,000
            לזכות: פרמיה     30,000
 
נכסים
 
הון עצמי
 
קופה
40,000
הון מניות
90,000
ציוד
80,000
פרמיה
30,000
סה"כ
120,000
סה"כ
120,000
 
 
תשובה: ג'      נכסים 120,0000     ; התחייבויות 0 הון עצמי 120,000
 


פתרון לשאלות 25-26:
 
25. הרווח הגולמי של חברת "שוש" בע"מ לשנת 2008, שיטת נרי"ר:
 
מכירות                          5,600
עלות המכירות                80*52=4,160
רווח גולמי                     1,440
 
הסברים:
 
1.      כמות היחידות שנמכרו הינה סך התמורה מהמכירה לחלק במחיר מכירה ליחידה.
יחידות 5,600/70=80
2.      עלות המכירות- הינה כמה עלתה לי הסחורה שנמכרה. בהתאם לשיטת נרי"ר נכנס ראשון יצא ראשון המכירה הינה מהקניות הראשונות. מכיוון שנמכרו בסך הכול 80 יחידות הרי כולן הן ממלאי הפתיחה, העלות ליחידה ממלאי הפתיחה הינה 52 ₪.
3.      ניתן היה לפתור שאלה זו, באמצעות חישוב מלא של עלות המכירות (מלאי פתיחה+ קניות נטו- מלאי סגירה), אך שיטה זו ארוכה יותר.
 
תשובה: 1,440
 
26. עלות המכר של חברת שוש בע"מ לשנת 2008, שיטת ממוצע משוקלל:
                       
                                               
מחיר ממוצע ליחידה                     80,000*52+100,000*56+40,000*60+60,000*64 =57.14
80,000+100,000+40,000+60,000
 
 
עלות המכירות: 57.14*80=4,571
 
תשובה: 4,571
 
27. ערך המלאי ל 31/12/07:
 
ערך מלאי בספירה ב 15/12/07
360,000
קניות 16/12/07-31/12/07
140,000
עלות הסחורה שנמכרה 16/12/07-31/12/07
(282,000-102,000)*66.666%=(120,000)
ערך המלאי ל 31/12/07
380,000
 
הסברים:
 
כדי למצוא את ערך המלאי ל 31/12/07, יש להוסיף לערך המלאי ל 15/12/07 את סכום הקניות (הכניסות למלאי) שבוצעו בתקופה 16/12/07-31/12/07 ומנגד יש להפחית את סכום המכירות (יציאות מהמלאי) שבוצעו בתקופה זו.
הסחורה שנמכרה בסך 282,000 ₪ (יציאה מהמלאי) כוללת סך 102,000 ₪ שלא נכללו בספירה המלאי ל 15/12/07 (יצאו מהמחסן ב 12/12/07 לפני ה 15/12/07).
לכן, הסחורה שיצאה בפועל בתקופה 16/12/07-31/12/07, במחירי מכירה הינה ((282,000-102,000
 
לשים לב, ערך המלאי בספרים הינו תמיד במחירי קנייה לכן יש להמיר את מחיר המכירה המופיע בשאלה למחירי קנייה.
 
תשובה: 380,000
 
פתרון לשאלות 28-29:
 
28. פחת נצבר מכונות ל 31/12/07:
 
עלות המכונות ל 31/12/06 200,000/0.8=250,000
 
עלות המכונה שנמכרה ב 01/01/07:   40,000/0.8=50,000
 
עלות המכונות ל 31/12/07: 250,000-50,000=200,000
 
פחת נצבר ל 31/12/07: (250,000-50,000)*10%*3=60,000
 
הערה: פחת נצבר מחושב רק בגין המכונות הקיימות (שלא נמכרו).
 
תשובה: 60,000
 
29. עלות מופחתת ל 31/12/08:
 
ראשית, נמצא את עלות המכונה שנרכשה ב 31/12/07:
 
עלות ל 31/12/07 (חושב קודם)
200,000
פחת נצבר ל 31/12/07 (חושב קודם)
(60,000)
מכונה שנרכשה ב 31/12/07
(P.N) 100,000
עלות מופחתת ל 31/12/07) נתון)
240,000
 
 
פחת נצבר ל 31/12/08, מורכב מ:
 
פחת בגין מכונות שנרכשו ב 01/01/05: 200,000*10%*4=80,000
 
פחת בגין מכונה שנרכשה ב 31/12/07: 100,000*10%*1=10,000
 
סך פחת נצבר ל 31/12/08:    80,000+10,000=90,000
 
עלות ל 31/12/08
300,000
פחת נצבר ל 31/12/08
(90,000)
עלות מופחתת ל 31/12/08
210,000
 
תשובה: 210,000
פתרון לשאלות 30-31:
 
30. יתרת לקוחות נטו ל 31/12/07:
 
לקוחות 2007
י.פ. (נתון)   240,000
י.ס. (P.N) 490,000 
מכירות       1,800,000
תקבולים    1,500,000
 
החזרות      50,000
סה"כ        2,040,000
סה"כ         2,040,000
 
לקוחות נטו (לקוחות בניכוי הלח"מ) ל 31/12/07: 490,000*98%=480,200
 
תשובה: 480,200
 
31. הוצאות חובות מסופקים לשנת 2008:
 
י.ס.- הלח"מ ל 31/12/08:    2%*622,000=12,440
 
הלח"מ 2008
י.ס.             12,440   
י.פ.                 9,800
חוב אבוד     8,000
הוצאות (P.N10,640
סה"כ          20,440
סה"כ              20,440
 
תשובה: 10,640
 
32. רווח שלא יועד ל 31/12/08:
 
עודפים ל 01/01/08                     150,000
רווח נקי 2008                           45,200
דיבידנד 2008 (הערה 1)               (16,000)
יתרת עודפים ל 31/12/08             179,200
 
 
הערה 1: דיבידנד 2008:  
 
200,000*8%=16,000                          
 
תשובה: 179,200
 


פתרון לשאלות 33-34:
 
33. הדיבידנד שיקבלו בעלי המניות הרגילות של חברת הפורעים בשנת 2008:
 
דיבידנד צביר בפיגור בעל מניות בכורה ל 31/12/08:
 
דיבידנד מגיע למב"כ 01/01/06-31/12/08
100,000*10%*3=30,000
דיבידנד שחולק ב 31/12/07
(15,000)
דיבידנד מגיע למב"כ ל 30/12/08
15,000
 
סך דיבידנד                                 45,000
דיבידנד למב"כ                            (15,000)
יתרת דיבידנד לבעלי מ"ר              30,000
 
תשובה: 30,000
 
34. סך הדיבידנד שחילקה חברת "הפורעים" בשנת 2009:
 
מניות רגילות ל 01/01/09
200,000
הנפקת מניות הטבה שנת 2009
200,000
מניות רגילות ל 31/12/09
400,000
 
דיבידנד לבעלי מניות רגילות בשיעור 20%     : 400,000*20%=80,000
 
דיבידנד שוטף לבעלי מניות בכורה 2009:        100,000*10%=10,000
 
סך דיבידנד שחולק בשנת 2009: 80,000+10,000=90,000
 
תשובה: 90,000
 
35. תקן חשבונאות בינלאומי מספר 2- מלאי:
 
1. לא נכון- לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו.
2. נכון.
3. נכון.
 
תשובה: ה' טענות 2,3 נכונות.
 
36. תקן חשבונאות בינלאומי מספר 7- דוח תזרים מזומנים:
 
תשובה: ה', כל התשובות נכונות
 
37. תקן חשבונאות בינלאומי מספר 16, רכוש קבוע:
 
תשובה: א'.
 
38. התקבול במזומן מלקוחות שהתקבל בשנת 2008 בחברת "עדי" בע"מ:
 
לקוחות 2008
י.פ.        120,000 
י.ס.                  150,000   
מכירות   750,000
חובות אבודים*   9,000
 
תקבול (P.N)     711,000  
סה"כ    870,000
סה"כ                870,000
 
 
*מציאת סכום חובות אבודים לשנת 2008:
 
הלח"מ 2008
י.ס.                     8,500
י.פ.                     3,000
חוב אבוד (P.N)   9,000 
הוצאות                14,500
סה"כ                  17,500
סה"כ                  17,500
 
תשובה: 711,000
 
פתרון לשאלות 39-40:
 
39. הוצאות המימון בגין ההלוואה לשנת 2007:
 
הלוואה 2007
החזר 1     200,000*110/100=220,000
י.פ.                        1,000,000
י.ס.         800,000*121/100=968,000
הפרשי שער (P.N188,000
סה"כ       1,188,000
סה"כ                      1,188,000
 
 
הוצאות ריבית 2007
לשלם 31/12*         29,040
לשלם 01/01                  0          
תשלום 30/06**     33,000
הוצאות (P.N)          62,040
סה"כ                     62,040
סה"כ                       62,040
 
לשלם 31/12*     (1,000,000-200,000)*6%*6/12*121/100=29,040
תשלום 30/06    1,000,000*6%*6/12*110/100=33,000
 
הפרשי שער הלוואה        188,000
הוצאות ריבית                 62,040
סך הוצאות מימון            250,040
 
תשובה: 250,040
 
40. חלויות שוטפות של ההלוואה ל 31/12/08:       1,000,000*2/5*130/100=520,000
 
תשובה: 520,000
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים