מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


אגרות חוב
 
 
הנפקת אג"ח-
אגרת חוב היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. מנפיק אגרת החוב מתחייב לשלם את הסכום הנקוב, בתעודת ההתחייבות (האג"ח), בתוספת ריבית המחושבת מהע"נ.
תשלום ההתחייבות יכול להתבצע בבת אחת או לשיעורין.
את ההתחייבות, החברה (מנפיקת האג"ח) מתחייבת לשלם לבעלי האג"ח, ללא דיחוי במועד ובשיעור שנקבע מראש, ללא קשר לרווח /הפסדי החברה.
הערבות להתחייבות, הינה באמצעות שיעבוד נכסים לטובת בעלי אג"ח.
 
סוגי שעבודים:
שיעבוד ספציפי- שעבוד נכס מסוים.
שיעבוד שוטף/צף- שיעבוד על כל נכסי החברה.
 
רישום בספרים:
 
בספרי מנפיק האג"ח- יופיעו אג"ח בסעיף התחייבויות, כאילו קבל הלוואה מרוכשי האג"ח. ההצגה במאזן בסעיף התחייבויות לז"ק או התחייבויות לז"א, תלויה במועדי הפירעון.
 
בספרי רוכשי האג"ח- יופיע האג"ח בסעיף נכסים. נתן הלוואה למנפיק האג"ח.
 
הערה: בעל אג"ח הוא נושה של החברה, ואינו חלק מבעלי המניות של החברה, לא זכאי לדיבידנדים ואין לו זכויות הצבעה.
 
בפרק זה, נעסוק בצד של מנפיק האג"ח רישום ההתחייבות, ולא בצד רוכש האג"ח רישום הנכס.
 
 
הגורמים המשפיעים על התמורה מהאג"ח בעת ההנפקה:
 
 • הריבית הנקובה והמשולמת.
 • ריבית השוק על אג"ח דומות ביום ההנפקה.
 • ערך נקוב בש"ח של האג"ח.
 • תקופות ומספר תשלומים של הריבית בגין האג"ח.
 
אפשרויות להנפקת אג"ח:
 
1. הנפקה בערך נקוב (בע"נ)- התמורה שמקבלת החברה המנפיקה, היא הע"נ של האג"ח.
 
2. הנפקה בפרמיה (במחיר הגבוה מע"נ)- התמורה שמקבלת החברה המנפיקה, גבוהה מהע"נ של האג"ח.
 
3. הנפקה בניכיון (במחיר הנמוך מע"נ)- התמורה שמקבלת החברה המנפיקה נמוכה מהע"נ של האג"ח.

1. הנפקה תמורת הערך הנקוב:
 
מתקיים, כאשר הריבית הנקובה והמשולמת בגין האג"ח, שווה לשיעור הריבית בשוק, על אג"ח דומות.
החברה המנפיקה מקבלת את הע"נ ומחזירה בעתיד את הע"נ, כלומר עליות המימון של החברה, זהות להוצאות הריבית שתשלם בעתיד בגין האג"ח.
 
דוגמא  (הנפקה תמורת ע"נ):
 
 ביום 01/01/08, הנפיקה החברה 100,000 ₪ ע"נ, תמורת ערכם הנקוב, שיעור ריבית נקובה 7%, לפירעון ב 31/12/11. הריבית בגין האג"ח משולמת אחת לשנה החל מ 31/12/08.
 
נדרש:
 
א. מהו סך הוצאות המימון על האג"ח לכל תקופת האג"ח?
ב. רשום פקודות יומן לשנת 2008, והצג את האג"ח במאזנים ל 31/12/08 ובמאזן ל 31/12/10.
 
פתרון:
 
 1. סך הוצאות המימון בגין האג"ח-
 
סך הוצאות המימון הן ההפרש בין סך הסכום שהתקבל לבין סך הסכום שיוחזר.
 
הסכום שהתקבל              100,000
 
הסכום שיוחזר:
החזר ע"נ           100,000
ריבית                100,000*7%*4=28,000
סך יוחזר                        128,000
סך הוצאות מימון             28,000
 
סך הוצאות המימון לכל תקופת האג"ח מורכבות מריבית בלבד בסך: 28,000 ₪.
 
ב. פקודות יומן לשנת 2008:
 
תאריך אירוע פקודת יומן
01/01/08
 
הנפקת אג"ח לחובת: קופה/עו"ש     100,000
      לזכות: אג"ח              100,000
31/12/08 תשלום ריבית לחובת:הוצאות ריבית אג"ח  7,000
             לזכות: קופה/עו"ש           7,000
 
 

 
מאזן ל 31/12/08:
 
רכוש שוטף                                            התחייבויות לזמן ארוך
קופה     93,000                                     אג"ח     100,000
                                                            הון עצמי
                                                            עודפים  (7,000)
סה"כ     93,000                                     סה"כ     93,000
 
מאזן ל 31/12/10:
 
רכוש שוטף                                            התחייבויות שוטפות
קופה     79,000                                     חלויות שוטפות בגין אג"ח             100,000
                                                           
התחייבויות לז"א
                                                            אג"ח                             100,000
                                                            בניכוי חלויות שוטפות      (100,000)
                                                                                                     0
                                                            הון עצמי
                                                            עודפים                         (21,000)
סה"כ     79,000                                                סה"כ                             79,000
 
 
2. הנפקה בפרמיה:
 
התמורה שמקבלת החברה המנפיקה גבוהה מהע"נ של האג"ח.
כאשר שיעור הריבית הנקובה, גבוה משיעור ריבית שוק על אג"ח דומות, ההנפקה תהיה בפרמיה.
המשקיע מוכן לשלם יותר מהע"נ, מכיוון שעל הערך הנקוב הוא מקבל ריבית הגבוהה מריבית השוק.
החברה המנפיקה מקבלת יותר מהע"נ ומחזירה בעתיד את הע"נ, כלומר עלויות המימון של החברה קטנות מהוצאות הריבית שתשלם בעתיד בגין האג"ח.
 
פקודת יומן להפחתת פרמיה:
 
לחובת:פרמיה
            לזכות הוצאות מימון
 
דוגמא  (הנפקה בפרמיה):
 
 ביום 01/01/08, הנפיקה החברה 100,000 ₪ ע"נ, של אג"ח 7%, תמורת 110,000 ₪, לפירעון ב 31/12/11. הריבית בגין האג"ח משולמת אחת לשנה החל מ 31/12/08.
 
נדרש:
 
א. מהם הוצאות המימון נטו לכל תקופת ההלוואה?
ב. רשום פקודות יומן?
פתרון:
 
א. הוצאות המימון נטו לכל תקופת ההלוואה הינם:
 
 ההפרש בין סך הסכום שהתקבל לבין סך הסכום שיוחזר.
 
הסכום שהתקבל              110,000
 
הסכום שיוחזר:
החזר ע"נ           100,000
ריבית                100,000*7%*4=28,000
סך יוחזר                        128,000
סך הוצאות מימון             18,000
סך הוצאות המימון לכל תקופת האג"ח מורכבות למעשה מ:
 
ריבית                 28,000
בניכוי פרמיה      (10,000)
סך הוצאות מימון   18,000
 
פרמיה באג"ח הינה כמו הכנסות מימון מראש (תקטין הוצאות מימון בתקופות הבאות), שיוכרו לאורך תקופת חיי האג"ח.
 
ב. פקודות יומן:
 
תאריך אירוע פקודת יומן
01/01/08
 
הנפקת אג"ח לחובת: קופה      110,000
             לזכות: אג"ח      100,000
             לזכות: פרמיה    10,000
31/12/08 תשלום ריבית לחובת:הוצאות ריבית אג"ח  7,000
             לזכות: קופה/עו"ש           7,000
31/12/08 הפחתת פרמיה לחובת: פרמיה    
            לזכות הוצאות מימון
הערה: בהמשך יילמד כיצד להפחית את הפרמיה.
 
 
 
3. הנפקה בניכיון:
 
התמורה שמקבלת החברה המנפיקה נמוכה מהע"נ של האג"ח.
הדבר מתקיים, כאשר שיעור הריבית הנקובה, נמוך משיעור ריבית שוק על אג"ח דומות, במועד ההנפקה.
המשקיע משלם פחות מהע"נ, מכיוון שהוא מקבל ריבית נמוכה על הע"נ מריבית השוק על אג"ח דומות.
החברה המנפיקה מקבלת פחות מהע"נ ומחזירה בעתיד את הע"נ, כלומר עליות המימון של החברה גדולות מהוצאות הריבית שתשלם בעתיד בגין האג"ח.
הניכיון מהווה מעין הוצאה נדחית, הניכיון יופחת על פני אורך חיי האג"ח, הפחתת הניכיון מגדילה את הוצאות מימון נטו.
פקודת היומן להפחתת ניכיון:
 
לחובת: הוצאות מימון
                        לזכות: ניכיון
 
דוגמא (הנפקה בניכיון):
 
ביום 01/01/08, הנפיקה החברה 100,000 ₪ ע"נ, של אג"ח 6%, תמורת 90,000 ₪ לפירעון ב 31/12/11. הריבית בגין האג"ח משולמת אחת לשנה החל מ 31/12/08.
 
נדרש:
 
א. מהם הוצאות המימון נטו לכל תקופת ההלוואה?
ב. רשום פקודות יומן?
 
פתרון:
 
א. הוצאות המימון נטו לכל תקופת ההלוואה הינם:
 
הסכום שהתקבל                90,000
 
הסכום שיוחזר:
החזר ע"נ           100,000
ריבית                100,000*6%*4=24,000
סך יוחזר                        124,000
סך הוצאות מימון             34,000
 
סך הוצאות המימון לכל תקופת האג"ח מורכבות למעשה מ:
 
ריבית                 24,000
הפחתת ניכיון      10,000
סך הוצאות מימון   34,000
 
ב. פקודות יומן:
 
תאריך אירוע פקודת יומן
01/01/08
 
הנפקת אג"ח לחובת: קופה/עו"ש     90,000
לחובת: ניכיון             10,000
      לזכות: אג"ח              100,000
31/12/08 תשלום ריבית לחובת:הוצאות ריבית אג"ח  6,000
             לזכות: קופה/עו"ש           6,000
31/12/08 הפחתת ניכיון לחובת: הוצאות מימון אג"ח
              לזכות: ניכיון
הערה: בהמשך יילמד כיצד להפחית את הניכיון.
 

חישוב תמורת הנפקת האג"ח
 
 
מחיר/תמורת ההנפקה הינה היוון כל התשלומים העתידיים בגין האג"ח (קרן+ ריבית), לפי ריבית שוק ביום ההנפקה.
 
דוגמא 1:
 
ביום 01/01/06, הנפיקה חברה 200,000 ₪ ע"נ של אג"ח 4%, לפירעון בעוד 3 שנים. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 31/12/06. ריבית שוק ביום ההנפקה הייתה 5%.
 
נדרש: חשב את תמורת ההנפקה.
 
פתרון:
 
ערך נוכחי ביום 01/01/06:
 
8,000+ 8,000 +208,000 =194,554
1.05    1.05^2     1.05^3                 
 
פתרון דוגמא 1,בעזרת מחשבון פיננסי  FC-200V:
 
ערך עתידי                      F.V                  FUTURE VALUE
ערך נוכחי                      P.V.                 PRESENT VALUE
התשלום                         PMT                PAYMENT
מספר תשלומי ריבית        N                     NUMBER
שיעור ריבית שוק                        I                       INTREST
 
 
                                    SOLVE ׁכפתור כחול               מזינים את הנתונים          CMPD
 
הערה כללית לשימוש במחשבון:
 
לאחר הזנת נתון נלחץ על EXE (נמצא בצד ימין למטה).
לדפדוף בין נתונים נשתמש בחצים למטה ולמעלה (מקש REPLAY)
 
 
שלב 1:
 
לחץ על CMPD והזן את הנתונים בהתאם לדוגמא:
 
נתונים להזנה:
 
1. SET: END  התשלומים מבוצעים בסוף תקופה.
 
הסבר: האג"ח מונפק ב 01/01 ותשלומי ריבית החל מ 31/12 של כל שנה (סוף שנה).
להבדיל מ BEGIN, שאז תשלומי הריבית מבוצעים מהתחלת שנה/מועד ההנפקה.
 לדוגמא, נלחץ על BEGIN כאשר האג"ח הונפק ב 01/01/06,והתשלום הראשון ב 01/01/06, מועד ההנפקה/תחילת תקופה.
 
2. N=3 מספר התשלומים
 
3. I=5% ריבית שוק
 
4. P.V= תמורת ההנפקה, הנעלם- לא ידוע בינתיים נדלג (מופיע במינוס).
 
5. PMT=200,000*4%=8,000
 
6. F.V=200,000 ע"נ של האג"ח
 
7. P/Y=1  מספר התשלומים  בשנה, נסמן 1
 
8. C/Y=1, מספר תקופות ריבית בשנה, נסמן 1.
 
שלב 2:
 
חזור אל השדה שאת ערכו אנו מחפשים P.V ולחץ על מקש SOLVE פתור (מקש כחול- בצד ימין).
 
PV=-194,554
 
תשובה: 194,554
 
דוגמא 2:
 
ביום 01/01/06, הנפיקה חברה 100,000 ₪ ע"נ של אג"ח 10%, לפירעון ב  31/12/2015. הריבית משולמת אחת לשנה החל מיום 31/12/06.
 
נדרש: חשב את תמורת ההנפקה, בריביות השוק הבאות ורשום פקודות יומן בכל אחד מהמקרים:
 
 1. 12%
 2. 8%
 3. 10%
 
פתרון:
 
מקרה א':
 
N=10               I=12                P.V= הנעלם      PMT=10,000               F.V=100,000
נחזור לשדה P.V. ונלחץ  SOLVE  התשובה 88,699 PV=-
 
מקרה א': 88,699 PV=-
 
מקרה ב':  113,420- P.V=
 
מקרה ג': P.V=- 100,000
 
שים לב:
 
ריבית שוק> ריבית נקובה  הנפקה בניכיון, מקרה א'
ריבית שוק< ריבית נקובה  הנפקה בפרמיה, מקרה ב'
ריבית שוק= ריבית נקובה הנפקה בע"נ, מקרה ג'
 
פקודות יומן לשלושת המקרים:
 
מקרה א':
לחובת: קופה      88,699
לחובת: ניכיון      11,301
            לזכות: אג"ח                   100,000
 
מקרה ב':
לחובת: קופה      113,420
            לזכות: אג"ח                   100,000
            לזכות: פרמיה                 13,420
 
מקרה ג':
לחובת: קופה                  100,000
            לזכות: אג"ח                   100,000
 
 
 
תרגול שימוש במחשבון פיננסי: הנח תשלומים בסוף שנה.
 
 
תשובה F.V- ע"נ PMT- תשלום ריבית P.V I- ריבית שוק N-מספר החזרים
77,287 ? 12,000 100,000 11 12
6,000 100,000 ? 100,000 6 5
12% 100,000 10,000 88,699 ? 10
543,294 500,000 35,000 ? 5 5
 
 
הערה: שים לב, P.V. מופיע במינוס.
 

הפחתת פרמיה/ניכיון בשיטת הריבית האפקטיבית
 
 
בהתאם לתקן חשבונאות מספר 22 הפחתת פרמיה/ניכיון תתבצע אך רק בשיטת הריבית האפקטיבית.
שיטה זו, הינה שיטה כלכלית המשקפת את מועד היווצרות הריבית.
 
דוגמא 1:
 
ביום 01/01/08 הנפיקה החברה 100,000 ₪ ע"נ של אג"ח 10%, לפירעון בעוד 5 שנים. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 31/12/08.
ריבית השוק ביום ההנפקה הינה 8%.
 
נדרש:
 
 1. חשב את תמורת ההנפקה.
 2. הצג לוח סילוקין, להפחתת פרמיה בשיטת הריבית האפקטיבית, מהן סך הוצאות המימון.
 3. לרשום פקודות יומן בכל השנים.
 4. הצג את האג"ח במאזן ל 31/12/08-31/12/11.
 5. מהם הוצאות המימון נטו לשנים 2008-2011?
 
פתרון:
 
1. תמורת ההנפקה:
 
F.V=100,000               N=5                 I=8%               PMT=100,000*10%=10,000
התשובה במחשבון       P.V=-107,985 
 
 תשובה: 107,985
 
2. לוח סילוקין:
 
הריבית המשולמת הינה קבועה לכל אורך האג"ח, ב 31/12 של כל שנה משולם 10,000 ₪.
 
ריבית שוק*- % ריבית השוק ביום ההנפקה (לתקופה בין תשלומי הריבית)* אג"ח נטו
 
הפחתת פרמיה- ריבית שוק מינוס ריבית משולמת.
 
אג"ח נטו= ע"נ אג"ח+ יתרת פרמיה.
 
 
 
*הערה: ריבית שוק שווה לסך הוצאות המימון לתקופה (ריבית על הע"נ -/+ הפחתת פרמיה/ניכיון)

לוח סילוקין:
 
תאריך ריבית משולמת 10% ריבית שוק 8% הפחתת פרמיה יתרת פרמיה אג"ח נטו
01/01/08       7,985 107,985
31/12/08 10,000 107,985*8%=
8,639
8,639-10,000=
(1,361)
7,985-1,361=
6,624
100,000+6,624=
106,624
31/12/09 10,000 106,624*8%=
8,530
8,530-10,000=
(1,470)
6,624-1,470=
5,154
100,000+5,154=
105,154
31/12/10 10,000 105,154*8%=
8,412
(1,588) 3,566 100,000+3,566=
103,566
31/12/11 10,000 8,285 (1,715) 1,851 101,851
31/12/12 10,000 8,149 (1,851) 0 100,000
 
 
סך הוצאות המימון בגין האג"ח הן: 10,000*5-7,985=42,015
 
3. פקודות יומן:
 
01/01/08          לחובת: קופה      107,985
                                    לזכות:   אג"ח     100,000
                                    לזכות: פרמיה     7,985
 
31/12/08          לחובת:הוצאות מימון(ריבית אג"ח)  10,000
                                                לזכות: קופה                   10,000
 
31/12/08          לחובת: פרמיה     1,361
                                    לזכות:הוצאות מימון (הפחתת פרמיה) 1,361
 
31/12/09          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 10,000
                                                לזכות: קופה                   10,000
 
31/12/09          לחובת: פרמיה     1,470
                                    לזכות:הוצאות מימון (הפחתת פרמיה) 1,470
 
31/12/10          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 10,000
                                                לזכות: קופה                   10,000
 
31/12/10          לחובת: פרמיה     1,588
                                    לזכות:הוצאות מימון (הפחתת פרמיה) 1,588
 
31/12/11          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 10,000
                                                לזכות: קופה                   10,000

 
31/12/11          לחובת: פרמיה     1,715
                                    לזכות:הוצאות מימון (הפחתת פרמיה) 1,715
 
 
31/12/12          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 10,000
                                                לזכות: קופה                   10,000
 
31/12/12          לחובת: פרמיה     1,851
                                    לזכות:הוצאות מימון (הפחתת פרמיה) 1,851
 
01/01/13          לחובת: אג"ח       100,000
                                    לזכות: קופה       100,000
 
4. הצגת האג"ח במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
אג"ח ע"נ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
פרמיה 6,624 5,154 3,566 1,851 0
אג"ח נטו 106,624 105,154 103,566 101,851 100,000
 
 
 
5. הוצאות מימון בגין האג"ח
 
רווה"ס 2008 2009 2010 2011 2012
ריבית 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
הפחתת פרמיה  (1,361) (1,470) (1,588) (1,715) (1,851)
סך מימון 8,639 8,530 8,412 8,285 8,149
 
 
 
הערות:
 
 1. הצגה במאזן-
 
 התחייבות לז"ק או התחייבות לז"א, הפרמיה הולכת ביחד עם הע"נ.
בשנים 2008-2011 כולל, האג"ח מוצג במסגרת התחייבויות לז"א, במאזן ל 31/12/2012 האג"ח יוצג במסגרת התחייבויות שוטפות סעיף חלויות שוטפות.

2. דרך נוספת למציאת אג"ח נטו: שימוש במחשבון פיננסי
 
-AMRT           הזנת הנתונים (הנתונים מועברים אוטומטית מ CMPD).
 
SET     -           END
 
PM1-  משמש לחישוב סך הוצאות המימון הכלולות בתשלום מסוים, נסמן 1.
 
PM2- משמש לחישוב אג"ח נטו לאחר תשלום הריבית שנסמן, נסמן 2.
 
N=5 - מספר תשלומי ריבית.
 
 I=8- שיעור ריבית שוק
 
PV=-107,985
 
PMT= 10,000
 
FV=100,000
 
P/Y=1                 C/Y=1
 
Bal:solve   נלחץ על מקש SOLVE המקש הכחול.
 
BAL -אג"ח נטו לאחר תשלום ריבית מסוים.
 
תשובה: -105,154.
יתרת אג"ח נטו לאחר תשלום 2. זהה לתוצאה שקבלנו דרך לוח סילוקין.
באופן דומה, נשנה רק את הנתון של PM2- נסמן 3 ונקבל 103,566. וכך הלאה נוכל למצוא יתרת אג"ח נטו לכל תאריך תשלום ריבית.
 
3. דרך נוספת למציאת מימון נטו: שימוש במחשבון פיננסי
 
-AMRT           הזנת הנתונים.
SET     -           END
PM1-  משמש לחישוב סך הוצאות המימון הכלולות בתשלום מסוים, נסמן 1
PM2- משמש לחישוב אג"ח נטו לאחר ההחזר שנסמן, נסמן 1 (לא משפיע על התוצאה של INT)
N=5 - מספר ההחזרים.
 I=7- שיעור ריבית שוק
PV=-112,301
PMT= 10,000
FV=100,000
P/Y=1              C/Y=1
Bal:solve   נדלג.
INT הוצאות המימון המתייחסות לתקופה של תשלום ריבית מסוים.
 
INT:SOLVE נלחץ על מקש SOLVE המקש הכחול. תוצאה שקבלנו 8,639. סך הוצאות מימון שנה ראשונה 2008. באופן דומה בpm1 נסמן 2 וכך הלאה למציאת הוצאות מימון כל השנים.
 
שימוש בפונקציה INT, רק כאשר מדובר באג"ח לא צמוד. באג"ח צמוד לא נשתמש בפונקציה זו.
 
 
דוגמא  2 :
 
ביום 01/01/06, הנפיקה חברה 600,000 אג"ח ע"נ 8%, לפירעון ב 01/01/2010.
ריבית השוק ביום ההנפקה 11%. הריבית משולמת אחת לשנה, כל סוף שנה.
 
נדרש:
 
 1. חשב את תמורת ההנפקה.
 2. להציג לוח סילוקין, להפחתת פרמיה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 3. לרשום פקודות יומן בכל השנים.
 4. הצג את האג"ח במאזן ל 31/12/06-31/12/09.
 5. מצא את הוצאות המימון בגין האג"ח לשנים 2006-2009.
 
פתרון:
 
1. תמורת ההנפקה:
 
F.V=600,000               N=4                 I=11%             PMT=600,000*8%=48,000
 
התשובה במחשבון       P.V=-544,156 
 
תשובה: 544,156
 
2. לוח סילוקין:
 
הריבית המשולמת הינה קבועה לכל אורך האג"ח ב 31/12 של כל שנה משולם 48,000 ₪.
סכום הניכיון הוא  55,844=600,000-544,156
 
ריבית השוק = אג"ח נטו* ריבית שוק,  לדוגמא ל 31/12/06 544,156*11%=59,857 
הפחתת ניכיון= ריבית שוק פחות ריבית משולמת.
אג"ח נטו= ע"נ אג"ח- יתרת ניכיון.
 
תאריך ריבית משולמת 10% ריבית שוק
11%
הפחתת ניכיון יתרת ניכיון אג"ח נטו
01/01/2006       55,844 544,156
31/12/2006 48,000 59,857 59,857-48,000=11,857 43,987 556,013
31/12/2007 48,000 61,161 13,161 30,825 569,175
31/12/2008 48,000 62,609 14,609 16,216 583,784
31/12/2009 48,000 64,216 16,216 0 600,000
 
 
סך הוצאות המימון בגין האג"ח הם: 48,000*4+55,844=247,844
 
3. פקודות יומן:
 
01/01/06          לחובת: קופה      544,156
                        לחובת: ניכיון      55,844
                                    לזכות:   אג"ח     600,000
 
31/12/06          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 48,000
                                                לזכות: קופה                   48,000
 
31/12/06          לחובת: הוצאות מימון (הפחתת ניכיון) 11,857
                                                            לזכות: ניכיון       11,857
 
31/12/07          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 48,000
                                                            לזכות: קופה                   48,000
 
 
31/12/07          הוצאות מימון (הפחתת ניכיון) 13,161
                                                            לזכות: ניכיון       13,161
 
31/12/08          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 48,000
                                                לזכות: קופה                   48,000
 
31/12/08          הוצאות מימון (הפחתת ניכיון)        14,609
                                                            לזכות: ניכיון       14,609
 
31/12/09          לחובת: הוצאות מימון (ריבית אג"ח) 48,000
                                                לזכות: קופה                   48,000
31/12/09          הוצאות מימון (הפחתת ניכיון)        16,216
                                                            לזכות: ניכיון       16,216

01/01/10          לחובת: אג"ח       600,000
                                    לזכות: קופה       600,000
 
 
הערה:
 
ניתן לרשום את הוצאות המימון בפקודת יומן אחת במקום בשתי פקודות יומן, לדוגמא בשנת 2006:
 
לחובת: הוצאות מימון       59,857
            לזכות: ניכיון                   11,857
            לזכות: קופה                   48,000
 
4. הצגת האג"ח במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09
אג"ח ע"נ 600,000 600,000 600,000 600,000
ניכיון (43,987) (30,825) (16,216) 0
אג"ח נטו 556,013 569,175 583,784 600,000
 
 
סכום הניכיון הינו ההפרש בין אג"ח נטו לבין הע"נ.
 
5. הוצאות מימון בגין האג"ח
 
רווה"ס 2006 2007 2008 2009
ריבית 48,000 48,000 48,000 48,000
הפחתת ניכיון 11,857 13,161 14,609 16,216
סך מימון 59,857 61,161 62,609 64,216
 
 
הערה: סכום הפחתת הניכיון הינו ההפרש בין יתרת ניכיון תחילת שנה לסוף שנה, לדוגמא בשנת 2007 סכום הפחתת הניכיון הינו 43,987-30,825=13,161
תרגילים: פתור באמצעות המחשבון הפיננסי
 
 1.  ביום 01/01/06 הנפיקה חברה 350,000 אג"ח 5%, בנות 2 ₪ ע"נ כל אחת. לפדיון ב 01/01/2010. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 31/12/06. ריבית השוק ביום ההנפקה הינה 7%.
 
נדרש:
א. חשב את תמורת ההנפקה.
ב.  הצג את האג"ח במאזן בשנים הרלוונטיות.
ג. מהן הוצאות המימון בגין האג"ח לשנים 2006-2009.
 
 1. ביום 01/01/06, הנפיקה חברה 300,000 אג"ח 8%, בנות 4 ₪ ע"נ כל אחת, לפדיון ב 01/01/2010. ריבית השוק ביום ההנפקה 11%. הריבית משולמת אחת לשנה, כל סוף שנה.
 
נדרש:
 1. חשב את תמורת ההנפקה.
 2. הצג את האג"ח במאזן בשנים הרלוונטיות.
 3. מצא את הוצאות המימון בגין האג"ח לשנים 2006-2009.
 
 1.  ביום 01/01/06 הנפיקה חברה 500,000 ש"ח ע"נ אג"ח 7% לפדיון כעבור 4 שנים. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 31/12/06. ריבית השוק ביום ההנפקה הינה 10%.
 
נדרש:
 1. חשב את תמורת ההנפקה.
 2. הצג את האג"ח במאזן בשנים הרלוונטיות.
 3. מצא את הוצאות המימון בגין האג"ח לשנים 2006-2009.
 
 1.  ביום 01/01/06 הנפיקה חברה 500,000 ש"ח ע"נ אג"ח 10% לפדיון כעבור 4 שנים. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 31/12/06. ריבית השוק ביום ההנפקה הינה 7%.
 
נדרש:
 1. חשב את תמורת ההנפקה.
 2. הצג את האג"ח במאזן בשנים הרלוונטיות.
 3. מצא את הוצאות המימון בגין האג"ח לשנים 2006-2009.
 

 
תרגיל הפתרון הנדרש לתרגיל
1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
א. תמורת ההנפקה:       652,579
 
 1. הצגה במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09
אג"ח ע"נ 700,000 700,000 700,000 700,000
ניכיון (36,741) (25,312) (13,084) 0
אג"ח נטו 663,259 674,688 686,916 700,000
 
 
 1. הוצאות מימון בגין האג"ח
 
רווה"ס 2006 2007 2008 2009
ריבית 35,000 35,000 35,000 35,000
הפחתת ניכיון 10,680 11,429 12,228 13,084
סך מימון 45,680 46,429 47,228 48,084
 
1.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
א. תמורת ההנפקה: 1,088,311 
 
ב. הצגת האג"ח במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09
אג"ח ע"נ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
ניכיון (87,974) (61,650) (32,432) 0
אג"ח נטו 1,112,026 1,138,350 1,167,568 1,200,000
 
 
 1. הוצאות מימון בגין האג"ח
 
רווה"ס 2006 2007 2008 2009
ריבית 96,000 96,000 96,000 96,000
הפחתת ניכיון 23,714 26,322 29,218 32,432
סך מימון 119,714 122,322 125,218 128,432
 
 
 
 

 
תרגיל הפתרון הנדרש לתרגיל
1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
א. תמורת ההנפקה: 452,452 
 
ב. הצגה במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09
אג"ח ע"נ 500,000 500,000 500,000 500,000
ניכיון (37,303) (26,033) (13,636) 0
אג"ח נטו 462,697 473,967 486,364 500,000
 
 
ג. הוצאות מימון בגין האג"ח
 
רווה"ס 2006 2007 2008 2009
ריבית 35,000 35,000 35,000 35,000
הפחתת ניכיון 10,245 11,270 12,397 13,636
סך מימון 45,245 46,270 47,397 48,636
 
1.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
א. תמורת ההנפקה: 550,808 
 
ב. הצגה במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09
אג"ח ע"נ 500,000 500,000 500,000 500,000
פרמיה 39,365 27,120 14,019 0
אג"ח נטו 539,365 527,120 514,019 500,000
 
 
ג. הוצאות מימון בגין האג"ח
 
רווה"ס 2006 2007 2008 2009
ריבית 50,000 50,000 50,000 50,000
הפחתת פרמיה (11,443) (12,245) (13,101) (14,019)
סך מימון 38,557 37,755 36,899 35,981
 
 
 
 

 
הנפקת אג"ח במהלך השנה:
 
כאשר תשלומי הריבית מבוצעים בתאריך השונה מ 31/12 נוצרת ריבית לשלם בגין התקופה מתשלום הריבית האחרון ועד ל 31/12.
כמו כן, יש לייחס את הפחתת הניכיון/פרמיה במידה וישנם, באופן יחסי לתקופה זו.
ייחוס הריבית לשלם והפחתת פרמיה/ניכיון יבוצע באופן יחסי.
 
דוגמא 1:
 
ביום 01/05/07, הנפיקה חברה 500,000 אג"ח 7% לפירעון ב 01/05/2012. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 01/05/08. ריבית השוק ביום ההנפקה 5%.
הערה: הריבית לחלק תקופה תחושב לפי ריבית פשוטה.
 
נדרש:
 
א. הצג את האג"ח במאזן לשנים 2007-2011.
ב. חשב הוצאות מימון נטו לשנים הנ"ל
ג. רשום פקודות יומן לשנים 2007,2008.
 
פתרון:
 
א. הצגת האג"ח במאזן לשנים 2007-2011
 
חישוב תמורת ההנפקה:
 
F.V=500,000               N=5                 I=5%               PMT=500,000*7%=35,000
התשובה במחשבון       543,294- P.V=
 
לוח סילוקין:
 
החזר תאריך ריבית משולמת 7% ריבית שוק
 5%
הפחתת פרמיה יתרת פרמיה אג"ח נטו
  01/05/2007 35,000     43,295 543,294
1 01/05/2008 35,000 27,165         (7,835PRN1=( 35,460 535,460
2 01/05/2009 35,000 26,773         (8,227)PRN2= 27,232 527,232
3 01/05/2010 35,000 26,362          (8,638) PRN3= 18,594 518,594
4 01/05/2011 35,000 25,930         (9,070 PRN4=( 9,524 509,524
5 01/05/2012 35,000 25,476      (9,524 PRN5=( 0 500,000
 
 

הצגה במאזן:
 
מאזן ליום 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11
אג"ח ע"נ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
פרמיה 38,071 29,975 21,474 12,547 3,175
אג"ח נטו 538,071 529,975 521,474 512,547 503,175
 
 
 
הסברים להצגה במאזן:
 
 1. אג"ח ע"נ הוא קבוע לכל אורך חיי האג"ח (אין פדיונות במהלך התקופה והאג"ח לא צמוד).
 2. חישוב יתרת הפרמיה-יתרת פרמיה לסוף תקופה קודמת בניכוי הפחתת הפרמיה היחסית. לדוגמא: הפרמיה ל 31/12/07 הינה  43,295-7,835*8/12=38,071
כפלנו ב 8/12 , מכיוון שישנם 8 חודשים מ 01/05/07-31/12/07, מתוך 12 חודשים אליהם מתייחסת ההפחתה.
 
דרך נוספת הינה באמצעות מחשבון פיננסי.
 
-AMRTהזנת הנתונים, (הנתונים עוברים אוטומטית לאחר שהזנו אותם ב ,CMPD למציאת תמורת ההנפקה PV).
 
PM1-  משמש למציאת הפחתת הפרמיה המתייחסת לתשלום ריבית מסוים, נסמן 1, על מנת למצוא הפחתת פרמיה המתייחסת להחזר 1.
PM2- לא רלוונטי נסמן 1
 
נדפדף למטה בעזרת החץ, עד שנגיע ל PRN ונלחץ על מקש SOLVE
PRN1=7,835
באופן דומה, ב PM1 נסמן 2, למציאת הפחתת פרמיה המתייחסת להחזר השני וכך הלאה.
 
אג"ח נטו ל 31/12/07:  543,294-8/12*7,835=538,071
אג"ח נטו ל 31/12/08:  529,975BAL1- 8/12 *PRN2=
אג"ח נטו ל 31/12/10:        BAL3-PRN4*8/12=512,547
 
אג"ח נטו= אג"ח ע"נ+ פרמיה.
כאשר נתון אג"ח נטו ואג"ח ע"נ נוכל למצוא את הפרמיה.
 
הערה: במאזן ל 31/12/2012, אין יתרת אג"ח/פרמיה, הפירעון ב 01/05/2012.

ב. הוצאות מימון נטו בגין אג"ח:
 
רווה"ס לשנת 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ריבית 35,000*8/12=
23,333
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000*4/12=
11,667
הפחתת פרמיה 43,295-38,071=
5,224))
38,071-29,975=
(8,096)
29,975-21,474=
8,501))
 
(8,926)
 
(9,373)
3,175-0=
(3,175)
הוצאות מימון נטו 18,109 26,904 26,499 26,074 25,627 8,492
 
 
 1. פקודות יומן:
 
הערה: פקודות יומן בגין הוצאות מימון קוצרו לתנועה אחת במקום שתי תנועות.
 
שנת 2007:
לחובת: קופה 543,294
      לזכות: אג"ח       500,000
      לזכות: פרמיה     43,294
 
לחובת: הוצאות מימון אג"ח      18,109
       לחובת: פרמיה                       5,224
                        לזכות: הוצאות ריבית לשלם          23,333
 
       שנת 2008:
01/05/08    לחובת: הוצאות מימון אג"ח           11,667
                  לחובת: הוצאות ריבית לשלם         23,333
                                                            לזכות: קופה       35,000
 
     31/12/08     לחובת: הוצאות מימון אג"ח           15,237
לחובת: פרמיה                             8,096
                                    לזכות הוצאות ריבית לשלם           23,333
 
דוגמא 2:
 
ביום 01/07/07, הנפיקה חברה 500,000 אג"ח 8% לפירעון ב 01/07/2012. הריבית משולמת אחת לשנה, החל מיום 01/07/08. ריבית השוק ביום ההנפקה 10%.
הערה: הריבית לחלקי תקופה תחושב לפי ריבית פשוטה.
 
נדרש:
 
א. הצג את האג"ח במאזן לשנים 2007-2011.
ב. חשב הוצאות מימון נטו לשנים הנ"ל
ג. רשום פקודות יומן לשנים 2007,2008.
 
פתרון:
 
תשלום ריבית תאריך
הנפקה 01/07/2007
1 01/07/2008
2 01/07/2009
3 01/07/2010
4 01/07/2011
5 01/07/2012
 
 
תמורת ההנפקה:
F.V=500,000               N=5                 I=10%             PMT=500,000*8%=40,000
התשובה במחשבון:       462,092 P.V=-
 
פתרון באמצעות מחשבון פיננסי:
 
 1. הצגה במאזן:
 
אג"ח נטו ל 31/12/07: PV+PRN1*6/12=465,197
אג"ח נטו ל 31/12/08:BAL1+PRN2*6/12=471,716
אג"ח נטו ל 31/12/09: BAL2+PRN3*6/12=478,888
 
להלן טבלה המציגה את האג"ח נטו ל 31/12/07-31/12/12:
 
מאזן ליום 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
ע"נ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 0
ניכיון (34,803) (28,284) (21,112) (13,223) (4,545) 0
אג"ח נטו 465,197 471,716 478,888 486,777 495,455 0
 
 
הערות:
 
1. מדובר בהנפקה בניכיון לכן יש להוסיף את הפחתת הניכיון. האג"ח נטו גדל עם השנים עד לע"נ.
2.  במאזן ל 31/12/2012, אין יתרת אג"ח/ פרמיה, הפירעון ב 01/07/2012.
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים