מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


בסיס דיווח מזומן/מצטבר
 
 
בסיס צבירה/מצטבר- ההוצאות/הכנסות יירשמו בהתאם למועד היווצרותם, ולא בהתאם למועד קבלת/תשלום הכסף.
 
בסיס מזומן- רישום הוצאות/הכנסות בהתאם למועד קבלתם/תשלומם.
 
דוגמאות:
 
רשום פקודות יומן, מצא יתרות בכרטיסים רלוונטיים בהתאם לשיטת בסיס מזומן ובסיס צבירה ל- 31/12/15. הנח סכומי הוצאות/הכנסות מתפלגות באופן שווה על פני השנה.
 
 1. ב 01/01/15 נתקבל במזומן סך 300,000 ₪ בגין דמי שכירות לתקופה 01/01/15-31/12/2017.
   
פרטים בסיס מזומן בסיס צבירה
פקודות יומן לחובת: קופה   300,000
 לזכות: הכנסות  שכירות   300,000
לחובת: קופה  300,000
 לזכות: הכנסות שכירות   100,000
 לזכות: הכנסות מראש     200,000
הכנסות משכירות        300,000 100,000
הכנסות מראש 0 200,000
 
 
הסבר: בבסיס מזומן ההכנסות שנרשמות הן ההכנסות שנתקבלו במזומן, גם ההכנסות שנתקבלו מראש מדווחות כהכנסות השנה. בבסיס מזומן, אין כרטיסים של התאמות סוף שנתיות (הכנסות מראש/לקבל הוצאות מראש/לשלם).
 
 1. ב- 01/09/15, נחתם הסכם למתן שירותי ייעוץ ללקוח. התמורה בסך 60,000 ₪ לחצי שנה, תשולם החל מ- 01/03/16.
   
פרטים בסיס מזומן בסיס צבירה
פקודות יומן אין רישום לחובת: הכנסות לקבל  40,000
     לזכות: הכנסות מייעוץ 40,000
הכנסות משירותי ייעוץ       0 40,000
הכנסות לקבל 0 40,000
 
 
הסבר: בבסיס מזומן ההכנסות שנרשמות הן ההכנסות שנתקבלו במזומן. בשנת 2015, לא נתקבל מזומן בגין שירותי הייעוץ, על כן בבסיס מזומן לא יירשמו הכנסות בגין שנה זו.
בבסיס צבירה ההכנסות הן: 60,000*4/6=40,000
 
 
 

בשיטת בסיס מזומן ישנן שתי גישות:
 
בסיס מזומן טהור-
כסף שנכנס מהווה הכנסה: דוגמאות נתקבל במזומן בגין מכירות, הכנסות מייעוץ (גם בגין מספר שנים), כולל קבלת הלוואה (המהווה הכנסת מימון).
כסף שיוצא מהווה הוצאה: דוגמאות תשלום עבור קניות, תשלום עבור הוצאות שכ"ד (גם בגין מספר שנים), רכישת נכס (מהווה הוצאה לרכישת נכס לא השקעה), החזר הלוואה (מהווה הוצאות מימון).
 
בסיס מזומן מעורב-
עיקר הפעולות יירשמו לפי בסיס מזומן ובחלק מהמקרים נרשום לפי בסיס צבירה.
הפעולות במזומן שיירשמו לפי בסיס צבירה: רכישת נכסים והפחת בגינם, החזר/קבלת הלוואה.
 
 
להלן דוגמאות, המסכמת את עיקרי ההבדלים בין בסיס מזומן מעורב לבסיס מזומן טהור:
 
מס' אירוע בסיס מזומן מעורב בסיס מזומן טהור
1 נתקבלה הלוואה בסך 100,000 ש"ח לחובת: קופה 100,000
לזכות: הלוואה 100,000
לחובת: קופה 100,000
לזכות: הכנסות מימון(קרן הלוואה)    100,000
2 נרכשה מכונה בסך 24,000 ₪. לחובת: מכונה 24,000
      לזכות: קופה 24,000
לחובת: הוצאות רכישת מכונה 24,000
                            לזכות: קופה 24,000
3. הפחת בגין המכונה 2,400 ₪ לשנה לחובת: הוצאות פחת 2,400
              לזכות: פ"נ 2,400
אין רישום
4. מחצית מההלוואה הוחזרה בשיק לחובת: הלוואה 50,000
   לזכות: עו"ש     50,000
לחובת: הוצאות מימון  50,000
        לזכות: עו"ש            50,000
 
 
 
פעולות במזומן בהון בעלים-יירשמו אותו הדבר בכל הבסיסים (בסיס מזומן טהור/מעורב ובבסיס צבירה) כהון בעלים ולא כהכנסה/ הוצאה.
 
דוגמאות: רשום פקודות יומן בסיס צבירה, בסיס מזומן מעורב ובסיס מזומן טהור
 
מס' אירוע בסיס צבירה בסיס מזומן מעורב בסיס מזומן טהור
1 בעל העסק השקיע בעסק במזומן לחובת: קופה
   לזכות: הון בעלים
לחובת: קופה
   לזכות: הון בעלים
לחובת: קופה
   לזכות: הון בעלים
2 הוקטנה השקעת הבעלים בעסק במזומן. לחובת: הון בעלים
   לזכות: קופה
לחובת: הון בעלים
   לזכות: קופה
לחובת: הון בעלים
   לזכות: קופה
 
 
 
 
 
 
 
 

דוגמא מסכמת 1: רישום פקודות יומן בבסיס צבירה, בסיס מזומן מעורב ובסיס מזומן טהור.
 
מס' אירוע בסיס צבירה בסיס מזומן מעורב בסיס מזומן טהור
1 קנייה בהקפה לחובה: קניות
    לזכות: ספקים
אין רישום אין רישום
2 שולם לספק במזומן ע"ח התחייבות לחובת: ספקים
    לזכות: קופה
לחובת: קניות
   לזכות: קופה
לחובת: קניות
   לזכות: קופה
3. מכירה בהקפה לחובת: לקוחות
    לזכות: מכירות
אין רישום אין רישום
4. שולם במזומן עבור שכירות לשנתיים מראש לחובת: הוצאות שכ"ד
לחובת: הוצאות מראש
    לזכות: קופה
לחובת: הוצאות שכ"ד
    לזכות: קופה
לחובת: הוצאות שכ"ד
    לזכות: קופה
5. בעל העסק השקיע בעסק במזומן לחובת: קופה
   לזכות: הון בעלים
לחובת: קופה
   לזכות: הון בעלים
לחובת: קופה
   לזכות: הון בעלים
6. נרכש נכס במזומן לחובת: נכס
   לזכות: קופה
לחובת: נכס
   לזכות: קופה
לחובת: הוצאות  נכס
   לזכות: קופה
נרשם כהוצאה שוטפת.
7. רישום הוצאות פחת לחובת: הוצאות פחת
   לזכות: פחת נצבר
לחובת: הוצאות פחת
   לזכות: פחת נצבר
אין רישום
8. התקבלה הלוואה מהבנק לחובת: עו"ש
   לזכות: הלוואה
לחובת: עו"ש
   לזכות: הלוואה
לחובת: עו"ש
   לזכות: הכנסות
9. ההלוואה נפרעה בתוספת ריבית במזומן לחובת: הלוואה
לחובת: הוצאות ריבית
      לזכות: קופה
לחובת: הלוואה
לחובת: הוצאות ריבית
      לזכות: קופה
לחובת: הוצאות מימון
    לזכות: קופה
 
 
דוגמא מסכמת 2: להלן האירועים שהתרחשו בעסק "גלבוע ציוד הנדסי" בשנת 2015, רשום את האירועים והצג דוחות כספיים בשלושת הבסיסים. (הסכומים הינם באלפי ₪).
 
מס' אירוע בסיס צבירה בסיס מזומן מעורב בסיס מזומן טהור
1 ב- 01/01/15, השקעת בעלים 200 ₪, במזומן. לחובת: קופה  200
   לזכות: הון בעלים 200
לחובת: קופה  200
 לזכות: הון בעלים 200
לחובת: קופה  200
 לזכות: הון בעלים 200
2 01/01/15, רכישת מכונה במזומן סך 60 ₪ . לחובת: מכונה 60
     לזכות: קופה 60
לחובת: מכונה 60
  לזכות: קופה 60
לחובת: הוצאות  60
       לזכות: קופה 60
3. פחת מכונה קו ישר 5 שנים. לחובת: הוצאות פחת 12
             לזכות: פ"נ  12
לחובת:הוצאות פחת 12
          לזכות: פ"נ  12
אין רישום
4. נרכשה סחורה תמורת 100 ₪. מתוכם 60 ₪ במזומן, והיתר בהקפה. לחובת: קניות 100
        לזכות קופה  60
       לזכות ספקים 40
לחובת: קניות 60
    לזכות: קופה  60
 
לחובת: קניות 60
    לזכות: קופה  60
 
5. 80% מהסחורה, נמכרה תמורת 180 ₪, מתוכם 100 ₪ במזומן והיתר בהקפה. לחובת: לקוחות  80
לחובת: קופה     100
      לזכות: מכירות  180
לחובת: קופה     100
    לזכות: מכירות  100
לחובת: קופה     100
    לזכות: מכירות  100
6. ביום 01/01/15, שולם סך 70₪ במזומן, עבור שכירות מחסן לשנתיים. לחובת: הוצאות שכ"ד 35
לחובת:הוצאות מראש  35
          לזכות: קופה    70
לחובת: הוצ' שכ"ד 70
        לזכות: קופה   70
 
לחובת: הוצ' שכ"ד 70
        לזכות: קופה   70
 
 
 
דוחות כספיים לשנת 2015
 
רווח והפסד (בסיס צבירה) רווח והפסד (בסיס מזומן מעורב) רווח והפסד (בסיס מזומן טהור)
מכירות                       180
עלות המכר:
מלאי פתיחה      0
קניות              100
מלאי סגירה     (20) 
                                 80
רווח גולמי                  100
הוצאות שכ"ד              35
הוצאות פחת                12
רווח נקי                     53
מכירות                       100
קניות              60
                                 60
רווח גולמי                  40
הוצאות שכ"ד              70
הוצאות פחת                12
הפסד נקי                   (42)
מכירות                       100
קניות              60
                                 60
רווח גולמי                  40
הוצאות רכישת מכונה   60
הוצאות שכ"ד              70
הפסד נקי                   (90)
 
 
 
מאזן (בסיס צבירה) מאזן (בסיס מזומן מעורב) מאזן (בסיס מזומן טהור)
נכסים
קופה        110
לקוחות      80
הוצ' מראש 35
מ.ס.          20
מכונה נטו  48
סך          293
התחייבויות
ספקים 40
 
 
הון     200
עודפים 53
סך     293
נכסים
קופה       110
מכונה נטו  48
סך נכסים 158
התחייבויות
הון       200
עודפים (42)
סך      158
נכסים
קופה       110
 
סך נכסים 110
התחייבויות
הון      200
עודפים (90)
סך      110
           
 
 
 
רווח גולמי על בסיס מזומן:
 
כאמור בשיטת בסיס מזומן, ההכנסות הינן ההכנסות שנתקבלו במזומן, וההוצאות הן התשלומים במזומן, לפיכך הרווח הגולמי על בסיס מזומן הינו:
 
תקבולים מלקוחות
בניכוי תשלומים לספקים
רווח גולמי בסיס מזומן
 
דוגמא:
 
חברת "המשרד המוזיקאלי" בע"מ הוקמה ב- 01/01/15. מכירות החברה לשנת 2015, הינם סך 3,150,000 ₪, שיעור הרווח הגולמי של החברה מהמכירות הינו 61.11%.
מבדיקה שנערכה עולה:
א.  40% ממכירות החברה טרם נגבו עד לתום שנת 2015.
ב. 25% מקניות החברה טרם שולמו עד לתום שנת 2015
ג. עלות המלאי ל- 31/12/15, הינה 150,000 ₪.

נדרש:
 
מהו הרווח הגולמי לפי בסיס מזומן?
 
פתרון:
 
תקבולים מלקוחות                          3,150,000*(1-40%)=1,890,000
תשלומים לספקים (הערה 1)             1,031,276
רווח גולמי בסיס מזומן                    858,724
 
הערה 1: מציאת תשלומים לספקים:
 
  %
מכירות 3,150,000 100
עלות המכר 1,225,035 100-61.11=38.89
רווח גולמי 1,924,965 61.11
 
 
 
מציאת סכום הקניות (לאחר שמצאנו את סכום עלות המכר).
 
מלאי פתיחה                    0
קניות                             ?
מלאי סגירה              (150,000)
עלות המכר                1,225,035
 
סכום הקניות בבסיס מצטבר  1,225,035+150,000=1,375,035
 
סכום התשלומים לספקים   (1-25%)*1,375,035=1,031,276
 
 

תרגיל 1.1:
 
חברת "היועצים המוזיקאליים" בע"מ הוקמה ב- 01/01/16. מכירות החברה לשנת 2016, הינם סך 2,100,000 ₪, הרווח הגולמי של החברה הינו 480,000 ₪.
 
נתונים נוספים:
 
א.  במאזן ל- 31/12/16 מוצגים לקוחות נטו (לקוחות בניכוי הלח"מ) בסך 540,000 ₪.
ב. החברה מפרישה לחובות מסופקים 10% מיתרת הלקוחות.
ג. ערך המלאי ל- 31/12/16 הינו סך 180,000 ₪.
ד. יתרת ספקים ל- 31/12/16 הינה סך 360,000 ₪.
 
נדרש:
 
מהו הרווח הגולמי לפי בסיס מזומן לשנת 2016?
 
הדרכה בפתרון:
 
רווח גולמי לפי בסיס מצטבר  
הפחת לקוחות ברוטו (מכירות שלא במזומן)  
הפחת מלאי סגירה  
הוסף ספקים יתרת סגירה (הוצאות שלא במזומן)  
רווח גולמי לפי בסיס מזומן  
 
 
הערות:
 1. הפרשה לחובות מסופקים לא משפיעה על הרווח הגולמי, אלא על הרווח הנקי.
 2. החברה הוקמה ב 01/01/16, לכן אין התייחסות ליתרות פתיחה.
 
 
תשובה: 60,000 ₪.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תרגיל 1.2:
 
 חברת "עסקים בששון" בע"מ הוקמה ב 01/01/15. להלן נתונים ממאזני החברה ל 31/12/16 ול- 31/12/15.
 
  31/12/16 31/12/15
לקוחות נטו 360,000 180,000
מלאי 90,000 150,000
ספקים 420,000 300,000
 
 
נתונים נוספים:
 
א. מכירות החברה לשנת 2016, הינם סך 700,000 ₪, עלות המכירות סך 540,000 ₪.
ב. החברה מפרישה לחובות מסופקים 10% מיתרת הלקוחות.
 
נדרש:
 
מהו הרווח הגולמי לפי בסיס מזומן לשנת 2016?
 
 
הדרכה בפתרון:
 
 1. מציאת רווח גולמי לשנת 2016 לפי בסיס מצטבר ראה נתונים נוספים א':
 
מכירות לשנת 2016  
עלות המכירות לשנת 2016  
רווח גולמי לפי בסיס מצטבר לשנת 2016  
 
 
 1. בצע את ההתאמות הנדרשות במעבר מבסיס מצטבר לבסיס מזומן:
 
רווח גולמי לפי בסיס מצטבר לשנת 2016  
הפחת גידול בלקוחות ברוטו/ הוסף קיטון בלקוחות ברוטו  
הוסף קיטון במלאי/ הפחת גידול במלאי  
הוסף גידול בספקים ברוטו/ הפחת קיטון בספקים ברוטו  
רווח גולמי לפי בסיס מזומן  
 
 
 
תשובה: 140,000 ₪.

 
תרגיל 1.3:
 
חברת "גיורא וגלילי" בע"מ הוקמה ב- 01/01/12. להלן נתונים ממאזני החברה ל- 31/12/16 ול- 31/12/15.
 
  31/12/16 31/12/15
לקוחות נטו 1,720,000 ?
מלאי 1,040,000 720,000
ספקים 1,400,000 1,120,000
 
 
נתונים נוספים:
 
1. להלן סעיפים ממאזן הבוחן של החברה ל- 31/12/16:
 
סעיף סעיף
קניות 2,614,000 החזר מלקוח 60,000
חוב אבוד 40,000 הנחה שניתנה ללקוח 20,000
הלח"מ 01/01/16 64,000 מכירות 3,451,667
 
 
2. ההלח"מ מהווה 4% מיתרת הלקוחות.
 
נדרש:
 
מהו הרווח הגולמי לפי בסיס מזומן לשנת 2016?
 
תשובה: 806,000
 
 
מעבר בין בסיסי דיווח
 
 
מעבר מבסיס דיווח מצטבר לבסיס דיווח מזומן מעורב-
 
רווח על בסיס מצטבר
+גידול בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות
- גידול בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות
- קיטון בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות
+ קיטון בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות
   רווח על בסיס מזומן מעורב
 
 
 
 
 
 
מעבר מבסיס דיווח מזומן לבסיס דיווח מצטבר-
 
רווח על בסיס מזומן
-גידול בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות
+ גידול בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות
+קיטון בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות
- קיטון בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות
   רווח על בסיס מצטבר
 
 
דוגמא: להלן אירועים שהתרחשו בחברת "הסיטונאי השיכור", אשר הוקמה ב 01/01/08.
 
 
 רשום את פקודות היומן בבסיס צבירה ובסיס מזומן, וקבע מסקנות כיצד להתאים את הרווח מבסיס מצטבר לבסיס מזומן, ומהו הרווח לפי בסיס מזומן.
 
אירוע 1: בסיס צבירה בסיס מזומן מעורב
נמכרה סחורה בהקפה בסך 120 ש"ח
 
נתקבל במזומן מלקוח ע"ח חוב סך 70 ₪.
לחובת: לקוחות   120
    לזכות: מכירות    120
 
לחובת: קופה   70
    לזכות: לקוחות  70
אין רישום
 
 
לחובת קופה   70
 לזכות: מכירות   70
יתרות קופה     70
לקוחות  50
מכירות 120
 
קופה     70
 
מכירות  70
             רווח            120 70
         
 
 
 
מסקנה אירוע 1:
 
גידול בנכס לקוחות מגדיל את הרווח על בסיס צבירה, לעומת בסיס מזומן (הכנסה בהקפה שלא נרשמת בבסיס מזומן). כדי לעבור מבסיס צבירה לבסיס מזומן יש להוריד מהרווח, את סכום הגידול בלקוחות (גידול בנכס שנרשמו כנגדו הכנסות).
 
רווח על בסיס צבירה        120
גידול בנכס לקוחות          (50)
רווח על בסיס מזומן         70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אירוע 2: בסיס צבירה בסיס מזומן
נקנתה סחורה בהקפה בסך 120 ש"ח
 
שולם לספק ע"ח התחייבות סך 40 ₪ בשיק.
לחובת: קניות  120
      לזכות: ספקים   120
 
לחובת: ספקים   40
    לזכות: עו"ש     40
אין רישום
 
 
לחובת: קניות   40
    לזכות: עו"ש     40
יתרות עו"ש   (40)
קניות    120
ספקים    80
 
עו"ש     (40)
קניות     40
 
הפסד (120) (40)
         
 
 
מסקנה:
 
גידול בהתחייבות ספקים מקטין את הרווח ע"ב צבירה לעומת בסיס מזומן (הוצאה בהקפה שלא נרשמת בבסיס מזומן). כדי לעבור מבסיס צבירה לבסיס מזומן יש להוסיף לרווח/להקטין הפסד , את סכום הגידול בספקים.
 
הפסד על בסיס צבירה       (120)
גידול בהתחייבות ספקים    80
הפסד על בסיס מזומן        (40)
 
אירוע 3: בסיס צבירה בסיס מזומן (מעורב)
נתקבלה הלוואה בסך 100 ₪. לחובת: קופה   100
   לזכות: הלוואה  100
לחובת: קופה   100
   לזכות: הלוואה  100
הוחזרה מחצית מקרן ההלוואה במזומן לחובת: הלוואה  50
     לזכות: קופה   50
לחובת: הלוואה  50
     לזכות: קופה   50
נצטברה ריבית לשלם בגין ההלוואה בסך 7 ₪. לחובת: הוצאות ריבית 7
    לזכות: הוצאות לשלם 7
אין רישום
יתרות קופה    50
הוצאות ריבית 7   
הלוואה   50
ריבית לשלם 7
קופה 50 הלוואה  50
הפסד (7) 0
         
 
 
 
מסקנה:
 
גידול בהתחייבות הוצאות לשלם בלבד, מקטין את הרווח ע"ב צבירה לעומת בסיס מזומן (הוצאות שלא נרשמות בבסיס מזומן). כדי לעבור מבסיס צבירה לבסיס מזומן יש להוסיף לרווח/להקטין הפסד, בסכום הגידול בהוצאות לשלם.
 
הפסד על בסיס צבירה                   (7)
גידול בהתחייבות ריבית לשלם        7
רווח על בסיס מזומן                     0         
 
 
 
 
בסיס מזומן טהור:
 
אירוע 4: בסיס צבירה בסיס מזומן (טהור)
נתקבלה הלוואה בסך 100 ₪. לחובת: קופה   100
   לזכות: הלוואה  100
לחובת: קופה   100
לזכות: הכנסות (קרן הלוואה)  100
הוחזרה מחצית מקרן ההלוואה במזומן לחובת: הלוואה  50
     לזכות: קופה   50
לחובת: הוצאות (קרן הלוואה)  50
                      לזכות: קופה   50
נצטברה ריבית לשלם בגין ההלוואה בסך 7 ₪. לחובת: הוצאות ריבית 7
    לזכות: הוצאות לשלם 7
אין רישום
יתרות קופה            50
הוצאות ריבית 7   
הלוואה     50
ריבית לשלם 7
קופה    50
הוצאות 50
הכנסות  100
הפסד (7) 50
         
 
 
מסקנה:
 
גידול בהתחייבות הוצאות לשלם בלבד, מקטין את הרווח ע"ב צבירה לעומת בסיס מזומן (הוצאות שלא נרשמות בבסיס מזומן). כדי לעבור מבסיס צבירה לבסיס מזומן יש להוסיף לרווח , את סכום הגידול בהוצאות לשלם.
כמו כן, בבסיס מזומן טהור ההלוואה נרשמת כהכנסה והחזר ההלוואה כהוצאה.
לכן במעבר מבסיס צבירה לבסיס מזומן יש להוסיף לרווח, את סכום הגידול בהלוואות.
 
הפסד על בסיס צבירה                   (7)
גידול בהתחייבות ריבית לשלם        7
גידול בהלוואות                           50
רווח על בסיס מזומן                     50
 
 
 
בסיס מזומן טהור:
 
אירוע 5: בסיס צבירה בסיס מזומן (טהור)
נרכשה מכונה במזומן בסך 60 ₪. לחובת: מכונה 60
   לזכות: קופה 60
לחובת: הוצאות  60
       לזכות: קופה 60
פחת מכונה קו ישר 5 שנים. לחובת: הוצאות פחת 12
             לזכות: פ"נ  12
אין רישום
יתרות מכונה      60
פ"נ        (12)
קופה       (60)
הוצאות פחת 12
קופה    (60)
הוצאות   60
 
הפסד (12) (60)
 
 
מסקנה:
 
גידול בנכס מכונה נטו מגדיל את הרווח על בסיס צבירה לעומת בסיס מזומן טהור. כדי לעבור מבסיס צבירה לבסיס מזומן יש להוריד מהרווח , את סכום הגידול במכונות נטו.
 
הפסד על בסיס צבירה                   (12)
גידול מכונות נטו                         (48)
הפסד על בסיס מזומן                     (60)
 
 
מעבר מבסיס דיווח מצטבר לבסיס דיווח מזומן טהור-
 
רווח על בסיס מצטבר
+גידול בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות וגידול בהלוואות
- גידול בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות וגידול ברכוש קבוע נטו.
- קיטון בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות
+ קיטון בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות
   רווח על בסיס מזומן טהור
 
 
דוגמא 1:
 
להלן המאזנים ל- 31/12/15 ול- 31/12/16:
 
  31/12/16 31/12/15
מזומנים 50,000 69,000
לקוחות 45,000 36,000
הוצאות מראש 6,000 0
קרקע 90,000 0
סך נכסים 191,000 105,000
זכאים 60,000 5,000
הון מניות 40,000 40,000
עודפים 91,000 60,000
סה"כ 191,000 105,000
 
 
נדרש:
 
 1. מהו הרווח לפי בסיס מזומן מעורב?
 2. מהו הרווח לפי בסיס מזומן טהור?

פתרון:
 
1. מציאת רווח לפי בסיס מזומן מעורב:
 
שלב 1: מציאת רווח הפסד על בסיס מצטבר.
 
עודפים 2016
י.ס.                 91,000 י.פ.                      60,000
  רווח השנה (P.N)   31,000
סה"כ               91,000 סה"כ                   91,000
 
 
שלב 2: נצא מהרווח על בסיס מצטבר ונבצע את ההתאמות הדרושות למעבר לבסיס מזומן.
 
רווח על בסיס צבירה 31,000
גידול בלקוחות 9,000-
גידול בהוצאות מראש 6,000-
גידול בזכאים 55,000+
רווח לפי בסיס מזומן מעורב 71,000
 
 
תשובה: רווח לפי בסיס מזומן מעורב 71,000
 
2. מציאת רווח לפי בסיס מזומן טהור:
 
רווח על בסיס צבירה 31,000
גידול בלקוחות 9,000-
גידול בהוצאות מראש 6,000-
גידול בקרקע 90,000-
גידול בזכאים 55,000+
הפסד לפי בסיס מזומן טהור (19,000)
 
 
תשובה: הפסד לפי בסיס מזומן טהור (19,000)

דוגמא 2:
להלן המאזנים ל- 31/12/15 ול- 31/12/16.
 
  31/12/16 31/12/15
מזומנים 40,000 69,000
לקוחות 45,000 36,000
הוצאות מראש 6,000 0
קרקע 90,000 0
בנין 160,000 0
מכונה 30,000 0
סך נכסים 371,000 105,000
זכאים 60,000 5,000
הלוואה מבנק 140,000 0
הון מניות 80,000 80,000
עודפים 91,000 20,000
סה"כ 371,000 105,000
 
 
נתונים נוספים:
 
 1. ב 01/07/16 הוכרז על דיבידנד בסך 60,000 ₪ הדיבידנד שולם כעבור חודש.
 2. הוצאות פחת בניין שנרשמו לשנת 2016, הינם סך 20,000 ₪.
 3. הוצאות פחת מכונות שנרשמו לשנת 2016, סך 5,000 ₪.
 4. הבניין והציוד נרכשו במהלך שנת 2016, לא היו מכירות רכוש קבוע במהלך השנה.
 5. ההלוואה אינה צמודה.
   
  נדרש:
   
  1. מצא את הרווח לפי בסיס מזומן מעורב לשנת 2016?
  2. מצא את הרווח לפי בסיס מזומן טהור לשנת 2016?
   
  פתרון:
   
  1. מציאת רווח לפי בסיס מזומן מעורב.
   
  שלב 1: מציאת רווח הפסד על בסיס מצטבר.
   
עודפים 2016
י.ס.              91,000 י.פ.                      20,000
דיבידנד         60,000 רווח השנה (P.N131,000
סה"כ            151,000 סה"כ                  151,000
 
 

שלב 2: נצא מהרווח על בסיס צבירה ונבצע את ההתאמות הדרושות למעבר לבסיס מזומן.
 
רווח על בסיס צבירה 131,000
גידול בלקוחות 9,000-
גידול בהוצאות מראש 6,000-
גידול בזכאים 55,000+
רווח לפי בסיס מזומן מעורב 171,000
 
 
 
2. מציאת רווח לפי בסיס מזומן טהור:
 
רווח על בסיס צבירה 131,000
גידול בלקוחות 9,000-
גידול בהוצאות מראש 6,000-
בנין* 160,000-
מכונה 30,000-
קרקע -90,000
הלוואה** 140,000+
גידול בזכאים 55,000+
רווח לפי בסיס מזומן טהור 31,000+
 
 
*הסבר לגבי סעיף בניין:
 
ההבדלים בין בסיס מצטבר לבסיס מזומן הינם שבבסיס מזומן טהור:
א.  רכישת הנכס תירשם כהוצאה סך     (180,000)
ב. הוצאות הפחת לא נרשמות כהוצאה סך 20,000.
לכן, בנטו התוצאה הינה הקטנת הרווח במעבר לבסיס מזומן טהור בסך (160,000).
 
**הסבר לגבי סעיף הלוואה:
 
הלוואה שנתקבלה נרשמת כהתחייבות על בסיס צבירה ואילו לפי בסיס מזומן טהור נרשמת כהכנסה.
 
דוגמא 3:
איזה מבין החשבונות הבאים יוצגו במאזן של בית עסק העורך את מאזנו על בסיס מזומנים טהור?
מזומנים, הלוואות שניתנו, הלוואות שנתקבלו, השקעות, רכוש קבוע, הון, לקוחות וספקים.
 
פתרון:
בבסיס מזומן טהור, הלוואות שניתנו יירשמו כהוצאה הלוואות שנתקבלו יירשמו כהכנסה השקעות ורכישת רכוש קבוע יירשמו כהוצאה, מכירה באשראי ללקוח לא תירשם וקנייה בהקפה מספק לא תירשם. רק מזומנים והון בעלים מרשימת החשבונות לעיל, יירשמו בהתאם לבסיס מזומנים טהור.
תשובה: מזומנים והון

תרגיל 2.1 :
 
 להלן מאזנים לשנים 2015,2016.
 
  31/12/16 31/12/2015
מזומנים 21,000 8,000
לקוחות 31,500 12,000
הוצאות מראש 12,000 4,000
הכנסות לקבל 7,500 11,500
רכוש קבוע נטו 186,000 196,000
סה"כ 258,000 231,500
     
זכאים 39,000 20,000
הכנסות מראש 6,000 10,000
המחאות לפירעון 19,500 14,500
הלוואה 9,000 13,500
הון עצמי 184,500 173,500
סה"כ 258,000 231,500
 
 
התעלם ממע"מ, הנח כי ההלוואה אינה צמודה וכי השינוי ברכוש קבוע נטו, נובע מהוצאות פחת וחשב:
 1. רווח לפי בסיס מצטבר.
 2. רווח לפי בסיס מזומן.
 3. רווח לפי בסיס מזומנים טהור.
 4. מה הייתה תשובתך לסעיף א', אם נתון כי במהלך שנת 2016, בעל העסק השקיע 10,000 ₪.
   
  תשובות:
 5. רווח לפי בסיס מצטבר 11,000.
 6. רווח לפי בסיס מזומן7,500.
 7. רווח לפי בסיס מזומן טהור 13,000.
 8. הרווח לפי בסיס מצטבר היה 1,000 ₪ בלבד.
   
   

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים