מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דוח על השינויים בהון העצמי


מרכיבי ההון העצמי בחברה בע"מ
 
  1. הון מניות- במאזן מוצג הון המניות הנפרע, מייצג את הערך הנקוב של כל המניות (רגילות בכורה וכו'), שהנפיקה החברה לבעליה ושולמו על ידם במלואם.
     
  2. קרנות הון- כוללים:
  • פרמיה על מניות
  • קרן משערוך נכסים
  • קרן לחלוקת מניות הטבה
  • קרן שמורה
  • קרן כללית
 
       3. מניות אוצר-בהון העצמי יופיע במינוס (הקטנה מההון העצמי) הסכום ששילמה החברה בגין מניותיה.
 
       4. עודפים- יתרת רווח שלא ייעודה.
 
ראה הרחבה על מרכיבי ההון העצמי בפרק דוחות כספיים.
 
הדוח על השינויים בהון העצמי-
 
הדוח על השינויים בהון העצמי מציג את השינויים שחלו בהון, קרנות ועודפים (סעיפי ההון העצמי כמפורט לעיל), במהלך התקופה החשבונאית.
בדוח על השינויים בהון העצמי נציג את  יתרת פתיחה של מרכיבי ההון העצמי, שינוי השנה ויתרות סגירה של מרכיבי ההון העצמי.
הצגת הדוח הינה חובה לגבי חברות הנסחרות בבורסה.
 
דגשים בהכנת הדוח על השינוים בהון העצמי:
 
1. אם לא נאמר אחרת, הנפקת מניות הטבה יילקח קודם מקרנות הון ורק לאחר מכן מהעודפים.
2. אם נוצרו הוצאות הנפקה (שכ"ט עו"ד, חתם בהנפקה עלויות הכנת תשקיף וכו...) יש לקזז אותן   
    מהפרמיה על מניות.
 
דוגמא להצגת דו"ח על השינוים בהון העצמי:
 
נתונים:
 
א. ל 01/01/08, לחברה הון מניות נפרע בסך 100,000 ₪, פרמיה 2,000 ₪ ועודפים בסך 90,000 ₪.
ב. ב 01/05/08 החברה הנפיקה 1,000 מניות בנות 2 ₪ ע"נ כל אחת תמורת 5,000 ₪, הוצאות הנפקה 350 ₪.
ג. הרווח לשנת 2008, הינו 100,000 ₪.
ד. ב 30/12/08, הוכרז על דיבידנד בסך 20,000 ₪.
ה. ב 31/12/08, הונפקו מניות הטבה בסך 40,000 ₪ (מניות ההטבה מחולקות תחילת מהפרמיה ורק לאחר איפוסה מהעודפים).
נדרש: הצג דוח על השינויים בהון העצמי.
 
פתרון:

 
תאריך/פרטים הון מניות קרנות הון עודפים סה"כ הון עצמי
 
י.פ. ל 01/01 100,000 2,000 90,000 192,000
שינויים במהלך השנה:  
01/05/08 2,000 2,650   4,650
רווח השנה     100,000 100,000
30/12/08     (20,000) (20,000)
31/12/08 40,000 (4,650) (35,350) 0
י.ס. ל 31/12 142,000 0 134,650 276,650
 
 
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים