מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דוח על תזרימי המזומנים IAS 7
תקן חשבונאות בינלאומי 7

 
חשיבות הדוח:
 
הצלחת עסק אינה תלויה ברווחים בלבד. עסקים רבים התמוטטו, למרות שהציגו רווחים נאים בדוחות הכספיים, אולם לא ניהלו נכון את תזרים המזומנים וסבלו ממחסור בנזילות.
הדוח על תזרימי המזומנים מאפשר חיזוי תזרימי המזומנים העתידיים של העסק בהתבסס על נתוני תזרימי המזומנים בעבר. השימוש בדוח מאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את הנזילות ,יכולת הפירעון של העסק ואת היכולת שלו להשפיע על הסכומים והעיתוי של תזרימי המזומנים בכדי להסתגל לשינויים בנסיבות ולנצל הזדמנויות.
כפועל יוצא, הדוח על תזרימי המזומנים עשוי לאפשר לאתר חברות שנמצאות בקשיי נזילות ובכך מהווה כלי חשוב בזיהוי מוקדם של פשיטת רגל.
 
הדוח על תזרימי המזומנים עשוי לענות בין היתר, על השאלות הבאות:
כיצד גדלה יתרת המזומנים למרות שהעסק בהפסדים?
מדוע יש ירידה במזומנים למרות שהתוצאות העסקיות הן חיוביות?
מהו השימוש שעשתה החברה בהון/אג"ח שהנפיקה?
מה השימוש שהחברה עושה עם העודפים של העסק?
כיצד מומנו השקעותיה של החברה?
 
תקן חשבונאות בינלאומי מספר 7  (להלן- "התקן") בדבר דוח על תזרימי המזומנים דורש מכל הישויות המדווחות להציג דוח על תזרימי המזומנים. אין חריגים לדרישה זו בתקן.
לאור הקביעה הכללית במסגרת המושגית לעריכת הדוחות הכספיים והצגתם ותקן חשבונאות בינלאומי מספר 1 בדבר הצגת דוחות כספיים בנושא מהותיות, אין הכרח לכלול דוח על תזרימי מזומנים כאשר אין בו כדי להוסיף מידע מהותי על יתר המרכיבים של הדוחות הכספיים.
 
הגדרת מזומנים ושווי מזומנים לעניין דוח על תזרים מזומנים.
 
הגדרת מזומנים:
מזומן בקופה או בבנק ופיקדונות שניתנים לפירעון מיידי בכל רגע נתון.
התקן לא דורש כי הפיקדונות יופקדו בתאגיד בנקאי או במוסד פיננסי ולכן גם פיקדון בחברה אחרת שניתן לפירעון מיידי יכול להיכנס להגדרת מזומנים.
 
הגדרת שווי מזומנים:
 
השקעות לטווח קצר בעלות נזילות גבוהה וללא סיכון משמעותי לשינוי בערכן. השקעות המוחזקות לצרכי עמידה בהתחייבויות כספיות בטווח הקצר ולא למטרות השקעה או מטרות אחרות.
התקן משתמש בתקופה של 3 חודשים כדוגמא לטווח הקצר.
תקופת 3 החודשים נמדדת מיום רכישת ההשקעה ולא ממועד המאזן. 

דוגמאות לעמידה בהגדרת מזומנים ושווי מזומנים:

 
 1. השקעה במכשירים הוניים- לא מסווגת כשווי מזומנים, למעט כאשר במהותן הן שווי מזומנים, לדוגמא: מניות בכורה הנרכשות זמן קצר לפני מועד פירעונן ובעלות מועד פדיון מוגדר.
 2. הלוואה שניתנה ללקוח לטווח קצר אין סיכון משמעותי לאי החזר ההלוואה- יסווג כשווה מזומנים.
 3. משיכת יתר בבנקים- במאזן משיכת יתר (המהווה התחייבות) אינה מקוזזת מיתרת מזומנים ושווה מזומנים (מהווים נכס). אך, לעניין הדוח על תזרימי המזומנים משיכות יתר בבנק אשר אינן עומדות להחזר על פי דרישה ניתן להכלילם כחלק ממזומנים ושווי מזומנים. זאת בתנאי, שעו"ש משיכת יתר מהווה חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של החברה. ניהול מזומנים כזה, מתאפיין ביתרה המשתנה תדיר בין ערכים חיובים לערכים שלילים.
 4. השקעה באג"ח קונצרנים בדירוג גבוה (אין סיכון משמעותי להחזר החוב) ב 01/12/08 שעומדות לפדיון ב 01/02/09, מהוות שווי מזומנים.
 5. מזומנים ושווי מזומנים מוגבלים, אינם מהווים מזומנים ושווי מזומנים לעניין דוח תזרים מזומנים וגם לעניין ההצגה במאזן. לדוגמא: חשבון עו"ש נפרד שיתרתו מיועדת לביצוע השקעות בלבד.
   
  דוגמא 1:
   
  להלן נתונים על פיקדונות שהופקדו.
  קבע באילו מהמקרים ייחשבו כמזומנים ושווי מזומנים בדוח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ב 31/12/08 (הנח תקופה של 3 חודשים מהווה השקעה לטווח קצר)

   
תאריך הפקדה תאריך משיכה צפוי תשובות
01/12/08 01/02/09 כן, פחות מ 3 חודשים מההפקדה.
01/12/08 02/03/09 לא, יותר מ 3 חודשים מההפקדה
01/11/08 15/02/09 לא, יותר מ 3 חודשים מההפקדה
 
 
דוגמא 2:
 
להלן נתונים מהמאזנים של חברת "ג.ג. השקעות"

 
  31/12/08 31/12/07
מזומנים ושווי מזומנים 425,000 350,000
פיקדונות* 120,000 90,000
סך מזומנים ושווי מזומנים 545,000 440,000
 
 
*סכום הפיקדונות כולל:
  31/12/08 31/12/07
מק"מ (הערה 1) 60,000 50,000
פק"מ (הערה 2) 20,000 10,000
הלוואה ללקוח (הערה 3) 40,000 30,000
  120,000 90,000
 
 
הערה 1: זמן פירעון המק"מ עד חודשיים מרכישתו.
הערה 2: הפק"מ הינו פיקדון בבנק לתקופה של 40 יום.
הערה 3: ההלוואה ניתנה ללקוח שנקלע לקשיים כספיים מהותיים, לתקופה של 3 חודשים.
 
נדרש: מהו השינוי ביתרת מזומנים ושווי מזומנים?
 
פתרון:

 
  31/12/08 31/12/07
מזומנים ושווי מזומנים 425,000 350,000
מק"מ 60,000 50,000
פק"מ 20,000 10,000
סך מזומנים ושווי מזומנים 505,000 410,000
 
 
תשובה: גידול ביתרת מזומנים ושווי מזומנים הינה 505,000-410,000=95,000
 
 
עקרונות עריכת הדוח על תזרימי המזומנים:
 
1. קיזוזים בין תקבולי מזומנים לתשלומי מזומנים
 
ככלל אין לקזז בין תקבולי מזומנים לתשלומי מזומנים גם אם מדובר בעסקאות דומות.
אך, במקרים מסוימים בהם תנועת המזומנים ברוטו אינה הכרחית להבנת תזרימי המזומנים של הישות המדווחת או שתוספת המידע ממנו היא שולית בהם, ניתן לקזז תזרימי מזומנים.
 
להלן שני המקרים בהם, ניתן לקזז תזרימי מזומנים:
 
א. תקבולים ותשלומים במזומן שבוצעו בשם לקוח של הישות- לדוגמא סכומים שמוחזקים עבור לקוח על ידי בית השקעות, קניית ני"ע ומכירתם עבור הלקוח.
תזרימי מזומן אלו מתייחסים לפעילות הלקוח יותר מאשר לפעילות הישות המדווחת.
 
ב. פריטים אשר המחזור שלהם מהיר, סכומם גבוה ותקופת פירעונם קצרה- לדוגמא הלוואות לזמן  קצר ניתן להציג בסכום נטו, כלומר להציג את השינוי נטו (במקום להציג קבלת הלוואה ל 3 חודשים בסך 100,000 ₪ ופירעון הלוואה שנתקבלה לפני חודשיים, בסך 20,000 ₪ יוצג בנטו תזרים מזומנים חיובי בסך 80,000 ₪). בפריטים אלה, הגישה הינה כי המידע על תנועות המזומנים ברוטו אינו חיוני להבנת תזרימי המזומנים של הפירמה, או שתוספת המידע אינה מהותית.
 
כאשר הישות המדווחת הינה מוסד פיננסי ניתן להציג על בסיס נטו את תזרימי המזומנים הבאים:
א. תקבולים ותשלומים במזומן בגין הפקדה או פירעון של פיקדונות בעלי מועד פדיון קבוע.
ב. הפקדה או משיכה של פיקדונות ממוסדות פיננסים אחרים.
ג. מקדמות ששולמו, הלוואות שניתנו ללקוחות וההחזר שלהם.
 
2. פיצול תזרים מזומנים בודד
 
התקן קובע כי במידה ותזרים מזומנים מסוים קשור ליותר מקבוצת פעילות אחת יש לפצל את התזרים הבודד למרכיביו.
 
דוגמא: החזר הלוואה קרן+ ריבית
 
מרכיב הקרן המוחזר מתייחס לפעילות מימון, מרכיב הריבית מסווג כפעילות שוטפת או כפעילות מימון, כאשר מסווגים את הריבית לפעילות שוטפת יש לפצל את ההחזר, החזר הקרן מהווה פעילות מימון ואילו החזר הריבית מהווה פעילות שוטפת.
 
 
 
סוגי פעילויות בדוח תזרים מזומנים:
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מציג את תזרים המזומנים הנובע מהכנסות והוצאות החברה ששולמו במזומן. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת כולל: תקבולים מלקוחות תשלומים לספקים, תשלומים בגין הוצאות שכר עבודה, וכו...
למעשה, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הינו הרווח על בסיס מזומן (בהתעלם מתקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים ורכישת/מכירת ניירות ערך שמוחזקים לצרכי מסחר  כפי שיורחב בהמשך).
 
הגישה העקיפה להצגת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-
 
בגישה זו, יוצאים מהרווח לפי דוח רווח והפסד, הכולל הכנסות והוצאות על בסיס מצטבר שאינן בהכרח כוללות זרימת מזומנים (פחת, מכירות בהקפה, הוצאות שטרם שולמו וכו..).
הוצאות או הכנסות שאין כנגדם מזומן, יש להוסיף או לגרוע מהרווח /הפסד על בסיס צבירה, כך שיציג את זרימת המזומנים מפעילות שוטפת.
המעבר מרווח על בסיס מצטבר לרווח על בסיס מזומן, יוצג בנספח א' לדוח.
 
דוגמא להצגת תזרים מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת:
רווח על בסיס מצטבר
נספח א': ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעילות שוטפת.
תזרים מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת.
 
 
נספח א': ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעילות שוטפת
 
הפחת: (עלייה בנכסים שנרשמו כנגדם הכנסות)
עלייה בלקוחות נטו
עלייה בהכנסות לקבל
עלייה בהוצאות מראש
 
הוסף: (עלייה בהתחייבויות שנרשמו כנגדם הוצאות)
עלייה בספקים
פחת והפחתות
ירידה במלאי

 
הערות:
1. קיימת אפשרות לסווג תשלום דיבידנד גם במסגרת הפעילות השוטפת.
2. רכישת/מכירת ניירות ערך המוחזקים למטרות מסחר יסווגו כפעילות שוטפת, ראה הרחבה בהמשך.
 
הגישה הישירה להצגת מזומנים מפעילות שוטפת- מפרטת ומציגה את זרימת המזומנים שנבעה מכל אחת מהפעולות הכלולות בפעילות השוטפת כגון גבייה מלקוחות, תשלום לספקים, תשלומי ריבית לבנקים וכו.
 
הערה:
למרות שהדיווח בגישה הישירה, בדרך כלל קשה יותר, התקן הבינלאומי ממליץ (אך לא מחייב) לדווח על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת על פי הגישה הישירה המספקת לקוראי הדוחות הכספיים מידע רב יותר. התקן מתיר לדווח על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת על פי הגישה העקיפה.
דוגמא, להצגת דוח על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשיטה הישירה:
 
                                    חברת א.א.א. בע"מ
            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת- הגישה הישירה
לשנה שהסתיימה ביום 31/12/08

 
תקבולים מלקוחות 1,000,000
תשלומים לספקים (750,000)
  250,000
תשלומים בגין שכר עבודה 120,000
תשלומים עבור הוצאות הנהלה 80,000
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 50,000
 
 
 
ניירות ערך והלוואות שמוחזקים לצרכי מסחר
 
בהתאם לתקן, ניירות ערך שמוחזקים למטרות מסחר כמוהם כמלאי שנרכש מלכתחילה למכירה.
המסקנות:
1.תזרים המזומנים מרכישת ניירות ערך למטרות מסחר, יסווג כתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת.
2. תזרים המזומנים ממכירת ניירות ערך למטרות מסחר, יסווג כתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.
 
הערה:
בפרקטיקה, קנייה ומכירה של ניירות ערך, כולל כאלה המסווגים כמוחזקים למסחר יוצגו כתזרים מפעילות השקעה, מאחר וניירות ערך הם חלק מנכסי ההשקעה כמו פיקדונות.
כאשר, מדובר בסוחר בניירות ערך שזה עסקו וניירות ערך הן המלאי העסקי שלו, אזי הסיווג יהיה כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, כמפורט לעיל.

דוגמא- תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:
 
להלן נתונים על חברת א.א. ייעוץ הנדסי (להלן- "החברה"):
 1. ביום 01/07/08 רכשה החברה 1,000 מניות בעלות של 24 ₪ למניה. מחיר המניה ליום 31/12/08 הינו 27 ₪. ניירות הערך נרכשו למטרות מסחר ומוצגים במאזן ל 31/12/08 בהתאם למחיר המניה ליום המאזן.
 2. ביום 01/07/08 מכרה החברה מכונה תמורת 72,000 ₪. המכונה נרכשה ביום 01/01/07בעלות של 100,000 ₪, אומדן אורך חיי המכונה 25 שנה, שיטת הפחת קו ישר, אין ערך גרט.
 3. יתר ההוצאות וההכנסות שולמו במזומן.
 4. רווח נקי לפי בסיס מצטבר הינו 150,000 ₪.
   
  נדרש:
   
  חשב את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2008, בגישה העקיפה.
  הצג קניית מכירת ניירות בפעילות שוטפת.
   
  פתרון:
   
  רווח נקי על בסיס מצטבר                                                  150,000
   
  התאמות הדרושות להצגת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:
   
  רכישת ניירות ערך למטרות מסחר                                     1,000*24=(24,000)                 
  הכנסות משערוך ניירות ערך                                              1,000*(27-24)=(3,000)
  פחת מכונה                                                                     100,000*4%*6/12=2,000
  הפסד הון ממכירת מכונה (הערה 1)                                               22,000
   
  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת                                 147,000                      
   
   
  הערה 1: רווח הון ממכירת מכונה:
             
מכירת מכונה
עלות                 100,000 תמורה                72,000
  פחת נצבר           100,000*4%*1.5=6,000
  הפסד הון (P.N)   22,000
סה"כ                100,000 סה"כ                100,000
 
           

תזרים מזומנים מפעילות השקעה-
 
תזרים מזומנים מפעילות השקעה,  מציג את השקעות החברה במזומן ואת והתמורה ממכירת השקעות החברה שנתקבלה במזומן.
 
תזרים מזומנים חיובי +
תזרים מזומנים שלילי –
 
דוגמאות:
 
השקעות החברה –
תמורה ממכירת ההשקעה+
רכישת חברות –
מתן הלוואות  -
גביית הלוואה שניתנה +
מכירת רכוש קבוע +
רכישת רכוש קבוע –
רכישת ני"ע לא למטרות מסחר –
הפקדה בפיקדון בנקאי שאינו מזומנים ושווה מזומנים–
תקבול בגין מענק השקעה+
 
 
הערה: תקבול בגין מענק השקעה יוצג בנפרד כתזרים מזומנים חיובי מפעילות השקעה, (לא מציגים בנטו את סכום ההשקעה בניכוי מענק ההשקעה.)
 
דוגמא:
 
להלן יתרות מאזניות לתאריכים 31/12/07 ול 31/12/08:

 
  31/12/08 31/12/07
פיקדון בבנק 13,000 8,000
השקעה בני"ע המוחזקים למסחר 40,000 20,000
מכונות וציוד- נטו 280,000 0
 
 
נתונים נוספים:

 
 1. הכספים בפיקדון בבנק מוגבלים בשימוש למטרת רכישות ציוד בלבד.
 2. במהלך שנת 2008, נרכשו ניירות ערך למטרות מסחר בסך 32,000 ₪ ונמכרו ניירות ערך תמורת 15,000 ₪. רווחי שיערוך סך 1,000 ₪ . הנח כי, מחזור הפעילות מהיר, והיקף הפעילות גדול.
 3. הוצאות פחת בשנת 2008 סך 25,000 ₪. לא היו מכירות רכוש קבוע במהלך השנה.

 
נדרש:

 
 1. מהי ההשפעה של השינויים ביתרות המאזניות והנתונים הנוספים לעיל, על דוח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת?
 2. מהי ההשפעה של השינויים ביתרות המאזניות והנתונים הנוספים לעיל, על דוח תזרים מזומנים מפעילות השקעה?
   
  פתרון:
   
  א. שינויים בפיקדון בבנק- מיוחסים לפעילות השקעה מכיוון שמדובר בפיקדון מוגבל, אינו עונה להגדרת מזומנים ושווי מזומנים. בדוגמא לעיל, ישנו גידול בפיקדון יופיע כמזומנים ששימשו לפעילות השקעה.
   
  ב.השקעה בניירות ערך המוחזקים למסחר- מכיוון שמדובר בניירות ערך המוחזקים למסחר, סכום קניית/מכירת ניירות הערך יופיע בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
  בדוח רווח והפסד קניית ניירות ערך, אינה הוצאה ובדוח תזרים מזומנים הקנייה מסווגת כפעילות שוטפת, על כן תופיע בהתאמות הדרושות להצגת מזומנים מפעילות שוטפת.
  ניתן לקזז בין סכום הקנייה לסכום המכירה ולרשום את הסכום נטו, מכיוון שמדובר בפריט עם מחזור פעילות מהיר והיקף פעילות גדול. כלומר, נרשום תזרים מזומנים שלילי בסכום אחד
  סך 32,000 =(17,000) -15,000
  כמו כן, יש לבטל את הרווח משערוך ניירות הערך בהתאמות הדרושות להצגת תזרים מזומנים, רווח שנרשם על בסיס צבירה ללא תזרים מזומנים.
   
  ג. מכונות וציוד נטו-

   
מכונות וציוד נטו
י.פ.                             0 י.ס.                   280,000
רכישה (P.N)          305,000 פחת                  25,000
סה"כ                     305,000 סה"כ                305,000
 
 
בהנהלת חשבונות נפתחים שני כרטיסים: כרטיס מכונות וכרטיס פ"נ מכונות, לצרכי פתרון התרגיל ריכזנו את שני הכרטיסים בכרטיס אחד מכונות וציוד נטו (עלות מופחתת).
 
הפחת מסווג בפעילות שוטפת.
רכישת מכונות וציוד מסווג בפעילות השקעה.
 
1. התאמות הדרושות להצגת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:
 
רכישת ניירות ערך למטרות מסחר נטו                                (32,000-15,000=(17,000        
רווח משערוך ניירות ערך                                                 (1,000)
פחת מכונה                                                                     25,000
סה"כ                                                                             7,000+
 
תשובה: סך ההשפעה על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הינה: 41,000

2. תזרים מזומנים מפעילות השקעה:
 
השקעה בפיקדון                          (5,000)
רכישת מכונות וציוד                    (305,000)
סה"כ                                         (310,000)
 
תשובה: סך ההשפעה על תזרים מזומנים מפעילות השקעה הינה (310,000)
 
 
פעילות מימון-
 
תזרים מזומנים מפעילות מימון מציג פעולות הקשורות למימון פעילותה של החברה גיוס הון עצמי (הנפקת מניות), גיוס הון זר (קבלת הלוואות, הנפקת אג"ח) והחזר הון עצמי (תשלום דיבידנד) והון זר (החזר הלוואות/פדיון אג"ח). להלן דוגמאות לפעילות מימון:
 
הלוואה שהתקבלה +
פירעון הלוואה שהתקבלה –
קבלת אשראי לזמן קצר+
פירעון אשראי זמן קצר-
הנפקת הון לאחר ניכוי הוצאות הנפקה +
הנפקת אג"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה+
פדיון אג"ח –
נתקבל אשראי לז"ק מהבנקים +
סגירת אשראי לז"ק מהבנקים –
התחייבות בגין חכירה מימונית +
 
רכישת נכס באשראי מצד ג'- הינה פעולה שאינה במזומן, לכן הרכישה לא תקבל כלל ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים. תשלומים על חשבון קרן ההלוואה יוצגו כפירעון ההלוואה במסגרת פעילות מימון.
 
רכישת נכס בחכירה מימונית- הינה פעולה שאינה במזומן, לכן הרכישה לא תקבל כלל ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים. דמי החכירה התקופתיים יוצגו כפירעון הלוואה שנתקבלה במסגרת פעילות מימון.
 
תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים:
 
בהתאם לתקן יש להציג בנפרד בדוח על תזרימי המזומנים תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים. יש להציג את סך הריבית ששולמה גם אם חלק ממנה הוון ונכס (לא נרשם כהוצאה בדוח רווח והפסד).
 
סיווג פעילות: שוטפת/השקעה/מימון:
 
התקן מאפשר בחירת מדיניות חשבונאית לסיווג ריבית ודיבידנדים ובלבד שתיושם באופן עקבי לגבי כל אחד בנפרד.
 
א. תקבולי ריבית ודיבידנדים-
ניתן להציגם בפעילות שוטפת או בפעילות השקעה.
תקבולי ריבית/תקבולי דיבידנד מהווים חלק מהכנסות החברה ונכללים בדוח רווח והפסד, לפיכך אמורים להוות חלק מהפעילות השוטפת. אך, התקן מאפשר להציגם לחלופין כתזרים מזומנים מפעילות השקעה, מהסיבה שתקבולי הריבית/דיבידנד מהווים החזרים של ההשקעה.
 
ב. תשלומי ריבית-
ניתן להציגם בפעילות שוטפת או פעילות מימון.
תשלומי ריבית מהווים חלק מהוצאות החברה ונכללים בדוח רווח והפסד, לפיכך אמורים להוות חלק מהפעילות השוטפת. אך, התקן מאפשר להציגם לחלופין כתזרים מזומנים מפעילות מימון מהסיבה שהם מהווים עלות להשגת המימון ההלוואה.
 
ג. תשלומי דיבידנדים-
ניתן להציגם כפעילות מימון או כפעילות שוטפת.
תשלומי דיבידנדים אינם מהווים חלק מהוצאות החברה לא נכללים בדוח רווח והפסד, אך התקן מאפשר לסווגם כפעילות שוטפת מהסיבה שהדבר מסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את יכולת החברה לשלם דיבידנדים מתוך תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת.
 
דוגמא 1:
 
ביום 01/01/07 נתקבלה הלוואה בסך 1,000,000 ₪ , לפירעון ב 5 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים (כל 01/07 ו  01/01). ההלוואה נושאת ריבית 10% שנתית המשולמת עם החזרי הקרן. קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן (מדד בגין). להלן מדדים רלוונטיים:
01/07               150
07/07               153
12/07               157
01/08               159
07/08               162
01/09               162
07/09               168
 
נדרש:
 
1.השפעה בדוח תזרים המזומנים בגין ההלוואה בשנים 2007-2008, בהתאם לגישה הישירה.
2. מהי ההשפעה בדוח תזרים מזומנים לשנת 2007  בהתאם לגישה העקיפה, האם התוצאה זהה לגישה הישירה?
הנח: כי תשלומי ריבית מסווגים כפעילות שוטפת.

פתרון:
 
1. השפעה בהתאם לגישה הישירה:
 
תזרים מזומנים 2007
 
                                    פעילות שוטפת    פעילות מימון
קבלת הלוואה                                         1,000,000+
החזר הלוואה צמוד                                  204,000-              204,000200,000*153/150=
הוצאות ריבית 2007        51,000-                                    10%*6/12*153/1501,000,000*
סה"כ                             51,000-            796,000+
 
 
תזרים מזומנים 2008
 
                                    פעילות שוטפת    פעילות מימון
החזר הלוואה צמוד 01/08                                    212,000-             200,000*159/150=
החזר הלוואה צמוד 07/08                                    216,000-            200,000*162/150=
הוצאות ריבית 01/08       42,400-                                    =10%*6/12*800,000*159/150
הוצאות ריבית 07/08       32,400-                                    =10%*6/12*600,000*162/150
סה"כ                             74,800-            428,000-
 

 
 1. השפעה בהתאם לגישה העקיפה:
   
  ראשית, נמצא רווח/הפסד לפי בסיס צבירה.

   
הלוואה 2007
החזר 01/07/07  204,000 י.פ.                              1,000,000
י.ס.          800,000*157/150=837,333         הוצאות מימון (P.N)     41,333
סה"כ                 1,041,333 סה"כ                           1,041,333
 
 
 
הוצאות ריבית 2007
תשלום 01/07      50,000*153/150=51,000 לשלם 01/01            0
לשלם 31/12       40,000*157/150=41,867 יתרה                 92,867
סה"כ                 92,867 סה"כ                 92,867
 
 
סיכום:
 
הוצאות הפרשי הצמדה קרן 41,333
הוצאות ריבית                  92,867
סך הוצאות מימון             134,200
 
כלומר, ההפסד לשנת 2007 הינו סך 134,200 ₪.
 
 
תזרים מזומנים 2007, בהתאם לגישה עקיפה.
 
                                    פעילות שוטפת    פעילות מימון
קבלת הלוואה                                         1,000,000+
החזר הלוואה צמוד                                  204,000-              204,000200,000*153/150=
הפסד מדוח רווח והפסד    (134,200)
 
גידול בריבית לשלם          41,867
שערוך הלוואה                41,333
סה"כ                             51,000-            796,000+
 
התוצאה בתזרים מזומנים בהתאם לגישה הישירה זהה לתוצאה בגישה העקיפה, אלו הן שתי דרכים המובילות לאותה תוצאה.
 
דוגמא 2:
 
להלן יתרות של סעיף הלוואות לזמן ארוך לתאריכים 31/12/07 ול 31/12/08:

 
  31/12/08 31/12/07
הלוואות לזמן ארוך ? 1,100,000
חלויות שוטפות (800,000) (500,000)
הלוואות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות 2,100,000 ?
 
 
נתונים נוספים:

 
 1. הוצאות ריבית שנרשמו, ושולמו השנה בגין סעיף הלוואות לזמן ארוך הן 80,000 ₪.
 2. ב 01/08/08 נתקבלה הלוואה לזמן ארוך.
 3. ההלוואה אינה צמודה.
   
  נדרש: מהי ההשפעה על תזרים מזומנים מפעילות מימון לשנת 2008, בהנחה שהוצאות ריבית ששולמו מסווגות כפעילות מימון?
   
  פתרון:
   
  תזרים מזומנים מפעילות מימון:
   
  פירעון הלוואה לזמן ארוך                         (500,000)
  קבלת הלוואה לזמן ארוך (הערה 1)                        2,300,000
   
  הוצאות ריבית ששולמו                             (80,000)
  סך השפעה                                             1,720,000

 
הערה 1: מציאת ההלוואה לזמן ארוך שנתקבלה:
 
סכום הלוואות לז"א ל 31/12/08 הינו: 2,100,000+800,000=2,900,000

 
הלוואה לזמן ארוך 2008
י.ס.                          2,900,000 י.פ.                           1,100,000
פירעון הלוואה           500,000         קבלת הלוואה (P.N)   2,300,000
סה"כ                       3,400,000 סה"כ                       3,400,000
 
 
תשובה: סך השפעה על תזרים מזומנים מפעילות מימון               1,720,000+
 
דוגמא 3:
 
להלן פירוט סעיף הלוואות לזמן ארוך ל 31/12/08, ול 31/12/07

 
  2008 2007
הלוואות לזמן ארוך 16,100 12,600
חלויות שוטפות (5,600) (4,900)
הלוואות בניכוי חלויות 10,500 7,700
 
 
נדרש: הצג קטע רלוונטי מדוח תזרים מזומנים.
 
פתרון:
 
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 
פירעון הלוואה לזמן ארוך             (4,900)
קבלת הלוואה לזמן ארוך              8,400
מזומנים שנבעו מפעילות מימון       3,500
 
הסברים:

 
 1. ככלל אין לקזז בין תקבולי מזומנים לתשלומי מזומנים גם אם מדובר בעסקאות דומות, למעט במקרים שצוינו בתקן. יש להציג את פירעון ההלוואה (חלויות שוטפות ל 31/12/07) וגם את ההלוואה שנתקבלה. לא מציגים בנטו.
  ב. סכום ההלוואה שנתקבלה הוא הנעלם .
   
  להלן שחזור כרטיס ההלוואה:

   
הלוואה לזמן ארוך
י.ס.                 16,100 י.פ.                        12,600
החזר               4,900 הלוואה שהתקבלה   8,400
סה"כ              21,000 סה"כ                     21,000
 

פעילות שלא במזומן:
 
ישנן פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים, כלומר בעת ביצוע העסקות לא מתקבלים או משולמים מזומנים. מאחר ואין זרימת מזומנים ושווי מזומנים הן אינן מקבלות ביטוי כלל, במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים.
התקן דורש לתת גילוי לעסקאות מימון והשקעה שאינן במזומן כאמור לעיל, מחוץ לדוח על תזרימי המזומנים, בביאורים לדוחות הכספיים באופן שיספק את המידע הרלוונטי למשתמשים בדוחות הכספיים לגבי עסקאות אלו.
 
להלן דוגמאות לפעולות שלא במזומן:
 
רכישת נכסים תמורת הנפקת הון או אג"ח.
דיבידנד שהוכרז ולא שולם עד תאריך המאזן.
רכישת נכסים באשראי (הלוואה מצד ג' או אשראי ממוכר הנכס).
רכישת חברה אחרת באמצעות הנפקת מכשיר הוני.
החלפה של הלוואות.
המרת התחייבויות בתמורה להון.
 
 
גיליון עבודה לעריכת דוח תזרים מזומנים.

 
 • הפרש בין י.פ. לי.ס.- השינוי ביתרות המאזניות. גידול נכסים (חובה) יוצג בפלוס.  גידול בהתחייבויות (זכות) יהיה במינוס.
 ולהפך לגבי קיטון, כלומר קיטון נכסים יוצג במינוס. קיטון בהתחייבויות יהיה בפלוס.
במלים אחרות כאשר החשבון במהלך השנה מחוייב ההפרש יוצג בפלוס, כאשר החשבון מזוכה ההפרש יוצג במנוס.

 
 • יש לסווג כל הפרש בהתאם לסוג הפעולות. הסכומים בפעולות יופיעו בסימן הפוך להפרש ביתרות.
 

דוגמא לגיליון עבודה לעריכת דוח תזרים מזומנים.

 
פרטים הפרש בין י.פתיחה לי. סגירה פעילות שוטפת נספח א' פעולות השקעה פעולות מימון
גידול בנכס לקוחות נטו בסך 10,000 ₪. 10,000+ 10,000-    
גידול בנכס הוצאות מראש בסך 2,000 ₪. 2,000+ 2,000-    
קיטון בנכס הכנסות לקבל בסך 3,000 ₪. 3,000- 3,000+    
גידול במלאי בסך 2,500 ₪. 2,500+ 2,500-    
קיטון במוניטין בגין פחת בסך 3,700 ₪. 3,700- 3,700+    
מכירת ציוד עלות 30,000 ₪ רווח הון 25,000 ₪. 30,000- 25,000- 55,000+  
קיטון בעלות מופחתת מכונה בגין פחת בסך 5,700 ₪. 5,700- 5,700+    
קבלת הלוואה לז"ק בסך 20,000 ₪. 20,000-     20,000+
הנפקת אג"ח בסך 75,000 ₪. 75,000-     75,000+
הנפקת הון מניות בסך 55,000 ₪. 55,000-     55,000+
החזרת הלוואה לז"ק בסך 5,000 5,000+     5,000-
הכרזה על דיבידנד אין השפעה      
החזרת ההלוואה בסך 11,000 ₪. הסכום כולל הפרשי שער בסך 1,000 ₪. 11,000+     11,000-
רכישת ני"ע המוחזקים לצרכי מסחר בסך 12,000 ₪. 12,000+ 12,000-    
גידול במזומנים המוגבלים במשיכה בסך 17,000 17,000+   17,000-  
פירעון אג"ח שהחברה הנפיקה בסך 12,000 ₪ 12,000+     12,000-
שיערוך  ני"ע סחירים 1,500 ₪. 1,500+ 1,500-    
תשלום דיבידנד* 8,500 ₪. 8,500+     8,500-
החזר קרן הלוואה צמודה למדד סך 3,000 ₪ כולל הצמדה 3,000+     3,000-
שיערוך הלוואה שנתקבלה 420 ₪ 420- 420+    
סה"כ (108,320) (40,180) 38,000 110,500
 
 
*הערה- תשלום דיבידנד ניתן לסווג כפעילות שוטפת או כפעילות מימון.
דוגמא להצגת הדוח על תזרים המזומנים בגישה העקיפה:
 
חברת "א.א.א." בע"מ
הדוח על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה ביום 31/12/08
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
רווח/הפסד נקי                                                                            223
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
הוצאות פחת                                                                               20
הוצאות מימון                                                                              12
רווח מהשקעות בניירות ערך המוחזקים למסחר                                (5)
הוצאות מסים על הכנסה                                                               10
 
שינויים בנכסים והתחייבויות:
גידול בלקוחות                                                                            (100)
גידול בהכנסות לקבל                                                                    (50)
קיטון במלאי                                                                               40
קיטון בספקים                                                                             (70)
קיטון בהוצאות לשלם                                                                   (30)
רכישה נטו של ני"ע המוחזקים למסחר                                            (50)
 
ריבית ששולמה                                                                           (10)
מסים ששולמו                                                                             (20)
תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת                                                                  (30)     
           
תזרים מזומנים מפעילות השקעה
 
רכישת רכוש קבוע                                                                       (40)
תמורה ממכירת רכוש קבוע                                                           50
השקעה בפיקדון בבנק (מזומנים מוגבלים)                                        (20)
תזרים מזומנים ששימשו לפעילות השקעה                                                             (10)
 
תזרים מזומנים מפעילות מימון
 
הנפקת מניות                                                                               30
קבלת הלוואה                                                                             40
דיבידנד ששולם                                                                           (20)
החזרת הלוואה                                                                            (15)
תזרים מזומנים שנבעו מפעילות מימון                                                                   35                                                                                                                      
ירידה במזומנים ושווי מזומנים                                                                             (5)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 01/01/08                                                                       40
יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 31/12/08                                                         35
הערות:

 
 1. בהתאם לתקן יש להציג בנפרד בדוח על תזרימי המזומנים תקבולי ותשלומי ריבית ודיבידנדים.
  לכן, לסכום הרווח על בסיס מצטבר מוסיפים הוצאות המימון שנרשמו בדוח רווח והפסד על בסיס צבירה, ורושמים את הוצאות המימון על בסיס מזומן, הוצאות מימון ששולמו.
   
  2. בהתאם לתקן, יש לתת מידע על המדיניות החשבונאית שאומצה לדוגמא:
  "החברה אימצה מדיניות חשבונאית לפיה יש לסווג ריבית ששולמה כפעילות שוטפת ודיבידנד ששולם כפעילות מימון. כמו כן, ריבית שנתקבלה ודיבידנד שנתקבל יסווגו כפעילות שוטפת."

   
 2. השינוי בפיקדון מוגבל יופיע בפעילות השקעה. פיקדון מוגבל אינו עונה על הגדרת מזומנים ושווי
        מזומנים מכיוון שקיימת מגבלה על השימוש במזומנים.

   
 3. סיכום הפעילויות שוטפת/השקעה/מימון, מהווה שינוי ביתרת מזומנים ושוווי מזומנים.
  יתרת פתיחה מזומנים +/- השינוי ביתרת מזומנים ושווי מזומנים שווה ליתרת סגירה מזומנים.      

דוגמא 1:
 
להלן נתונים לגבי סעיף הון עצמי לתאריכים 31/12/07 ול 31/12/08:

 
  31/12/08 31/12/07
הון מניות 252,000 99,000
פרמיה על מניות 10,950 24,750
 
 
נתונים נוספים:

 
 1. ב 01/03/08 הונפקו בפרמיה תמורת מזומנים, סך 72,000 מניות בנות 1 ₪ ע"נ.
 2. ב 01/05/08 הונפקו מניות הטבה, מפרמיה על מניות.
 3. במהלך השנה נפדו אג"ח, תמורת הנפקת מניות לפי ערכן הנקוב בסך 60,000 ₪.
   
  נדרש:
   
  חשב את תזרים המזומנים מפעילות מימון.
   
  פתרון:
   
  תמורת ההנפקה במזומן- לשם כך, נשחזר את כרטיס הון מניות וכרטיס פרמיה על מניות.

   
הון מניות 2008
י.ס.           252,000 י.פ.                                    99,000
  הנפקה במזומן                      72,000
  הנפקה כנגד פדיון אג"ח          60,000
  הנפקת מניות הטבה (P.N)     21,000
סה"כ       252,000 סה"כ                                 252,000
 
 
 
פרמיה
י.ס.                          10,950 י.פ.                          24,750
הנפקת מניות הטבה*   21,000 הנפקה במזומן (P.N)  7,200     
סה"כ                       31,950 סה"כ                       31,950
 
 
*הנפקת מניות הטבה- חושב משחזור כרטיס הון מניות.
 
 
להלן פקודת היומן להנפקה בפרמיה להמחשה:
 
לחובת: קופה       79,200
     לזכות: הון מניות                     72,000
     לזכות: פרמיה על מניות           7,200

הערות:
 1. פדיון אג"ח תמורת הנפקת מניות הינה פעילות שלא במזומן שלא תקבל ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים.
 2. הנפקת מניות הטבה לא מקבלת ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים.
   
  תשובה: תזרים מזומנים שנבעו מפעילות מימון סך 79,200

   
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים