מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


תקן חשבונאות בינלאומי מספר- 18  הכנסות
 
 
התקן קובע את  הטיפול החשבונאי הנדרש כללי הכרה, מדידה, הצגה וגילוי לגבי הכנסות.
 
במסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם מוגדרת הכנסה כ:
 
הכנסה- תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך התקופה, הנובע מהפעולות הרגילות של הישות כשתזרימים אלו גורמים לגידול בהון העצמי, למעט גידול בהון העצמי הנובע מהשקעת בעלים.
 
הכרה בהכנסה-
 
הכנסה מוכרת בדוח רווח והפסד כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות יזרמו לישות והטבות אלו ניתנות למדידה באופן מהימן.
 
התקן מיושם בטיפול החשבונאי בהכנסות,  הנובעות מ :
 
א. מכירת סחורות.
ב. הספקת שירותים
ג. שימוש שעושים אחרים בנכסי הישות, המניבים ריבית, תמלוגים ודיבידנדים.
 
מדידה-
 
התקן קובע שישות תמדוד את הכנסותיה לפי השווי ההוגן* של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהישות זכאית לקבל.
 
שווי הוגן*- הסכום שבו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות, בעסקה בתום לב בין קונה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת.
 
הכרה-

 
 1. ההכנסה ממכירת סחורה תוכר בהתקיים במצטבר:
   
 2. העברת הסיכונים והתשואות המשמעותיים לקונה.
 3. העברת השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו.
 4. סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.
 5. צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יתקבלו.
 6. העלויות שהיו ויהיו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
   
 7. הכנסה ממתן שירותים תוכר כאשר תוצאת העסקה ניתנת למדידה באופן מהימן.
  תוצאת העסקה ניתנת למדידה באופן מהימן בהתקיים במצטבר:

   
 8. סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.
 9. צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יתקבלו.
 10. שלב ההשלמה של העסקה בתאריך המאזן ניתן למדידה באופן מהימן.
 11. העלויות שנצברו והעלויות להשלמת העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
   
   
  סכום ההכנסה שיוכר במתן שירותים יהיה:

   
 • כאשר תוצאתה של העסקה ניתנת למדידה באופן מהימן- ההכנסות שיוכרו הן בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה.
 • תוצאתה של עסקה הכרוכה בהספקת שירותים אינה ניתנת לאמידה באופן מהימן, ההכנסות מוכרות עד לגובה ההוצאות הניתנות להשבה שהוכרו.הכנסה הנובעת משימוש שעושים אחרים בנכסי הישות, המניבים ריבית תמלוגים ודיבידנדים תוכר כאשר צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יתקבלו וסכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן.
 
סכום ההכנסה שיוכר:

 
 1. ריבית- תוכר תוך שימוש בריבית האפקטיבית כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 39.
 2. תמלוגים- מוכרים על בסיס מצטבר בהתאם למהות ההסכם הרלוונטי.
 3. < > מוכרים כאשר קמה הזכות לקבלת התשלום, בדרך כלל יום ה X.מדיניות חשבונאית שאומצה לגבי הכרה בהכנסות, שולל שיטות לקביעת שלב ההשלמה בעסקת מתן שירותים.
 4. סכום כל סוג משמעותי של הכנסות שהוכרו במהלך התקופה.
 5. סכום ההכנסות שנבעו מהחלפת סחורות או שירותים שנכללו בכל אחד מהסוגים המשמעותיים של ההכנסות.
   
   

   

דוגמאות:
 
הגדרת הכנסה:

 
 1. סכומים שנגבו עבור צד שלישי- אינם הכנסה.
  לדוגמא: סכומים שקבל עו"ד מהלקוחות במטרה שיעביר לרשויות.

   
 2. סכומים שנגבו עבור הספק העיקרי- אינם הכנסה.
  לדוגמא: סוכנות ביטוח הגובה את פרמיות הביטוח. הכנסת הסוכנות היא רק עמלות הסוכנות ולא כל פרמיות הביטוח.
   
  סכומים אלה אינם מהווים הטבות כלכליות הזורמים לישות והמגדילים את הונה העצמי לכן אינם הכנסות.
   
  העברת הסיכונים והתשואות המשמעותיים לקונה.

   
 • מכירת ציוד רפואי הכולל הרכבה- כאשר הרכבת הציוד הרפואי מהווה חלק משמעותי וההרכבה טרם בוצעה אין להכיר בהכנסה מכיוון, שטרם הועברו הסיכונים והתשואות לקונה.
 • כאשר הקונה רשאי להחזיר את הסחורה ולא ניתן להעריך את סבירות ההחזרה- לא נכיר בהכנסה. לדוגמא: חברה מכרה מכונה- בהתאם לחוזה לקונה ישנה אפשרות להחזיר את המכונה תוך 3 חודשים. כל עוד, הקונה רשאי להחזיר את הסחורה ולא ניתן להעריך את סבירות ההחזרה, ההכנסה לא תוכר.
 • כאשר למוכרת ישנה מחויבות בגין ביצוע שאינו משביע רצון, מעבר למחויבות המכוסה על ידי הפרשה לאחריות- לא נכיר בהכנסה.
 • עסקת קונסיגנציה- כאשר קבלת ההכנסות ממכירה מסוימת תלויה בכך שהקונה יפיק הכנסות ממכירת הסחורות- לא נכיר בהכנסה.
   
  סיכונים לא משמעותיים

   
 1. הסחורה הינה בבעלות החברה עד לפירעון מלא של ההתחייבות-
   מוכר עשוי לשמור על הזכות הקניינית על הסחורות, על מנת להבטיח את גביית החוב. במקרה כזה, אם הישות העבירה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים- העסקה היא מכירה וההכנסות מוכרות.
 2. ניתן להחזיר את המוצרים תוך פרק זמן מוגדר-
  כאשר מוצע החזר כספי ללקוח, במקרה של אי שביעות רצון, ההכנסות תוכרנה במועד המכירה בתנאי שהחברה יכולה לאמוד את ההחזרות הצפויות ויוצרת הפרשה בהתאם.
   
  הכנסה הכוללת מרכיב מימון-
   
  כאשר תזרים המזומנים החיובי של מזומנים ושווי מזומנים אינו מתקבל במועד ביצוע העסקה, השווי ההוגן של התמורה עשוי להיות נמוך מסכום המזומנים שיתקבל.
  ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה והסכום הנקוב של התמורה מוכר כהכנסת ריבית ונמדד בהתאם לשיטת הריבית.

 
החלפת סחורות/שירותים-
 
הסחורות/ השירותים המוחלפים בעלי מהות דומה וערך דומה- ההחלפה לא תחשב כעסקה המניבה הכנסות.
 
הסחורות/ השירותים המוחלפים בעלי מהות דומה וערך שונים- ההחלפה תחשב כעסקה המניבה הכנסות.


 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים