מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דוח רווח והפסד
 
הדוח מציג את תוצאות הפעילות בתקופה החשבונאית המדווחת. בדוח, יירשמו כל ההכנסות
וההוצאות שנוצרו במהלך התקופה החשבונאית הנדונה ( שנה שהסתיימה ב 31/12/xx).
יתרת חשבון רווח והפסד הינה רווח/הפסד נקי לתקופה החשבונאית.
 
חשיבות הדוח:
 
משקיעים בחברה, הינם בעלי עניין בנתוני דוח רווח והפסד, על מרכיביו: רווח גולמי, רווח תפעולי וכו.. בבואם להעריך את השווי הכלכלי של החברה.
נושי החברה (ספקים, בנקים, רוכשי האג"ח) הינם בעלי עניין, בנתוני דוח הרווח והפסד על מרכיביו בבואם להעריך את סיכויי החזר החובות.
 
רווח והפסד בעסק מסחרי/ יצרני:
 
בעסק מסחרי, קונים ומוכרים סחורות. אין תהליך ייצור ולכן עלות המכירות הינה קניות נטו של הסחורה+ השינוי במלאי סחורות. בעסק מסחרי, אין עלויות ייצור.
לעומת זאת, בעסק יצרני, הסחורה מיוצרת בתהליך הייצור בו ישנם עלויות חומרים עבודה חרושת ופחת.
כלומר, בעסק יצרני בחישוב עלות המכירות (מוגדרת כעלות המכירות והעיבוד), במקום קניות נטו יופיע עלות ייצור המוצרים.
 
 
מרכיבי הרווח, בדוח רווח והפסד בעסק מסחרי:
 
1. רווח הגולמי:
 
מכירות נטו= מכירות-החזרות מלקוחות-הנחות מסחריות שניתנו
-
עלות המכירות (ראה להלן)
רווח גולמי
 
עלות המכירות-
כמה עלתה הסחורה שנמכרה. כוללת את כל העלויות הדרושות כדי להביא את הסחורה למצב שהיא מוכנה למכירה.
 
 
קניות נטו= קניות+ הוצאות הובלה ופריקה מספקים -הנחות מסחריות שנתקבלו-החזרות לספקים.
+
מלאי פתיחה מוצרים
-
 מלאי סגירה מוצרים
עלות המכירות

דוגמא:
 
המחיר לפריט 1 ₪. מלאי פתיחה 5 פריטים, קניות 7 פריטים ומלאי סגירה מורכב מ 9 פריטים.
 
נדרש: מהי עלות המכירות?
 
פתרון:
 
מלאי פתיחה                    5
קניות                             7
מלאי סגירה                  (9)
עלות המכירות                3
 
מלאי פתיחה+ קניות שווה 12 ₪. במידה ולא היו מכירות, הרי מלאי הסגירה היה צריך להיות שווה 12 ₪. מכיוון שערך מלאי הסגירה הינו 9 ₪ הרי עלות הסחורה שנמכרה (יצאה מהמלאי) הינה: 12-9=3
 
עלות המכירות הינה למעשה העלות של הסחורה שנמכרה.
 
תשובה: 3

 
תרגיל 1.1:
 
החברה הוקמה ב 01/01/06, להלן נתונים המתייחסים לרווח הגולמי של החברה.
מצא את החסר (מסומן ב ?).

 
שנה ערך מלאי
לתחילת שנה
קניות נטו % רווח/(הפסד)
גולמי ממכירות נטו
מכירות נטו תשובה
2006 - 40,000 20% ? 25,000
2007 20,000 30,000 ? 30,000 (16.667%)
2008 15,000 ? (38.125%) 20,000 22,625
2009 10,000 ? 25% 30,000 24,500
2010 12,000        
 
 
פתרון שנת 2006:
 
מלאי פתיחה=0, החברה הוקמה ב 01/01/06.
קניות נטו (נתון) 40,000
מלאי סגירה =20,000. מלאי פתיחה ל 2007 =מלאי ל 31/12/06 (מלאי סגירה 2006).
 
עלות המכירות:  0+40,000-20,000=20,000

 
  ש"ח %
מכירות 25,000   P.N)) 100%
עלות המכירות 20,000 100%-20%=80%
רווח גולמי   20%
 
 
תשובה: מכירות נטו שנת 2006 סך 25,000 ₪.
 
תרגיל 1.2:
 
להלן נתונים ממאזני בוחן של חברות בהם הייתה פריצה ונגנב המלאי (מלאי לסוף השנה).
חברת הביטוח משלמת פיצוי בגובה מלאי הסגירה בניכוי 10%.
הינך נדרש לקבוע, בכל אחד מהמקרים מהו הפיצוי שחברת הביטוח תשלם.

 
חברה מכירות קניות מלאי
לתחילת שנה
החזרות לספקים הנחות שניתנו ללקוחות % רווח/
(הפסד) גולמי ממכירות נטו
תשובה
א' 11,200 5,200 1,200 60 400 45% 360
ב' 32,400 19,000 1,020 1,000 0 45% 1,080
ג' 15,000 20,000 10,000 2,000 500 (38%) 7,191
 
 

פתרון חברה א':
 
מכירות נטו                                                                     11,200-400=10,800
 
עלות המכירות:
מלאי פתיחה                    1,200
קניות נטו                       5,200-60=5,140
מלאי סגירה (P.N)         5,940-1,200-5,140=(400)        _____
עלות המכר                                                                     10,800-4,860=5,940
 
רווח גולמי                                                                     45%*10,800=4,860
 
הפיצוי ששילמה חברת הביטוח הינו 90% מערך מלאי סגירה כלומר סך : 400*90%=360
 
תשובה: 360
 
תרגיל 1.3:
 
 חברת "אור ושמחה" בע"מ הוקמה ב 01/02/06, להלן נתונים על הרווח/(הפסד) גולמי
לשנים 2006-2009.

 
שנה 2009 2008 2007 2006
רווח/(הפסד) גולמי 100,000 50,000 (80,000) 70,000
 
 
מבדיקה שנערכה חלו טעויות בהערכת המלאי בשנים אלו, להלן הפירוט:

 
מלאי ל 31/12/06 הערכת יתר  10,000
מלאי ל 31/12/07 הערכת חסר 5,000
מלאי ל 31/12/08 הערכת יתר 7,000
מלאי ל 31/12/09 הערכת יתר 8,000
 
 
נדרש: מהו הרווח הגולמי המתוקן לשנים 2006-2009?
 
תשובות:

 
שנה 2009 2008 2007 2006
רווח/(הפסד) גולמי מתוקן 99,000 38,000 (65,000) 60,000
 
 

2. רווח/הפסד תפעולי
 
רווח גולמי
+ הכנסות אחרות
- הוצאות מכירה ושיווק
- הוצאות הנהלה וכלליות
- הוצאות אחרות
רווח תפעולי
 
הכנסות אחרות-
 
הכנסות שאינן קשורות במישרין לפעילות הרגילה והשוטפת של העסק.
 
הערה: בעבר הופיע סעיף הכנסות והוצאות אחרות לאחר הרווח התפעולי.
 
דוגמאות:

 
 1. רווח הון נטו ממכירת רכוש קבוע.
 2. הכנסה מהשכרת מחסן בעסק למכירת משקאות- ההכנסה מהשכרה הינה הכנסה משנית ולא חלק מהפעילות העיקרית של העסק.
 3. הכנסה מדיבידנד בגין השקעה בחברה אחרת (כאשר לא מדובר בחברה, שכל מהותה החזקה בחברות אחרות).
 4. עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה.
   
  הוצאות מכירה-
   
  הוצאות הקשורות למכירת הסחורות שיווקן ומסירתן ללקוח.
   
  דוגמאות:

   
 • אחסון וביטוח מלאי במחסני העסק.
 • הוצאות שכירות חנות.
 • הוצאות קידום מכירות, פרסום, שיווק
 • הוצאות הקשורות במבנה המכירה כגון: פחת חנות ביטוח חנות וכו..
 • משכורות אנשי מכירות, זבנים, מנהלי מכירות וכו..
   
   
  הוצאות הנהלה וכלליות-
   
  הוצאות הקשורות לניהול החברה, והוצאות כלליות, הוצאות אלו אינן חלק מעלות הייצור או הוצאות המכירה.
   
  דוגמאות:

   
 1. הוצאות הנה"ח וביקורת.
 2. אחזקת משרדי ההנהלה- פחת, ניקיון חשמל וכו.. של מבנה ההנהלה.
 3. הוצאות צרכי משרד (כלי כתיבה, דיו למדפסות וכו..)
 4. משכורת מנהלים ופקידים כולל הנלוות לשכר.
 5. ייעוץ משפטי.
 6. חובות אבודים.
 7. הוצאות הפרשה לחובות מסופקים.
   

  הוצאות אחרות-
   
  הוצאות שאינן קשורות במישרין לפעילות הרגילה והשוטפת של העסק.
   
  דוגמאות:

   
 • הפסד ממכירת רכוש קבוע.
 • הוצאות בגין שנים קודמות.
 • הפרשה לירידת ערך.
 • הוצאות רה-ארגון.
 • ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה.

3. רווח מפעילות נמשכת לפני מס
 
רווח (הפסד) תפעולי
+ הכנסות מימון
- הוצאות מימון
רווח (הפסד) מפעולות נמשכות לפני מסים על הכנסה
 
הוצאות והכנסות מימון הן הכנסות והוצאות שנבעו/נגרמו בהקשר למימון העסק.
התקן דורש להציג בנפרד על גבי דוח רווח והפסד את הוצאות המימון. כלומר, אין להציגן בנטו יש לרשום שורת הכנסות מימון, שורת הוצאות מימון. בדרך כלל מצרפים ביאור הכולל פירוט של הסעיפים.
 
הכנסות מימון, דוגמאות:

 
 1. הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים.
 2. הכנסות מהפרשי שער על הלוואות שניתנו.
 3. הכנסות מהפרשי הצמדה על הלוואות שניתנו.
 4. הנחות מזומנים שנתקבלו- הנחה המתקבלת עקב הקדמת מועד תשלום לספק.
   
  הוצאות מימון, דוגמאות:

   
 5. הוצאות ריבית והפחתת ניכיון בגין אג"ח שהונפק.
 6. ריבית בגין הלוואות שנתקבלו.
 7. עמלות לבנקים.
 8. הפרשי שער והצמדה על הלוואות שנתקבלו.
 9. הפסד מירידת ערך בגין השקעה בנכסים פיננסיים.
 10. הנחות מזומנים שניתנו ללקוחות.
   
   
  4. רווח (הפסד) נקי מפעילות נמשכת לאחר מס
   
  רווח (הפסד) מפעולות נמשכות לפני מסים על הכנסה
  - הוצאות מס
  רווח נקי מפעילות נמשכת לאחר מס.
   
  הוצאות מסים כוללות הוצאות מסים שוטפים ונדחים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 12.

   

דוגמא להצגת דוח רווח והפסד.
 
חברת "פיתוח ויישום לוגי" בע"מ
דוח רווח והפסד
לשנה שנסתיימה ב 31/12/08.
 
 
מכירות נטו[1]                                                                   800
עלות המכירות[2]:
קניות נטו                                     [3]                                  600
מלאי פתיחה                                140
בניכוי: מלאי סגירה                      (120)
                                                                                    (620)
 
רווח גולמי                                                                     180
הכנסות אחרות                                        45
הוצאות מכירה (רשימה א'):                      (145)
הוצאות הנהלה וכלליות (רשימה ב'):           (65)
הוצאות  אחרות                                       (55)
                                                                                    (220)
רווח (הפסד) תפעולי                                                        (40)
הכנסות מימון                                                                  6
הוצאות מימון                                                                  (7)
הפסד מפעילות נמשכת לפני מס                                          (41)
הוצאות מס הכנסה                                                           (6)
הפסד נקי מפעילות נמשכת לאחר מס                                   (47)
רווח מפעילות שהופסקה לאחר מס                                                 2
הפסד נקי                                                                       (45)
 
 
 
הכנסות אחרות
הכנסות מהשכרה                         5
הכנסות מדיבידנד                         40
סה"כ הכנסות אחרות                   45

הוצאות מכירה (רשימה א'):
פרסום                                       10
שיווק                                        20       
משכורת לסוכני מכירות                15
הובלה ללקוח                              20
אחזקת חנות                               25
אחזקת מכוניות אנשי מכירות         35
אריזה פרסומית                           20
                                                145
 
 
הוצאות הנהלה וכלליות (רשימה ב')
חובות אבודים ומסופקים               5
משכורת מנהלים                          10       
משכורת פקידים                          12
שכר דירה מבני משרדים               14       
אחזקת מבני משרדים                    16
צרכי משרד                                8
                                                65
 
הוצאות אחרות
הפסד ממימוש רכוש קבוע             (30)
הוצאות שנים קודמות                   (25)
                                                (55)
 
הכנסות מימון                 
ריבית על פיקדונות בבנק               4
הפרשי שער                                2
                                                6
הוצאות מימון
ריבית והצמדה על הלוואות                        3
עמלות בנקאיות                           4
                                                7
 
 
 

 
 
[1] מכירות נטו= מכירות- החזרות מלקוחות- הנחות מסחריות שניתנו ללקוחות.
[2] עלות המכירות . כמה עלתה הסחורה שנמכרה. כוללת את כל העלויות הדרושות כדי להביא את הסחורה למצב שהיא מוכנה למכירה.
[3] קניות נטו=קניות+הוצאות הובלה מספקים+עלויות ישירות אחרות הכרוכות בהכנת הסחורה למכירה (ביטוח הובלה, מכס, פריקה) בניכוי הנחות מסחריות שנתקבלו מספקים והחזרות לספקים.
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים