מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התאמת בנקים
 
עיקר הפעילות של היחידה העסקית מתנהלת על פי רוב דרך הבנקים. הפעילות הינה רבה ומגוונת וכוללת הפקדת המחאות, העברות ישירות לחשבון, זיכוי/ חיוב בגין ריבית, תמורה בגין רכישת ניירות ערך וכו...
הצורך בהתאמת בנק נובע מעיתוי שונה ברישום הפעולות ומטעויות שעלולות להיווצר ברישום הפעולות בספרי העסק וספרי הבנק.
התאמת בנק נערכת בדרך כלל מידי חודש, על ידי השוואה בין הרישומים שנעשו בחשבון העו"ש בספרי העסק לבין הרישומים שנעשו בחשבון העסק בספרי הבנק במהלך התקופה.
ביצוע ההתאמה הינו הכרחי ליום המאזן כדי להבטיח שבמאזן תיכלל היתרה הנכונה של המזומנים.
 
הרישומים בספרי העסק:
 
האירועים שיירשמו בצד חובה:
בצד חובה יירשמו סכומים שהעסק קבל לחשבון הבנק (מגדילים + את יתרת חשבון העו"ש) כגון: הפקדת שיק מזומן, הפקדת מזומנים לחשבון הבנק, זיכוי בגין ריבית על חיסכון, העברה לחשבון הבנק של העסק, תמורה ממימוש ניירות ערך וכו...
 
האירועים שיירשמו בצד זכות:
בצד זכות יירשמו סכומים שהעסק נתן מחשבון הבנק (מקטינים - את יתרת חשבון העו"ש) כגון: תשלום בשיק מזומן, משיכת מזומנים, חיוב בגין ריבית על הלוואה, העברה מחשבון הבנק של העסק, רכישת ניירות ערך וכו...
 
להלן סיכום האירועים בספרי העסק- כרטיס עו"ש בנק
 
עו"ש בנק
חובה  + זכות  -
הפקדת שיק מזומן תשלום בשיק מזומן
הפקדת מזומנים לחשבון הבנק משיכת מזומנים מהבנק
זיכוי בגין ריבית על חיסכון חיוב בגין ריבית על הלוואה
העברה לחשבון הבנק של העסק העברה מחשבון הבנק של העסק
תמורה ממימוש ניירות ערך רכישת ניירות ערך
גבייה של שיק דחוי תשלום בהוראת קבע
הלוואה שהעסק קבל שיק שהופקד בחשבון ולא כובד
 
 
הרישומים בספרי הבנק:
 
הרישום בספרי הבנק הינו הפוך לרשום בספרי העסק.
דוגמא להמחשה: מזומן שמופקד בחשבון
בספרי העסק- הנכס עו"ש גדל ולכן יירשם בספרי העסק בחובה.
בספרי הבנק- התחייבות הבנק כלפי הלקוח גדלה בסכום המזומן שהופקד ולכן יירשם בספרי הבנק בזכות.
לפיכך, יש לוודא שכל אירוע נרשם בצד הנכון וכי הרישום בספרי העסק הוא בצד ההפוך לזה שנרשם בספרי הבנק.
בספרי הבנק יירשם בצד זכות סכומים המגדילים את חשבון הבנק (זיכוי חשבון הלקוח), ובצד חובה יירשמו סכומים המקטינים את חשבון הבנק (חיוב הלקוח).
 
להלן סיכום האירועים בספרי הבנק-
 
לקוח
חובה  + זכות  -
תשלום בשיק מזומן הפקדת שיק מזומן
משיכת מזומנים מהבנק הפקדת מזומנים לחשבון הבנק
חיוב בגין ריבית על הלוואה זיכוי בגין ריבית על חיסכון
העברה מחשבון הבנק של העסק העברה לחשבון הבנק של העסק
רכישת ניירות ערך תמורה ממימוש ניירות ערך
תשלום בהוראת קבע גבייה של שיק דחוי
שיק שהופקד בחשבון ולא כובד הלוואה שהעסק קבל
 
 
 
הגורמים להפרשים שבין היתרות בספרי הבנק ובספרי העסק
 
1.טעויות- טעויות ברישומים שנעשו על ידי הבנק או על ידי העסק.
  דוגמאות:
  שיבושי סכומים, רישום בחובה במקום בזכות ולהיפך, זיכוי או חיוב חשבון הבנק הלא נכון (כאשר     מנוהלים כמה חשבונות בנקים), זיכוי חשבון העו"ש של העסק במקום של לקוח אחר של הבנק וכו..
 
2. הפרשי עיתוי- רישומים שנעשו בספרי העסק אך טרם נרשמו בספרי הבנק ולהיפך.
   דוגמאות:
 פעולות שנרשמו בבנק, אך ההודעות על ביצוען הגיעו אל העסק במועד מאוחר יותר כגון חיוב בגין   עמלה/ ריבית וכו...
 שיקים שהעסק מסר לספקים- האירוע נרשם בספרי העסק (זוכה חשבון העו"ש) אך הספקים טרם הפקידו את השיקים ולכן לא יופיעו בספרי הבנק.
 
 
 
גיליון התאמת בנק
 
גיליון התאמת הבנק הינו נייר עבודה מחוץ להנהלת החשבונות של העסק. בעקבות גיליון ההתאמה יש לערוך את התיקונים הדרושים באמצעות פקודות יומן בספרים.
 
שלבים בהכנת גיליון התאמת בנק
 
 1. יתרה בלתי מתואמת לסוף תקופה- ההתאמה נערכת בדרך כלל כל חודש. נקודת המוצא בגיליון ההתאמה תהיה היתרה הבלתי מתואמת לסוף החודש בספרי העסק ובספרי הבנק.
   
 2. בדיקת האירועים שנרשמו- בדיקת שהאירועים נרשמו כראוי ובמועד. כאשר ישנה טעות בספרי העסק התיקון יהיה בגיליון העבודה בצד של ספרי העסק וכאשר הטעות הינה בספרי הבנק התיקון יהיה בגיליון העבודה בצד של ספרי הבנק. אירועים שנרשמו נכון יש לסמן V לידם  ולא לטפל בהם.
   
 3. יתרה מתואמת לסוף תקופה- התוצאה של היתרה הבלתי מתואמת ותיקון הטעויות במהלך התקופה הינה היתרה המתואמת לסוף תקופה. בסוף גיליון ההתאמה אנו נקבל יתרה בסכום זהה ובצד הפוך בספרי העסק ובספרי הבנק. כך לדוגמא אם היתרה המתואמת בספרי הבנק הינה 40,000 ₪ בזכות, היתרה המתואמת בספרי העסק צריכה להיות 40,000 בחובה.
   
   
  רישום פקודות יומן בעקבות התאמת הבנק
   
  יש לרשום פקודות יומן לתיקון טעויות שנעשו בספרי העסק במידה והיו.
  בגין ממצאים שסיבתם הפרשי עיתוי אין צורך ברישום פקודות יומן, מכיוון שהפעולות יירשמו בספרים במועד מאוחר יותר.
  אך, כאשר התאמת הבנק נעשית לתאריך המאזן, יש להעביר בספרי העסק פעולות תיאום גם בגין הפרשי עיתוי וזאת על מנת להעמיד את יתרת המזומנים על הסכום הנכון לתאריך המאזן.
   
   
  דוגמא 1:
   
  להלן כרטיס חשבון עו"ש של חברת "רועי יזמות ומסחר" בע"מ (להלן- "החברה") לחודש 11/2010 וכן תדפיס חשבון הבנק לאותו חודש.
   
  כרטיס חשבון עו"ש בנק בספרי העסק:
   
תאריך פרטים חובה זכות יתרה
01/11 יתרת פתיחה     30,800 ח
12/11 הפקדת שיק מס' 5 7,000   37,800 ח
30/11 הפקדת שיק מס' 6 12,000   49,800 ח
 
 
 
תדפיס חשבון הבנק:
 
תאריך פרטים חובה זכות יתרה
01/11 יתרת פתיחה     30,800 ז'
12/11 הפקדת שיק מס' 5   7,000 37,800 ז'
14/11 זיכוי ריבית   360 38,160 ז'
30/11 דמי ניהול חשבון 60   38,100 ז'
 
 
נדרש:
 
א. ערוך התאמת בנק ליום 30/11/10. וקבע מהי היתרה המתואמת ל 30/11/10.
ב. ערוך רישומי יומן מתקנים בגין התאמת הבנק.

פתרון:
 
א. התאמת בנק ליום 30/11/10:
 
חברת "רועי יזמות ומסחר" בע"מ
התאמת בנק ליום 30/11/10
 
פרטים ספרי העסק ספרי הבנק
חובה זכות חובה זכות
יתרה בלתי מתואמת ל 30/11 49,800     38,100
הפקדת שיק מספר 6       12,000
זיכוי ריבית 360      
דמי ניהול חשבון   60    
סה"כ 50,160 60 0 50,100
יתרה מתואמת   50,100 50,100  
 
 
היתרה המתואמת בספרי העסק הינה 50,100 ₪ בחובה.
היתרה המתואמת בספר הבנק הינה 50,100 ₪ בזכות.
 
ב. רישומי יומן מתקנים:
 
רישומי היומן המתקנים מתייחסים לספרי העסק בלבד.
 
לחובת: עו"ש      360
לזכות: הכנסות מריבית     360
 
לחובת: הוצאות בנק         60
            לזכות: עו"ש                   60
 
דוגמא 2:
 
יתרת חשבון עו"ש בנק בספרי "דליה קוסמטיקה ויופי" בע"מ לתאריך 30/11/10 הינה 35,182 ₪ בחובה. היתרה המופיעה בספרי הבנק לאותו תאריך הינה 41,314 ₪ בזכות.
השוואה בין ספרי העסק לספרי הבנק העלתה:
 1. שיק מספר 16 שהעסק נתן בסך של 6,195 ₪, טרם הוצג לגבייה בבנק.
 2. חיוב הבנק בסך 105 ₪ עבור דמי ניהול חשבון וזיכוי הבנק בסך 42 ₪ בגין ריבית, טרם נרשמו בספרי העסק.
   
  נדרש:
   
  א. ערוך התאמת בנק ליום 30/11/10. וקבע מהי היתרה המתואמת ל 30/11/10.
  ב. ערוך רישומי יומן מתקנים בגין התאמת הבנק.
   
   
  פתרון:
   
  א. התאמת בנק ליום 30/11/10:
   
  חברת "דליה קוסמטיקה ויופי" בע"מ
  התאמת בנק ליום 30/11/10
   
   
פרטים ספרי העסק ספרי הבנק
חובה זכות חובה זכות
יתרה בלתי מתואמת ל 30/11 35,182     41,314
שיק שטרם הוצג לגבייה     6,195  
דמי ניהול חשבון   105    
זיכוי ריבית 42      
סה"כ 35,224 105 6,195 41,314
יתרה מתואמת   35,119 35,119  
 
 
היתרה המתואמת בספרי העסק הינה 35,119 בחובה.
היתרה המתואמת בספר הבנק הינה 35,119 בזכות.
 
ב. פקודות יומן:
 
לחובת: הוצאות בנק         105
                        זכות: עו"ש         105
 
לחובת: עו"ש      42
            לזכות: הכנסות ריבית       42

דוגמא 3:
 
להלן כרטיס חשבון עו"ש של חברת "רועי השקעות" בע"מ (להלן- "החברה") לחודש 11/2010 וכן תדפיס חשבון הבנק לאותו חודש.
 
כרטיס חשבון עו"ש בנק בספרי העסק:
 
תאריך פרטים חשבון נגדי חובה זכות יתרה
02/11 הפקדה קופה 88,920    
03/11 תשלום בשיק מספר 44 ספקים   89,100  
04/11 העברה בנקאית לקוחות 25,020    
05/11 הפקדה קופה 51,300    
06/11 דמי ניהול הוצאות בנק   225  
07/11 משיכת מזומנים קופה   9,000  
12/11 הפקדה קופה 77,490    
15/11 תשלום מע"מ חו"ז מע"מ   25,200  
15/11 הלוואה מהבנק הלוואה 135,000    
15/11 משיכת מזומן חו"ז בעלים   20,250  
19/11 תשלום בשיק מספר 55 ספקים   180,000  
30/11 הפקדת מזומנים קופה 72,270   126,225
 
 
 
תדפיס חשבון הבנק:
 
תאריך פרטים חובה זכות יתרה
02/11 הפקדה   88,515  
04/11 שיק מס' 44 89,100    
04/11 העברה מבנק בינלאומי   25,020  
05/11 הפקדה   51,300  
06/11 דמי ניהול 225    
06/11 עמלת שורה 45    
07/11 משיכה 9,000    
12/11 הפקדה   77,490  
15/11 מע"מ 25,200    
15/11 משיכה 20,250    
15/11 הלוואה   135,000  
15/11 עמלת טיפול בהלוואה 1,000    
15/11 חברת אשראי   22,500 255,005 ז'
01/12 הפקדה   72,270 327,275 ז'
 
 
הנח: הסכומים שנרשמו בספרי הבנק הם הנכונים.

 
נדרש:
 
א. ערוך התאמת בנק ליום 30/11/10. וקבע מהי היתרה המתואמת ל 30/11/10.
ב. ערוך רישומי יומן מתקנים בגין התאמת הבנק.
 
 
פתרון:
 
הערה:
 התאמת הבנק הינה לתאריך 30/11/10 על כן בחישוב היתרה המתואמת ל 30/11/10 אין לקחת בחישוב את הפעולה מיום 01/12.
 
א. התאמת בנק ליום 30/11/10:
 
חברת "רועי השקעות" בע"מ
התאמת בנק ליום 30/11/10
 
 
פרטים ספרי העסק ספרי הבנק
חובה זכות חובה זכות
יתרה בלתי מתואמת ל 30/11 126,225     255,005
סטורנו הפקדה מיום 02/11   405    
שיק מספר 55     180,000  
הפקדת מזומנים       72,270
עמלת שורה   45    
עמלת טיפול בהלוואה   1,000    
חברת אשראי 22,500      
סה"כ 148,725 1,450 180,000 327,275
יתרה מתואמת   147,275 147,275  
 
 
היתרה המתואמת בספרי העסק הינה 147,275 בחובה.
היתרה המתואמת בספר הבנק הינה 147,275 בזכות.
 
ב. פקודות יומן:
 
לחובת: קופה      405
                        זכות: עו"ש         405
 
לחובת: הוצאות בנק         45
                        לזכות: עו"ש       45
 
לחובת: הוצאות בנק         1,000
                        לזכות: עו"ש       1,000
 
לחובת: עו"ש      22,500
            לזכות: חברת האשראי      22,500
 
דוגמא 4:
 
להלן כרטיס חשבון העו"ש מהנהלת החשבונות של חברת "דוידוב" בע"מ (להלן - החברה) לחודש נובמבר 2010:
 
תאריך  חשבון נגדי פרטים הערה חובה זכות
1.11.10   יתרת פתיחה   144,500  
7.11.10   הפקדת מזומן   4,500  
10.11.10 ספק שיק מס' 94 (1)   1,750
12.11.10 לקוח הפקדת שיק 502   5,300  
17.11.10 ספק שיק מס' 95 (2)   2,580
30.11.10   הפקדת מזומן   3,000  
30.11.10   יתרת סגירה      ?  
 
 
להלן דפי הבנק של חברת "דוידוב" בע"מ לחודש נובמבר 2010 כפי שנשלחו על ידי הבנק:
 
תאריך פרטים חובה זכות
1.11.10 יתרת פתיחה   144,500
5.11.10 הוראת קבע - טלפון (נובמבר 2010) 1,200  
7.11.10 הפקדת מזומן   4,500
12.11.10 שיק מס' 502   5,300
17.11.10 שיק מס' 95 2,850  
22.11.10 שיק מס' 502 לא כובד 5,300  
22.11.10 עמלה בגין אי כיבוד שיק 40  
30.11.10 ריבית על יתרת חשבון עו"ש   180
30.11.10 יתרת סגירה   ?   ?
 
 
נתונים נוספים:
 
 1. שיק מס' 94 הינו שיק שניתן לספק ומועד פירעונו הינו 22/11/10. נכון ליום 30 בנובמבר 2010 טרם נפרע השיק.
 2. שיק מס' 95 שולם לספק.
   
  הנח: אם לא נתון אחרת, סכומי הבנק הינם נכונים.
   
  נדרש:
  מהי יתרת חשבון הבנק של חברת "דוידוב" בע"מ ליום 30 בנובמבר 2010, לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות?

 
פתרון
 
ספרי העסק- "דוידוב"
 
יתרה לא מתואמת ל 30/11/10 (יתרת חובה)
 152,970= 144,500+4,500+5,300+3,000-1,750-2,580
 
 
ספרי הבנק
יתרה לא מתואמת ל 30/11/10 (יתרת זכות) 
144,500+4,500+5,300+180-1,200-2,850-5,300-40=145=145,090
 
 
  ספרי העסק ספרי הבנק
פרטים חובה זכות חובה זכות
יתרה לא מתואמת ל 30/11/10 152,970     145,090
צ'ק מספר 94     1,750  
צ'ק מספר 95 (סטורנו)   270    
הפקדת מזומן       3,000
הו"ק חברת החשמל   1,200    
צ'ק 502 לא כובד   5,300    
עמלת אי כיבוד   40    
ריבית על יתרת חשבון עו"ש 180      
סיכום 153,150 6,810 1,750 148,090
יתרה מתואמת   146,340 146,340  
 
 
תשובה:
היתרה המתואמת בספרי העסק הינה 146,340 בחובה.
היתרה המתואמת בספר הבנק הינה 146,340 בזכות.
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים