מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התאמות חייבים
 
 
חוב אבוד- חוב שאפסו הסיכויים לגבות אותו.
 
רישום פקודות יומן (חובות אבודים וגבייתם):
 
1. רישום חוב אבוד.
לחובת הלח"מ
            לזכות לקוחות.
 
הערה: החוב האבוד נרשם לחובת הלח"מ, אין חשבון בנפרד לחובות אבודים.
 
2.גביית חוב אבוד בשנה בה החוב נמחק.
לחובת קופה
            לזכות הלח"מ
 
3. גביית חוב אבוד בשנים לאחר מחיקת החוב.
לחובת קופה
            לזכות הכנסות מגביית חובות אבודים.
 
הוצאות חומ"ס (הלח"מ)/ח"ן הלח"מ
 
חובות מסופקים- חובות שקיים ספק לגבי סיכויי גבייתם בעתיד.
 
הוצאות חומ"ס (הלח"מ)- חשבון תוצאתי יופיע ברווח והפסד- חלק מהוצאות הנהלה וכלליות.
מכיוון, שהחוב האבוד נרשם לחובת הלח"מ וסכום החובות המסופקים הינו הנעלם, הרי הוצאות חומ"ס כוללים גם את החובות האבודים.
 
ח"ן הלח"מ (הפרשה לחובות מסופקים)- יופיע במאזן כהקטנה מחשבון לקוחות. כרטיס החשבון הינו בזכות (הפרשה).
 
הצגה במאזן של חשבון הלח"מ:
 
לקוחות                                     XXX
בניכוי הפרשה לחומ"ס                 (XX)
לקוחות נטו                                XX
 
רישום ההפרשה לחומ"ס הינו בהתאם לעקרון השמרנות הכרה בהפסדים צפויים (ראה הרחבה בפרק העוסק בתיאוריה).
בדרך זו, הלקוחות במאזן מוצגים לפי "ערך מימוש נטו" שלהם, כלומר על פי הסכום המשוער שייגבה מהם בעתיד.

קיימות שתי שיטות לחישוב ההפרשה לחובות מסופקים:
 
 1. השיטה המאזנית- ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת כ % מהלקוחות/חייבים.
 2. השיטה התוצאתית- הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים מחושבים כ % מהמכירות.
   
   
  גישה מאזנית- ההלח"מ מחושב כ-% מלקוחות/ %מחייבים.
   
   
  חייבים- סכומים שהעסק צריך לקבל מלקוחותיו וגורמים חיצוניים אחרים, במזומנים, נכסים או שירותים.
   
  נהוג להפריד בין שני סוגי חייבים:
   
  חייבים מסחריים- חובות בגין מכירת סחורות שירותים ללקוחות במהלך העסקים הרגיל של הפירמה, הסעיף כולל את החשבונות: לקוחות, שטל"ק, שקל"ק וכו...
   
  חייבים לא מסחריים (חייבים אחרים)- חובות בגין עסקאות שאינן מכירת סחורה או שירותים. הסעיף כולל את החשבונות: הוצאות מראש, הכנסות לקבל, רשויות המס, הלוואות לבעלים וכוו..
   
  אמידת ההפרשה לחומ"ס, בהתאם לגישה המאזנית תהיה כאחוז מ:
   
  א. % מהחייבים- מקובל לערוך חישוב כ % מהחייבים- הכולל לקוחות +שיקים/שטרות שלא כובדו בלבד. מכיוון, שגבייתם של חובות המעוגנים במסמך כגון שטל"ק הינה וודאית יותר.
   
  ב.  % מהלקוחות ברוטו בלבד.
   
  הערות:
   
 3. בגישה המאזנית- התוצאה של % מהלקוחות/ % מהחייבים, הינה יתרת סגירה של ח"ן הלח"מ. למציאת הוצאות חומ"ס ואבודים יש למצוא את הנעלם.
   
 4. מכיוון שחובות אבודים נרשמים לחובת הלח"מ לזכות לקוחות, הוצאות חומ"ס כוללים הוצאות חובות אבודים.
   
 5. החברה מעריכה את % ההלח"מ בהתאם:
 6. ניסיון העבר- מהו האחוז מיתרת הלקוחות/החייבים שנהפך לחוב אבוד, בעבר.
 7. הערכת תיק הלקוחות הספציפי- בהתאם להיכרות ההנהלה עם הלקוחות, הביטחונות שנתקבלו מהם, יציבותם הפיננסית ההנהלה אומדת את % ההפרשה.
 8. גיול חובות- ככל שגיל החובות גדול יותר מקובל להניח שסיכוי גביית החוב נמוכים יותר. כך לדוגמא: חובות הקיימים מעל 180 יום, ועדיין לא נגבו כאשר תנאי האשראי הינם שוטף +60, הרי הסיכון בחובות מסופקים לגביהם גבוה יותר מאשר חובות ש"גילם" 60 יום.
 9. המקובל בענף- בענף הבנייה מקובל % הפרשה השונה מתחום ההי- טק וכו..

דוגמא 1:
 
הלח"מ 01/01/07                     10,000 ₪
לקוחות                                   1,000,000 ₪.
שטרות ושיקים שלא כובדו                     100,000₪.
 
הלח"מ בשיעור 3% מחייבים.
 
נדרש:
 
1. רשום פקודת יומן להפרשה לחומ"ס.
2. מהי יתרת הלח"מ ל 31/12/07, ומהם הוצאות חומ"ס 2007?
 
פתרון:
 
הלח"מ
  01/01/07  הלח"מ        10,000
31/12/07 הלח"מ  33,000 הוצאות חומ"ס (P.N)  23,000
סה"כ                   33,000 סה"כ                          33,000
 
 
פקודת יומן:
 
לחובה: הוצאות חומ"ס     23,000
            לזכות : הלח"מ                23,000
 
הלח"מ ל 31/12/07         3%*(1,000,000+100,000)=33,000
 
הוצאות חומ"ס    33,000-10,000=23,000
 
דוגמא 2:
 
הלח"מ ל 01/01/08         10,000
לקוחות ל 31/12/08        2,000,000
חובות אבודים 2008        20,000
הלח"מ הינו בשיעור 3% מהלקוחות.
 
נדרש: הוצאות חובות מסופקים ואבודים 2008.
 
פתרון:
 
הלח"מ 2008
חוב אבוד                20,000 01/01/08  הלח"מ        10,000
הלח"מ ל 31/12/08  60,000   הוצאות חומ"ס (P.N)  70,000         
סה"כ                      80,000 סה"כ                         80,000
 
הלח"מ ל 31/12/08         3%*2,000,000=60,000
 
תשובה: הוצאות חובות מסופקים ואבודים הינם: ₪80,000-10,000=70,000
 
המשך דוגמא 2:
 
בהמשך לנתוני הדוגמא, להלן נתונים לגבי שנת 2009.
לקוחות ל 31/12/09        2,200,000
חובות אבודים 2009        10,000
% הלח"מ ללא שינוי.
 
נדרש: הוצאות חומ"ס ואבודים לשנת 2009.
 
פתרון:
 
הלח"מ 2009
חוב אבוד                 10,000 01/01/09  הלח"מ       60,000
31/12/09 הלח"מ     66,000 הוצאות חומ"ס           16,000
סה"כ                      76,000 סה"כ                         76,000
 
 
הלח"מ ל 31/12/09         3%*2,200,000=66,000
 
תשובה: הוצאות חובות מסופקים ואבודים 2009 הינם: 76,000-60,000=16,000
 
דוגמא 3:
 
הלח"מ ל  31/12/07        22,750
לקוחות ל 31/12/08        870,000
לקוחות ל 31/12/07        650,000
חובות אבודים 2008        15,000
 
נדרש: הוצאות חובות מסופקים ואבודים 2008.
 
פתרון:
 
% הלח"מ הינו 22,750/650,000=3.5%
 
הלח"מ 2008
חוב אבוד                   15,000 הלח"מ ל 01/01/08            22,750
הלח"מ* ל 31/12/08  30,450 הוצאות חומ"ס  (P.N)       22,700
סה"כ                        45,450 סה"כ                                45,450
 
*הלח"מ ל 31/12/08 הינו 3.5%*870,000=30,450
 
תשובה: 22,700

דוגמא 4:
 
לקוחות נטו ל 31/12/09: 1,901,050 ₪.
הלקוחות נטו מהווים 96.5% מהלקוחות ברוטו.
במהלך שנת 2009 התגלה ונרשם חוב אבוד בסך 9,000 ₪.
הוצאות חובות אבודים ומסופקים שנרשמו בדוח רווה"ס לשנת 2009 הינם 9,950 ₪.
 
נדרש: לקוחות נטו במאזן החברה ליום 31/12/08.
 
פתרון:
 
% הלח"מ הינו 100-96.5=3.5%
 
הלח"מ ל 31/12/09         0.035=68,950*1,901,050/0.965
 
 
הלח"מ 2009
חוב אבוד                 9,000 הלח"מ 01/01/09 (P.N)    68,000
31/12/09 הלח"מ     68,950 הוצאות חומ"ס                    9,950
סה"כ                      77,950 סה"כ                                77,950
 
 
 
לקוחות ל 01/01/09=31/12/08 הינם         68,000/3.5%=1,942,857
 
לקוחות נטו ל 01/01/09  הינם      1,942,857*96.5%=1,874,857
 
תשובה: 1,874,857
 

גישה תוצאתית- הוצאות חומ"ס מחושבים כ-% ממכירות בהקפה.
 
% הלח"מ מהמכירות בהקפה= הוצאות חומ"ס.
 
בגישה זו, לא תהיה הקטנה של הלח"מ, מכיוון שכל שנה יהיו הוצאות חומ"ס המחושבים כ % מהמכירות והמגדילים את יתרת הלח"מ.
 
בגישה התוצאתית, ייתכן שיתרת הלח"מ תהיה גבוהה מיתרת לקוחות, במקרה זה יש לבצע התאמה יזומה ולהקטין את ההלח"מ.
 
דוגמא 1:
 
01/01/08 הלח"מ            10,000
לקוחות ל 31/12/08        2,000,000
חובות אבודים 2007        20,000
מכירות בהקפה לשנת 2008          8,000,000
הוצאות חומ"ס הינן בשיעור 0.5% מהמכירות בהקפה.
 
נדרש:
 
א. רשום פקודת יומן להוצאות חובות מסופקים, לשנת 2008.
ב. יתרת הלח"מ ל 31/12/08.
 
פתרון:
 
א. לחובת הוצאות חומ"ס  40,000
                        לזכות הלח"מ      40,000
 
ב. יתרת הלח"מ ל 31/12/08:
 
הלח"מ 2008
חוב אבוד                    20,000 הלח"מ ל 01/01/08        10,000
הלח"מ ל 31/12/08    30,000 הוצאות חומ"ס               40,000
סה"כ                         50,000 סה"כ                           50,000
 
 
הלח"מ ל 31/12/08  50,000-20,000=30,000

דוגמא 2:
 
נתונים:
 
א. חובות אבודים 2008                10,000
ב. מכירות בהקפה לשנת 2008      8,000,000
ג. מכירות במזומן לשנת 2008       4,000,000
ד. הוצאות חומ"ס הינן בשיעור 0.5% מהמכירות בהקפה.
ה. יתרת הלח"מ ל 31/12/08 הינה סך 42,000 ₪.
נדרש:
 
א. מהו סכום הוצאות חובות מסופקים לשנת 2008.
ב. מהי יתרת הלח"מ ל 01/01/08.
 
פתרון:
 
א הוצאות חומ"ס לשנת 2008:   0.5%*8,000,000=40,000
 
ב. יתרת הלח"מ ל 01/01/08- שיחזור חשבון הלח"מ
 
הלח"מ 2008
חוב אבוד                  10,000 הלח"מ ל 01/01/08   12,000
הלח"מ ל 31/12/08   42,000 הוצאות חומ"ס*          40,000
סה"כ                       52,000 סה"כ                        52,000
 
 
תשובה:יתרת הלח"מ ל 01/01/08 הינה 12,000
 
דוגמא 3:
 
חברת "גלעד" (להלן-"החברה"), הוקמה ביום 01/01/06.
 
להלן נתונים על המכירות באשראי של החברה לשנים 2007,2008:
 
שנה מכירות באשראי (בש"ח)
2007 17,000,000
2008 15,600,000
 
 
על פי ההסכם עם הלקוחות החל מ 01/01/07, 55% מסכום המכירות באשראי יגבו בשנה בה בוצעו העסקאות, 32% בשנה העוקבת ו 13% הנותרים בשנה שלאחר מכן.
שיעור ההלח"מ 5% מהלקוחות.
במהלך שנת 2008 התגלה חוב אבוד בסך 130,000 ₪ שמקורו במכירות שנת 2007, ומועד פירעונו ב 2008.
לקוחות נטו ל 31/12/06 הינם סך 95,000 ₪ (ישולם במהלך שנת 2009).
נדרש:
 
א. מהי יתרת הלח"מ ל 31/12/08?
ב.  מהו סכום הוצאות חובות מסופקים בלבד, לשנת 2008?
ג. האם תשובתך לסעיף ב' הייתה משתנה אם יתרת הלקוחות ל 31/12/06 הייתה ברוטו ולא לקוחות נטו?
 
פתרון:
 
כמו בשאלות רבות, לפתרון השאלה אנו נעזרים בשחזורים.
הצבת הנתונים הידועים ונתונים שניתן לחשבם על מנת למצוא את הנעלם.
 
דגשים בשחזור כרטיס הלקוחות:
 
 1. רק מכירות באשראי, משפיעים על כרטיס לקוחות, מכירות במזומן אינן משפיעות עליו כלל.
 2. יתרת סגירה של השנה (י.ס), הינה יתרת פתיחה של השנה הבאה בכרטיסים מאזניים (י.ס ל 31/12/07= י.פ. ל 01/01/08).
 3. י.פ. אנו מציבים בצד הנכון של היתרה (יתרת חובה בחובה יתרת זכות בזכות), ויתרת סגירה בצד ההפוך. לדוגמא, יתרת סגירה של לקוחות שהינה יתרת חובה נציב אותה בצד זכות , על מנת שנוכל לאזן את כרטיס החשבון.
   
  א. יתרת הלח"מ ל 31/12/08:
   
לקוחות 2007
י.פ.                                      100,000 תקבולים מלקוחות 2007       9,350,000
מכירות באשראי 2007            17,000,000                         חוב אבוד                                0
  י.ס (P.N)                             7,750,000                     
סה"כ                                   17,100,000                          סה"כ                                   17,100,000                        
 
 
י.פ. לקוחות                                 95,000/0.95=100,000
תקבולים מלקוחות 2007               9,350,000=55%*17,000,000
י.ס. לקוחות        2007                -9,350,000=7,750,00017,100,000
 
לקוחות 2008
י.פ.                                      7,750,000 חוב אבוד                              130,000
מכירות באשראי 2008            15,600,000 תקבולים מלקוחות 2008         13,890,000
  י.ס  (P.N)                           9,330,000
סה"כ                                   23,350,000 סה"כ                                   23,350,000
 
 
תקבולים מלקוחות 2008     13,890,000=-130,00032%*17,000,000+ 55%*15,600,000
 
לשים לב: מתוך החוב שמקורו במכירות של 2007 ושאמור היה להגבות ב 2008, סך 130,000 חוב אבוד (לא נגבה).
י.ס הלח"מ ל 31/12/08  5%*9,330,000=466,500
 
תשובה: 466,500

ב. הוצאות חומ"ס לשנת 2008:
 
הלח"מ 2008
חוב אבוד                               130,000 י.פ. 01/01/08                         387,500
י.ס. הלח"מ                            466,500 הוצאות (P.N)                        209,000
סה"כ                                    596,500 סה"כ                                      596,500
 
 
י.פ. 01/01/08 הלח"מ   5%*7,750,000=387,500
י.ס הלח"מ ל 31/12/08  5%*9,330,000=466,500
 
הוצאות חובות מסופקים (ללא אבודים)  209,000-130,000=79,000
 
תשובה: 79,000
 
ג. השפעה על הוצאות חובות מסופקים:
 
במידה והיה מדובר בלקוחות ברוטו הרי סכום י.פ. לקוחות לשנת 2007, היה 95,000 במקום 100,000.
יתרת לקוחות הינה מאזנית יתרה העוברת משנה לשנה. לכן, גם י.פ. של שנת 2008 וגם י.ס. של שנת 2008 יגדלו ב 5,000 ₪. ובהתאם יהיה גידול ביתרת פתיחה ויתרת סגירה הלח"מ.
 
להלן כרטיס הלח"מ לשנת 2008 להמחשה:
 
הלח"מ 2008
חוב אבוד                               130,000 י.פ. 01/01/08                         387,250
י.ס. הלח"מ                            466,250 הוצאות (P.N)                        209,000
סה"כ                                    596,250 סה"כ                                      596,250
 
 
הוצאות חובות מסופקים (ללא אבודים)  209,000-130,000=79,000
 
תשובה: אין השפעה על הוצאות חובות מסופקים.
 
 

דוגמא מסכמת: שיטה מאזנית ותוצאתית כולל שינוי אומדן:
 
חברת "גלגלים ומנועים" (להלן-"החברה") הוקמה ביום 01/01/04.
חובות מסופקים מחושבים לפי 2% מסך המכירות בהקפה.
חובות אבודים שהתגלו ונרשמו עד לסוף 2006 הם בסך 10,000₪.
מכירות החברה בהקפה עד ל 31/12/06, הינם בסך 1,250,000 ₪.
יתרת הלקוחות ברוטו ליום 31/12/06 הינם סך 125,000 וליום 31/12/07 סך 375,000 ₪.
בשנת 2007 התגלה ונרשם חוב אבוד בסך 2,500 ₪. תקבולים מלקוחות בשנת 2007 סך 50,000 ₪.
במהלך שנת 2007, החליטה החברה לשנות את אומדן שיעור ההלח"מ מ 2% מהמכירות בהקפה, לשיעור של 3% מיתרת הלקוחות ברוטו.
 
נדרש:
 
 1. חשב את הוצאות/הכנסות בגין חובות מסופקים ואבודים בשנת 2007.
 2. מה הייתה תשובתך, אם החוב האבוד בשנת 2007 היה בסך 4,700 ₪?
 3. מה הייתה תשובתך, ללא שינוי האומדן (הלח"מ 2% מהמכירות בהקפה), יתר הנתונים ללא שינוי?
  פתרון:
   
  א. חובות מסופקים ואבודים לשנת 2007:
   
הלח"מ עד 2006
חוב אבוד     10,000             י.פ.                         0
י.ס. (P.N)  15,000 הוצאות חומ"ס     25,000=1,250,000*2%
סה"כ         25,000 סה"כ                 25,000
 
 
 
 
הלח"מ 2007
חוב אבוד                    2,500 י.פ (י.ס. שנה קודמת) 15,000
י.ס.                           11,250=375,000*3%  
הכנסות חומ"ס (P.N) 1,250  
סה"כ                        15,000   סה"כ                       15,000  
 
 
תשובה: הכנסות חומ"ס 1,250
 
ב. הוצאות חובות מסופקים ואבודים לשנת 2007, בהינתן חוב אבוד 700 ₪:
 
הלח"מ 2007
חוב אבוד                    4,700 י.פ (י.ס. שנה קודמת)    15,000
י.ס.                           11,250=375,000*3% הוצאות חומ"ס (P.N)  950
סה"כ                        15,950   סה"כ                         15,950  
 
 
תשובה: הוצאות חומ"ס 950

ג. הוצאות חובות מסופקים לשנת 2007, ללא שינוי אומדן:
 
לקוחות 2007
י.פ.                         125,000 י.ס.                      375,000
  תקבולים מלקוחות  50,000
מכירות (P.N)        302,500 חוב אבוד              2,500
סה"כ                     427,500 סה"כ                   427,500
 
 
תשובה: הוצאות חובות מסופקים 302,500*2%=6,050

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים