מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט
חכירה- תקן בינלאומי IAS 17
 
מושגים:
 
חכירה-
היא הסכם לפיו המחכיר (בעל הנכס) מעביר לחוכר בתמורה לתשלום או לסדרת תשלומים את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת.

חכירה תפעולית-
חכירה תפעולית של נכס היא למעשה הסכם שכירות רגיל, שבו בעל נכס (המחכיר) מאפשר לחוכר לעשות שימוש בנכס שלו, וזאת בתמורה לדמי שכירות.
במצב זה המחכיר לא מעביר את הבעלות על הנכס, כל הסיכונים והתשואות הכרוכים בנכס נמצאים בידי המחכיר והוא מאפשר שימוש בנכס לתקופת זמן מוגבלת שבסיומה הנכס חוזר לבעליו המקוריים.
במידה ומדובר בחכירה תפעולית, בעל הנכס רושם הכנסה למול דמי השכירות, בעוד שהמחכיר רושם הוצאה בגובה דמי השכירות.
במידה וקיימות עלויות ראשוניות הקשורות בחכירה (כגון: שכ"ט עו"ד, תשלום למתווך וכיו"ב), הן יירשמו כהוצאות מראש ויופחתו בקו ישר על פני תקופת החכירה.

חכירה מימונית-
היא חכירה שמעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס.  הזכות הקניינית יכולה לעבור בסופו של דבר או לא לעבור.
דוגמאות למצבים/ סימנים בהתאם לתקן שאם מתקיים אחד מהם או שילוב של כמה מהם יובילו בדרך כלל לרשום את החכירה כמימונית:
 1. הנכס עובר לחוכר בתום תקופת החכירה.
 2. לחוכר יש אופציה לקנות את הנכס במחיר הזדמנותי בתום תקופת החכירה .
 3. תקופת החכירה מהווה את עיקר חיי הנכס כאשר הכוונה היא לתקופה של לפחות 75% מאורך חיי הנכס.
 4. הערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים מהווים 90% או יותר מהשווי ההוגן של הנכס המוחכר.
 5. הנכס הוא מאוד ייחודי כך שרק החוכר יכול להשתמש בו מבלי לבצע בו שינויים משמעותיים.
 6. כל רווח/הפסד שייגרם לנכס במשך תקופת החכירה יחול על החוכר.
 7. כל שינוי בערך הגרט שגורר רווח/הפסד יחול על החוכר.
 8. לחוכר יש אפשרות להאריך את תקופת החכירה תמורת תשלומים הנמוכים משמעותית ממחיר השוק.
במקרים אלו, יש העברה של הסיכונים והתשואות הכרוכים בנכס אל החוכר. מבחינת החוכר, מדובר ברכישה של נכס באמצעות הלוואה.
במידה וקיימות עלויות ראשוניות הקשורות בחכירה (כגון: שכ"ט עו"ד, תשלום למתווך וכיו"ב), הן יתווספו לעלות הנכס בספרי החוכר.
מבחינת המחכיר, בכדי לסווג את החכירה כמימונית, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים נוספים:
 1. אין אי וודאות מהותית בדבר הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר.
 2. קיימת מידה סבירה של ביטחון בדבר קבלת דמי החכירה.
 
 
דוגמאות להמחשה של המושגים:
 1. ביום 1.1.15 הוחכר נכס לתקופה של 10 שנים. מחיר הנכס הוא 350,000 ₪, אורך חייו- 10 שנים.
  אין ערך גרט והבעלות על הנכס עוברת לחוכר בתום תקופת החוזה.
  החוכר ישלם 10 תשלומים שווים בסך 51,000 ₪ החל מיום 1.1.15.
  שיעור הריבית להיוון- 10%.
  המחכיר לא צופה הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר וכמו כן אין אי וודאות לגבי קבלת התשלומים מהחוכר.
   
  נדרש: האם מדובר בחכירה מימונית או תפעולית?
   
  פתרון:
   
  לצורך סיווג החכירה כמימונית נבחן את התקיימות התנאים המנויים בתקן:
  מתקיים תנאי א- הנכס עובר לחוכר בתום תקופת החכירה וכן
  מתקיים תנאי ג- תקופת החכירה מהווה את עיקר חיי הנכס.
  לכן, החכירה תסווג כמימונית מצד החוכר.
   
  בנוסף, נבחן את התקיימות שני התנאים המצטברים הנוספים לסיווג החכירה כמימונית גם מצד המחכיר:
 2. אין אי וודאות מהותית בדבר הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר.
 3. קיימת מידה סבירה של ביטחון בדבר קבלת דמי החכירה.
לכן, החכירה תסווג כמימונית גם מצד המחכיר.
 
 1. ביום 1.1.15 הוחכרה מכונת עיבוד שבבי מיוחדת לתקופה של 7 שנים. מחיר הנכס הוא 480,000 ₪, אורך חייו- 10 שנים.
  אין ערך גרט והבעלות על הנכס לא עוברת לחוכר בתום תקופת החוזה.
  החוכר ישלם 7 תשלומים שווים בסך 51,000 ₪ החל מיום 1.1.15.
  שיעור הריבית להיוון- 10%.
  הנכס הינו מותאם לצרכי החוכר, רק החוכר יכול להשתמש בו מבלי לבצע שינויים משמעותיים.
  לחוכר יש אפשרות להאריך את חוזה החכירה בסכום הנמוך משמעותית ממחיר השוק.
  המחכיר לא צופה הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר וכמו כן אין אי וודאות לגבי קבלת התשלומים מהחוכר.
   
  נדרש: האם מדובר בחכירה מימונית או תפעולית?
   
  פתרון:
  לצורך סיווג החכירה כמימונית נבחן את התקיימות התנאים המנויים בתקן:
  מתקיים תנאי ה- הנכס הוא מאוד ייחודי כך שרק החוכר יכול להשתמש בו מבלי לבצע בו שינויים משמעותיים וכן
  מתקיים תנאי ח- לחוכר יש אפשרות להאריך את תקופת החכירה תמורת תשלומים הנמוכים משמעותית ממחיר השוק.
  לכן, החכירה תסווג כמימונית מצד החוכר.
   
  בנוסף, מתקיימים שני התנאים המצטברים הנוספים לסיווגה כמימונית גם מצד המחכיר. לכן, החכירה תסווג כחכירה מימונית גם בספרי המחכיר.
   
 2. ביום 1.1.15 הוחכרה מכונה לתקופה של 8 שנים. מחיר הנכס הוא 480,000 ₪, אורך חייו- 10 שנים.
  אין ערך גרט והבעלות על הנכס לא עוברת לחוכר בתום תקופת החוזה.
  החוכר ישלם 8 תשלומים שווים בסך 51,000 ₪ החל מיום 1.1.15.
  שיעור הריבית להיוון- 10%.
  לחוכר יש אופציה לקנות את הנכס במחיר נמוך מהותית בסוף תקופת החכירה.
  המחכיר לא צופה הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר אבל ישנה  אי וודאות לגבי קבלת התשלומים מהחוכר.
   
  נדרש: האם מדובר בחכירה מימונית או תפעולית?
   
פתרון:
לצורך סיווג החכירה כמימונית נבחן את התקיימות התנאים המנויים בתקן:
מתקיים תנאי ב- לחוכר יש אופציה לקנות את הנכס במחיר הזדמנותי בתום תקופת החכירה וכן
מתקיים תנאי ג- תקופת החכירה מהווה את עיקר חיי הנכס (80% מאורך חיי הנכס).
לכן החכירה תסווג כמימונית מצד החוכר.
 
מצד המחכיר, לא מתקיים תנאי 2 לסיווג החכירה כמימונית (קיימת אי וודאות לגבי קבלת התשלומים מהחוכר). לכן, החכירה תסווג כתפעולית בספרי המחכיר.
 
 
 
 
פקודות יומן בחכירה מימונית

פקודות יומן ספרי החוכר:

במועד ביצוע עסקת החכירה:
לחובת: נכס בחכירה                                              ע"נ של דמי חכירה מינימליים
            לזכות: דמי חכירה לשלם
במועד תשלום דמי חכירה:
לחובת: דמי חכירה לשלם                החזר ע"ח קרן
לחובת: הוצאות ריבית                    החזר ע"ח ריבית
            לזכות: עו"ש                                סך החזר
 
בתום תקופת הדיווח:
לחובת: הוצאות פחת                      ע"נ של דמי חכירה מינימליים לחלק בתקופת הפחתה.
            לזכות: פחת שנצבר

דגשים:
 1. הוצאות הפחת- כאשר הנכס עובר לחוכר בסוף תקופת החכירה או כאשר לחוכר יש אופציה לרכוש את הנכס במחיר הזדמנותי ההפחתה תהיה לפי אורך חיי הנכס ולא לפי תקופת החכירה.
  במקרים בהם לא מתקיים הנ"ל ומדובר בחכירה מימונית, ההפחתה תהיה לפי תקופת החכירה או אורך חיי הנכס, לפי הנמוך מבניהם.
  ערך גרט מובטח- כאשר ערך הגרט מובטח הע"נ של דמי חכירה מינימליים יכלול את הע"נ של הגרט המובטח. (כאשר הגרט לא מובטח בספרי החוכר לא נכלול את ערך הגרט).
פקודות יומן ספרי המחכיר:

במועד ביצוע עסקת החכירה:
לחובת: חייבים בגין דמי חכירה         סך התקבולים העתידיים (השקעה גולמית בחכירה)
            לזכות: הכנסות ריבית מראש            ההפרש בין חייבים בגין דמי חכירה לנכס.
            לזכות: נכס                                  ע"נ של דמי החכירה (השקעה נקייה בחכירה)         

במועד תקבול דמי חכירה:
לחובת: עו"ש                                           סך תקבול
            לזכות: חייבים בגין דמי חכירה

בתום תקופת דיווח:
לחובת: הכנסות ריבית מראש                       מרכיב הריבית בהחזר
            לזכות: הכנסות ריבית

סוף תקופת החכירה (במקרה שהנכס חוזר למחכיר)
לחובת: נכס                         ערך הגרט  בשוק
לחובת: הפסד מירידת ערך        ההפרש בין הנכס ליתרת חייבים בגין דמי חכירה בסיום החכירה.
לזכות: חייבים בגין דמי חכירה          ערך הגרט כפי שהוערך בתחילת החכירה.
 
הערה: כאשר ערך הגרט בשוק גבוה מיתרת חייבים בגין דמי חכירה נרשום לזכות רווח מעליית ערך.
ולהיפך, כאשר ערך הגרט בשוק נמוך מיתרת חייבים בגין דמי חכירה נרשום לחובת הפסד מירידת ערך.
 

דוגמא:
 ביום 1.1.15 הוחכר נכס בחכירה מימונית לתקופה של 7 שנים.
אורך חיי הנכס- 8 שנים, דמי חכירה לרבעון- 9,000 ₪ החל מה-1.4.15.
הנח:

א. פחת קו ישר.
ב. בתום תקופת החכירה הנכס לא חוזר למחכיר.
ג. שיעור הריבית להיוון- 10% לרבעון.
נדרש: רשום פקודות יומן לשנת 2015 בספרי החוכר והמחכיר.

פתרון:

ספרי החוכר:
1.1.15    ח' נכס בחכירה               pv(n=7*4,i=10,pmt=9,000,fv=0)=83,759
                 ז' דמי חכירה לשלם
 
1.4.15    ח' דמי חכירה לשלם           PRN1=624
              ח' הוצאות ריבית             INT1=8,376
                                        ז' עו"ש                      9,000
 
1.7.15    ח' דמי חכירה לשלם           PRN2=686
              ח' הוצאות ריבית             INT2=8,314
                                         ז' עו"ש                     9,000
 
1.10.15    ח' דמי חכירה לשלם         PRN3=755
                ח' הוצאות ריבית                       INT3=8,245
                                ז' עו"ש                  9,000
 
30.12.15   ח' דמי חכירה לשלם        PRN4=831
                 ח' הוצאות ריבית                      INT4=8,169
                    ז' חלויות שוטפות                9,000                ח'  הוצאות פחת                        83,759/8=10,470
                    ז'  פחת שנצבר
 

ספרי המחכיר:
1.1.15    ח' חייבים בגין דמי חכירה  9,000*28=252,000
                           ז' הכנסות ריבית מראש    252,000-83,759=168,241
                           ז' נכס                          pv(n=7*4,i=10,pmt=9,000,fv=0)=83,759
 
1.4.15    ח' עו"ש                            9,000
                  ז' חייבים בגין דמי חכירה 
           
              ח' הכנסות ריבית מראש       INT1=8,376
                  ז' הכנסות ריבית
             
1.7.15    ח' עו"ש                            9,000
                  ז' חייבים בגין דמי חכירה   
           
              ח' הכנסות ריבית מראש       INT2=8,314
                  ז' הכנסות ריבית        
 
 
           
1.10.15    ח' עו"ש                            9,000
                  ז' חייבים בגין דמי חכירה          
            
 ח' הכנסות ריבית מראש       INT3=8,245
                           ז' הכנסות ריבית           
 
30.12.15     ח' הכנסות ריבית מראש   INT4=8,169 
                    ז' הכנסות ריבית                    
                    

חכירה מסוג מימון ישיר
בחכירה מסוג זה, המחכיר מעביר לחוכר נכס תמורת העלות המופחתת שלו כך שלמחכיר לא נוצר רווח/הפסד כתוצאה מהעברת הנכס.
במידה וקיימות עלויות ראשוניות הקשורות בחכירה (כגון: שכ"ט עו"ד, תשלום למתווך וכיו"ב), יש להוסיף אותן לסעיף "דמי חכירה לשלם" בספרי החוכר. בספרי המחכיר, יש להוסיף עלויות אלה לסעיף "חייבים בגין דמי חכירה" ויש לחשב ריבית אפקטיבית חדשה.
 

חכירה מימונית מסוג מכירה
בחכירה מסוג זה, המחכיר מוכר לחוכר את הנכס ברווח/הפסד מסוים ולכן, בנוסף לעסקת ההלוואה, ישנה גם עסקת מכירה ויש להכיר ברווח מיידי השווה להפרש בין מחיר השוק של הנכס לבין מחיר העלות שלו.
במידה וקיימות עלויות ראשוניות הקשורות בחכירה (כגון: שכ"ט עו"ד, תשלום למתווך וכיו"ב), יש להכיר בהן כהוצאה שוטפת ברווח והפסד.

פקודות יומן ספרי המחכיר:
לחובת: חייבים בגין דמי חכירה              סך התקבולים העתידיים (השקעה גולמית בחכירה)
             לזכות: הכנסות ריבית מראש      ההפרש בין חייבים בגין דמי חכירה למחיר שוק של הנכס.
             לזכות: מלאי                        עלות המלאי 
              לזכות: רווח גולמי                   ההפרש בין מחיר השוק של המכונה (ע"נ של התקבולים) לבין עלות  המלאי
 
סך ההכנסות הצפויות של המחכיר מהחכרת הנכס הן: הרווח הגולמי מהמכירה+ הכנסות ריבית
שטרם הופקו (ההפרש בין השקעה גולמית להשקעה נקייה בחכירה).

דרך נוספת:
לחובת: חייבים בגין דמי חכירה         סך התקבולים העתידים (השקעה גולמית בחכירה)
לחובת: עלות המכירות                    עלות המלאי
לזכות: הכנסות ריבית מראש                        ההפרש בין חייבים בגין דמי חכירה לנכס.
            לזכות: מלאי                                ע"נ של דמי החכירה (השקעה נקייה בחכירה)         
             לזכות: מכירות                            מחיר השוק של המכונה (ע"נ של התקבולים)
 
 
 
 
 
חכירה שאינה ניתנת לביטול
חכירה שאינה ניתנת לביטול ניתן יהיה לבטל רק אם בהתקיים אחד מהמצבים המנויים להלן:
 1. בהתרחש איזו שהיא תלויה קלושה.
 2. בהסכמתו של המחכיר.
 3. בכניסת החוכר להסכם חדש עם המחכיר לגבי אותו נכס או נכס דומה חדש.
 4. כאשר נקבע מראש בהסכם החכירה כי ניתן יהיה לבטל את ההסכם תמורת קנס מסוים.
 
תשלומי חכירה מינימליים
אלו התשלומים שהחוכר נדרש לשלם במהלך תקופת החכירה, למעט דמי שכירות מותנים, עלויות בגין שירותים ומיסים שהמחכיר משלם ויש לשפות אותו בגינם. תשלומים אלה כוללים גם:
 1. עבור החוכר: סכומים שהובטחו ע"י החוכר או ע"י צד קשור בו.
 2. עבור המחכיר: ערך גרט כלשהו שהובטח למחכיר ע"י החוכר, צד קשור בו או צד שלישי בלתי תלוי המסוגל לעמוד בהתחייבות.
אולם, אם לחוכר יש אופציה לרכוש את הנכס בתום תקופת החכירה במחיר הזדמנותי, כך שוודאי באופן סביר, במועד חתימת הסכם החכירה, כי האופציה תמומש, תשלומי החכירה המינימליים יכללו גם את התשלום הנדרש בכדי לממש את האופציה.
 
שיעור הריבית הגלומה בחכירה
שיעור הריבית הגלומה בחכירה הוא שיעור ההיוון שגורם לערך הנוכחי של כל תשלומי החכירה וערך הגרט להיות שווים לשווי ההוגן של הנכס המוחכר (כולל העלויות הראשוניות שנזקפו לטובת הנכס).
הריבית נקבעת ע"י הריבית מצד החוכר, שהיא הריבית שהחוכר היה נדרש לשלם בגין חכירה דומה מחוכר אחר או בגין הלוואה לרכישת הנכס לתקופה דומה ובתנאי פירעון דומים.
אך במידה והריבית שחישב המחכיר בגין ההסכם ידועה, יש להתחשב בשיעור ריבית זה.
השקעה גולמית בחכירה- היא הסכום הכולל של תשלומי החכירה המינימליים שהמחכיר יקבל וערך הגרט הבלתי מובטח שנצבר למחכיר.
השקעה נטו בחכירה- היא ההשקעה הגולמית בחכירה בניכוי הכנסות המימון שטרם נצברו.


דוגמאות:
1.   ביום 1.1.14 הוחכר נכס לתקופה של 10 שנים. מחיר הנכס הוא 350,000 , אורך חייו- 10 שנים.
אין ערך גרט והבעלות על הנכס עוברת לחוכר בתום תקופת החוזה.
החוכר ישלם 10 תשלומים שווים בסך 51,782.63 החל מיום 1.1.14.
שיעור הריבית להיוון- 10%.
המחכיר לא צופה הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר וכמו כן אין אי וודאות לגבי קבלת התשלומים מהחוכר.
נדרש:
 1. לקבוע האם מדובר בחכירה מימונית או תפעולית.
 2. לחשב את סכום ההשקעה הגולמית בחכירה ואת סכום ההשקעה נטו בחכירה.
       פתרון:
 1. מבחינת החוכר: מדובר בחכירה מימונית שכן, משך תקופת החכירה חופף לאורך חיי הנכס, הבעלות עוברת לחוכר בתום תקופת החוזה וכן הערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים מהווים 90% או יותר מהשווי ההוגן של הנכס המוחכר.
  מבחינת המחכיר: מתקיימים שני התנאים הנוספים להכרה בחכירה כחכירה מימונית:
 1. אין אי וודאות מהותית בדבר הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר.
 2. קיימת מידה סבירה של ביטחון בדבר קבלת דמי החכירה.
 1. סכום ההשקעה הגולמית בחכירה: 517,826= 10* 51782.63
  סכום ההשקעה נטו בחכירה: 167,826= 517826-350,000
 2.  
   
2.  לפניך שתי טענות בנוגע לחכירה:
טענה 1: כאשר הסכם החכירה מעביר את הבעלות על הנכס לחוכר בתום תקופת החכירה, החכירה תסווג ככל                                                                                                                                                           הנראה כחכירה תפעולית.
טענה 2: כאשר תקופת החכירה מהווה את החלק העיקרי של אורך החיים הכלכלי של הנכס, אז גם אם הבעלות על הנכס לא עוברת לחוכר בתום תקופת החכירה, רוב הסיכויים שהחכירה תסווג כחכירה מימונית.
בהקשר לשתי הטענות הנ"ל, מה מהבאים נכון?
 1. רק טענה 1 נכונה.
 2. רק טענה 2 נכונה.
 3. שתי הטענות נכונות.
 4. שתי הטענות שגויות.
     פתרון: תשובה ב.[oN1] 
 
3.  לפניך שתי טענות בנוגע לחכירה:
     טענה 1: יש מצבים בהם עסקת חכירה תסווג בספרי החוכר כחכירה תפעולית ובספרי המחכיר כחכירה           מימונית.
     טענה 2: יש מצבים בהם עסקת חכירה תסווג בספרי החוכר כחכירה מימונית ובספרי המחכיר כחכירה תפעולית.
בהקשר לשתי הטענות הנ"ל, מה מהבאים נכון?
 1. רק טענה 1 נכונה.
 2. רק טענה 2 נכונה.
 3. שתי הטענות נכונות.
 4. שתי הטענות שגויות.
     פתרון: תשובה ב.
     הסבר: יכול להיות הסכם המעביר את הבעלות על הנכס לחוכר בתום תקופת החכירה ולכן מבחינת החוכר,      החכירה תסווג כחכירה מימונית.
אך מבחינת המחכיר, במידה וקיימת אי וודאות מהותית בדבר הוצאות נוספות בגין הנכס המוחכר, החכירה תסווג כחכירה תפעולית.[oN2] 
 
4. לפניך ארבע טענות בנוגע לחכירה:
טענה 1: מאחר ועסקת חכירה מימונית אינה עסקה במימון עצמי של החברה היא לא תקבל ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים של החברה- לא נכון
טענה 2: בחכירה תפעולית הבעלות על הנכס המוחכר לא עוברת לידי החוכר.- נכון
טענה 3: חכירה מימונית תקבל ביטוי בדוחות הכספיים של החוכר הן במסגרת הנכסים והן במסגרת ההתחייבויות.- נכון
טענה 4: חכירה תפעולית היא חכירה בה מועברים מירב הסיכונים והתשואות הנלווים לבעלות על הנכס.- לא נכון
בהקשר לארבעת הטענות הנ"ל, מה מהבאים נכון?
 1. רק טענות 1 ו-2 נכונות.
 2. רק טענות 2 ו-3 נכונות.
 3. רק טענות 3 ו-4 נכונות.
 4. כל הטענות נכונות.
 5. כל הטענות שגויות.
פתרון: תשובה ב.[oN3] 
 
5. בבעלות חברה א' בניין משרדים, ביום 1.1.15 התקשרה חברה א' בשני הסכמי חכירה:
הסכם 1: 5  משרדים הוחכרו לחברה ב' בחכירה מימונית למשך 48 חודשים רצופים, עם אופציה להארכת ההסכם. דמי החכירה בסך 50,000 משולמים בתום כל חודש חכירה.
הסכם 2: 4 משרדים הוחכרו לחברה ג' בחכירה תפעולית למשך 36 חודשים רצופים, עם אופציה להארכת ההסכם. דמי החכירה בסך 42,000 ₪ משולמים בתום כל חודש חכירה.
שיעור הריבית השנתית הגלומה בחכירה הוא 6%.[oN4] 
נדרש:
 1. מהו הערך הנוכחי של דמי החכירה בגין הסכם 1?
 2. מה סכום ההכנסות שתרשום חברה א' בגין הסכמי החכירה בשנת 2016?
פתרון:
 1. Pv(n=48,i=6/12,pmt=50,000,fv=0)=2,129,016
 2. בגין הסכם 1- נחשב את הכנסות הריבית שיירשמו באמצעות פונקציית AMRT במחשבון הפיננסי. כאשר PM1=1, PM2=12 נקבל INT=114,535
  בגין הסכם 2- יירשמו הכנסות שכירות בסך 42,000*12=504,000
  סה"כ סכום ההכנסות שתרשום חברה א' בגין הסכמי החכירה בשנת 2016: 114,535+504,000=618,535
   
   
   
דוגמאות לרישום חכירה בספרי החוכר:
1. ביום 1.1.15 החכירה חברה א' לחברה ב' מכונה, בהתאם לתנאים הבאים:
1. חברה ב' תשלם לחברה א' 20,000 ₪ בסוף כל שנה, במשך 3 שנים.
2. יתרת חיי המכונה באותו יום- 5 שנים.
3. ריבית המחכיר- 10%, ריבית החוכר- 8% (ריבית המחכיר ידועה מראש).
4. ביום חתימת ההסכם שילמה חברה ב' 4,000 ₪ למתווך.
5. בתום 3 שנים הנכס עובר לחוכר.
נדרש:
 1. חישוב ערך נוכחי של תשלומי החכירה.
 2. הצגת לוח סילוקין להחזר ההלוואה.
 3. רישום פקודות יומן לשנת 2015.
 4. הצגה במאזן ל- 31.12.15
פתרון:
 1. < >49,737{C}לוח סילוקין:
תאריך יתרת קרן-BAL החזר קבוע- PMT ע"ח קרן- PRN ע"ח ריבית- INT
1.1.15 49,737 - - -
12.15 34,711 20,000 15,026 4,974
12.16 18,182 20,000 16,529 3,471
12.17 - 20,000 18,182 1,818
 
 
 1. פקודות יומן:
  1.1.15       
   
  ח' נכס בחכירה      49,737+4,000=53,737
                     ז' דמי חכירה לשלם       49,737
                      ז' מזומן                       4,000
  31.12.15   ח' דמי חכירה לשלם         PRN1=15,026
                   ח' הוצאות ריבית                       INT1=4,974


   
  תקופת ההפחתה הינה לפי אורך החיים הכלכליים של הנכס שכן בתום 3 שנים הנכס עובר לחוכר.
   

                      ז' עו"ש                   20,000

                  ח'  הוצאות פחת             53,737/5=10,747
                      ז'  פחת שנצבר
   
 2. מאזן ל-31 בדצמבר 2015:
  נכסים:                                         התחייבויות:
  נכס בחכירה-                                 התחייבויות לזמן קצר-
  עלות  53,737                              חלויות שוטפות     16,529
  פ"נ   (10,747)                            התחייבויות לזמן ארוך:
          42,990                              דמי חכירה לשלם 34,711
                                                   חלויות שוטפות    (16,529)
                                                                           18,182
 
12. נכס הוחכר בחכירה מימונית, הנח:
א. פחת קו ישר.
ב. בתום תקופת החכירה הנכס לא חוזר למחכיר.
להלן טבלת נתונים ונדרש.
נתונים נדרש:
 
תאריך התחלת חכירה תקופת חכירה אורך חיי הנכס דמי חכירה לרבעון תדירות תשלום דמי החכירה שיעור ריבית להיוון הוצאות פחת 2008 החזר ע"ח קרן שבוצעו ב 2010
01/01/08 7 שנים 8 שנים 9,000 כל רבעון החל ב 01/04/08 10% לרבעון 10,470 5,644[ע5] [oN6] 
01/01/08 3 שנים 6.666 שנים 161,175 כל רבעון החל מ 01/01/08 4.25% לרבעון 233,168 581,618
 
 
חישובים:
חכירה 1:
 1. נחשב תחילה את הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המהווים את ערך הנכס במאזן ליום החכירה.
  במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD: pv(n=28,i=10,pmt=-9,000,fv=0)= 83,760
  הוצאות הפחת: 83,760/8=10,470 – ההפחתה הינה לפי אורך חיי הנכס.
 2. במחשבון הפיננסי, בפונקציית AMRT: כאשר pm1=8, pm2=11.∑PRN=5,644  .
חכירה 2:
 1. < > תחילה את הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המהווים את ערך הנכס במאזן ליום החכירה.CMPD: set: begin-
    pv(n=12,i=4.25,pmt=-161,175,fv=0)= 1,554,297
  הוצאות הפחת: 1,554,297/6.666=233,168 – ההפחתה הינה לפי אורך חיי הנכס
 2. במחשבון הפיננסי, בפונקציית AMRT: כאשר pm1=9, pm2=12.∑PRN=581,618  .
 
 
 
 
 
 
 
 
23. נכס הוחכר בחכירה מימונית, הנח:
א. פחת קו ישר.
ב. בתום תקופת החכירה הנכס יוחזר למחכיר.
ג. מחיר המכירה במזומן של נכס דומה כולל 10.714% רווח גולמי מהמכירה. מחיר המכירה הינו ערך נוכחי של דמי החכירה.
להלן טבלת נתונים ונדרש.
נתונים נדרש:
תאריך התחלת חכירה תקופת חכירה אורך חיי הנכס דמי חכירה לשנה תדירות תשלום דמי החכירה שיעור ריבית להיוון נדרש:
הוצאות פחת 2009
ריבית שתשולם ב 01/01/10 תשלום קרן 01/01/11 רווח גולמי
01/01/08 5 שנים 6 שנים 1,000,000 כל 01/01 החל מ 01/01/08 15% 770,996 342,484 756,144 413,022
01/01/08 7 שנים 8 שנים 9,000 כל 01/01 החל ב 01/01/08 10% 6,885 3,412 6,147 5,164
 
 
הערה: תקופת ההפחתה כאשר הנכס חוזר למחכיר תהיה תקופת החכירה.
כאשר הנכס לא חוזר למחכיר תקופת ההפחתה תהיה אורך החיים הכלכלי.
חישובים:
חכירה 1:
 1. נחשב תחילה את הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המהווים את ערך הנכס במאזן ליום החכירה.
  במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD: set: begin-
    pv(n=5,i=15,pmt=-1,000,000,fv=0)= 3,854,978
  הוצאות הפחת: 3,854,978/5=770,796 – ההפחתה לפי תקופת החכירה.
 2. במחשבון הפיננסי, בפונקציית AMRT: כאשר pm=3.INT =342,484  .
 3. במחשבון הפיננסי, בפונקציית AMRT: כאשר pm=4.PRN =756,144  .
 4. הרווח הגולמי הינו: 10.714%*3,854,978=413,022
חכירה 2:
 1. נחשב תחילה את הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המהווים את ערך הנכס במאזן ליום החכירה.
  במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD: set: begin-
    pv(n=7,i=10,pmt=-9,000,fv=0)= 48,197
  הוצאות הפחת: 48,197/7=6,885ההפחתה לפי תקופת החכירה.
 2. במחשבון הפיננסי, בפונקציית AMRT: כאשר pm=3.INT =3,412  .
 3. במחשבון הפיננסי, בפונקציית AMRT: כאשר pm=4.PRN =6,147  .
 4. הרווח הגולמי הינו: 10.714%*48,197=5,164
 
 
 
 
34. נכס הוחכר בחכירה מימונית, חשב בהתאם לנתוני הטבלה:
נתונים נדרש: בספרי החוכר
תאריך התחלת חכירה תקופת חכירה דמי חכירה לשנה תדירות תשלום דמי החכירה שיעור ריבית להיוון התחייבות בגין חכירה ל 31/12/08 התחייבות בגין חכירה ל 31/12/11 התחייבות בגין חכירה ל 31/12/13
01/01/08 7 שנים 9,000 כל 31/12 החל ב 31/12/08 10% 39,197 22,382 8,182
01/01/08 5 שנים 1,000,000 כל 01/01 החל מ 01/01/08 15% 2,854,978 869,565 0
 
 
 
חישובים:
חכירה 1:
במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD נזין: n=7, i=10,pmt=9000,fv=0 ונקבל pv=43,816
נשתמש בפונקציית AMRT  לחישוב ע"נ לתקופות הרלוונטיות ונקבל:
BAL1=39,197, BAL4=22,382, BAL6=8,182
חכירה 2:
במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD נזין: set: begin-
 n=5, i=15,pmt=1,000,000,fv=0 ונקבל pv=3,854,978
נשתמש בפונקציית AMRT  לחישוב ע"נ לתקופות הרלוונטיות ונקבל:
BAL1=2,854,978, BAL4=869,565
תקופת החכירה הסתיימה-   BAL6=0
 
45. נכס הוחכר בחכירה מימונית, חשב בהתאם לנתוני הטבלה:
נתונים נדרש: בספרי החוכר
תאריך התחלת חכירה תקופת חכירה דמי חכירה לשנה תדירות תשלום דמי החכירה שיעור ריבית להיוון חלויות שוטפות ל 31/12/08 חלויות שוטפות ל 31/12/11
01/01/08 7 שנים 9,000 כל 31/12 החל ב 31/12/1008 10% 5,080 6,762
01/01/08 5 שנים 1,000,000 כל 01/01 החל מ 01/01/08 15% 571,753 869,565
 
 
 
 
חכירה 1:
במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD נזין: n=7, i=10,pmt=9000,fv=0 ונקבל pv=43,816
נשתמש בפונקציית AMRT  לחישוב ע"נ לתקופות הרלוונטיות ונקבל:
PRN2=5,080, PRN5=6,762
חכירה 2:
במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD נזין: set: begin-
 n=5, i=15,pmt=1,000,000,fv=0 ונקבל pv=3,854,978
נשתמש בפונקציית AMRT  לחישוב ע"נ לתקופות הרלוונטיות ונקבל:
PRN2=571,753, PRN5=869,565
 
56. נכס הוחכר בחכירה מימונית, חשב בהתאם לנתוני הטבלה  ל 01/01/10 את הנדרש:
נתונים נדרש: בספרי החוכר
תאריך התחלת חכירה תקופת חכירה דמי חכירה לשנה תדירות תשלום דמי החכירה שיעור ריבית להיוון ערך גרט מובטח  דמי חכירה מינימאליים ערך נוכחי של דמי חכירה מינימאליים הוצאות פחת לשנה
01/01/10 7 שנים 9,000 כל 31/12 החל ב 31/12/10 10% 2,000 65,000 44,842 6,120
01/01/10 6 שנים 60,231 כל 31/12 החל מ 31/12/10 15% 68,000 429,386 257,341 31,557
 
 
הערות לתרגיל לדוגמא 56:
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים