מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 
פקודות יומן
 
כל הנתונים הכספיים נצברים ב"חשבונות", וכל פעולה עסקית משפיעה לפחות על שני חשבונות.
הסכומים הכרוכים בפעולה עסקית יירשמו לפחות בחשבון אחד בחובה ולפחות בחשבון אחד בזכות. בכל פקודת יומן צד חובה חייב להיות שווה לצד הזכות.
רישומה של כל עסקה לפחות בשני חשבונות במקביל נקרא "הרישום הכפול".
 
1.      החשבונות/ כרטיסי החשבון-
כרטיסי החשבון מספקים מידע על פעולותיו הכספיות של העסק. כל כרטיס חשבון עונה על שאלה מסוימת הקשורה לפעילות העסק.
 
דוגמא- כרטיס החשבון, המידע עליו עונה הכרטיס, דוגמאות לאירועים שיירשמו בכרטיס.
 
שם הכרטיס
המידע
דוגמאות לפעולות/ אירועים שיירשמו בכרטיס
קופה
כמה כסף במזומן יש לעסק לתאריך מסוים?
התקבל מזומן (שטרות כסף) ושיקים
שולם מזומן (שטרות כסף).
עו"ש
כמה כסף יש בחשבון העו"ש לתאריך מסוים?
שיק מזומן (לא דחוי) שהעסק נתן.
העברה מחשבון הבנק של החברה לחשבון אחר ולהיפך.
מכונות
מהי יתרת המכונות לתאריך מסוים?
מכונה שנרכשה, מכונה שנמכרה
לקוחות
מהי יתרת החוב של לקוחות העסק כלפי העסק לתאריך מסוים?
מכירה בהקפה ללקוח, תקבול ע"ח חוב מלקוחות, הנחה ללקוח, החזר מלקוח.
ספקים
מהי יתרת ההתחייבות של העסק כלפי הספקים לתאריך מסוים?
קנייה בהקפה מספק, תשלום על חשבון התחייבות, הנחה מספק, החזר לספק.
הלוואה מהבנק
מהי יתרת ההלוואה מהבנק לתאריך מסוים?
הלוואה שנתקבלה מהבנק, החזרי קרן על חשבון ההלוואה.
הון מניות
מהו סכום ההון שהושקע בעסק לתאריך מסוים?
השקעה הבעלים בעסק כנגד הון מניות.
עודפים
מהי יתרת העודפים בעסק לתאריך מסוים?
רווח/ הפסד השנה, דיבידנד שחולק
מכירות
מהו סכום המכירות שהיו במהלך תקופה מסוימת?
נמכרה סחורה
קניות
מהו סכום הקניות שהיו במהלך תקופה מסוימת?
נקנתה סחורה
 
שם הכרטיס
המידע
דוגמאות לפעולות/ אירועים שיירשמו בכרטיס
הוצאות פרסום
מהו סכום הוצאות הפרסום במהלך תקופה מסוימת?
נתקבלה חשבונית עבור פרסום העסק
הוצאות תיקונים
מהו סכום הוצאות התיקונים במהלך תקופה מסוימת?
נתקבלה חשבונית בגין הוצאות תיקונים.
הוצאות מימון
מהו סכום הוצאות המימון במהלך תקופה מסוימת?
הוצאות ריבית/הפרשי הצמדה/הפרשי שער על הלוואה שנתקבלה.
הנחה ללקוחות
מהו סכום ההנחות שניתנו ללקוחות במהלך תקופה מסוימת?
ניתנה הנחה ללקוח
החזר לספק
מהו סכום ההחזרות מספקים במהלך תקופה מסוימת?
הוחזרה סחורה לספק
 
תרגיל 1:
להלן אירועים שנרשמו בכרטיס הנה"ח בעסק במהלך השנה. רשום מהו הכרטיס בו יירשמו האירועים ומהו המידע שמספק הכרטיס. כאשר לא מצוין כיצד שולם או נתקבל הכסף, התעלם מהחשבון המתאר את תשלום/קבלת הכסף (קופה/עו"ש).
 
דוגמאות לפעולות/ אירועים שנרשמו בכרטיסי
הנהלת חשבונות
שם הכרטיס
המידע
נרכש ציוד
ציוד
מהי יתרת הציוד ליום מסוים?
נרכש ריהוט
 
 
תשלום במזומן
 
 
נתקבל כסף מלקוח ע"ח חוב
 
 
נתקבלה הלוואה מהבנק
 
 
שולם לספק ע"ח התחייבות.
 
 
נתקבלה חשבונית עבור הוצאות שיווק.
 
 
נתקבלה חשבונית עבור שכ"ט עו"ד.
 
 
נקנתה סחורה
 
 
נמכרה סחורה
 
 
הבעלים השקיעו בעסק.
 
 
נרכשו מזגנים
 
 
נתקבלו כספים בגין השכרת מחסן העסק
 
 
הופקדו כספים בחשבון הבנק של החברה
 
 
נתקבל מזומן
 
 
שולם עבור כיבוד
 
 
 
לימודי חשבונאות -מתחילים עם הספר מבוא לחשבונאות פיננסית.
 
 
תרגיל 2:
להלן המידע מכרטיס הנה"ח, רשום מהו שם הכרטיס ודוגמאות לאירועים שירשמו בכרטיס.
 
שם הכרטיס
המידע
דוגמאות לפעולות/ אירועים שיירשמו בכרטיס
 
מהו סכום הוצאות הדלק במהלך תקופה מסוימת?
 
 
מהו סכום ההכנסות מייעוץ במהלך תקופה מסוימת?
 
 
מהו סכום ההנחות ללקוחות שניתנו במהלך תקופה מסוימת?
 
 
כמה כסף במזומן יש לעסק לתאריך מסוים?
 
 
כמה כסף יש בחשבון העו"ש לתאריך מסוים?
 
 
מהי יתרת המכונות לתאריך מסוים?
 
 
מהי יתרת החוב של לקוחות העסק כלפי העסק לתאריך מסוים?
 
 
מהי יתרת ההתחייבות של העסק כלפי הספקים לתאריך מסוים?
 
 
מהי יתרת ההלוואה מהבנק לתאריך מסוים?
 
 
מהי עלות המחשבים של העסק לתאריך מסוים?
 
 
מהו היו הוצאות ההובלה למחסן במהלך תקופה מסוימת?
 
 
מהו סכום ההנחות שנתקבלו מספקים במהלך תקופה מסוימת?
 
 
מהו סכום הוצאות השמירה במהלך תקופה מסוימת?
 
 
מהו סכום ההכנסות מהשכרה במהלך תקופה מסוימת?
 
 
מהי עלות הריהוט בעסק לתאריך מסוים?
 
 
 
 
2.      כללים לרישום חובה/זכות
 
א.      נכסים בחובה/התחייבויות בזכות.
גידול בנכס, יירשם בחובה. גידול בהתחייבות יירשם בזכות.
קיטון בנכס, יירשם בזכות. קיטון בהתחייבות יירשם בחובה.
 
חובה
זכות
נכס+
התחייבות+
התחייבות -
נכס-
 
נכסים- קבוצת הנכסים כוללת:
 חשבונות רכוש מוחשי כגון: קופה, ציוד, מכונות, מבנים, מחשבים וכו..
חשבונות רכוש לא מוחשי כגון: מוניטין, פטנט, זיכיון וכו..
חובות כלפי העסק- סכומים שהעסק צריך לקבל בעתיד, כגון: לקוחות, הלוואה שניתנה, מקדמה לספק (סכום שניתן לספק אשר יוחזר בעתיד לעסק בשירותים/סחורות).
 
התחייבויות- סכום שהעסק צריך לשלם בעתיד, ההתחייבויות כוללות את החשבונות הבאים:
ספקים, הלוואה שנתקבלה, מקדמה מלקוח (נתקבלה מקדמה מלקוח והעסק צריך לשלם/להחזיר בעתיד בסחורות/בשירותים).
 
דוגמא מסכמת:
 
נכסים
התחייבויות+ הון
קופה
ספקים
ציוד
הלוואה שנתקבלה
מכונות
מקדמה מלקוח
מלאי
הון
מבנים
 
הלוואה שניתנה
 
פטנט
 
מוניטין
 
מקדמה לספק
 
 
 
תרגיל : סמן נכס או התחייבות ובדוק סיכומים.
 
 
נכס
התחייבות
קופה
 
 
מבנה
 
 
ספקים
 
 
מקדמה מלקוח
 
 
הלוואה שניתנה
 
 
הלוואה שנתקבלה
 
 
פטנט
 
 
מבנה
 
 
הלוואה מהבנק
 
 
סה"כ
5
4
 
רשום פקודות יומן לאירועים הבאים:
 
 
חובה
זכות
הסבר
כספים מהקופה הופקדו בבנק
עו"ש
קופה
הנכס עו"ש גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נתקבל מזומן ע"ח חוב לקוח
קופה
לקוח
הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס לקוח קטן, לכן יירשם בזכות.
שולם לספק ע"ח התחייבות במזומן
ספק
קופה
ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נרכשה מכונה ושולם במזומן
מכונה
קופה
הנכס מכונה גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נרכש מבנה ושולם במזומן
מבנה
קופה
הנכס מבנה גדל, לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נתקבלה מקדמה מלקוח במזומן
קופה
מקדמה מלקוח
הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
ההתחייבות מקדמה מלקוח גדלה לכן תרשם בזכות.
שולמה מקדמה לספק במזומן.
מקדמה לספק
קופה
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
הנכס מקדמה לספק גדל, לכן יירשם בחובה.
נתקבלה הלוואה מהבנק
עו"ש
הלוואה מהבנק
הנכס עו"ש גדל, לכן יירשם בחובה.
ההתחייבות הלוואה מהבנק גדלה, לכן תרשם בזכות.
הוחזרה ההלוואה לבנק
הלוואה מהבנק
עו"ש
הנכס עו"ש קטן, לכן יירשם בזכות.
ההתחייבות הלוואה מהבנק קטנה, לכן תרשם בחובה.
 
 
תרגיל: רשום פקודות יומן לאירועים הבאים
 
 
חובה
זכות
הסבר
נתקבל מזומן ע"ח חוב לקוח
 
 
 
נרכשה מכונה ושולם במזומן
 
 
 
שולם לספק ע"ח התחייבות במזומן.
 
 
 
נתקבלה מקדמה מלקוח במזומן.
 
 
 
נרכשה מכונה ושולם במזומן
 
 
 
ניתנה הלוואה לעסק אחר במזומן
 
 
 
הלקוח הפקיד ישירות לח"ן הבנק של העסק ע"ח חוב.
 
 
 
נרכש ציוד ושולם במזומן
 
 
 
נתקבלה הלוואה מהבנק
 
 
 
 
חשבון קופה/ חשבון עו"ש
 
בחשבון קופה נמצאים שיקים (מזומן) שמתקבלים בעסק ומזומן.
כאשר העסק מקבל שיק, השיק נכנס לקופה ולכן חשבון קופה יופיע בחובה.
כאשר העסק נותן שיק, השיק שהעסק נותן יוצא מחשבון עו"ש ולכן חשבון עו"ש יופיע בזכות.
 
דוגמא:
 
 
חובה
זכות
הסבר
שולם לספק ע"ח התחייבות בשיק
ספק
עו"ש
ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה.
הנכס עו"ש קטן, לכן יירשם בזכות.
נתקבל שיק מלקוח ע"ח חוב
קופה
לקוח
הנכס קופה גדל (השיק מגיע לקופה), לכן יירשם בחובה.
הנכס לקוח קטן (הלקוח חייב פחות), לכן יירשם בזכות.
השיק שנתקבל הופקד בבנק
עו"ש
קופה
הנכס עו"ש גדל (הופקד שיק), לכן יירשם בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.


 
ב. הוצאה בחובה/הכנסה בזכות.
הוצאה תרשם בחובה, הכנסה תרשם בזכות.
הקטנת הוצאה (החזרות לספקים, הנחות שנתקבלו) תרשם בזכות.
הקטנת הכנסה (החזרות מלקוחות, הנחות שניתנו) תרשם בחובה.
 
להלן סיכום:
חובה
זכות
הוצאות פרסום, ניקיון וכו...
הכנסות מייעוץ, מהשכרה וכוו..
קניות
מכירות
ח"ן המבטאים הקטנת הכנסות:
החזר מלקוח, הנחה שניתנה
ח"ן המבטאים הקטנת הוצאות:
החזר לספק, הנחה שנתקבלה
 
 
דוגמא 1:
 
 
חובה
זכות
הסבר
נקנו סחורות ושולם במזומן
קניות
קופה
קניות= הוצאות נרשמות בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
נמכרו סחורות ונתקבל מזומן
קופה
מכירות
הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
מכירות= הכנסות נרשמות בזכות.
שולם עבור הוצאות פרסום בשיק
הוצאות פרסום
עו"ש
הוצאות נרשמות בחובה.
הנכס עו"ש קטן לכן נרשם בזכות.
נתקבל מזומן עבור השכרת המחסן.
קופה
הכנסות מהשכרה
הנכס קופה גדל, לכן יירשם בחובה.
הכנסות נרשמות בזכות.
שולם במזומן עבור שירותי שמירה
הוצאות שמירה
קופה
הוצאות נרשמות בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יירשם בזכות.
הוחזרה סחורה מלקוח
החזרת סחורה מלקוח
לקוחות
החזרת סחורה מלקוח (חשבון המבטא הקטנת המכירות= הכנסות) נרשם בחובה.
הנכס לקוחות קטן (הלקוחות חייבים פחות כסף מכיוון שהחזירו חלק מהסחורה) לכן יירשם בזכות.
נתקבלה הנחה מספק
ספקים
הנחה מספק
ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה.
הנחה מספק (חשבון המבטא הקטנת קניות= הוצאות) יירשם בזכות.
הוחזרה סחורה לספק
ספקים
הנחות לספקים
ההתחייבות לספק קטנה, לכן תרשם בחובה.
הנחה מספק (חשבון המבטא הקטנת קניות= הוצאות) יירשם בזכות.
 
 
 
חובה
זכות
הסבר
נמכרה סחורה בהקפה
לקוחות
מכירות
הנכס לקוחות גדל, לכן יירשם בחובה.
מכירות= הכנסות נרשם בזכות.
נקנתה סחורה בהקפה
קניות
ספקים
הוצאות נרשמות בחובה.
התחייבויות לספק גדלה לכן תרשם בזכות.
ניתנה הנחה ללקוח
הנחה ללקוח
לקוחות
הנחה ללקוח (חשבון המבטא הקטנת הכנסות) נרשם בחובה.
הנכס לקוחות קטן (הלקוחות חייבים פחות כסף מכיוון קבלו הנחה) לכן יירשם בזכות.
 
 
לימודי חשבונאות -מתחילים עם הספר מבוא לחשבונאות פיננסית.
תרגיל: רשום פקודות יומן והסבר
 
 
חובה
זכות
הסבר
נתקבל מזומן עבור ייעוץ.
 
 
 
שולם בשיק עבור שירותי ניקיון
 
 
 
הוחזרה סחורה מלקוח
 
 
 
נקנו סחורות ושולם בשיק
 
 
 
נמכרו סחורות ונתקבל שיק
 
 
 
שולם עבור הוצאות שיווק בשיק
 
 
 
נתקבלה הנחה מספק
 
 
 
כספים מהקופה הופקדו בבנק
 
 
 
ניתנה הנחה ללקוח
 
 
 
הוחזרה סחורה לספק
 
 
 
נתקבל שיק בגין השכרת מחסן העסק.
 
 
 
שולם עבור הובלת סחורה ללקוח בשיק.
 
 
 
 
דוגמא: רשום פקודות יומן
הנח בהעדר התייחסות מפורשת כי השיק הינו שיק מזומן (לא דחוי).
1.       נמכרה סחורה תמורת 10,000 ₪, ונתקבל שיק.
2.       השיק שנתקבל הופקד בבנק.
3.       נקנתה סחורה תמורת 8,000 ₪ ושולם בשיק.
4.       נתקבל מלקוח ע"ח חוב סך 2,500 ₪ בשיק.
5.       שולם לספק ע"ח התחייבות סך 3,700 במזומן.
6.       נמכרה סחורה ללקוח בסך 7,000 ₪ בהקפה.
7.       נקנתה סחורה תמורת 3,700 ₪ בהקפה.
 
פתרון
 
חובה
זכות
סכום
הסבר
1
קופה
מכירות
10,000
שיק שמתקבל נכנס לקופה. הנכס קופה גדל, לכן יופיע בחובה.
הכנסות (מכירות) נרשמות בצד זכות.
2.
עו"ש
קופה
10,000
הנכס ח"ן העו"ש גדל, בסכום השיק שהופקד לכן יופיע בחובה.
הנכס קופה קטן, בסכום השיק שהופקד, לכן תופיע בזכות.
3.
קניות
עו"ש
8,000
הוצאות (קניות) נרשמות בחובה.
הנכס עו"ש קטן, ירשם בצד זכות.
4.
קופה
לקוחות
2,500
הנכס קופה גדל , לכן יופיע בחובה
הנכס לקוחות קטן (חוב הלקוחות קטן), לכן יופיע בזכות.
5.
ספקים
קופה
3,700
ההתחייבות לספק קטנה, לכן יופיע בחובה.
הנכס קופה קטן, לכן יופיע בזכות.
6.
לקוחות
מכירות
7,000
הנכס לקוחות גדל, לכן יופיע בחובה.
הכנסות מכירות, נרשמות בזכות.
7.
קניות
ספקים
3,700
הוצאות קניות, נרשמות בחובה.
ההתחייבות לספקים גדלה תרשם בזכות.
 
 סיכום
רישום פקודות יומן מתבסס על שני כללים אלו בלבד, כלומר:
נכסים בחובה והתחייבויות בזכות.
הוצאות בחובה והכנסות בזכות.
הקטנה של החשבונות כמוסבר לעיל, תרשם בצד ההפוך.
כאשר קיים ספק, היכן לרשום חשבון מסוים בחובה או בזכות?
נמצא היכן רושמים את החשבון השני ואז ברור שהחשבון שלגביו יש ספק נמצא בצד השני.
תזכורת: בכל פקודת יומן צד החובה שווה לצד הזכות.
 
פקודת יומן מורכבת
כאשר בפקודת היומן קיימים יותר מחשבון אחד בחובה, או יותר מחשבון אחד בזכות.
הכללים זהים לחלוטין לרישום פקודת יומן רגילה.
 
דוגמאות:
1.       נקנו סחורות תמורת 10,000 ₪, מחצית הסכום שולמה במזומן, 1/4 בשיק והיתרה טרם שולמה.
2.       נמכרה סחורה תמורת 50,000 ₪, מחצית התמורה נתקבלה במזומן, 1/4 בהעברה בנקאית והיתרה טרם נתקבלה.
3.       העסק נתן שירותי ייעוץ תמורת 100,000 ₪. מחצית הסכום נתקבל במזומן, 1/4 בשיק והיתרה טרם נתקבלה.
 
פתרון:
1. לחובת: קניות            10,000
            לזכות: קופה     5,000
            לזכות: עו"ש      2,500
            לזכות: ספקים   2,500
 
2. לחובת: קופה              25,000           
    לחובת: עו"ש                           12,500
    לחובת: לקוחות           12,500
            לזכות: מכירות              50,000
 
3. לחובת: קופה             50,000+25,000=75,000
    לחובת: לקוחות         25,000
                        לזכות: מכירות 100,000
 

לימודי חשבונאות -מתחילים עם הספר מבוא לחשבונאות פיננסית.
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים