מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


רכוש קבוע- תקן חשבונאות בינלאומי 16 (IAS16)
 
 
 
תקן חשבונאות בינלאומי מספר 16 עוסק ברכוש קבוע (עליו מבוסס תקן חשבונאות מספר 27- תחולה מ 01/01/07)
 
הגדרת רכוש קבוע- פריטים מוחשיים שמתקיים לגביהם במצטבר:

 
 1. מוחזקים לשימוש בייצור, או בהספקת סחורות או שירותים, או להשכרה לאחרים, או לצרכים מינהלים.
 2. חזוי שישתמשו בהם במשך יותר מתקופה אחת.
   
  דוגמאות:

   
מספר חשבון הסבר: רכוש קבוע או לא
1 מוניטין לא, מדובר בפריט לא מוחשי
2. רכב בחברה העוסקת בשיווק מכוניות (מיועד למכירה) לא, המכונית תסווג כמלאי במאזן.
3. רכב המשמש את מנהל החברה. כן, מדובר בפריט מוחשי המשמש לצרכים הקבועים בתקן.
4. אוסף בולים שנרכש במטרה לממשו ברווח, כאשר מחירם יעלה בעתיד. לא, יסווג בקבוצת ההשקעות. אינו משמש לצרכים הקבועים בתקן.
 
 
 
הכרה ומדידה של רכוש קבוע:
 
העלות של רכוש קבוע תוכר כנכס בהתקיים במצטבר:

 
 1. צפוי שההטבות הכלכליות העתידיות הקשורות לפריט יזרמו אל העסק.
 2. העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן.
   
   
  עלות= מחיר רכישה +עלויות נלוות לרכישה עד שפריט הרכוש הקבוע מגיע למיקום ולמצב הדרוש על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
   
  העלות כוללת:

   
 3. מחיר קניה, מכס, בניכוי הנחות מסחריות שנתקבלו.
 4. עלויות נלוות לרכישה- כל ההוצאות הנלוות עד שפריט הרכוש הקבוע מגיע למיקום ולמצב הדרוש על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. לדוגמא: עלות מכונה כוללת מחיר הרכישה, שכ"ט עו"ד, מכס, סבלות, הובלה, ביטוח הובלה, הרכבה והתקנת המכונה, הכנת תשתית להצבת המכונה, הוצאות בדיקת המכונה בניכוי התמורה נטו ממכירת פריטים שיוצרו בעת בדיקת המכונה.

העלות לא כוללת:
 
 1. מרכיב מימוני ברכישה באשראי- במידה והנכס נרכש באשראי מעבר לתנאי האשראי הרגילים (עד 3 חודשים), אזי עסקת הרכישה כוללת מרכיב מימוני. ההפרש בין המחיר במזומן, לסך התשלום (המחיר בתנאי האשראי) לא ייזקף לעלות הנכס, אלא יוכר כהוצאות ריבית במשך תקופת האשראי.
 2. עלויות שהתהוו לאחר שהרכוש הקבוע יכול לפעול- הוצאות שיצאו לאחר שפריט הרכוש הקבוע יכול לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, לא ייזקפו לעלות הנכס אלא יוכרו כהוצאה ברווח והפסד.
 3. עלויות הכשרת צוות עובדים, עלויות השקה וקידום מכירות של מוצר/שירות חדש- עלויות אלה, לא יחשבו כעלויות של רכוש קבוע. הרציונאל העומד מאחורי קביעה זו הינו, כי עלויות אלה אינן בגדר עלויות שהביאו את הנכס עצמו לכדי שימוש.
   
  דוגמא 1:
   
  חברה רכשה  מכונת ייצור ב 01/01/11 תמורת סך של 100,000 ₪ לתשלום כעבור 18 חודשים.
  הנח שיעור ריבית להיוון 5% (תנאי אשראי רגילים 3 חודשים). שיעור פחת 7% ללא ערך שייר.
  רשום פקודות יומן לשנת 2011.
   
  פתרון:
   
  הערך הנוכחי (מחיר למזומן) למועד קבלת המכונה (01/01/11) הינו:  100,000/1.05^1.5=92,943
   
  הערך הנוכחי ליום 31/12/11 הינו:  100,000/1.05^0.5=97,590
   
  הוצאות ריבית שיוכרו בשנת 2011 הן: 97,590-92,943=4,647
   
  פקודת יומן ל 01/01/11:
  לחובת: מכונת ייצור         92,943
              לזכות: זכאים                  92,943
   
  פקודות יומן ל 31/12/11:
  לחובת: הוצאות ריבית      4,647
              לזכות: זכאים                  4,647
   
  לחובת הוצאות פחת         92,943*7%=6,506
              לזכות פחת נצבר מכונה    6,506
   
  דוגמא 2:
   
  מחיר מכונה 100, הוצאות התקנה והובלה 10, הוצאות בדיקת תקינות הציוד והפעלה ניסיונית שלו (הוצאות הרצה) 7, תמורה נטו ממכירת פריטים שיוצרו בעת בדיקת הציוד 3, עלויות תחזוקה שנוצרו לאחר שהמכונה הייתה מוכנה להפעלה אך טרם הוכנסה לשימוש 6 ₪, הוצאות דלק לאחר הפעלת המכונה 2.
   
  נדרש: מהי עלות המכונה?

פתרון:
 
מחיר מכונה                                100
הוצאות התקנה והובלה                 10
הוצאות הרצה                       7
בניכוי תמורה נטו                  (3)
            סה"כ                             114                 
 
עלות המכונה אינה כוללת הוצאות לאחר שהמכונה מוכנה להפעלה ( תחזוקה 6 והוצאות דלק 2).
 
דוגמא 3:
 
ב 01/01/11 נרכשה מכונה להלן פרטים בדבר העלויות:
מחיר מכונה 10,000 ₪, מסים ששולמו ברכישה סך 30,000 ₪ מתוכם 16,000 ₪ ניתן לקבל כהחזר מהרשויות (מסי קניה 14,000 מע"מ תשומות 16,000 סך מסים 30,000 ₪), פרסום בעיתונות בדבר רכישת המכונה וביצועיה המשופרים סך 15,000 ₪, הוצאות בדיקת תקינות המכונה 2,000 ₪, התמורה ממכירת הפריטים שיוצרו בעת בדיקת התקינות 500 ₪, שכר מנהלת רכש ומחסן שסייעה במו"מ בעת קניית המכונה הינו 7,000 ₪ לחודש.
 
א. מהי עלות המכונה ל 01/01/2011.
 
ב. הנח כי כעבור שנה ב  01/01/2012 שולמו העלויות הבאות במזומן:
סך של 1,000 ₪ בגין תחזוקת המכונה.
סך של 22,000 ₪ בגין הוספת רכיב במכונה המשפר את ביצועיה ומעלה את שוויה.
רשום פקודות יומן בגין אירועים אלו בשנת 2012.
 
פתרון:
 
א. עלות המכונה ל 01/01/2011

 
מחיר המכונה 10,000
מסים שלא ניתן לקבל כהחזר 14,000
הוצאות בדיקת תקינות המכונה 2,000
בניכוי התמורה ממכירת הפריטים שיוצרו בעת הבדיקה (500)
סה"כ 25,500
 
 
הערות:
 
א. מסים שניתן לקבל כהחזר אינם חלק מעלות הנכס.
ב. הוצאות פרסום הן הוצאה שוטפת שתוכר בדוח רווח והפסד.
ג. שכר מנהלת רכש הינו הוצאה שוטפת ולא מהווה חלק מעלות המכונה.
 

 
ב. פקודות יומן לשנת 2012:
 
לחובת: הוצאות אחזקה     1,000
            לזכות: קופה                   1,000
 
לחובת: מכונה:    22,000
            לזכות: קופה       22,000
 
הקמה עצמית של נכס:
 
העלות של נכס בהקמה עצמית נקבעת בהתאם לאותם עקרונות החלים על נכס שנרכש.
הטיפול בסכומים חריגים שנתהוו במסגרת ההקמה העצמית של הנכס, כתוצאה מבזבוז חומרים, עבודה או אחר הינו כי עלויות אלו לא יכללו בעלות הנכס, אלא ייזקפו כהוצאה בדוח רווח והפסד.
 
חבילת פריטי רכוש קבוע בתמורה לסכום כולל:
 
כאשר מתבצעת רכישה של מספר פריטי רכוש קבוע בתמורה לסכום כולל, עלות הרכישה של כל פריט תהיה בהתאם לחלקו היחסי של השווי ההוגן.
 
עלות כל פריט בחבילה=               שווי הוגן של הפריט               .  *עלות הרכישה
                                  שווי הוגן של כל הפריטים שנרכשו בחבילה
 
דוגמא:
 
נרכשו פריטי הרכוש הקבוע הבאים: מכונה, ציוד מדידה ומחשבים כחבילה אחת בתמורה לסך 250,000 ₪. להלן פירוט השווי ההוגן של הפריטים:
 
מכונה                150,000
ציוד                  75,000
מחשבים             75,000
סה"כ שווי הוגן   300,000
 
נדרש: הצג את פריטי הרכוש הקבוע ביום רכישת החבילה.
 
פתרון:

 
  עלות חישוב
מכונה 125,000 150/300*250,000
ציוד 62,500 75/300*250,000
מחשבים 62,500 75/300*250,000
סה"כ 250,000  
 
 

עלויות פירוק ופינוי:
 
העלות של רכוש כוללת את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק, פינוי ושיקום המקום בו ממוקם האתר, עד למידה בה עלות זו מוכרת כהפרשה בדוחות הכספיים. ההיוון של עלויות פירוק ופינוי, צריך להיות רק בגובה ההפרשה, שמוכרת במועד הקמת המפעל.
 
דוגמא 1:
 
חברה העוסקת בפינוי וטיהור פסולת רעילה, מקימה מפעל בדרום. בהתאם לחוקי איכות הסביבה החברה תידרש בתום 10 שנים, לפרק את המפעל ולבצע עבודות טיהור ופינוי. אומדן העלויות מהוון להיום הינו 500,000 ₪. 
 
נדרש: פקודת יומן בגין עלויות הפינוי ופירוק.
 
פתרון:
 
לחובת: רכוש קבוע (מפעל)                       500,000
            לזכות: הפרשה לפירוק ופינוי                     500,000
 
דוגמא 2:
 
לחברת "חובב" בע"מ, (להלן- "החברה"), העוסקת בייצור כימיקלים, ישנה מחויבות לשיקום האתר בו ממוקם מפעלה.
 
להלן נתונים הקשורים למפעל ועלויות השיקום:

 
 1. עלות המפעל 500,000 ₪, עלות השקת המתקן 25,000 ₪, עלות הכשרת העובדים 7,000 ₪.
 2. המפעל החל לפעול ב 01/01/07.
 3. אורך החיים השימושיים של המפעל הינו 20 שנים.
 4. החברה מעריכה כי ביום 01/01/09, אומדן עלויות פירוק ושיקום האתר ליום הפירוק הוא 100,000
 5. שיעור ההיוון ל 01/01/09 הינו 5%.
 6. שיעור ההיוון לשנים 2007-2008 הינו 6%.
   
  נדרש: הצג את הרכוש הקבוע במאזן ל 01/01/09 ול 31/12/09.
   
  פתרון:
   
  יש להוון את עלויות הפירוק והפינוי ל 01/01/07.
   
  100,000/(1.05^18)/(1.06^2)=36,981
   
  הערה: עלויות השקת המתקן ועלות הכשרת העובדים אינן נכללות בעלות הנכס (ראה פירוט "העלות לא כוללת")
   
   

   
  31/12/08 תיקון
פירוק ופינוי
01/01/09
עלות 500,000 36,981 536,981
פחת נצבר (50,000) (3,698) (53,698)
עלות מופחתת 450,000 33,283 483,283
 
 
 
רכוש קבוע במאזן ל 31/12/09:

 
  מפעל פירוק ופינוי סה"כ
עלות 500,000 36,981 536,981
פחת נצבר (75,000) (5,547) (80,547)
עלות מופחתת 425,000 31,434 456,434
 
 
החלפת חלקים:
 
החלפת חלקים של רכוש קבוע בפרקי זמן קבועים (כגון החלפת מנוע מטוס לאחר מספר שעות טיסה), או החלפה חד פעמית  שאין צורך לחזור עליה יוכרו כחלק מעלות הנכס אם מתקיימים הקריטריונים להכרה, ומנגד ייגרע בספרים הערך של החלקים המוחלפים.
לדוגמא: אולם שמחות מחליף את הריצוף באולם השמחות כל 4 שנים. במקרה כזה יש להכיר בעלות ההחלפה כנכס ולהפחיתו על פני אורך חייו השימושי (4 שנים).
 
בדיקות תקופתיות:
 
כאשר מבוצעות בדיקות תקופתיות משמעותיות שמטרתן לגלות תקלות (לא בהכרח מוחלפים חלקים). העלויות בגין הבדיקות ייזקפו לעלות הרכוש הקבוע אם מתקיימים הקריטריונים להכרה.
 
 
דוגמא 1:
 
חברה להטסת ציוד רפואי, רכשה ב 01/01/08 מטוס תמורת 20 מליון ₪, הכולל 3 מליון ₪ בגין עלות בדיקה הנערכת אחת ל 3 שנים. פחת מטוס 10% קו ישר.
 
נדרש:

 
 1. מהי עלות המטוס?
 2. מהן הוצאות הפחת לשנת 2008?
   
  פתרון:

   
 3. עלות המטוס 20 מליון ₪ (כולל עלות הבדיקה).
 4. הוצאות פחת 2008:17*10%+3*33.33%=2.7
   
  דוגמא 2:
   
   חברת "א.א.א." בע"מ רכשה ב 01/04/07 מכונה לעיבוד שבבי. מחיר המכונה 100,000 ₪, ללא ערך גרט, שיעור פחת מכונה 10% (קו ישר). עלויות הובלת המכונה למפעל הסתכמו לסך 20,000 ₪. הוצאות ביטוח המכונה לשנה, הסתכמו לסך 15,000 ₪.
  אחת ל 4 שנים, נדרשת החברה לערוך בדיקה מקיפה הכוללת החלפת רכיבים.
   
  להלן פירוט עלויות הבדיקה (מחיר המכונה אינו כולל את עלות הבדיקות):

   
תאריך עלות הבדיקה
01/04/07 24,000
01/04/11 26,000
01/04/15 28,000
 
 
נדרש: מהי עלות מופחתת מכונה ל 31/12/08?
 
פתרון:
 
יש לחשב את הפחת בגין המכונה כולל עלויות ההובלה בנפרד ופחת בגין עלויות הבדיקה בנפרד, מכיוון שאורך החיים של הנכסים שונה.
לשים לב: הוצאות ביטוח מכונה הן הוצאה שוטפת, לא מחשבים בגינה פחת.
 
עלות המכונה: 120,000=100,000+20,000
 
פחת נצבר מכונה ל 31/12/08: 21,000 120,000*10%*19/12=
 
עלות הבדיקה ה-1: 24,000
פחת נצבר בדיקה 1:  10,500=24,000*25%*19/12
 
סיכום:

 
  עלות פחת נצבר ל 31/12/08 עלות מופחתת ל 31/12/08
מחיר מכונה 120,000 21,000 99,000
עלות בדיקה 24,000 10,500 13,500
סך עלות מכונה 144,000 31,500 112,500
 
 
תשובה: עלות מופחתת ל 31/12/08: 112,500

שיטת הרכיבים:
 
ההפחתה לגבי רכיבים שונים בעלות הנכס תבוצע לגבי כל רכיב בנפרד. אם עלותו משמעותית ביחס לסך עלות הפריט.
ניתן לאחד חלקים משמעותיים של אותו פריט רכוש קבוע שאורך החיים ושיטת הפחת שלהם זהה.
 
דוגמא:
 
 ב 01/01/08 נרכשה מכונה לחיתוך אבנים עם מסור. עלות המכונה 500,000 ₪, משך חיי המכונה 10 שנים. עלות המסור 40,000 ₪, אורך חיי המסור 3 שנים.
 
נדרש: הוצאות פחת 2008.
 
פתרון:
 
הפחת יחושב לגבי כל רכיב בנפרד, מדובר בנכסים בעלי אורך חיים שונה.
 
פחת לשנה יהיה               =63,333500,000/10+40,000/3
 
 
בחירת שיטת פחת
 
 בהתאם לתקן, שיטת הפחת בה ייעשה שימוש תשקף את הדפוס בו הישות חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס.
 
תקופת ההפחתה
 
תקופת ההפחתה נקבעת על פי פרק הזמן בשנים שהנכס חזוי להיות זמין לשימוש או מספר יחידות התפוקה/ כמות ק"מ (אחר) אשר חזויות לנבוע מהנכס (אורך החיים השימושיים של הנכס).
אמידת אורך החיים השימושיים של הנכס נתונה לשיקול דעת, המבוסס בין היתר על הניסיון של העסק עם נכסים דומים.
 
מענקי השקעה
 
המדינה נותנת מענקים לרכישת רכוש קבוע לעסקים המקיימים את התנאים הקבועים בחוק לעידוד השקעות ובכפוף לעמידה בתנאים שנקבעים על ידי מנהלת מרכז השקעות. המענקים הינם כ % מעלות הרכוש הקבוע שאושר על ידי המנהלת.
 
הערה: % המענקים שמאושר בד"כ הינו עד 30% מעלות הרכוש הקבוע.
 
מועד המענק- המענק יירשם בספרים ויחושב לגביו פחת ממועד הזכאות למענק (ביצוע ההשקעה) ולא ממועד קבלתו בפועל.
 
 
תקן בינלאומי ,20 מתיר שתי אפשרויות לטיפול במענקים ממשלתיים והם:
גישת הנטו- המענק יוצג כניכוי מעלות הנכס.
גישת הברוטו- המענק יוצג כהכנסה נדחית.
 
דוגמא 1:
 
בתאריך 01/10/10 נרכשה מכונה בעלות של 540,000 ₪. לחברה אושר מענק ממשלתי בשיעור 30% מהעלות. המענק יימסר לחברה ב 01/02/11.החברה מטפלת במענקי השקעה שהתקבלו בגישת הנטו.
הנח: אומדן אורך חיי הציוד הינו 6 שנים ללא ערך שייר, פחת בשיטת קו ישר.
 
נדרש:
 
הצג את הציוד במאזן ל 31/12/10 ול 31/12/11
 
פתרון:
 
חברת XXX  בע"מ
מאזן ליום 31/12/10
 
רכוש קבוע
 
מכונה                            540,000
בניכוי מענק השקעה         (162,000)
                                    378,000
בניכוי פחת נצבר*            (15,750)
                                    362,250
 
 
*פחת נצבר מכונה-   378,000*3/12=15,750
                                           6
 
חברת XXX  בע"מ
מאזן ליום 31/12/11
 
רכוש קבוע
 
מכונה                            540,000
בניכוי מענק השקעה         (162,000)
                                    378,000
בניכוי פחת נצבר*            (78,750)
                                    299,250
 
 
*פחת נצבר מכונה-   378,000*13/12=78,750
                                           6
 
דוגמא 2:
 
מכונה נרכשה ב 01/01/10 בעלות של 750,000 ₪ הוצאות הובלת המכונה לעסק סך של 125,000 ₪, שכ"ט יועצים מקצועיים סך 30,000 ₪. ביום רכישת המכונה קבלה החברה מענק בסך 125,000 ₪. שיטת הפחת הינה קו ישר אורך חיי הנכס 15 שנה. ערך הגרט 25,000 ₪.
 
נדרש: מהי העלות המופחתת ל 31/12/11.
 
פתרון:
 
עלות המכונה        750,000-125,000+30,000=655,000
פחת נצבר           (84,000)=15/(655,000-25,000)*2
עלות מופחתת     571,000
 
הצגת רכוש קבוע בהתאם לתקן
 
 
1. מודל העלות
 
עלות מקורית                                         
בניכוי פחת נצבר
בניכוי הפסד מירידת ערך.
 
 
הפסד מירידת ערך- יש להפחית את ירידת הערך מיתרת עלות הנכס, כדי להבטיח שהנכסים לא יוצגו במאזן בסכום העולה על שווים הכלכלי.
 
שוויו הכלכלי של הנכס הינו הסכום בר ההשבה של הנכס.
 
סכום בר השבה יחושב כגבוה מבין שני הערכים הבאים:

 
 1. מחיר המכירה נטו של הנכס- הסכום שניתן לקבל ממכירה של נכס בעסקה בתום לב בין מוכר מרצון לקונה מרצון בניכוי עלויות מימוש כלשהן.
   
 2. שווי השימוש בנכס- הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים כולל התמורה ממימוש הנכס בסיום תקופת החיים השימושיים שלו.
   
  כאשר הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו בספרים יש להפחית את ערך הנכס בספרים לסכום בר
  ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך יוכר מיידית כהוצאה בדוח רווח והפסד ויוצג בדוח רווח והפסד
  במסגרת הוצאות אחרות.
  לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, יש להתאים את הוצאות הפחת (הפחתה) של הנכס בתקופות
  הבאות על מנת להקצות את הערך בספרים החדש של הנכס, בניכוי ערך השייר שלו (אם קיים),
  באופן שיטתי על פני יתרת אורך החיים השימושיים שלו.

ביטול הפסד מירידת ערך

 
על תאגיד להעריך בכל תאריך מאזן אם קיים סימן כלשהו, המצביע על כך שהפסד מירידת ערך של נכס,
שהוכר בשנים קודמות, אינו קיים עוד או קטן. אם קיים סימן כזה, על התאגיד לאמוד את הסכום בר-
ההשבה של אותו נכס.
ביטול הפסד מירידת ערך משקף עלייה באומדן פוטנציאל השירות של נכס, משימוש או ממכירה, מהמועד
שבו התאגיד הכיר בהפסד האחרון מירידת ערך לאותו נכס.
ערך בספרים של נכס, שעלה כתוצאה מביטול הפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך בספרים שהיה
נקבע (בניכוי פחת או הפחתה) אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך של הנכס בשנים קודמות.
ביטול הפסד מירידת ערך של נכס יוכר מיידית כהכנסה בדוח רווח והפסד.
בעת ביטול הפסד מירידת ערך של נכס, יש להתאים את הוצאות הפחת (הפחתה) של הנכס בתקופות
הבאות.

דוגמא 1:
 
ב 01/01/07 נרכשה מכונה בעלות של 1,296,000, שיעור פחת 20%, שיטה קו ישר, ללא ערך שייר.
להלן נתונים על מחירי מכירה נטו של המכונה ושווי שימוש בנכס:

 
  מחיר מכירה נטו שווי שימוש
31/12/08 720,000 714,500
31/12/09 480,000 469,700
31/12/10 274,000 291,588
 
 
נדרש:

 
 1. מהי יתרת המכונה נטו שתופיע במאזנים לשנים 2008-2010.
 2. מהו סכום הוצאות הפחת לשנים 2008-2010?
 3. מהו סכום ההוצאה/הפסד מירידת ערך שתופיע בדוח רווח והפסד לשנים 2008-2010.
 4. מהי יתרת ההפרשה לירידת ערך ל 31/12/08-31/12/10?
 5. רשום פקודות יומן לשנים 2008-2010.
  הנח:החברה מיישמת את מודל העלות.

   
פתרון:
פרטים עלות מופחתת מכונה הפרשה לירידת ערך מכונה נטו
עלות המכונה 1,296,000 0 1,296,000
בניכוי פ"נ ל 31/12/08 1,296,000*20%*2=(518,400) 0 (518,400)
עדכון הפרשה לירידת ערך   (57,600) (57,600)
*יתרה ל 31/12/08 777,600 (57,600) 720,000
**פחת 2009 (259,200) 57,600/3=19,200 (240,000)
***יתרה ל 31/12/09 518,400 (38,400) 480,000
פחת 2010 (259,200) 19,200 (240,000)
עדכון הפרשה לירידת ערך   19,200 19,200
****יתרה ל 31/12/10 259,200 0 259,200
 
 
*יתרה ל 31/12/08- סכום בר השבה ל 31/12/08 הינו 720,000 ₪ (720,000>714,500). לכן, יש ליצור הפרשה לירידת ערך בסך 57,600 ₪. ((777,600-720,000=57,600
                       
**פחת 2009- הפרשה לירידת ערך: מופחתת על פני יתרת אורך החיים הכלכלי, אורך החיים המקורי
20% פחת =5 שנים. המכונה הופעלה ב 01/01/07, כלומר עברו שנתיים מהפעלתה, נכון ל 01/01/09.
יתרת אורך החיים ל 01/01/09:  5-2=3
 
***יתרה ל 31/12/09- סכום בר השבה ל 31/12/09 הינו 480,000>469,700. הסכום זהה ליתרת
המכונה נטו, אין לבצע עדכון בהפרשה לירידת ערך.
 
****יתרה ל 31/12/10- סכום בר השבה ל 31/12/10 הינו 274,000<291,588. הסכום גדול מעלות מופחתת מכונה בסך 259,200 ₪..
 לכן יש לבטל את ההפרשה לירידת ערך, העומדת על  (38,400)-19,200=19,200
 
תזכורת: ערך בספרים של נכס, שעלה כתוצאה מביטול הפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך בספרים שהיה נקבע (בניכוי פחת או הפחתה) אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך של הנכס בשנים קודמות.
כלומר, הנכס יוצג בספרים בערך של 259,200 ₪ ולא 291,588 ₪.
 
 
תשובות:

 
נדרש פרטים 31/12/08 31/12/09 31/12/10
א מכונה נטו 720,000 480,000 259,200
ב הוצאות פחת* 259,200 240,000 240,000
ג הוצאות()/הכנסות הפרשה** (57,600) 0 19,200
ד הפרשה לירידת ערך (57,600) (38,400) 0
 
 
*הוצאות פחת-
 
יצירת ההפרשה בשנת 2008, נרשמת לחובת הוצאות הפרשה (בסעיף הוצאות אחרות בדוח רווח והפסד). ב 31/12/08 ההפרשה נוצרה, אין הפחתת הפרשה לירידת ערך.
 
הוצאות הפחת בשנת 2009, מורכבות מ:
הפחתת העלות המקורית והפחתת ההפרשה  (259,200)+19,200=240,000
 
ביטול ההפרשה ב 2010 נרשם לזכות רווח מביטול הפרשה (סעיף הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד).
 
**הוצאות/הכנסות הפרשה-
 
בשנת 2009, אין גידול/קיטון בהפרשה מעבר לפחת, אשר נרשם כחלק מהוצאות הפחת.

 
ה. פקודות יומן:
 
שנת 2008:
 
לחובת: הוצאות פחת 1,296,000*20%=259,200  
                        לזכות: פחת נצבר 259,200
 
לחובת: הפסד מירידת ערך             57,600
            לזכות: הפרשה לירידת ערך           57,600
 
שנת 2009:
 
לחובת: הוצאות פחת                    240,000
לחובת:הפרשה לירידת ערך            19,200
                        לזכות: פחת נצבר             259,200          
 
שנת 2010:
 
לחובת: הוצאות פחת                    240,000
לחובת:הפרשה לירידת ערך            19,200
                        לזכות: פחת נצבר             259,200          
 
לחובת: הפרשה לירידת ערך          19,200
            לזכות: רווח מביטול הפרשה לירידת ערך     19,200
 
 
דוגמא 2:
 
ב 01/01/07 נרכשה מכונה בעלות של 1,500,000 ₪, הוצאות הובלה והתקנת המכונה הסתכמו לסך 228,000 ₪.
 
נתונים נוספים:

 
 1. שיעור פחת 20%, שיטה קו ישר, ללא ערך שייר.
 2. להלן נתונים על מחירי מכירה נטו של המכונה, ותזרימי מזומנים נטו הצפויים מהמכונה ל 31/12/08-31/12/10 (תזרימי המזומנים מתפלגים באופן אחיד על פני השנה):
   
  מחיר מכירה נטו תזרים מזומן נטו
31/12/09 680,000 236,000
31/12/10 640,000 330,000
31/12/11 368,000 360,000
 
 
 1. שיעור ההיוון הינו 8%
   
  נדרש:
   
  א. מהו סכום המכונה נטו שיוצג במאזן ל 31/12/09?
  ב. מה הייתה תשובתך אם מחיר המכירה נטו ל 31/12/09 היה 699,000 ₪?
   
  פתרון:
   
  א. מכונה נטו ל 31/12/09:

   
  עלות מקורית
עלות המכונה 1,728,000
פחת נצבר ל 31/12/08 1,728,000*20%*3=1,036,800
עלות מופחתת 691,200
 
 
מציאת סכום בר השבה ל 31/12/09
 
סכום בר השבה הינו הגבוה מבין:

 
 1. מחיר מכירה נטו: 680,000
   
 2. שווי שימוש בנכס ל 31/12/09: הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים הצפויים.
   
  330,000/1.08+360,000/1.08^2=614,198
   
  סכום בר השבה הינו: 680,000 ₪.
   
  המכונה נטו תרשם בספרים בסך: 680,000  (680,000>691,200)
   
  תשובה: 680,000
   

   
 3. מכונה נטו ל 31/12/09, כאשר מחיר מכירה נטו הינו 699,000 ₪.
   
  סכום בר השבה הינו 699,000 ₪. מכיוון שהסכום בר השבה גדול מערך הנכס בספרים (699,000>691,200), לא ניצור הפרשה לירידת ערך.
   
  כלומר, ערך המכונה נטו בספרים תהיה 691,200 ₪.
   
  תשובה: 691,200

   

2. מודל הערכה מחדש-
 
שווי הוגן- הסכום בו ניתן להחליף נכס בעסקה בתום לב, בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון שאינם קשורים ופועלים בצורה מושכלת.
 
הצגת רכוש קבוע בהתאם למודל הערכה מחדש:
 
שווי הוגן
בניכוי פחת נצבר לאחר קביעת השווי ההוגן
בניכוי הפסד מירידת ערך לאחר קביעת השווי ההוגן.
רכוש קבוע נטו.
 
 
רישום חשבונאי:
 
ירידת ערך- תרשם כהפסד הון בדוח רווח והפסד.
עליית ערך- תרשם כרווח הון בדוח רווח והפסד עד לסכום שבו היא מבטלת ירידת ערך שבוצעה בעבר. עליית ערך מעל ירידת הערך שבוצעה בעבר- תיזקף ישירות להון עצמי, כיתרת קרן הערכה מחדש (קרן משערוך) בקרנות הון, מופיעות במאזן.
ירידת ערך לאחר עליית ערך- כאשר ירידת הערך הינה מעל הסכום בקרן הערכה מחדש, תבוטל קרן הערכה מחדש וההפרש ייזקף להפסד מירידת ערך.
 
תדירות הערכה מחדש:
 
הערכות מחדש יבוצעו באופן סדיר מספיק, על מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן בתאריך המאזן. לגבי נכסים שאינם נתונים לשינויים משמעותיים בשווי ההוגן, עשויה להידרש הערכה מחדש רק כל מספר שנים.
 
פריט/ קבוצת רכוש קבוע:
 
אם פריט של רכוש קבוע מוערך מחדש יש להעריך מחדש את כל הקבוצה של הרכוש הקבוע, שאליה משתייך הנכס. הבחירה בשיטת הצגת הרכוש הקבוע (מודל העלות או מודל ההערכה מחדש) צריכה להיות זהה לקבוצות דומות של הרכוש הקבוע.
אין לקזז עלייה משערוך של נכס אחד כנגד ירידה משערוך של נכס אחר, אפילו אם הם נמצאים בתוך אותה קבוצה של רכוש קבוע.
 
דוגמא 1:
 
לפניך משפט העוסק בהצגת רכוש קבוע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 16.
"יישות תבחר במודל העלות או במודל ההערכה מחדש כמדיניותה החשבונאית ותיישם בהכרח מדיניות זו לגבי כל קבוצות הרכוש הקבוע שברשותה."
קבע ונמק האם המשפט נכון.

 
פתרון:
 
המשפט אינו נכון. החובה הינה לגבי קבוצות דומות של רכוש קבוע. כלומר, לא לגבי כל קבוצות הרכוש הקבוע שברשותה אלא רק לגבי הקבוצות הדומות.
 
דוגמא 2:
 
מכונה נרכשה ב 01/01/06 תמורת 360,000 ₪.
שיעור פחת 10% שיטה קו ישר.
ב 31/12/09 השמאי העריך את המכונה ב 1,296,000 ₪.
ב 31/12/11 השמאי העריך את המכונה ב 120,960 ₪.
 
נדרש:
 
פקודות יומן והצגה במאזן לשנים 2009,2011.
 
פתרון:
 
הצגה במאזן ל 31/12/09:
 
עלות                 360,000
פחת נצבר           360,000*10%*4=(144,000)
עלות מופחתת     216,000
עליית ערך          1,080,000
שווי הוגן            1,296,000
 
פקודות יומן 2009:
 
לחובת: הוצאות פחת מכונה           36,000
            לזכות: פחת נצבר מכונה               36,000
 
נעמיד את עלות המכונה על השווי ההוגן שלה 1,296,000 ₪ ונבטל את הפחת הנצבר.
חישוב הוצאות הפחת לשנים הבאות יהיה בהתאם לאורך החיים הכלכלי המעודכן (10-4=6).
 
לחובת: פחת נצבר            144,000
לחובת: מכונה                 936,000
            לזכות: קרן הון משערוך נכסים       1,080,000
 

 
הצגה במאזן ל 31/12/11:
 
שווי הוגן                        1,296,000
פחת נצבר                       1,296,000*2/6=(432,000)
עלות מופחתת                 864,000          
ירידת ערך                      (743,040)        
שווי הוגן                        120,960
 
 
פקודות יומן 2011:
 
לחובת: הוצאות פחת מכונה           216,000
            לזכות: פ"נ מכונה                                    216,000
 
לחובת: קרן הון משערוך נכסים      743,040
לחובת: פחת נצבר מכונה               432,000          
לזכות: מכונה                  1,175,040

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים