מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מבחן עם פתרון
 
נתונים לשאלות 1-10
להלן המאזנים ודוחות רווח והפסד לשנים 2009-2011, של חברת "קליר ששת" בע"מ (להלן- "החברה").
 
  ביאור 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
רכוש שוטף        
מזומנים ושווי מזומנים           54,000         45,000         50,000
המחאות לגביה           24,000         23,000         30,000
לקוחות נטו         385,000       295,000       515,000
מלאי         400,000       350,000       200,000
חייבים שונים           24,000         49,000         38,000
          887,000       762,000       833,000
         
רכוש קבוע- עלות מופחתת 3      
מכונות וציוד         760,000       540,000       800,000
כלי רכב         140,000       160,000         60,000
סך עלות מופחתת רכוש קבוע         900,000       700,000       860,000
         
סך נכסים      1,787,000    1,462,000    1,693,000
 
 
התחייבויות שוטפות        
אשראי לז"ק מבנקים         500,000       500,000       300,000
ספקים         760,000       800,000       450,000
זכאים שונים         240,000       215,000       260,000
       1,500,000    1,515,000    1,010,000
         
התחייבויות לזמן ארוך        
הלוואות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות           50,000         70,000         68,000
         
         
הון עצמי        
הון מניות         100,000         10,000         10,000
קרנות הון           20,000                 -                   -  
עודפים         117,000      -133,000       605,000
          237,000      -123,000       615,000
ביאור 3:        
בשנת 2010 נמכר רכוש קבוע שעלותו 70,000. רווח ההון במכירה הינו 55,000  
בשנת 2011 נרכש רכוש קבוע תמורת 320,000 ₪.    
פרט לפחת ולאירועים לעיל, לא היו שינויים נוספים ברכוש הקבוע.    
                 
 
 
1. מהו הסכום שיופיע בנספח א ההתאמות הדרושות על מנת להציג את המזומנים ושווי מזומנים שנבעו/ שימשו לפעילות שוטפת לשנת 2011?
 
2. מהו הסכום המזומנים שנבעו+/שימשו- לפעילות השקעה (רשום סימן +/-) לשנת 2011?
 
3. מהו סכום המזומנים שנבעו+/שימשו- לפעילות מימון (רשום סימן +/-) לשנת 2011?
 
4.מהו סכום המזומנים שנבעו+/שימשו- לפעילות שוטפת (רשום סימן +/-) לשנת 2010?
 
5. מהו הסכום המזומנים שנבעו+/שימשו- לפעילות השקעה (רשום סימן +/-) לשנת 2010?
 
6. מהו סכום המזומנים שנבעו+/שימשו- לפעילות מימון (רשום סימן +/-) לשנת 2010?
 
7. מהו ההון החוזר ל 31/12/11?
 
8. מהו מספר גלגולי המלאי לשנת 2011?
 
9. מהו היחס המהיר ל 31/12/10?
 
10. מהו המנוף הפיננסי ל 31/12/11?
 
נתונים לשאלות 11-13
  נכס הוחכר בחכירה מימונית, תקופת החכירה 5 שנים, אורך חיי הנכס 6 שנים. תאריך התחלת החכירה 01/01/08, דמי חכירה לשנה המשולמים החל מ 01/01/08 הינם 1,000,000 ₪. שיעור ריבית להיוון 15%.
א. פחת קו ישר.
ב. בתום תקופת החכירה הנכס יוחזר למחכיר.
ג. מחיר המכירה במזומן של נכס דומה כולל 10.714% רווח גולמי מהמכירה. מחיר המכירה הינו ערך נוכחי של דמי החכירה.
11. מהם הוצאות פחת 2009 שיירשמו בספרי החוכר?
א. 770,996       ב. 870,554       ג. 985,487        ד.654,874         ה. אחר______
12. מהי הריבית שתשולם ב 01/01/10?
א. 342,484       ב. 870,554       ג. 985,487        ד.756,144         ה. אחר______
13. מהו תשלום ע"ח קרן ב 01/01/11?
א. 756,144       ב. 870,554       ג. 985,487        ד.654,874         ה. אחר______
נתונים לשאלות 14-15
ביום 01/03/10 רכשה חברת אאא 15,000 מניות בנו 1 ₪ ע.נ כל אחת כהשקעה שוטפת מתוך 80,000 מניות מונפקות של חבר טבע בע"מ.
ביום 01/05/10 ממשה חברת אא 5,000 מניות בבורסה.
ביום 01/12/10 הכריזה חברת עדי על דיבידנד בשיעור 12% הדיבידנד שולם ב 31/03/11.
להלן שערי המניות בבורסה:
תאריך שער
01/03/10 250
01/05/10 320
31/12/10 160
31/03/11 195
 
 
14. במסגרת הוצאות מימון בדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ב 31/12/10 תדווח חברת אאא על רווח+/הפסד-  משערוך ניירות ערך:
א. 5,500+         ב. 5,500-          ג.3,500+           ד. 3,500-
15. הכנסות מדיבידנד בגין השקעה שוטפת בניירות ערך הן:
א. 16,000         ב. 0      ג. 4,000            ד. 18,000
נתונים לשאלות 16-17:
בהתאם לדוח רווח והפסד הרווח הנקי לפני מס הינו 250,000 ₪.
נתון כי, בספרים נתבע פחת בשיעור 10% בגין מכונה שנרכשה ב 01/01/2012 בעלות של 100,000 ₪. אין הפרשים נוספים בין ההכנסה החייבת לרווח החשבונאי.
 
16. מהי ההכנסה החייבת לשנת 2012 כאשר שיעור הפחת בתקנות מס הכנסה בגין המכונה הינו 5%.
 
א. 255,000       ב. 275,000       ג. 285,000        ד. 245,000       ה. 235,000
 
17. מהי ההכנסה החייבת לשנת 2012 כאשר החברה תובעת פחת בהתאם לשיטת סיכום ספרות השנים היורד, על פני 10 שנים.
 
א. 255,000ב. 275,316ג. ד. 245,000ה. 225,415
 
18. נכס שעלותו 750,000 ₪ מבטיח הכנסה מידי סוף חודש של 18,000 ₪ במשך 6 שנים, מחיר ההון של המשקיע הינו 6% לשנה.
מהו שיעור התשואה הפנימי של הנכס? עמוד 19 שאלה 23
א. 3.2%            ב. 6%               ג. 1.67%           ד. 4.5%            ה. אחר______
19. להלן שתי טענות לגבי חוק החברות:
1. חוק החברות מאפשר הקמה של חברה שבה בעל מניות יחיד.
2. חברה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד, גם אם יש חשש שהחלוקה תפגע ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן.
א. רק טענה 1 נכונה.
ב. רק טענה 2 נכונה.
ג. 2 הטענות נכונות.
ד. 2 הטענות לא נכונות.
20. להלן פירוט הון מניות בחברת "הבוסתן" ליום 31/12/08:
  רשום נפרע
מניות בכורה 10% 200,000 200,000
מניות בכורה 8% צוברות 450,000 150,000
מניות בכורה 5% משתתפות 350,000 100,000
מניות רגילות 700,000 300,000
סה"כ 1,700,000 750,000
 
 
ב 31/12/08, חולק דיבידנד בסך 100,000. דיבידנד צביר בפיגור שנתיים.
מהו סך הדיבידנד שיקבלו בעלי מניות הבכורה?
א. 33,000         ב. 67,000         ג. 44,000          ד. 38,000          ה.42,000
21. המושג פרמיה על מניות מתייחס ל:
 
 1. סכומים ששולמו תמורת הון המניות.
 2. ההפרש בין ההון המונפק להון הנפרע.
 3. ההפרש בין הסכום ששולם תמורת המניות לערכן הנקוב.
 4. סכום העודפים שהוון למניות הטבה.
 5. כל התשובות לא נכונות.
 
נתונים לשאלות 22-23:
חברת "אפריקה" בע"מ (להלן-"החברה"), הנפיקה ב 01/01/07 אג"ח ע"נ  900,000 ₪ נושא ריבית שנתית בשיעור 4%. האג"ח מוחזר ב 2 תשלומים שווים, כל שנתיים החל ב 31/12/08.
הריבית שנצברה משולמת כל 31/12 החל ב 31/12/07. ריבית השוק במועד ההנפקה לאג"ח דומות הינה 8% והוצאות ההנפקה הסתכמו לסך 20,813 ₪.
 
22. מהם הוצאות המימון לשנה שהסתיימה ב 31/12/08?
 
א. 74,146         ב. 36,000         ג. 50,940          ד. 73,976          ה. 42,500
 
23. הנח שב 01/01/2010 בוצע פדיון מוקדם של האג"ח, בתמורה ל 612,500 ₪, מהו הרווח /הפסד מפדיון מוקדם של האג"ח?
 
א. 162,500       ב. 86,000         ג. 100,940        ד. 183,153        ה. 192,500
 
24. להלן נתונים ממאזן הבוחן ל 31/12/09, של חברת "גליל מוצרי אריזה" בע"מ (להלן- "החברה"):
 
  ש"ח   ש"ח
מכירות 15,000 החזרות לספקים 2,000
קניות 20,000 הנחות שניתנו ללקוחות 500
מלאי ל 01/01 10,000    
 
 
במחסני החברה הייתה פריצה ונגנב המלאי (מלאי לסוף השנה).
חברת הביטוח שילמה פיצוי בגובה מלאי הסגירה בניכוי 15% השתתפות עצמית.
מהו סכום הפיצוי, שחברת הביטוח שלמה, בהנחה שההפסד הגולמי מהמכירות מהווה 38%?
א. 7,191           ב. 10,000         ג. 11,000          ד. 7,990                        ה. 6,792
 
 
 
נתונים לשאלות 25-26 מבחן 7 47-48
להלן יתרות ממאזני הבוחן של סניף:
  31/12/11 31/12/10
מזומנים ושווי מזומנים 177,000 90,000
מלאי 24,000 30,000
הלוואה שנתקבלה 36,000 6,000
חו"ז מרכז ? ?
 
 
הסניף מקבל סחורות מהמרכז במחירי פרופורמה של 200%. מעבר לשינויים האמורים לא אירעו כל פעולות.
25. הרווח שטרם מומש בספרי המרכז ל 31/12/10 הינו:
א. 15,000         ב. 60,000         ג. 30,000          ד. 0
26. הרווח שהשיג המרכז בגין הסניף בשנת 2011 הינו:
א. 51,000         ב. 45,000         ג. 48,000          ד. 0      ה. 54,000
 
נתונים לשאלות 27-29:
חברת "רועי וגיא השקעות" בע"מ  (להלן-"החברה") הוקמה ביום 01/01/08. להלן דוח על השינויים בהון העצמי של החברה לשנת 2010:
 
תאריך רגילות 1 ₪ בכורה א' 10% בכורה ב' 8% פרמיה עודפים סה"כ
סה"כ  ל 31/12/09 720,000 720,000 ? 918,000 1,368,000 ?
הנפקה
01/04/10
?     ?   ?
מניות הטבה 01/07/10 ?     ?   ?
דיבידנד 31/12/10         ? ?
רווח השנה         ? ?
סה"כ ל 31/12/10 2,160,000 720,000 ? ? 1,8140,400 5,432,400
 
 
נתונים נוספים:
 1. מנות בכורה א' לא צוברות ולא משתתפות.
 2. מניות בכורה ב' לא צוברות ולא משתתפות.
 3. ביום 01/04/10, הנפיקה החברה  מניות רגילות 1 ₪ ע"נ, בפרמיה בשיעור 50% מהע"נ.
 4. ביום 01/07/10, חולקו מניות הטבה בשיעור 100% לבעלי המניות הרגילות. (מניות הטבה מחולקות תחילה מהפרמיה ורק לאחר איפוסה מהעודפים.)
 5. ביום 31/12/10, הכריזה החברה על דיבידנד.
 6. רווחי החברה לשנת 2010 הסתכמו ל 900,000₪.
 
 1. מהו סכום הפרמיה ל 31/12/10?
 
א.  5,400,000   ב. 18,000         ג. 360,000        ד. 1,098,000     ה. 51,040
 1. מהו סך ההון העצמי ל 31/12/09?
 
א. 5,432,400    ב. 5,353,200    ג. 4,446,000     ד.1,800,000      ה. 700,000      
 
 1. מהו שיעור הדיבידנד שקיבלו בעל המניות הרגילות?
 
א. 21%             ב. 17%             ג. 15%              ד. 14%             ה.13%
 1. יתרת חשבון הוצאות חשמל בדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31/12/10 הערוך על בסיס צבירה הינה 24,000 ₪.
יתרת חשבון הוצאות לשלם במאזן ל 31/12/10 הינה 2,350 ₪.
יתרת חשבון הוצאות לשלם במאזן ל 31/12/09 הינה 2,430₪.
 
מהן הוצאות חשמל על בסיס מזומן בדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ב 31/12/10?
א. 23,920         ב. 24,080         ג. 24,000          ד. 26,350
 
הוצאות חשמל 2010
לשלם ל 31/12/10    2,350 י.ס.                       24,000
תשלום   (P.N)         24,080 לשלם ל 01/01/10  2,430
סה"כ                       26,430 סה"כ                    26,430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשובות סופיות מבחן מתכונת הנה"ח סוג 3
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 א
12 א
13 א
14 ב
15 ב
16 א
17 ג
18 ג
19 א
20 ב
21 ג
22 ד
23 ד
24 ה
25 א
26 ה
27 ב
28 ג
29 ג
30 ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. נכס הוחכר בחכירה מימונית, הנח:
א. פחת קו ישר.
ב. בתום תקופת החכירה הנכס יוחזר למחכיר.
ג. מחיר המכירה במזומן של נכס דומה כולל 10.714% רווח גולמי מהמכירה. מחיר המכירה הינו ערך נוכחי של דמי החכירה.
להלן טבלת נתונים ונדרש.
תאריך התחלת חכירה תקופת חכירה אורך חיי הנכס דמי חכירה לשנה תדירות תשלום דמי החכירה שיעור ריבית להיוון נדרש:
הוצאות פחת 2009
ריבית שתשולם ב 01/01/10 תשלום קרן 01/01/11 רווח גולמי
01/01/08 5 שנים 6 שנים 1,000,000 כל 01/01 החל מ 01/01/08 15% 770,996 342,484 756,144 413,022
 
 
 
פתרון שאלות 14-15: מבחן 1 שאלות 37-38
14.  רווח/הפסד שערוך בגין השקעה שוטפת בניירות ערך :
                                             השקעה שוטפת בניירות ערך 2010
15,000*2.5=37,500 קניה 5,000*3.2=16,000   מימוש
  10,000*1.6=16,000 יתרת סגירה
  5,500 הפסד הון (P.N)
43,000 43,000
 
 
תשובה: (5,500)
15. הכנסה מדיבידנד 2010: 0 השקעה שוטפת הכנסות הן על בסיס מזומן.
תשובה: ב
 
 
 
פתרון שאלה 20:  סך הדיבידנד שיקבלו בעלי מניות הבכורה:
 
  מניות רגילות מניות בכורה סוגים שונים יתרה
סך דיבידנד    
 1.  
דיבידנד בפיגור:      
בכורה 8% צוברות  
 1.  
 
דיבידנד שוטף:      
בכורה 10%  
 1.  
 
בכורה 8% צוברות  
 1.  
 
בכורה 5% משתתפות  
 1.  
 
 •  
 1.  
 
 1.  
 •  
 1.  
 1. ,000*1/4=6,000
 
 •  
 1.  
 1.  
 
 
 
תשובה: 67,000
פתרון לשאלות 22-23:
 
כללי:
 
כאשר האג"ח נפרע בתשלומים לא ניתן לפתור זאת באמצעות מחשבון פיננסי, ללא עריכת  חישובים ידניים. פירוט סה"כ הקרן והריבית הנפרעים בכל תשלום ותשלום.
 
22. הוצאות מימון חברת "אפריקה" לשנת 2008:
 
להלן פירוט התשלומים שיבוצעו על ידי החברה:
 
תאריך מספר תשלום ריבית החזר ע"ח קרן החזר ע"ח ריבית סה"כ החזר קרן+ריבית
01/01/07 הנפקה      
31/12/07 תשלום 1   900,000*4%=36,000 36,000
31/12/08 תשלום 2 450,000 900,000*4%=36,000 486,000
31/12/09 תשלום 3   450,000*4%=18,000 18,000
31/12/10 תשלום 4 450,000 450,000*4%=18,000 468,000
 
 
שלבים בפתרון:
 
שלב 1:
 
מציאת תמורת ההנפקה NPV  ליום ההנפקה 01/01/07.
 
א. לחץ על CASH במחשבון הפיננסי
ב.הזן את הנתונים הבאים ומצא NPV
ריבית השוק 8%=I
 
בשדה CSH  לחץ על EXE
בשדה 1, רשום 0.
שדה 2 רשום 36,000
שדה 3 רשום 486,000 (התשלום שיבוצע בתאריך 31/12/08)
שדה 4 רשום 18,000
שדה 5 רשום 468,000
לחץ על ESC
רד עם החץ למטה, לשדה NPV, והקש על מקש SOLVE           NPV=808,283
 
ג. מציאת  NPVהחדש (NPV בניכוי הוצאות הנפקה). NPV=808,283-20,813=787,470
 
שלב 2:
 
מציאת I ריבית שוק חדשה בה מתקיים NPV=787,470
 
לצורך כך, נזין את הנתונים הבאים בפונקציה CASH
בשדה 1, רשום (787,470), לשים לב, במינוס. זוהי התמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה.
שדה 2 רשום 36,000
שדה 3 רשום 486,000 (התשלום שיבוצע כעבור שנה, כלומר בתאריך 31/12/08)
שדה 4 רשום 18,000
שדה 5 רשום 468,000
לחץ על ESC
 
רד למטה עם החץ עד לשדה  IRR(שיעור תשואה פנימי) לחץ על SOLVE, למציאת % הריבית בה מתקיים תמורה נטו 787,470  שווה לערך התקבולים העתידים המהוונים) 36,000 כעבור שנה 486,000 כעבור שנתיים וכך הלאה.)
תשובה: IRR=9.0027
 
הערה:
 
למעשה IRR, מוצא את שיעור הריבית X המקיים את המשוואה הבאה:
36,000+ 486,000   +18,000+   468,000 =787,470
  1+X     (1+X )^2   (1+X )^3   (1+X )^4
 
 
 
שלב 3:
 
מציאת אג"ח נטו י.פ ויתרת סגירה לשנת 2007, והצבתו בכרטיס אג"ח נטו 2008
 
אג"ח נטו 2008
י.ס              410,340                י.פ822,364                                 
החזר              450,000 הוצאות מימון (P.N)       37,976
סה"כ              860,340 סה"כ                             860,340
 
 
י.פ. אג"ח נטו ל 31/12/07: שדה 1 רשום 0, שדה 2 רשום 486,000 שדה 3 רשום 18,000 שדה 4 רשום 468,000  ונקבל                                                            NPV=822,364
י.ס. אג"ח נטו ל 31/12/08: נמחק שדה 2 בו רשום 486,000 ונקבל: NPV=410,340
 
הערה:ריבית השוק הינה 9.0027
 
סיכום:
 
הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה     37,976
ריבית                                    36,000
סה"כ                                     73,976              
 
תשובה: 73,976
 
23. הפסד מפדיון מוקדם 2010:
 
מציאת אג"ח נטו ל 01/01/10:
 
I=9.0027, ריבית השוק ללא שינוי.
בשדה 1 נרשום 0 , שדה 2 נרשום 468,000 התקבול ב 31/12/10.
תוצאה NPV=429,347
 
לחובת: אג"ח נטו                           429,347
לחובת: הפסד מפדיון מוקדם 183,153
                        לזכות קופה                     612,500
 
תשובה: הפסד (183,153)
 
24. סכום הפיצוי שחברת הביטוח שילמה:
 
מכירות נטו                                                                      15,000-500=14,500
 
עלות המכירות:
מלאי פתיחה                     10,000
קניות נטו                        20,000-2,000=18,000
מלאי סגירה (P.N)          7,990=20,010-10,000-18,000
עלות המכר                                                                      14,500-(5,510)=20,010
 
רווח גולמי                                                                       (38)%*14,500=(5,510)
 
הפיצוי ששילמה חברת הביטוח הינו 85% מערך מלאי סגירה כלומר סך : 7,990*85%=6,792
 
תשובה: 6,792
25. הרווח שטרם מומש בספרי המרכז ל 31/12/10 הינו30,000/2=15,000.
הסבר: הסניף מקבל סחורה במחיר פרופורמה של 200%, כלומר הרט"מ הוא 100% חצי ממחיר הפרופורמה.
26. הרווח שהשיג המרכז בגין הסניף בשנת 2011 מורכב מ:
הרווח שמומש: 3,000=2/(24,000-30,000)
רווח הסניף: למציאת רווח הסניף נשחזר את כרטיס חו"ז מרכז:
חו"ז מרכז 2011
165,000   י.ס* 114,000  י.פ*
  51,000 רווח הסניף (P.N)
 
 
סיכום רווח המרכז הינו:3,000+51,000=54,000
מציא י.פ. וי.ס. חו"ז מרכז:
  31/12/11 31/12/10
מזומנים ושווי מזומנים 177,000 90,000
מלאי 24,000 30,000
הלוואה שנתקבלה 36,000 6,000
חו"ז מרכז 177,000+24,000-36,000=
165,000
90,000+30,000-6,000=
114,000
 
 
 
פתרון לשאלות 27-29:
 
 
תאריך רגילות 1 ₪ בכורה א' 10% בכורה ב' 8% פרמיה עודפים סה"כ
סה"כ  ל 31/12/09 720,000 720,000 ? 918,000 1,368,000 ?
01/04/10 X     0.5*X   1.5*X
 
מניות הטבה 01/07/10 X+720,000     X)+720,000)   0
דיבידנד 31/12/10         (453,600)
P.N
(453,600)
רווח השנה         900,000 900,000
סה"כ ל 31/12/10 2,160,000 720,000 ? ? 1,814,400 5,432,400
 
 
27. סכום הפרמיה ל 31/12/10
 
נסמן ב X ע"נ מניות רגילות שהונפקו ב 01/04/10:
 
מניות ההטבה שחולקו ב 01/07/10 בשיעור, 100% הן 100% מכמות המניות ערב החלוקה,
 כלומר 720,000+X
 
הון המניות הרגילות ל 31/12/10 מקיים את המשוואה הבאה:
720,000+X+720,000+X=2,160,000
X=360,000
 
הפרמיה בהנפקה של ה 01/04/2010 הינה בשיעור 50% מהערך הנקוב
כלומר סך, 0.5*360,000=180,000
 
להלן פירוט התנועה בסעיף הפרמיה:
 
י.פ ל 31/12/09               918,000
הנפקה ב 01/04/10          180,000
סיכום ביניים                    1,098,000
מניות הטבה                    (1,080,000)
יתרה ל 31/12/10            18,000
 
תשובה: 18,000
 
28. סך ההון העצמי ל 31/12/09:
 
תאריך סה"כ
סה"כ  ל 31/12/09 (P.N)
4,446,000
01/04/10 540,000
מניות הטבה 01/07/10 0
דיבידנד 31/12/10 (453,600)
רווח השנה 900,000
סה"כ ל 31/12/10 5,432,400
 
 
תשובה: 4,446,000
 
29. שיעור הדיבידנד שקיבלו בעלי המניות הרגילות:
 
נסמן ב Y את סכום הדיבידנד שחולק ב 31/12/10.
התנועה בחשבון עודפים לשנת 2010 מקיימת את המשוואה הבאה:
1,368,000-Y+900,000=1,814,400
Y=453,600
 
הון מניות בכורה ב' ל 31/12/09 הינו:
4,446, 000-720,000-720,000-918,000-1,368,000 =720,000
 
סך סכום הדיבידנד שחולק:         1,134,000
דיבידנד לבעלי מניות בכורה: 720,000*8%+720,000*10%=129,600
דיבידנד לבעלי מניות רגילות: 453,600-129,600=324,000
שיעור דיבידנד לבעלי מניות רגילות: 324,000/2,160,000=15%
 
תשובה: 15%

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים