מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  
 

פתרון מבחן מועצה מועד אביב 2010- חלק א'
 
 
פתרון שאלות 1-6, חברת "עידו"
 
1. מכירות בדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
לקוחות 2009
י.פ.                      450,000
י.ס.                  900,000
מכירות (P.N)      1,465,000
חובות אבודים     15,000
 
תקבולים           1,000,000
סה"כ                  1,915,000
סה"כ               1,915,000
 
*י.פ. לקוחות:     427,500/0.95=450,000
**י.ס. לקוחות:   855,000/0.95=900,000
 
תשובה: 1,465,000
 
2. הוצאות מימון לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
הוצאות מימון בגין הלוואות(900,000+300,000)*6%=72,000
 
במשך כל השנה יתרת ההלוואה הינה 1,200,000 ₪ כולל החלויות השוטפות (בהתאם לנתון נוסף 6, פירעון הקרן מבוצעים בכל 31 לדצמבר).
 
מימון בגין אג"ח:
 
אג"ח 2009
י.ס.                  1,102,500
י.פ.       1,165,000
החזר                     0
 
מימון (P.N)     62,500
 
סה"כ                1,165,000      
סה"כ     1,165,000            
 
ריבית בגין האג"ח: 1,000,000*5%=50,000
 
הכנסות מימון בגין אג"ח: 62,500+50,000=(12,500)-
 
סה"כ הוצאות מימון
מימון בגין האג"ח             (12,500)
מימון בגין ההלוואה          72,000
סה"כ הוצאות מימון         59,500
 
תשובה: 59,500
 
3. רווח גולמי על בסיס מזומן לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
תקבולים במזומן מלקוחות                         1,000,000
בניכוי
תשלומים במזומן לספקים (הערה 1)                        (618,500)                                                        
רווח גולמי על בסיס מזומן                          381,500
 
הערה 1: תשלומים במזומן לספקים
 
ספקים 2009
י.ס.                    354,000
י.פ.         172,500
תשלומים (P.N) 618,500
קניות      800,000
סה"כ                  972,500            
סה"כ      972,500            
 
תשובה: 381,500
 
להלן פתרון המתייחס לשאלות 4-6
 
הערה: כאשר ישנן שאלות המתייחסות לפעילות שוטפת השקעה ומימון, רצוי לערוך את הגיליון להלן המרכז את הפתרון לכל השאלות.
 
פרטים
הפרש בין י.פתיחה לי. סגירה
פעילות שוטפת נספח א'
השקעה
מימון
עלייה בלקוחות נטו
427,500
(427,500)
 
 
קיטון בחייבים            
(30,000)
30,000
 
 
עליה במלאי
270,000
(270,000)
 
 
רכוש קבוע:
 
 
 
 
פחת (הערה 1)
(125,000)
125,000
 
 
רווח הון (הערה 1)
25,000
(25,000)
 
 
רכישה (הערה 2)
100,000
 
(100,000)
 
תמורה מהמכירה
(55,000)
 
55,000
 
 
 
 
 
 
עלייה בספקים
(181,500)
181,500
 
 
הלוואות
300,000
 
 
(300,000)
אג"ח נטו
62,500
(62,500)
 
 
הנפקת מניות
(450,000)
 
 
450,000
רווח השנה (הערה 3)
(308,500)
308,500
 
 
תשלום דיבידנד (הערה 4)
100,000
 
 
(100,000)
סה"כ
135,000
140,000-
45,000-
50,000
 

הערה 1: פחת ורווח הון
למציאת פחת השנה נשחזר את הרכוש הקבוע נטו (איחוד של כרטיסי רכוש קבוע ופחת נצבר)
 
רכוש קבוע נטו 2009
י.פ.                     3,750,000
י.ס.               3,795,000
רכישה                200,000
גריעה            30,000
 
פחת השנה     125,000
סה"כ                 3,950,000
סה"כ            3,950,000
 
 
למציאת רווח ההון נשחזר את כרטיס מכירת רכוש קבוע.
 
מכירת רכוש קבוע 2009
עלות מופחתת        30,000
תמורה          55,000
רווח הון (P.N)    25,000
 
סה"כ                   55,000
סה"כ           55,000
 
הערה 2- רכישה
רכישת נכס מצד ג' הינה פעולה שאינה במזומן, לכן הרכישה לא תקבל כלל ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים. תשלומים על חשבון קרן ההלוואה יוצגו כפירעון ההלוואה במסגרת פעילות מימון.
בדוח יופיע רק סך 100,000 ₪ ששולם במזומן.
 
הערה 3- רווח השנה
 למציאת רווח השנה נמצא את הנעלם יתרת עודפים ל 31/12/08 ולאחר מכן ל 31/12/09 ונשחזר את חשבון עודפים, להלן שיחזור חשבון עודפים.
 
עודפים 2009
י.ס.                       498,500
י.פ.                        290,000
דיבידנד שחולק        100,000
רווח השנה (P.N)   308,500
סה"כ                     598,500
סה"כ                     598,500
 
הערה 4-  סיווג דיבידנד-
בהתאם לנתוני השאלה הכנסות מדיבידנד יסווגו כפעילות שוטפת. אין התייחסות לסיווג תשלום דיבידנד כפעילות שוטפת או כמימון. פתרון השאלה הוא לפי פעולות מימון.
יודגש, כי אין תשובת מועצה המתאימה לסיווג תשלומי דיבידנד כפעילות שוטפת.
 
4. ההתאמות לרווח במסגרת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
רווח על בסיס מצטבר                                                                                308,500
נספח א': ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעילות שוטפת (P.N       (448,500)        
תזרים מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת.                                              (140,000)
 
תשובה: (448,500) גריעה מהרווח

5. המזומנים ששימשו לפעילות השקעה לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
תשובה: (45,000) שימשו לפעילות השקעה
 
6. המזומנים שנבעו מפעילות מימון לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
תשובה: 50,000
 
פתרון שאלות 7-9:
 
7. הפרמיה על המניות ליום 31/12/09:
 
פרמיה ל 01/01/09:
ע"נ
פרמיה
סך תמורה
מניות רגילות 1 ₪ ע"נ
300,000
250,000
550,000
מניות רגילות 10 ₪ ע"נ
360,000
460,000
820,000
סה"כ ל 01/01/09
660,000
710,000
1,370,000
גיוס הון 31/03/09
 
 
 
מניות רגילות 1 ₪ ע"נ
20,000
40,000
60,000
מניות רגילות 10 ₪ ע"נ
100,000
20,000
120,000
סך השפעת גיוס ההון
120,000
60,000
180,000
 
 
 
 
הוצאות הנפקה
0
4%*180,000=(7,200)
 
יתרה ל 31/12/09
780,000
762,800
 
 
הערה: הפרמיה הינה ההפרש בין התמורה לערך הנקוב. לדוגמא: הפרמיה בין הנפקת מניות רגילות 10 ₪ ל 01/01/09 הינה: 820,000-36,000*10=460,000
 
תשובה: 762,800
 
8. סכום הדיבידנד שקבלו בעלי מניות בכורה בשנת 2010:
 
 
מניות רגילות
מניות בכורה א'
מניות בכורה ב'
סה"כ
סך דיבידנד
 
 
 
150,000
דיבידנד בפיגור
 
20,000*6%=1,200
55,000*9%=4,950
6,150
דיבידנד שוטף:
 
 
 
 
בכורה
 
20,000*6%=1,200
55,000*9%=4,950
6,150
השתתפות*
 
 
137,700/3=45,900
 
רגילות
91,800
 
 
0
סה"כ
91,800
2,400
55,800
150,000
 
תשובה: 55,800

9. יתרת העודפים ל 31/12/10:
 
עודפים ל 01/01/09
0
רווח שנת 2009
245,000
יתרה ל 31/12/09
245,000
רווח שנת 2010
233,000
מניות הטבה 2010
(780,000*20%=(156,000
דיבידנד
(150,000)
יתרה ל 31/12/10
172,000
 
תשובה: 172,000
 
10. שיעור ריבית שנתית על ההלוואה בהינתן הוצאות המימון לשנת 2009:
 
הוצאות המימון מורכבות מהפרשי שער/הצמדה והריבית הצמודה. לכן, לצורך שחזור % הריבית השנתי נחשב את סך הוצאות המימון.
 
הלוואה 2009
י.ס.      580,000*5.5/5.1=625,490
י.פ.                  580,000
 
הוצאות (P.N)   45,490
סה"כ   625,490
סה"כ                625,490
 
הוצאות הפרשי שער                    45,490
הוצאות ריבית צמודה (P.N)        49,110
סה"כ הוצאות מימון לשנת 2009    94,600
 
נסמן ב X את שיעור הריבית השנתי על ההלוואה.
 
הוצאות ריבית צמודה לשנת 2009 מקיימות את המשוואה הבאה:
 
580,000*X*6/12*5.3/5.1+580,000*X*6/12*5.5/5.1=49,110
 
X=8%
 
תשובה: 8%
 
11. יתרות ההלוואה והריבית לשלם ליום 31/12/2011:
 
יתרת ההלוואה ל 31/12/11:                     580,000*1/2*4.3/5.1=244,510                                   
ריבית לשלם:                                          580,000*1/2*6/12*4.3/5.1*9%=11,003
 
תשובה: הלוואה   244,510          ריבית לשלם 11,003
12. הוצאות מימון לשנת 2012:
 
הלוואה 2012
י.ס.      580,000*1/2*4.55/5.1=258,725
י.פ.                   244,510580,000*1/2*4.3/5.1=
 
הוצאות (P.N)   14,215
סה"כ   258,725
סה"כ                258,725
 
 
 
ריבית 2012
לשלם 31/12      580,000*1/2*6/12*4.55/5.1*6%=7,762
לשלם 01/01               580,000*1/2*6/12*4.3/5.1*6%=7,335
תשלום 01/01
580,000*1/2*6/12*4.4/5.1*6%=7,506
הוצאות (P.N)   15,610
תשלום 30/06 580,000*1/2*6/12*4.5/5.1*6%=7,676
 
סה"כ   22,944
סה"כ   22,944
 
סך הוצאות מימון: 14,215+15,610=29,825
 
תשובה: 29,825
 
שאלות 13,14 חברת שושה בע"מ:
 
13. לקוחות ברוטו ל 31/12/09:
 
לקוחות 2009
י.פ.
235,000
תקבולים
725,000
מכירות
1,250,000
חובות אבודים
12,000   
 
 
י.ס. (P.N)
748,000
סה"כ     
1,485,000
 
1,485,000
 
תשובה: 748,000
 
14. הוצאות הפרשה לחובות מסופקים לשנת 2009:
 
הלח"מ2009
י.ס.  
29,850
י.פ.
22,500
חובות אבודים
12,000
הוצאות הלח"מ (P.N)
19,350
סה"כ     
41,850
סה"כ      
41,850
 
תשובה: 19,350

15. ערך המלאי ל 31/12/08:
 
1,200*400<1,300*400
 
1,200*400=480,000
 
תשובה: 480,000
 
16. עלות המכר לשנה שהסתיימה ב 31/12/09:
 
להלן נציג את הקטע הרלוונטי מדוח רווח והפסד:
 
רווח והפסד 2009
מלאי פתיחה        500,000
מלאי סגירה (הערה 1)    550,000
קניות                 660,000
עלות המכר (P.N)        610,000
סה"כ                 1,160,000 
סה"כ                           1,160,000 
 
הערה 1: ערך מלאי סגירה בשיטת ממוצע משוקלל
 
1. כמות יחידות במלאי סגירה: 400+600-500=500
 
2. מחיר ממוצע ליחידה (660,000+500,000)/(600+400)=1,160
 
בדיקה עלות או ערך מימוש נטו לפי הנמוך    1,160>1,100
 
ערך מלאי סגירה:   1,100*500=550,000
 
 
תשובה: 610,000
 
17. טענות המתייחסות לדוחות הכספיים:
 
טענות 1,3 נכונות בלבד.
טענה 2 אינה נכונה. השווי ההוגן משקף גם תזרימי מזומנים עתידיים שלא באים לידי ביטוי, בהון העצמי.
יתרה מזאת, לא כל הנכסים וההתחייבויות מוצגים לפי שווי הוגן כגון מלאי (עלות או ערך מימוש נטו לפי הנמוך), רכוש קבוע (מוצג בשיטת העלות או הערכה מחדש) ועוד..
 
 
18. טענות המתייחסות לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 2- מלאי:
 
טענה 2 נכונה בלבד.

פתרון לשאלות 19-20 חברת "אמה":
 
19. הסכום אותו גייסה החברה כתוצאה מהנפקת האג"ח:
 
כאשר האג"ח נפרע בתשלומים, לא ניתן לפתור זאת באמצעות מחשבון פיננסיבלבד, ולכן חובה לבצע חישובים ידניים. פירוט סה"כ הקרן והריבית הנפרעים בכל תשלום ותשלום.
 
להלן פירוט התשלומים שיבוצעו על ידי החברה:
 
תאריך
החזר ע"ח קרן
החזר ע"ח ריבית
סה"כ החזר קרן+ריבית
01/01/09
0
80,000
80,000
01/01/10
400,000
80,000
480,000
01/01/11
 
40,000
40,000
01/01/12
400,000
40,000
440,000
סה"כ
800,000
240,000
1,040,000
 
 
 לחץ על הפונקציה CASH
שדה I=8
רד לשדה CSH ולחץ על EXE,
 בשדה 1, רשום 0 (אין תשלומים ביום ההנפקה), ואחר כך על EXE לאחר כל הזנת נתון.
שדה 2 רשום 80,000)התשלום כעבור 1 שנה מיום ההנפקה).
שדה 3 רשום 480,000
שדה 4 רשום 40,000
שדה 5 רשום 440,000
לחץ על ESC
רד עם החץ למטה, לשדה NPV, והקש על מקש SOLVE
 
NPV=840,763
 
תשובה: 840,763
 
20. הוצאות מימון בדוח רווח והפסד לשנת 2011, בהינתן תמורה נטו מההנפקה:
 
לחץ על הפונקציה CASH
רד לשדה CSH ולחץ על EXE,
 בשדה 1, רשום -780,740.
שדה 2 רשום 80,000 )התשלום כעבור 1 שנה מיום ההנפקה).
שדה 3 רשום 480,000
שדה 4 רשום 40,000
שדה 5 רשום 440,000
לחץ על ESC
רד עם החץ למטה, לשדה IRR, והקש על מקש SOLVE
 
IRR=11%
 
למציאת הוצאות המימון לשנת 2011, נציב את הנתונים בכרטיס הלוואה וכרטיס הוצאות ריבית
 
הלוואה 2011
י.ס.      400,000
י.פ.                         396,396         
 
הוצאות (P.N)   3,604
סה"כ   258,725
סה"כ                258,725
 
י.פ.הלוואה (01/01/2011):
לחץ על הפונקציה CASH
I=11%
רד לשדה CSH ולחץ על EXE,
 בשדה 1, רשום 0.
שדה 1 רשום 440,000
 
NPV=396,396
 
הפחתת הוצאות הנפקה: 3,604
 
הוצאות ריבית: 400,000*10%=40,000
 
סך הוצאות מימון: 3,604+40,000=43,604
 
תשובה: 43,604

מועד אביב 2010- חלק ב'
 
21. הוצאות פחת לשנה שהסתיימה ביום 31/12/09:
 
פרטים
הוצאות פחת
חישוב
פחת ציוד
9,000
(70,000-10,000)*15%
פחת מכונות
10,617
120,000*1/2*7%+120,000*1/2*7%*9/12+80,000*7/12*7%
בניין
16,000
600,000*2/3*4%
מחשבים
31,250
100,000*25%+50,000*25%*1/2
סה"כ
66,867
 
 
תשובה: 66,867
 
22. עלות מופחתת של המחשבים ל 31/12/10:
 
פרטים
עלות מופחתת
מחשבים ישנים
0
מחשבים חדשים
50,000-50,000*25%*1.5=31,250
סה"כ
31,250
 
תשובה: 31,250
 
23. רווח ההון שיירשם בדוח רווח והפסד בשנת 2009:
 
מכירת מכונה 2009
עלות                  60,000
פ"נ *    15,750
רווח הון (P.N)   11,000
תמורה    55,250
סה"כ                 71,000
סה"כ     71,000
 
*פ"נ ליום המכירה: 15,750=60,000*7%*39/12
 
תשובה: 11,000
 
24. סך התמורה שנתקבלה בגין מכירת ציוד ב 31/12/09:
 
מכירת ציוד 2009
עלות                  7,000*25%=17,500
פ"נ *               60,000*25%*15%*3.5=7,875
רווח הון              1,925
תמורה (P.N)    11,550
סה"כ                 19,425
סה"כ                 19,425
 
תשובה: 11,550
 
 
 
 
פתרון שאלות 25-27, חברת "עומר"
 
25. יתרת ההלוואה שתופיע במאזן ליום 31/12/09:
 
כאשר מדובר בהלוואה המוחזרת לשיעורין נשתמש בפונקציה CASH במחשבון הפיננסי (ראה הרחבה בנושא אג"ח).
 
לחץ על הפונקציה CASH
בשדה I רשום 10 (שיעור ריבית שנתי)
בשדה CSH מלא את התשלומים להלן פירוט:
שדה 1               0
שדה 2               45,000             (החזר ב 31/12/10)
שדה 3               45,000             (החזר ב 31/12/11)
שדה 4               45,000             (החזר ב 31/12/12)
 
בשדה NPV לחץ על SOLVE
NPV=111,908
 
הערה: לשים לב, השאלה הינה יתרת ההלוואה ל 31/12/09 ולא סכום ההלוואה המקורי (נותרים 3 החזרים בלבד.
 
תשובה: 111,908
 
26. סכום התשלום בגין החזר קרן ההלוואה בתאריך 31/12/10:
 
סכום ההחזר בגין קרן ההלוואה הינו סך ההחזר בניכוי ההחזר בגין הריבית.
ההחזר ע"ח הריבית ב 31/12/10 הינו 111,908*10%=11,191
לכן, ההחזר ע"ח קרן הינו: 45,000-11,191=33,809
 
תשובה: 33,809
 
27. הוצאות המימון בגין ההלוואה לשנה שנסתיימה ב 31/12/2011:
 
הוצאות המימון בגין ההלוואה הן בגין ריבית בלבד (ההלוואה אינה צמודה).
 
מציאת יתרת ההלוואה ל 01/01/2011: 
בשדה CSH מלא את התשלומים להלן פירוט:
שדה 1               0
שדה 2               45,000             (החזר ב 31/12/11)
שדה 3               45,000             (החזר ב 31/12/12)
 
NPV=78,099
 
הוצאות ריבית 2011: 78,099*10%=7,810
 
תשובה: 7,810
28. שיעור הרווח הגולמי מהמכירות לשנת 2008 בשיטת הערכת מלאי נ.ר.י.ר:
 
מציאת ערך מלאי סגירה:
 
1. כמות יחידות ל 31/12/08:280-220+300+140-260-80+90-50+220=420
 
2. מציאת ערך המלאי- ייחוס יחידות לקניות אחרונות:  220*25+90*24+110*22=10,080
 
ערך מלאי סגירה: 10,080
 
מכירות                                                              13,550
 
עלות המכירות:
מ.פ+ קניות                                19,500
מלאי סגירה                               (10,080)
עלות המכירות                                                    9,420
 
רווח גולמי                                                         4,130
 
% רווח גולמי: 4,130/13,550=30.5%
 
תשובה: 30.5%
 
29. ערך מלאי סגירה ל 31/12/08 בשיטת ממוצע משוקלל תמידי:
 
תאריך
נכנס
יצא
יתרה
כמות
מחיר ליחידה
סה"כ
01/01/08
 
 
280
12
3,360
15/01/08
 
220
280-220=60
12
720
20/02/08
300
 
60+300=360
6,120/360=17
720+300*18=6,120
15/03/08
140
 
360+140=500
9,200/500=18.4
6,120+140*22=9,200
01/04/08
 
260
500-260=240
18.4
4,416
20/06/08
 
80
240-80=160
18.4
2,944
18/07/08
90
 
160+90=250
5,104/250=20.416
2,944+90*24=5,104
15/08/08
 
50
250-50=200
20.416
4,083
26/10/08
220
 
200+220=420
9,583/420=22.8
4,083+220*25=9,583
 
תשובה: 9,583
 
30. טענות המתייחסות לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 16- רכוש קבוע:
 
להלן הקטע הרלוונטי מספר הלימוד:
 
עלות= מחיר רכישה +עלויות נלוות לרכישה עד שפריט הרכוש הקבוע מגיע למיקום ולמצב הדרוש על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
 
העלות כוללת:
 
1.      מחיר קניה, מכס, בניכוי הנחות מסחריות שנתקבלו.
2.      עלויות נלוות לרכישה- כל ההוצאות הנלוות עד שפריט הרכוש הקבוע מגיע למיקום ולמצב הדרוש על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. לדוגמא: עלות מכונה כוללת מחיר הרכישה, שכ"ט עו"ד, מכס, סבלות, הובלה, ביטוח הובלה, הרכבה והתקנת המכונה, הכנת תשתית להצבת המכונה, הוצאות בדיקת המכונה בניכוי התמורה נטו ממכירת פריטים שיוצרו בעת בדיקת המכונה.
 
העלות לא כוללת:
 
1.      מרכיב מימוני ברכישה באשראי- במידה, והנכס נרכש באשראי מעבר לתנאי האשראי הרגילים (עסקת הרכישה כוללת מרכיב מימוני). ההפרש בין המחיר במזומן, לסך התשלום (המחיר בתנאי האשראי) לא ייזקף לעלות הנכס, אלא יוכר כהוצאות ריבית במשך תקופת האשראי.
2.      עלויות שהתהוו לאחר שהרכוש הקבוע יכול לפעול- הוצאות שיצאו לאחר שפריט הרכוש הקבוע יכול לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, לא ייזקפו לעלות הנכס אלא יוכרו כהוצאה ברווח והפסד.
3.      עלויות הכשרת צוות עובדים, עלויות השקה וקידום מכירות של מוצר/שירות חדש- עלויות אלה, לא יחשבו כעלויות של רכוש קבוע. הרציונאל העומד מאחורי קביעה זו הינו, כי עלויות אלה אינן בגדר עלויות שהביאו את הנכס עצמו לכדי שימוש.
 
הסבר לתשובה הנכונה בדרך השלילה:
 
ב. לא נכון, לא כולל עלויות עקיפות כלליות אחרות ומינהלה.
ג. לא נכון, לא כולל עלויות השקת מתקן חדש- ראה העלות לא כוללת סעיף 3 לעיל.
ד. לא נכון, עלויות פרסום- לא חלק מעלויות נלוות לרכישה.
 
תשובה: א'
 
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים