מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  

פתרון מבחן מועצה- מבוא לחשבונאות פיננסית
מועד סתיו 2009- חלק א'
 
 
פתרון שאלות 1-5, חברת "עידודי"
 
1. הרווח הגולמי של חברת "עידו" בע"מ לשנה שהסתיימה ב 31/12/08:
 
נציג להלן את הקטע הרלוונטי מדוח רווח והפסד:
 
חובה
זכות
מלאי ל 01/01/08
360,000
מלאי ל 31/12/08
300,000  
החזרות מלקוחות
15,000
החזרות לספקים
17,450   
קניות
1,250,000
הנחות מספקים
1,280             
רווח גולמי (P.N)
1,193,730
מכירות
2,500,000 
סה"כ
2,818,730
סה"כ
2,818,730
 
הנחה מספקים (נתון נוסף 7): 32,000*4%=1,280
 
תשובה: 1,193,730
 
2. הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ב 31/12/08:
 
סעיף
חישוב
הערה
הוצאות פרסום
15,000
1
הוצאות חומ"ס
13,700
2
פחת מבנים ציוד וריהוט
95,664
3
הוצאות חשמל
36,000
4
הוצאות טלפון
24,000
4
הוצאות משכורת
320,000
5
סה"כ
504,364
 
 
תשובה: 504,364
 
הערה 1: הוצאות פרסום
 
הוצאות פרסום שנת 2008: 18,000*10/12=15,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות הפרסום הינה:
 
לחובת: הוצאות מראש       3,000
            לזכות הוצאות פרסום        3,000


הערה 2: הוצאות חומ"ס
 
לקוחות 2008
יתרה לתיקון
395,000  
חוב אבוד (נתון 5)
45,000
 
 
החזרה מלקוחות (נתון 4)
15,000
 
 
יתרה מתוקנת (P.N)
335,000
סה"כ
395,000   
סה"כ
395,000   
 
 
הלח"מ 2008
י.ס.*
26,800   
י.פ.
58,100
חוב אבוד(5)
45,000    
הוצאות (P.N
13,700
סה"כ
71,800
סה"כ
71,800
 
*י.ס. הלח"מ: 8%*335,000=26,800
 
הוצאות חומ"ס ואבודים 13,700
 
הערה 3: הוצאות פחת רכוש קבוע שנת 2008
 
פריט
הוצאות הפחת
הערה
מבנה
2,358,000*2/3-117,900)=58,164)*4%
במבחן 2 שאלה 26 הופיעה שאלה דומה
ציוד
(210,000-10,000)*10%=20,000
 
ריהוט
(350,000-210,000)/8=17,500
 
סה"כ
95,664
 
 
הוצאות פחת מבנים ציוד וריהוט    95,664
 
הערה 4: הוצאות חשמל וטלפון שנת 2008
 
הוצאות חשמל שנת 2008: 30,000*12/10=36,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות חשמל הינה:
 
לחובת: הוצאות חשמל       6,000
            לזכות הוצאות לשלם         6,000
 
 
הוצאות טלפון שנת 2008: 20,000*12/10=24,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות חשמל הינה:
 
לחובת: הוצאות טלפון        4,000
            לזכות הוצאות לשלם         4,000


הערה 5: הוצאות משכורת שנת 2008
 
הוצאות משכורת שנת 2008: 295,000+25,000=320,000
 
פקודת היומן שצריכה להירשם להתאמת הוצאות משכורת הינה:
 
לחובת: הוצאות משכורת    25,000
            לזכות הוצאות לשלם (חו"ז עובדים)             25,000
 
 
3. ההון העצמי במאזן ליום 31/12/2008:
 
רווח נקי שנת 2008
641,866
הון מניות
150,000
עודפים
671,600
פרמיה
1,000,000
סה"כ
2,463,466
 
תשובה: 2,463,466
 
4. נכסים בלתי שוטפים ל 31/12/08:
 
 
ריהוט
ציוד
מבנים
סה"כ
עלות
140,000
210,000
2,358,000
 
 
 
 
 
 
פ"נ ל 01/01/08
0
(60,000)
(94,320)
 
הוצאות פחת 2008 (חושב בשאלה 2)
(17,500)
(20,000)
(58,164)
 
פ"נ ל 31/12/08
(17,500)
(80,000)
(152,484)
 
עלות מופחתת ל 31/12/08
122,500
130,000
2,205,516
2,458,016
 
תשובה: 2,458,016
 
5. ההתחייבויות במאזן ל 31/12/08:
 
אשראי בנקאי
200,000
הלוואות
250,000
ספקים
125,950
הוצאות לשלם (חשמל)
6,000
הוצאות לשלם (טלפון)
4,000
הוצאות לשלם (משכורות)
25,000
ריבית לשלם
12,500
הכנסות מראש
115,000
סה"כ
738,450
 


 
ריבית לשלם: 250,000*6%*10/12=12,500
 
ספקים: 127,230-1,280=125,950
ההנחה מהספקים חושבה בשאלה 1.
 
הכנסות מראש (נתון נוסף 8): 160,000-5,000*9=115,000
 
תשובה: 738,450
 
פתרון שאלות 6-8 חברת "עדי":
 
6. העלות המופחתת של הבנינים ל 31/12/08:
 
עלות                              1,800,000
פחת נצבר ל 31/12/08:  ((1,800,000*2/3-100,000)*4%*6=(264,000
עלות מופחתת                  1,536,000
 
תשובה: 1,536,000
 
7. הוצאות פחת מכונות וציוד לשנת 2008:
 
פחת הנצבר מכונות וציוד ל 31/12/07 מקיים את המשוואה הבאה:
 
270,000=(600,000-60,000)*5*אחוז הפחת
=אחוז הפחת10%
 
הוצאות פחת 2008:
 
מכונות וציוד שנרכשו ב 01/01/03: (600,000-60,000)*10%=54,000
מכונות וציוד שנרכשו ב 01/07/08: (200,000-25,000)/7*6/12=12,500
סה"כ הוצאות פחת מכונות 2008:   66,500
 
תשובה: 66,500
 
8. הפסד הון ממכירת כלי רכב לשנה שהסתיימה ב 31/12/08:
 
מכירת כלי רכב 2008
עלות                     175,000350,000/2=
תמורה                 115,000
רווח הון (P.N)      35,475
פחת נצבר*          95,475
סה"כ                     210,475
סה"כ                   210,475
 


*פחת נצבר ליום המכירה
 
על מנת למצוא את הפחת נצבר תחילה עלינו לחשב את ערך הגרט (מופיע בסימן שאלה)
 
נסמן ב X את ערך הגרט. פחת נצבר ל 31/12/07 מקיים את המשוואה הבאה:
 
12%*46/12*(350,000-X)=180,900
X=15,000
 
פחת נצבר ליום המכירה הינו:   (350,000-15,000)/2*49/12*12%=95,475
 
תשובה: רווח הון 35,475 ₪. קיימת אי התאמה לתשובת המועצה.
 
9. הצגה בדוח על תזרימי המזומנים
 
תמורת המזומן שהתקבלה בגין הנפקת אגרות החוב תוצג בדוח על תזרימי המזומנים תחת הסיווג של תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון (בדומה להלוואה שנתקבלה במזומן).
 
להרחבה: ראה עמוד 282 בספר הלימוד.
 
תשובה: ב'
 
10. תקן חשבונאות בינלאומי מספר 2- מלאי
 
יש לקבוע את עלות המלאי של פריטים בני החלפה, ושל סחורות או שירותים שיוצרו והופרדו לצורך פרויקטים ספציפים, על ידי זיהוי ספציפי של העלויות שלהם.
 
להרחבה: ראה עמוד101 בספר הלימוד
 
תשובה: א'
 
 
11. יתרת הזכות בחשבון העו"ש לאחר התאמה כפי שתופיע במאזן חברת "יהלי" בע"מ ליום 31/12/06:
 
שלבי עבודה בהתאמות:
 
1.      נקודת המוצא הינה יתרה לא מתואמת לסוף תקופה (ראה חישוב להלן).
2.      בודקים את הרישומים בספרי הבנק לעומת הרישומים בספרי העסק.
  • נתונים זהים ונכונים- מסמנים V וממשיכים בבדיקה.
  • נתונים שגויים- מתקנים בגיליון ההתאמה בצד (ספרי העסק או ספרי הבנק) שעשה את השגיאה.
3.      בודקים את הרישומים בספרי העסק לעומת הרישומים בספרי הבנק.
  • באירועים בהם מסומן V מדלגים וממשיכים הלאה.
  • באירועים בהם לא מסומן V בודקים בהתאם לסעיף 2 לעיל.
4.      לאחר ביצוע כל ההתאמות מוצאים את היתרה המתואמת לסוף תקופה (סיכום חובה מינוס סיכום זכות).
 
 
ספרי העסק- "חברת יהלי" בע"מ
 
יתרה לא מתואמת ל 31/12/06 (ית' זכות- תרשם בצד זכות) 
7,000+1,600+6,000+980+4,000+10,000-6,000-3,000-2,200=18,380
 
ספרי הבנק
 
יתרה לא מתואמת ל 31/12/06 (יתרת חובה- תרשם בצד חובה) 
5,000+2,000+1,600+6,100+100+890+4,000+700-6,000-2,970-200-2,178=9,042
 
 
ספרי העסק
ספרי הבנק
פרטים
חובה
זכות
חובה
זכות
יתרה לא מתואמת ל 31/12/06
 
18,380
9,042
 
עמלה צק 309 שחזר
 
100
 
 
עמלת הפקדה
 
30
 
 
רווח מני"ע
200
 
 
 
ריבית על הלוואה
 
100
 
 
הוראת קבע ארנונה (סטורנו)
90
 
 
 
עמלת כרטיס אשראי
 
700
 
 
עמלת הפקדת מזומן
 
22
 
 
משיכת מזומן
 
 
10,000
 
סיכום
290
19,332
19,042
0
יתרה מתואמת
19,042
 
 
19,042
 
תשובה: 19,042 (יתרת זכות בספרי העסק).
 
 
פתרון לשאלות 12-13, חברת "אלעד" בע"מ
 
12. תקבול נטו בדוח על תזרימי המזומנים בגין הנפקת אג"ח ב 01/01/09:
 
שאלות דומות:
דוגמא 2 עמוד 235 ספר לימוד
ספר מבחנים מבחן 3 שאלות 13-14
 
כללי:
 
כאשר האג"ח נפרע בתשלומים לא ניתן לפתור זאת באמצעות מחשבון פיננסי, ללא עריכת חישובים ידניים. פירוט סה"כ הקרן והריבית הנפרעים בכל תשלום ותשלום.


 
13. תקבול נטו בדוח על תזרימי המזומנים בגין הנפקת אג"ח ביום 01/01/09
 
להלן פירוט התשלומים שיבוצעו על ידי החברה:
 
תאריך
מספר תשלום ריבית
החזר ע"ח קרן
החזר ע"ח ריבית
סה"כ החזר קרן+ריבית
01/01/09
הנפקה
 
 
 
31/12/09
תשלום 1
0
8,000=200,000*4%
8,000
31/12/10
תשלום 2
0
8,000
8,000
31/12/11
תשלום 3
0
8,000
8,000
31/12/12
תשלום 4
0
8,000
8,000
31/12/13
תשלום 5
0
8,000
8,000
31/12/14
תשלום 6
100,000
8,000
108,000
31/12/15
תשלום 7
100,000
4,000
104,000
 
שלבים בפתרון:
 
מציאת תמורת ההנפקה NPV ליום ההנפקה 01/01/09.
 
א. לחץ על CASH במחשבון הפיננסי
ב.הזן את הנתונים הבאים ומצא NPV
ריבית השוק 5%=I
 
בשדה CSH  לחץ על EXE
בשדה 1, רשום 0.
שדה 2 רשום 8,000 (התשלום שיבוצע כעבור שנה, כלומר בתאריך 31/12/09)
שדה 3 רשום 8,000
שדה 4 רשום 8,000
שדה 5 רשום 8,000
שדה 6 רשום 8,000
שדה 7 רשום 108,000 (התשלום ב 31/12/14)
שדה 8 רשום 104,000
 
לחץ על ESC
רד עם החץ למטה, לשדה NPV, והקש על מקש SOLVE      NPV=189,137
 
ג. מציאת  NPVהחדש (NPV בניכוי הוצאות הנפקה) NPV=189,137-10,137=179,000
 
תשובה: 179,000


14. אג"ח נטו ל 31/12/10:
 
שלב 1:
 
מציאת I ריבית שוק חדשה בה מתקיים NPV=179,000
 
לצורך כך, נזין את הנתוניםהבאים בפונקציה CASH
 
בשדה 1, רשום (179,000), לשים לב, במינוס. זוהי התמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה.
שדה 2 רשום 8,000 (התשלום שיבוצע כעבור שנה, כלומר בתאריך 31/12/09)
שדה 3 רשום 8,000
שדה 4 רשום 8,000
שדה 5 רשום 8,000
שדה 6 רשום 8,000
שדה 7 רשום 108,000 (התשלום ב 31/12/14)
שדה 8 רשום 104,000
לחץ על ESC
 
רד למטה עם החץ עד לשדה  IRR(שיעור תשואה פנימי) לחץ על SOLVE, למציאת % הריבית בה מתקיים תמורה נטו 179,000 שווה לערך התקבולים העתידים המהוונים.
 
תשובה: IRR=6%
 
שלב 2:
 
נזין את הנתוניםהבאים בפונקציה CASH
I=6%
 
בשדה CSH  לחץ על EXE
בשדה 1, רשום 0.
שדה 2 רשום 8,000 (התשלום שיבוצע כעבור שנה מ 31/12/10, כלומר בתאריך 31/12/11)
שדה 3 רשום 8,000
שדה 4 רשום 8,000
שדה 5 רשום 108,000 (התשלום ב 31/12/14)
שדה 6 רשום 104,000
 
לחץ על ESC
רד עם החץ למטה, לשדה NPV, והקש על מקש SOLVE      NPV=184,645
 
שלב 3:
 
נצמיד את הסכום למדד של 31/12/10: 184,645*110/104=195,298
 
תשובה: 195,298
 


פתרון לשאלות 14-15, חברת "רשפים" בע"מ
 
שאלות דומות:
עמוד 133 תרגיל 1.1 (תרגיל זהה עם מספרים שונים)
 
14. מכירות נטו לשנת 2007:
 
 
%
מכירות נטו (P.N)
 
100%
עלות המכר (הערה 1)
45,000
80%
רווח גולמי
 
20%
 
מכירות נטו: 45,000*100/80=56,250
 
הערה 1:
מלאי פתיחה        0
קניות נטו            60,000
מלאי סגירה*     (15,000)           
עלות המכר         45,000
 
*מלאי סגירה לשנת 2007 הינו מלאי פתיחה לשנת 2008.
 
תשובה: 56,250
 
15. שיעור רווח גולמי מהמכירות נטו של החברה לשנת 2008:
 
 
%
מכירות נטו
80,000
100%
עלות המכר (הערה 1)
40,000
 
רווח גולמי (P.N)
40,000
50%
 
רווח גולמי 80,000-40,000=40,000
% רווח גולמי 40,000/80,000*100=50%
 
הערה 1:
מלאי פתיחה        15,000
קניות נטו            50,000
מלאי סגירה*     (25,000)           
עלות המכר         40,000
 
*מלאי סגירה לשנת 2008 הינו מלאי פתיחה לשנת 2009.
 
תשובה: 50%


16. עלות המכונה כפי שתרשם בספרי החברה בשנת 2008:
 
שאלה דומה:
הדוגמא בעמוד 126 (כמעט זהה לשאלה זו)
 
מחיר מחירון
133,200
הוצאות התקנה והובלה
16,680
הוצאות בדיקת תקינות
13,320
תמורה נטו ממכירת פריטים שיוצרו בעת הבדיקה
(23,000)
סה"כ
140,200
 
17. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ב 31/12/08:
 
שאלות דומות:
מבחן 1 שאלה 1
דוגמא בעמוד 278, 288
 
פרטים
הפרש בין י.פתיחה לי. סגירה
פעילות שוטפת- נספח א'
הוצאות פחת
(44,000)
44,000
גידול בלקוחות נטו
26,000
(26,000)
רווח משערוך ני"ע
5,000
(5,000)
רווח נקי
(180,000)
180,000
הפסד הון
(4,000)
4,000
סה"כ
193,000
193,000
 
בפתרון המועצה נלקח בחישוב חובות אבודים.
בדרך זו הגיעו לתשובה 212,000 =193,000+15,000
אין לקחת בחשבון את סכום החובות האבודים מכיוון שיתרות לקוחות נטו הינם לאחר חובות אבודים.
הדבר מהווה רישום כפול.
 
התשובה הנכונה צריכה להיות 197,000.
 
תשובה: 197,000


 
פתרון שאלות 18-19:
 
שאלות דומות
דוגמאות עמודים 98-99
 
18. סכום המלאי במאזן החברה ליום 31/12/06:
 
מלאי ל 31/12/06 לפני תיקון
577,000
מלאי שנרכש אך טרם הגיע למחסן
25,000
סה"כ
602,000
 
עלות או ערך מימוש נטו לפי הנמוך. 602,000>598,000
 
תשובה: 598,000
 
19. סכום המלאי במאזן החברה ליום 31/12/08:
 
מלאי ל 31/12/08 לפני תיקון
630,000
מלאי במשגור
16,000
סה"כ
646,000
 
עלות או ערך מימוש נטו לפי הנמוך. 665,000>646,000
 
תשובה: 646,000
 
20. התמורה מהנפקת המניות ביום 25/04/08 ב ₪
 
שאלות דומות
עמודים 126-127
השאלות בספר מבחנים הן ברמה גבוהה ומורכבת מזו.
 
הון עצמי ל 31/12/07
280,000
הנפקת מניות 25/04/08 (P.N)
210,000
הפסד נקי 2008
(80,000)
דיבידנד 31/10/08
(15,000)
הון עצמי ל 31/12/08*
395,000
 
הון עצמי ל 31/12/08*
נכסים בניכוי התחייבויות= הון עצמי 
לכן, סכום ההון העצמי ל 31/12/08 הינו: 725,000-330,000=395,000
 
תשובה: 210,000


פתרון מבחן מועצה - מבוא לחשבונאות פיננסית
מועד סתיו 2009- חלק ב'
 
21. סכום הדיבידנד ששולם במזומן בשנת 2008:
 
שאלות דומות
עמודים 320-321
עמוד 296, עמוד 302
 
 
הון עצמי= סך נכסים בניכוי סך התחייבויות.
 
 
31/12/08
31/12/07
סך נכסים
188,000
85,000
סך התחייבויות
(110,000)
(68,000)
הון עצמי
78,000
17,000
 
 
 
שנת 2008
הון עצמי ל 31/12/07
17,000
הנפקה
50,000
מניות הטבה
0
רווח נקי 2008
65,000
דיבידנד שהוכרז (P.N)
(54,000)
הון עצמי ל 31/12/08
78,000
 
 
דיבידנד לשלם 2008
י.ס.                                25,000
י.פ.                    15,000
דיבידנד ששולם (P.N)    44,000
דיבידנד שהוכרז   54,000
סה"כ                             69,000
סה"כ                 69,000
 
תשובה: 44,000


22. התשלום לספקים במזומן במהלך שנת 2009:
 
שאלות דומות:
עמוד 133 תרגילים 1.1, 1.2
עמוד 4,5 דוגמא ותרגיל 3.
גיול חובות ראה עמוד 76 תרגיל 1
 
ספקים 2009
י.ס.                                32,550
י.פ.                  45,850
תשלום לספקים (P.N)      594,000 
קניות*             580,700
סה"כ                              626,550
סה"כ               626,550
 
*מציאת סכום הקניות בשנת 2009
 
מלאי פתיחה
17,500
קניות (P.N)
580,700
מלאי סגירה
(11,200)
עלות המכר
587,000
 
תשובה: 594,000
 
פתרון שאלות 23-26, חברת "יוליה" בע"מ:
 
שאלות דומות:
עמודים 140-159 (בעמודים 157-159 התייחסות לעסק יצרני)
 
23. עלות המכירות והעיבוד לשנה שהסתיימה ב 31/12/07:
 
להלן נציג את הקטע הרלוונטי מדוח רווח והפסד המתייחס לעלות המכירות והעיבוד
 
דוח רווח והפסד 2007
מלאי ל 01/01
97,000
מלאי חומרים ומוצרים מוגמרים (הערה 4)
173,000
הוצאות תפעול וייצור
78,000
עלות המכירות והעיבוד (P.N)
720,890
שכר עובדי ייצור (הערה 1)
53,000
 
 
הוצאות שכירות (הערה 2)
9,390
 
 
קניות
512,000
 
 
פחת מכונות (הערה 3)
144,500
 
 
סה"כ
893,890
סה"כ
893,890
 
הערה 1: שכר עובדי ייצור 43,000+10,000=53,000
 
הערה 2: הוצאות שכירות 12,390-3,000=9,390


הערה 3: הוצאות פחת מכונות לשנת 2007
 
מכונות שנרכשו בשנים 2005-2006:
 
א.  פחת מכונה שנמכרה ב 30/06/07 (נרכשה ב 01/01/05)     60,000*20%*6/12=6,000
 
ב. פחת בגין יתר המכונות שנרכשו בשנים 2005-2006:   (280,000-60,000)*20%=44,000
 
הוצאות פחת 2007 למכונה שנרכשה ב 01/04/07: 630,000*20%*9/12=94,500
 
סך הוצאות פחת מכונות לשנת מס 2007: 6,000+44,000+94,500=144,500
 
הערה 4: מלאי חומרים ומוצרים מוגמרים
 
א.      ערך המלאי הוא לפי עלות או ערך מימוש נטו לפי הנמוך.
ב.       לצורך חישוב עלות המכר והעיבוד יש לקחת בחישוב את סך המלאי כולל מוצרים מוגמרים.
 
תשובה: 720,890
 
24. הרווח התפעולי אחרי הכנסות אחרות לפני מימון לשנה שהסתיימה ב 31/12/07:
 
הרווח הגולמי לשנת 2007
227,110
שכר הנהלה (הערה 1)
(103,000)
הוצאות פרסום (הערה 2)
(28,000)
הוצאות חומ"ס (הערה 3)
(4,725)
הכנסות אחרות (הערה 4)
15,000
רווח תפעולי לפני מימון
106,385
 
הערה 1: שכר הנהלה 98,000+5,000=103,000
 
הערה 2: הוצאות פרסום 22,000+6,000=28,000
 
הערה 3: הוצאות חומ"ס 
 
לקוחות 2007
יתרה לתיקון      155,000
חוב אבוד                  2,500
 
יתרה מתוקנת (P.N) 152,500
 
 
הלח"מ 2007
חוב אבוד     2,500
י.פ.                       3,000
י.ס. הלח"מ 5,225
הוצאות (P.N)       4,725
סה"כ          7,725
סה"כ                    7,725
 
י.ס. הלח"מ ל 31/12/07:   70,000*2%+65,000*4%+17,500*7%=5,225
 
הערה 4: הכנסות אחרות
 
מכירת מכונה
עלות                 60,000
תמורה            45,000
רווח הון (P.N) 15,000
פחת נצבר*     30,000
סה"כ               75,000
סה"כ             75,000
 
*פחת נצבר בגין מכונה שנמכרה:    60,000*26/12*20%=30,000
 
תשובה: 106,385
 
25. התחייבויות שוטפות של החברה ל 31/12/07:
 
הוצאות שכר לשלם
15,000
הוצאות פרסום לשלם
6,000
ספקים
39,000
חלויות שוטפות הלוואה לז"א
15,000
הלוואה בנקאית לז"ק
324,000
דיבידנד לשלם*
24,600
סה"כ
423,600
 
*דיבידנד לשלם: 205,000*12%=24,600
 
תשובה: 423,600
 
26. נכסים שוטפים של החברה ל 31/12/08:
 
לקוחות (ראה שאלה 24)
152,500
בניכוי הלח"מ (ראה שאלה 24)
5,225))
שכירות מראש
3,000
מזומנים ושווי מזומנים*
110,950
מלאי ל 31/12
173,000
סה"כ
434,225
 
*מזומנים ושווי מזומנים (ראה נתון 3(ב)): 70,000+45,000=115,000
 
מזומנים ושווי מזומנים (לפני תיקון)
70,000
נתון 3(ב)- הפקדה לח"ן הבנק שטרם נרשמה
45,000
נתון 7(ב) ריבית ששולמה ולא נרשמה
(4,050)
סה"כ
110,950
 
ריבית על הלוואה:     45,000*9/12*12%=4,050
 
תשובה: 434,225
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים