מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


פתרון מבחן מועצה מועד חורף 2008
 
שאלות 1-6, חברת "דניאל"
 
1. רווח גולמי לשנת 2007:
 
כללי: החברה עוסקת בשיווק תכשיטים, הרווח הגולמי מורכב ממכירות נטו של תכשיטים בניכוי עלות מכירות תכשיטים.
להלן הקטע הרלוונטי מדוח רווח והפסד:
 
רווח והפסד 2007
החזר מלקוחות (נתון 4)       9,000                 מכירות                            4,708,000
הנחה ללקוחות                   65,000  
מלאי פתיחה                     1,360,000 החזר סחורה לספקים          21,000    
קניות                              2,110,000 הנחות מספקים                  5,000
רווח גולמי                      2,430,000 מלאי סגירה (הערה 1)       1,240,000
סה"כ                             5,974,000 סה"כ                              5,974,000
 
 
הערה 1: מלאי סגירה מוערך בהתאם לעלות או ערך מימוש נטו לפי הנמוך שביניהם.
 
2. לקוחות ושיקים לגביה נטו ל 31/12/07:
 
לקוחות 2007
יתרה לפני התאמות                     1,200,000 החזר מלקוח (נתון 4)                  9,000
סטורנו חוב אבוד ש"ק (נתון 7)     3,000 רישום חוב אבוד                        1,200
  יתרה מתוקנת                            1,192,800
סה"כ                                        1,203,000 סה"כ                                      1,203,000
 
 
הסבר: סטורנו חוב אבוד (נתון 7):
 
האירוע:  במהלך שנת 2007 נגבה חוב שנרשם כאבוד בשנה הקודמת בסך 3,000 ₪. החברה נוהגת להתייחס לגביית חובות אבודים כאל הכנסות אחרות.
 
נרשם:
לחובת: עו"ש בנק                        3,000
            לזכות: לקוח                   3,000
 
צריך להיות:
לחובת: עו"ש בנק            3,000
            לזכות: הכנסות מגביית חובות אבודים שנרשמו ש"ק  3,000
 
תיקון:
לחובת: לקוח      3,000
            לזכות: הכנסות מגביית חובות אבודים שנרשמו ש"ק 3,000
 
מסקנה: כדי לתקן את יתרת הלקוחות יש לחייב כרטיס לקוחות בסך 3,000 ₪.
צ'קים לגביה נתון במאזן הבוחן סך: 97,000
 
הלח"מ ל 31/12/07 (נתונים 7,8):  5%*(97,000+1,192,800)=64,490
סיכום:
לקוחות                                      1,192,800
צ'קים לגביה                                97,000
בניכוי הלח"מ                              (64,490)
לקוחות ושיקים לגביה נטו           1,225,310
 
תשובה: 1,225,310
 
3. הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ששולמו במזומן בשנת 2007:
 
הוצאות משרדיות 26,000
הוצאות שכר עבודה (הערה 1) 360,000
הוצאות אחזקת משרדים 28,000
הוצאות שיווק 85,000
הוצאות חשמל 17,000
הוצאות טלפון (הערה 2) 66,000
הוצאות מים וארנונה 23,000
ביטוח ושכ"ד ששולם מראש (הערה 3) 114,000
סה"כ 719,000
 
 
הערה 1: תשלום שכר עבודה במזומן:
 
בהתאם לנתון 11, הוצאות שכר עבודה הן בסך 30,000 ₪ לחודש והיו קבועות במהלך השנים 2006,2007. כלומר, בהנחה שמשכורת דצמבר 2006 שולמה ב 2007 (מקובל שמשכורת עבור חודש מסוים משולמת בתחילת החודש שלאחריו) הוצאות לשלם ל 01/01/07 הן עבור חודש אחד ובסך 30,000 ₪.
 
הוצאות שכר עבודה 2007
לשלם 31/12            30,000 לשלם 01/01            30,000
תשלום (P.N)          360,000 יתרה                       360,000
סה"כ                      390,000 סה"כ                      390,000
 
 
הערה 2: תשלום הוצאות טלפון במזומן:
 
בשנת 2006 שלמה החברה את כל הוצאות הטלפון בגין השימוש בטלפון לאותה שנה, כלומר אין יתרת פתיחה של הוצאות לשלם בגין טלפון.
היתרה בכרטיס הוצאות טלפון כוללת את כל הוצאות הטלפון ששולמו, ההוצאות בגין חודש דצמבר 2007, ישולמו בשנת 2008.

הערה 3: ביטוח ושכ"ד ששולם מראש:
 
ביטוח ושכ"ד שולמו השנה עבור השנים הבאות, מהווה הוצאה על בסיס מזומן, שאינה כלולה ביתרות של כרטיסי הוצאות מכירה והנהלה וכלליות.
 
תשובה: 719,000
 
4. יתרת רכוש קבוע נטו ל 31/12/07:
 
כלי רכב:
 
תאריך רכישה עלות פחת נצבר ל 31/12/07 עלות מופחתת
01/01/06 40,000*6=240,000 240,000*15%*2=72,000  
01/01/02 80,000 80,000*15%*6=72,000  
סך עלות 320,000 144,000 176,000
 
 
ריהוט:
 
ריהוט 2007
יתרה לתיקון             519,000   סטורנו (הערה 1)                    12,000
  יתרה (P.N)                          507,000
סה"כ                     519,000 סה"כ                                   519,000
 
 
הערה 1: סטורנו
 
יש לזכות את הריהוט בעלות הריהוט שנמכר סך 34,000 ₪, במקום בתמורה שנתקבלה בגינו סך 22,000 ₪ (כפי שנרשם בטעות), כלומר בנטו יש לזכות את הריהוט בסך 12,000 ₪.
 
פחת נצבר ריהוט:
 
פחת נצבר ריהוט
פ"נ ריהוט שנמכר             16,000 י.פ. (נתון)                      217,000
יתרת סגירה (P.N)         231,930 הוצאות פחת (הערה 1)     30,930
סה"כ                            247,930 סה"כ                            147,930
 
 
הערה 1: הוצאות פחת 2007:
 
פחת ריהוט שנמכר:             34,000*6%*3/12=510         
פחת יתר הריהוט:              507,000*6%=30,420
סך הוצאות פחת 2007        30,930

סיכום:
 
פרטים עלות פחת נצבר ל 31/12/07 עלות מופחתת
כלי רכב 320,000 144,000)) 176,000
ריהוט 507,000 (231,930) 275,070
סה"כ 827,000 375,930 451,070
 
 
תשובה: 451,070
 
5. התחייבויות שוטפות ל 31/12/07:
 
ספקים 816,000
הלוואה שהתקבלה (הערה 1) 0
זכאים לזמן קצר 80,500
הוצאות שכר לשלם 30,000
צ'קים לפירעון 86,000
בנק משיכת יתר (הערה 2) 134,000
הוצאות טלפון לשלם (הערה 3) 6,600
הכנסות מהשכרה מראש (הערה 4) 36,000
סה"כ 1,189,100
 
 
הערה 1: הלוואה שהתקבלה
 
בהתחייבויות השוטפות יופיע רק החלויות השוטפות של ההלוואה כלומר הסכומים שיוחזרו תוך 12 חודשים מיום המאזן, מכיוון שההלוואה תוחזר כולו ב 01/01/2012 אין חלויות שוטפות.
 
הערה 2: בנק משיכת יתר
 
היתרה במאזן הבוחן הינה 122,000 ₪. בהתאם לנתון נוסף 2, התמורה שהתקבלה בגין מכירת הריהוט הייתה 22,000 ₪, אך נרשם לחובת: עו"ש 34,000 ₪ (עלות המכונה). לפיכך יש לזכות את עו"ש משיכת יתר בסך 12,000 ₪. יתרה מתוקנת   122,000+12,000=134,000
 
הערה 3: הוצאות טלפון לשלם
 
הוצאות הטלפון בסך 66,000 ₪ מתייחסים ל 11 חודש, מכאן הוצאות טלפון לחודש, הן 6,000 ₪.
בדצמבר צפויה עליה של 10%, כלומר הוצאות טלפון לשלם (עבור דצמבר) 6,000*1.1=6,600
 
הערה 4: הכנסות מהשכרה מראש
 
  חודשים מתייחס לתקופה
הסכום שנתקבל           48,000        24 30/06/07-30/06/09
הכנסה מראש P.N)) 36,000 18 01/01/08-30/09/09
הכנסה השנה          12,000    
 
 
 
6. רווח נקי  ל 31/12/07:
 
רוווה"ס 2007
הוצאות מימון הלוואה (הערה 3)     12,000 רווח תפעולי לפני מימון (נתון)      1,628,780    
  הכנסות משכ"ד (הערה 1)            12,000              
רווח נקי (P.N)                          1,635,780 רווח ממכירת ריהוט (הערה 2)      4,000                
  הכנסות מגביית חובות אבודים ש"ק 3,000
סה"כ                                       1,647,780 סה"כ                                         1,647,780
 
 
הערה 1: הכנסות משכ"ד- חושב בשאלה קודמת (ראה הערה 4 לעיל).
 
 
הערה 2: רווח ממכירת ריהוט
 
מכירת ריהוט
עלות                      34,000 תמורה                  22,000
רווח הון (P.N)       4,000 פ"נ רהוט שנמכר    16,000
סה"כ                   38,000 סה"כ                   38,000
 
 
הערה 3: הוצאות מימון הלוואה-   200,000*6%=12,000
 
תשובה: רווח נקי 1,635,780
 
 
שאלה 7: טענות נכונה בהכרח ביחס לדוח על תזרימי המזומנים
 
1. לא נכון, הפסד נקי אין בו כדי להעיד שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת יהיה בהכרח שלילי.
נספח א' לדוח תזרים המזומנים התאמות לרווח מבצע התאמות דרושות להצגת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
2. לא נכון. מגדיל תזרים מזומנים מפעילות מימון לא מקטין.
3. נכון. רכישת הנכס הינה פעילות השקעה, הלוואה מצד ג' פעילות מימון.
 
תשובה: א' טענה 3 נכונה בלבד.
 
הערה:
 
 רכישת נכס באשראי מצד ג בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 7- הינה פעולה שאינה במזומן, לכן הרכישה לא תקבל כלל ביטוי בדוח על תזרימי המזומנים. תשלומים על חשבון קרן ההלוואה יוצגו כפירעון ההלוואה במסגרת פעילות מימון.
 
שאלה 8:
 
1. נכון, התקן מאפשר לצורכי נוחות ובתנאי שהתוצאה מהווה קירוב לעלות, להשתמש ב:
א. שיטת העלות התקנית- בהתאם לשיטה זו, עלותו של מוצר נקבעת תוך שימוש בשיעורים שנקבעו מראש עבור חומרים, עבודה ועלויות תקורה. על מנת ששיטה זו תהיה מקובלת במדידת עלות המלאי, העלויות התקניות צריכות להביא בחשבון רמות נורמאליות של חומרים, עבודה יעילות וניצול הקיבולת.
ב. השיטה הקמעונאית-  משתמשים בה, לעתים קרובות, בענף הקמעונאי למדידת מלאי של מספר גדול של פריטים המתחלפים באופן מהיר, שעבורם לא מעשי להשתמש בשיטות קביעת עלות אחר. עלות המלאי נקבעת באמצעות הפחתת ערך המכירה של המלאי בשיעור רווח גולמי הולם.
 
2. נכון, ראה הסבר לעיל.
3. לא נכון, ראה הסבר לעיל.
 
תשובה: ג', טענות 1,2 נכונות.
 
 
שאלה 9,10 חברת "עומר":
 
9. ריבית שנתית נקובה על ההלוואה:
 
להלן טבלה המפרטת את יתרת ההלוואה בשנה הראשונה לקבלתה.
 
פרטים תאריך יתרת הלוואה
קבלת הלוואה 01/01/07 600,000
החזר 1 31/03/07 540,000
החזר 2 30/06/07 480,000
החזר 3 30/09/07 420,000
החזר 4 31/12/07 360,000
 
 
נסמן ב X את סכום הריבית השנתית על ההלוואה.
 
סכום הריבית הצמודה ל 30/09/07 הינה:  480,000*X*3/12*103/100
 
החזר קרן צמוד ל 30/09/07: 60,000*103/100
 
סך ההחזר קרן צמוד+ ריבית צמודה בתאריך30/09/07 מקיים את המשוואה הבאה:
 
480,000*X*3/12*103/100+60,000*103/100=71,688
X=8%
 
תשובה: 8%
 
10. סך תשלומים במזומן בגין קרן וריבית במהלך שנת 2007:
 
תשלומים ע"ח קרן:  60,000*(102+105+103+104)/100=248,400
 
תשלומים ע"ח ריבית:
(600,000*1.02+540,000*1.05+480,000*1.03+420,000*1.04) *3/12*10%=52,755
 
סך תשלומים קרן+ריבית: 248,400+52,755=301,155
 
תשובה: 301,155
 
שאלות 11-15, חברת "הילה":
 
11. עלותו המופחתת של המבנה ל 31/12/08:
 
התקופה מהרכישה 01/07/05 ועד 31/12/07 (לגביו חושב הפחת הנצבר): 2.5 שנים.
 
נסמן ב X, את עלות המכונה.
X*2/3*10%*2.5=500,000
X=3,000,000                    
עלות המכונה 3,000,000
 
פחת נצבר ל 31/12/08 (01/07/05-31/12/08):      3,000,000*2/3*10%*3.5=700,000
 
עלות מכונה     3,000,000
פ"נ מכונה      (700,000)
עלות מופחתת  2,300,000
 
תשובה: 2,300,000
 
12. פחת נצבר בגין מכונות שוקולד ל 31/12/08:
 
פחת הנצבר מחושב מההפעלה ועד לתאריך מסוים בשאלה זו, נדרש פחת נצבר ל 31/12/08. לכן, חשוב להבחין בתאריכי הרכישה השונים.
 
תאריך רכישה עלות ערך גרט שיטה/% פחת פחת נצבר ל 31/12/08
01/01/05 300,000 1/3*60,000=20,000 קו ישר, 7 שנים 280,000/7*4=160,000
01/04/07 600,000 2/3*60,000=40,000 קו ישר, 7 שנים 560,000/7*19/12=140,000
01/01/08 100,000 0 10%, יתרה פוחתת 100,000*10%=10,000    
סה"כ       310,000   
 
 
תשובה פחת נצבר ל 31/12/08: 310,000 ₪.
 
13. רווח הפסד הון ממכירת משאית בשנת 2008:
 
מכירת משאית
עלות                100,000 תמורה                 67,500
  פ"נ*                    30,000
  הפסד הון              2,500
סה"כ               100,000 סה"כ                   100,000
 
 

פחת נצבר משאית שנמכרה:
 
נתון כי כל המשאיות נרכשו באותו תאריך, אך לא נתון תאריך רכישת המשאיות.
למציאת תאריך רכישת המשאיות נסמן ב X את התקופה בשנים מההפעלה ועד ל 31/12/07.
 
500,000/5*X=125,000
 X=1.25                        
 
מסקנה: המשאית נרכשה 1.25 שנים לפני 31/12/07, כלומר תאריך הרכישה הינו 01/10/06.
 
חישוב פ"נ משאית שנמכרה (01/10/06-01/04/08 סך 1.5 שנים)   100,000/5*1.5=30,000
 
תשובה: הפסד הון 2,500 ₪.
 
14. הוצאות פחת משאיות לשנת 2008:
 
לצורך חישוב הפחת יש להפריד בין משאיות שנרכשו במהלך שנת 2008, משאיות שנרכשו לפני 2008 והופעלו כל השנה (לא הסתיים אורך חייהם הכלכלי במהלך השנה), ומשאיות שנמכרו במהלך 2008.
 
משאית שנרכשה ב 01/10/06 ונמכרה:     100,000/5*3/12=5,000
יתר המשאיות שנרכשו ב 01/10/06:       (500,000-100,000)/5=80,000
משאית שנרכשה ב 01/09/08:                90,000/5*4/12=6,000
סך הוצאות פחת משאית                       91,000
 
הערה: הטיפול במכונית הינו הוצאה שוטפת, ואינו מהווה חלק מעלות המשאיות.
 
תשובה: 91,000
 
15. עלות מופחתת של מחשבים ל 31/12/08:
 
עלות מחשבים (נתון)          100,000
פ"נ מחשבים ל 31/12/08:  (100,000-5,000)*(4+3+2+1*3/12)/10=87,875
עלות מופחתת ל 31/12/08: 12,125
 
תשובה: 12,125
 
16. טענות הקשורות לתקן חשבונאות מספר 22 בדבר מכשירים פיננסיים- גילוי והצגה:
 
 1. בדוחות הכספיים של החברה מניות בכורה יסווגו בכל מקרה כהון עצמי.
 2. ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים אחרים הקשורים למכשיר פיננסי, או למרכיב התחייבות פיננסית, יוכרו ברווח או בהפסד כהכנסה או כהוצאה.
 3. הוצאות הנפקה בגין רכיב הוני יוצגו כנכס ויופחתו בהתאם לשיטת הקו הישר.
 
בהתאם לתשובת המועצה, התשובה הנכונה היא א', טענות 1,2 נכונות.
 
לדעתנו, יש לקבל גם את תשובה ב' טענה 2 נכונה בלבד, מכיוון שכאשר מדובר במניות בכורה הניתנות לפדיון הן לא יסווגו כהון עצמי.
 
שאלות 17-19, מלאי:
 
17. עלות המכר של חברת "ירדן" בע"מ לשנת 2006:
 
יחידות במלאי פתיחה+ היחידות שנקנו השנה- היחידות שנמכרו השנה= יחידות במלאי הסגירה.
 
נסמן ב X מספר יחידות במלאי ל 31/12/06 (מלאי סגירה):
 
מלאי פתיחה                X1.25
קניות                 2,400+1,200+1,600+2,300+1,100=8,600         
בניכוי מכירות             (10,000)
מלאי סגירה                     X  
 
1.25X+8,600-10,000=X
X=5,600                       
כמות יחידות במלאי פתיחה   5,600*1.25=7,000
 
מציאת עלות המכר:
מלאי פתיחה        665,000           7,000*97>7,000*95=665,000
קניות                 2,400*85+1,200*92+1,600*97+2,300*95+1,100*100=798,100
מלאי סגירה*     (504,000)
עלות המכר        959,100
 
*ערך מלאי סגירה שיטת פיפו:
נייחס את כמות היחידות שנותרו במלאי סגירה 5,600 לקניות האחרונות.
 
1,100*100+2,300*95+1,600*97+600*92=538,900
 
או ערך מימוש נטו       5,600*90=504,000
לפי הנמוך
ערך מלאי סגירה 504,000
 
תשובה: עלות המכר 959,100
 
18. רווח גולמי לשנת 2006:
 
מכירות                                                  10,000*125=1,250,000
 
מלאי פתיחה                    665,000
קניות (חושב קודם)          798,100
מלאי סגירה (הערה 1)    (504,000)
עלות המכר                                             959,100                      
רווח גולמי                                             290,900
 
הערה 1- מלאי סגירה:
 
(665,000+798,100)/(7,000+8,600)=93.7884 
93.7884*5,600>504,000
 
תשובה: 290,900
 
19. מכירות חברת ירדן לשנת 2007:
 
מלאי פתיחה (נתון)           504,000
קניות                             2,100*98+1,500*102+3,200*104+1,800*95=862,600
הוצאות הובלה                8,600*1=8,600
הנחה מספקים                 862,600*6%=(51,756)
מלאי סגירה (הערה 1)      (300,804)
עלות המכר                    1,022,640
 
 
הערה 1: ערך מלאי סגירה ל 31/12/07:
 
מציאת כמות יחידות במלאי סגירה:
 
מלאי פתיחה                      5,600
קניות 2007                    2,100+1,500+3,200+1,800=8,600     
בניכוי מכירות                 (11,000)
מלאי סגירה                    3,200              
 
מציאת ערך מלאי סגירה ל 31/12/07:    
 
כמות* מחיר ליחידה1,800*95+1,400*104=316,600        
הוצאות הובלה מספקים    3,200*1=3,200
הנחה מספקים                  316,600*6%=(18,996)
סה"כ                                300,804
 
בדיקה: עלות או שווי מימוש נטו לפי הנמוך    300,804<105*3,200=336,000
 
 
סכום המכירות = עלות המכר*1.25
 
סכום המכירות   1,022,640*1.25=1,278,300
 
הערה: יש לשים לב לניסוח  השאלה, בנתוני שאלה 19 כתוב עלות מלאי פתיחה, המושג עלות כולל את מחיר הרכישה עלויות נלוות ובניכוי הנחות שנתקבלו. לעומת זאת, בבואנו לחשב את ערך מלאי סגירה, הרי יש להוסיף למחיר הרכישה את הוצאות ההובלה ולהפחית את ההנחה מהספקים.
 
תשובה: 1,278,300
20. רווח נקי של חברת "צילי" בע"מ
 
סך התנועה בחובה חייב להיות שווה לסך התנועה בזכות, ההפרש הוא השינוי ביתרת העודפים.
 
שם חשבון תנועה השנה 2008
חובה זכות
מזומנים 80,000  
לקוחות   20,000
מלאי 110,000  
רכוש קבוע 50,000  
ספקים 70,000  
אג"ח שהונפקו   50,000
הון מניות   25,000
פרמיה   25,000
עודפים
הכרזת דיבידנד
רווח השנה (P.N)
 
19,000
 
 
209,000
סה"כ 329,000 329,000
 
 
הערה: לשים לב, בנתוני השאלה סימון מינוס מעיד על קיטון ולא על תנועה בזכות.
 
21. הסכום שיופיע בקרן הערכה מחדש ל 31/12/2011:(1,080,000-180,000)*5/6=750,000
 
תשובה: 750,000
 
22. ההגדרה הנכונה להכנסות, על פי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 18:
 
תשובה נכונה א': הכנסות הן תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך התקופה, הנובע מהפעילויות הרגילות של הישות כשתזרימים אלה גורמים לגידול בהון העצמי, למעט גידול בהון העצמי הנובע מהשקעות בעלים.
 
הגדרה ב'-לא נכון, מדובר בתזרים ברוטו ולא בתזרים נטו, הכנסה ולא רווח.
הגדרה ג'- לא נכון, כנ"ל.
הגדרה ד'-לא נכון,  השקעת בעלים איננה הכנסה.
הגדרה ה'- לא נכון .
 
 
שאלות 23,24, חברת "האוניות"
 
בהתאם לנתונים: עלות האונייה הכוללת גם את עלות הבדיקה היא 34,200 ₪.
אין התייחסות בשאלה לאיזו בדיקה מדובר.
 
מכיוון שהאונייה נרכשה ב 01/01/07, והבדיקה הראשונה שולמה באותו תאריך,  כוונת השאלה, הינה כי עלות האונייה כוללת את עלות הבדיקה הראשונה.
 
כלומר סך 34,200 ₪ כולל את עלות הבדיקה הראשונה בסך 1,800 ₪.
 
בהתאם לתקן חשבונאות 27, העוסק ברכוש קבוע: כאשר, ישנם מספר רכיבים של הנכס בעלי אורך חיים שונה, יש לחשב את הפחת בנפרד לגבי כל רכיב. כלומר יש לחשב פחת בנפרד בגין עלות הבדיקה ובגין עלות האונייה.
 
23. עלות מופחתת של האוניה ל 31/12/08:
 
עלות מופחתת פחת נצבר עלות  
28,400 (32,400-2,400)*2/15=4,000 34,200-1,800=32,400 אוניה
600 1,800*2/3=1,200 1,800 בדיקה
29,000     סה"כ
 
תשובה: 29,000
 
24. עלות האוניה (לפני ניכוי פחת נצבר) ל 31/12/2010:
 
עלות הבדיקה הראשונה מה 01/01/07, הסתיים אורך חייה הכלכליים ב 01/01/2010.
עלות האוניה 34,200 ₪.
עלות הבדיקה השנייה 1,980 ₪.
 
סך עלות האוניה:    34,380 32,400+1,980=
 
תשובה: 34,380
 
 
שאלות 25,26, חברת "אורי"
 
25. % ההטבה שקבלו בעלי המניות הרגילות בתאריך 01/07/07:
 
תאריך מניות רגילות מב"כ א' פרמיה עודפים סה"כ
01/01/07 800,000 100,000 800,000 250,000 1,950,000
01/04/07 400,000=
360,000+40,000
  360,000   760,000
01/07/07 1,440,000   (1,160,000) (280,000) 0
סה"כ 1,200,000 100,000 1,160,000 250,000 2,710,000
 
 
% ההטבה שקבלו בעלי המניות הרגילות הוא: 1,440,000/1,200,000=120%
 
תשובה: 120%

26. % דיבידנד שקבלו בעלי המניות הרגילות ל 30/12/07:
 
תאריך פרטים עודפים
01/01/07 י.פתיחה 250,000
01/04/07 הנפקת מניות  
01/07/07 חלוקת מניות הטבה (280,000)
30/12/07 חלוקת דיבידנד (P.N) (80,000)
31/12/07 רווח השנה 780,000
סה"כ י. סגירה 670,000
 
 
כעת נחשב את סכום הדיבידנד שיקבלו בעלי המניות הרגילות, בהינתן הון מניות רגילות 620,000 ₪.
 
  מניות רגילות מניות בכורה יתרה
סך דיבידנד    
 1.  
דיבידנד בפיגור  
 1.  
 1.  
דיבידנד שוטף:
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
30,400
 1.  
 
 
% הדיבידנד שקבלו בעלי המניות הרגילים הוא: 8% 49,600/620,000=
 
תשובה: 8%
 
27. איזה מהטענות הבאות נכונה:
 
הון מניות רשום>=הון מניות מונפק>= הון מניות נפרע
 
בהתאם לכלל לעיל, הרי תשובות א', ד' לעיל, לא נכונות.
 
תשובה נכונה: כל הטענות האחרות שגויות.
 

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים