מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


                           מכירות בתשלומים IAS 18
 
תקן ישראלי 25 מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי 18 עוסק בטיפול החשבונאי בהכנסות.
מהי מכירה בתשלומים:
עסקה הכרוכה באי וודאות ובתרחישים עתידיים היכולים לגרום לבעיה עם התנאים להכרה בהכנסה (צפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לישות) יש לבדוק האם ומתי יש להכיר בהכנסה.
לא מדובר בעסקאות תשלומים בכרטיס אשראי או שיקים שאלו למעשה עסקאות שוות ערך לעסקאות מזומן, אלא בעסקה בה כל תשלום מתקבל במועד מסוים בהתאם לתנאי העסקה.
פרק זה, עוסק בספרים של העסק המוכר בתשלומים.
 
הטיפול החשבונאי בעסקאות של מכירה בתשלומים
גישת שתי העסקאות:
עסקה 1: מכירה מיידית של המלאי- ההכנסה ממכירה תהיה שווה למחיר מכירה במזומן של הסחורה.
עסקה 2: מתן הלוואה הכנסות המימון יחושבו בהתאם לריבית הגלומה בעסקה.
הריבית תוכר בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
 
פקודות יומן ביום המכירה:
לחובת: לקוחות בגין מכירות בתשלומים- סך התקבולים הצפויים
            לזכות: מכירות-                    ע"נ של התקבולים הצפויים
            לזכות: הכנסות ריבית מראש- ההפרש בין לקוחות בגין מכירות בתשלומים למכירות.
לחובת: עלות המכירות-                      עלות הסחורה שנמכרה
                        לזכות: מלאי-          נכס
 
פקודת יומן ביום קבלת התקבול:
לחובת: עו"ש                                                 סך תקבול
            לזכות: לקוחות בגין תקבולים בתשלומים
 
לחובת: הכנסות ריבית מראש                                         מרכיב הריבית בהחזר
            לזכות: הכנסות ריבית
הצגה במאזן:
לקוחות בגין מכירות בתשלומים            
בניכוי הכנסות ריבית מראש
לקוחות בגין מכירות בתשלומים נטו
 
הצגה בדוח רווח והפסד:
מכירות בתשלומים
בניכוי עלות המכירות בתשלומים
רווח גולמי ממכירות בתשלומים
הכנסות ריבית
 
דוגמא:
  נתונים
מקרה תאריך חתימת
עסקת מכירה
בתשלומים
מחיר הסחורה במזומן מספר
תשלומים
תדירות שיעור
ריבית
שנתי
עלות
הסחורה
1 01/01/15 450,000 4 כל 31/12
החל ב 31/12/15
10% 300,000
2 01/01/15 470,000 6 כל 31/12
החל ב 31/12/15
10% 400,000
 
 
נדרש: רשום פקודות יומן ליום המכירה בתשלומים והצג את הדוחות הכספיים של המוכר ליום 31.12.15.
פתרון מקרה 1:
נעזר במחשבון הפיננסי, בפונקציית CMPD
            PMT(N=4 ,I=10 ,PV=-450,000,FV=0)=141,961.86   SET:END                   
פקודות יומן ל 01/01/15:
לחובת: לקוחות בגין מכירות בתשלומים       141,961.86*4=567,847
                        לזכות: מכירות                               450,000
                        לזכות: הכנסות ריבית מראש                           117,847
לחובת: עלות המכירות- עלות הסחורה שנמכרה              300,000  
                                                לזכות: מלאי- נכס 300,000
 
פקודות יומן ל 31/12/15:
לחובת: עו"ש   141,961.86
            לזכות: לקוחות  בגין מכירות בתשלומים    141,961.86
לחובת: הכנסות ריבית מראש 45,000INT1=
             לזכות: הכנסות ריבית        45,000
 
הצגה במאזן ל 31/12/2015:
לקוחות בגין מכירות בתשלומים             141,961.86*3=425,886
בניכוי הכנסות ריבית מראש                  ∑INT(2-4)=72,847
לקוחות בגין מכירות בתשלומים נטו        353,039
 
הצגה בדוח רווח והפסד:
מכירות בתשלומים                                    450,000
בניכוי עלות המכירות בתשלומים         300,000
רווח גולמי ממכירות בתשלומים          150,000
הכנסות ריבית                              45,000
 
פתרון מקרה 2:
נעזר במחשבון הפיננסי בפונקציית CMPD:
            PMT(N=6,I=10,PV=-470,000,FV=0)=107,915          SET:END                   
 
פקודות יומן ל 01/01/15:
לחובת: לקוחות בגין מכירות בתשלומים               107,915*6=647,490
                        לזכות: מכירות                               470,000
                        לזכות: הכנסות ריבית מראש                           177,490
לחובת: עלות המכירות- עלות הסחורה שנמכרה              400,000
                                                לזכות: מלאי- נכס 400,000
 
פקודות יומן ל 31/12/15:
לחובת: עו"ש     107,915
            לזכות: לקוחות בגין מכירות בתשלומים     107,915
לחובת: הכנסות ריבית מראש           47,000 INT1=
             לזכות: הכנסות ריבית                    47,000
 
הצגה במאזן:
לקוחות בגין מכירות בתשלומים             107,915*5=539,575
בניכוי הכנסות ריבית מראש∑INT(2-6)=130,493                  
לקוחות בגין מכירות בתשלומים נטו      409,082
 
הצגה בדוח רווח והפסד:
מכירות בתשלומים                                    470,000
בניכוי עלות המכירות בתשלומים      400,000
רווח גולמי ממכירות בתשלומים        70,000
הכנסות ריבית                              47,000
 
 
תרגיל 1:
  נתונים נדרש: חישוב  
מקרה תאריך חתימת
עסקת מכירה
בתשלומים
מחיר הסחורה במזומן מספר
תשלומים
תדירות שיעור
ריבית
שנתי
הכנסת
ריבית
שתוכר ב 2015
יתרת הכנסות ריבית מראש ל 31/12/16 לקוחות נטו ל 31/12/16
1 01/01/15 450,000 4 כל 31/12
החל ב 31/12/15
10% 45,000 37,544 246,379.7
2 01/01/15 250,000 6 כל 31/12
החל ב 31/12/15
7% 17,500 32,140 177,656
 
 
 
 
הפסקת תשלומים וחילוט המלאי
כאשר הקונה אינו עומד בתשלומים בדרך כלל רשאי המוכר בהתאם לתנאי החוזה לחלט את הסחורה מהקונה.  כלומר, הקונה יחזיר את הסחורה ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
 
פקודת היומן שירשום המוכר בעת חילוט סחורה:
לחובת: קניות                               שווי הוגן במועד החילוט
לחובת: הכנסות ריבית מראש           יתרת הכרטיס למועד החילוט
לחובת: הפסד מחילוט סחורה            P.N
                                    לזכות: לקוחות   יתרת הכרטיס למועד החילוט (מספר התשלומים שנותרו)
 
דוגמא:
הנח שווי שוק של יתרת סחורה ליום החילוט הינו 30,000 ₪, אי עמידה בתשלום 4 יום החילוט 31/12/18.
נתונים נדרש
תאריך חתימת
עסקת מכירה
בתשלומים
מחיר הסחורה במזומן מספר
תשלומים
תדירות שיעור
ריבית
שנתי
עלות
הסחורה
  הפסד/ רווח מחילוט סחורה
01/01/15 450,000 4 כל 31/12
החל ב 31/12/15
10% 300,000   (99,056)
01/01/15 470,000 6 כל 31/12
החל ב 31/12/15
6% 400,000   (225,448)
 
 
הערה: עלות הסחורה הינה נתון לא רלוונטי ליום החילוט, העלות נרשמת ביום המכירה בתשלומים (ראה לעיל).
פתרון מקרה 1:
            PMT(N=4,I=10,PV=-450,000,FV=0)=141,961.86     SET:END                   
לחובת: קניות                               30,000
לחובת: הכנסות ריבית מראש                       INT4=12,905.6                      
לחובת: הפסד מחילוט סחורה                        99,056.4
                        לזכות: לקוחות                 141,962
 
 
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים